Інформації про операції з грошовими коштами, розрахунками в національній та іноземній валютах із дебіторами та кредиторами бюджетних установ. Норми цього Порядку застосовуються бюджетними установамиДата конвертації08.05.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипІнформації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 квітня 2014 року N 372

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2014 р. за N 426/25203


Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про операції з грошовими коштами, розрахунками в національній та іноземній валютах із дебіторами та кредиторами бюджетних установ. Норми цього Порядку застосовуються бюджетними установами (далі - установа).

1.2. Терміни, наведені в цьому Порядку, мають такі значення:

безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув;

валюта звітності - грошова одиниця України;

валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували установі певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів установі на певну дату;

дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, - дебіторська заборгованість, що обліковується після закінчення терміну позовної давності;

депозитні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) та/або установах банків для обліку депозитних сум, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності;

касові видатки та надання кредитів - усі суми коштів, перерахованих органом Казначейства або установою банку з реєстраційних, спеціальних реєстраційних, поточних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків, за всіма операціями;

кошти в дорозі - кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, поточні рахунки установи, але будуть зараховані на ці рахунки в наступному місяці;

кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, - прострочена кредиторська заборгованість, щодо якої кредитором втрачено право звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу;

курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах;

монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів;

немонетарні статті - інші, ніж монетарні, статті балансу;

операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті;

підзвітна особа - працівник установи, який отримав під звіт кошти для майбутніх видатків;

підзвітна сума - кошти, видані працівникові установи на витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, та/або на адміністративно-господарські витрати;

попередня оплата (аванс) - оплата товарів (робіт, послуг), які будуть поставлені (виконані, надані) установі після отримання платежу, у разі якщо здійснення попередньої оплати (авансу) передбачено бюджетним законодавством;

прострочена дебіторська заборгованість - дебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату;

прострочена кредиторська заборгованість - сума кредиторської заборгованості, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги;

середньозважений валютний курс - результат ділення суми добутків величин курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному місяці (кварталі, році) на кількість календарних днів у цьому місяці (кварталі, році).

II. Бухгалтерський облік грошових коштів

2.1. Активи установи у формі грошових коштів включають готівку в касі, грошові кошти на рахунках у банках, грошові кошти на рахунках в органах Казначейства, інші кошти, короткострокові векселі одержані.

2.2. Оформлення та ведення касових операцій в установі, приймання готівки та розрахунок ліміту каси здійснюються відповідно до законодавства.

Касові операції оформлюються відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

2.3. Кошти, що фактично надійшли на ім'я установи, зараховуються на особові, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки, інші рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків, і використовуються в установленому законодавством порядку.

Аналітичний облік наявності та руху коштів на особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках установи, відкритих в органах Казначейства, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, ведеться за їх видами та в розрізі бюджетів, кодів бюджетної класифікації доходів, видатків та кредитування бюджету.

Аналітичний облік операцій за сумами, отриманими від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, ведеться додатково в розрізі надавачів.

2.4. Суми коштів, які надходять у поточному бюджетному періоді на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків (крім власних надходжень), як повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, перераховуються до доходів загального фонду відповідного бюджету.

На суми коштів, які надходять у поточному бюджетному періоді на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків, як повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, за рахунок власних надходжень бюджетних установ коригується результат виконання кошторису з одночасним збільшенням доходів поточного періоду.

2.5. У відповідних облікових регістрах ведеться облік касових видатків та кредитування у встановленому законодавством порядку.

Залишки коштів на рахунку у бухгалтерському обліку повинні відповідати залишкам коштів за випискою органу Казначейства та/або установи банку з відповідного реєстраційного, спеціального реєстраційного, особового, поточного рахунку, відкритого на ім'я установи.

2.6. До інших коштів установи належать грошові документи (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі установи (поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування та в інших грошових документах тощо), та кошти в дорозі.

У разі якщо установами застосовуються смарт-картки при отриманні палива, пального і мастильних матеріалів, відображення в обліку придбання палива, пального і мастильних матеріалів здійснюється у порядку відображення операцій з придбання цих матеріалів за талонами. Вартість самої смарт-картки обліковується у порядку, визначеному для малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації. Записи проводяться в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня.

2.7. Порядок здійснення операцій з векселями регламентується законодавством.

Аналітичний облік короткострокових векселів ведеться у прибутково-видатковій книзі довільної форми за кожним одержаним векселем. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена підписами керівника й головного бухгалтера (спеціаліста, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) та скріплена печаткою установи.

III. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості

3.1. Активи установи у формі дебіторської заборгованості включають розрахунки з покупцями, замовниками та різними дебіторами (розрахунки у порядку планових платежів, з підзвітними особами, з відшкодування завданих збитків, з іншими дебіторами та державними цільовими фондами).

3.2. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання установою майбутніх економічних вигід або досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи і може бути достовірно визначена її сума.

3.3. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться за кодами бюджетної класифікації та в розрізі підзвітних осіб виданими з каси установи (зарахованими на картковий рахунок) сумами, за якими оплату видатків у безготівковій формі неможливо або недоцільно проводити.

Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні витрачатися з метою, на яку вони видані, згідно з кодами бюджетної класифікації. У разі наявності у підзвітних осіб залишку непогашеної заборгованості за попередніми сумами видача нових сум під звіт не здійснюється.

3.4. Аналітичний облік розрахунків з відшкодування завданих збитків ведеться за кожною винною особою із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, дати виникнення нестачі та її суми.

3.5. Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення, списується за результатами інвентаризації розрахунків на підставі рішення керівника установи з відображенням зміни результатів виконання кошторису.

Безнадійна дебіторська заборгованість обліковується на відповідному позабалансовому рахунку протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості відображається у бухгалтерському обліку установи відповідно до вимог пункту 2.4 розділу II цього Порядку.

3.6. Аналітичний облік заборгованості за кредитами (фінансовою допомогою на поворотній основі), виданими з бюджету, ведеться в розрізі бюджетів, кодів бюджетної класифікації, позичальників.

3.7. Розрахунки з іншими дебіторами відображаються розгорнуто: дебетове сальдо - у складі оборотних активів, а кредитове - у складі зобов'язань.

IV. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті

4.1. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активу, зобов'язання, власного капіталу, доходів і витрат).

4.2. Сума попередньої оплати (авансу) в іноземній валюті, надана іншим особам за розрахунками з придбання немонетарних активів (необоротних активів, запасів тощо), отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату її отримання.

Сума попередньої оплати (авансу) в іноземній валюті, одержана від інших осіб за розрахунками з надання послуг (виконаних робіт), постачання немонетарних активів, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату одержання попередньої оплати (авансу) та на звітну дату.

Фактичні витрати відрядженого працівника в іноземній валюті, які визначаються згідно із затвердженим звітом про використання коштів, але не більше суми авансу, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на дату отримання авансу.

У разі якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті у затвердженому звіті про використання коштів більші за отриманий аванс, таке перевищення підлягає перерахунку у валюту звітності за валютним курсом на дату затвердження звіту про використання коштів.

4.3. Купівля іноземної валюти установами здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Придбана іноземна валюта зараховується на поточний валютний рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку на ім'я установи.

У разі зміни валютного курсу на залишок коштів на валютному рахунку нараховується курсова різниця.

Курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті визначається на дату здійснення операції та на звітну дату.

Відображення проведених операцій оформлюється відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

4.4. У фінансовій звітності, яка складається у валюті звітності:

монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на звітну дату;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за первісною вартістю, у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на дату здійснення операції;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

4.5. Установи, які мають підвідомчі установи, розташовані за межами України, складають фінансову звітність з урахуванням таких вимог до перерахунку статей фінансової звітності з іноземної валюти у валюту звітності:

усі статті звітності (крім статей доходів та витрат) установи, розташованої за межами України, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на звітну дату;

статті доходів та витрат установи, розташованої за межами України, перераховуються у валюту звітності за середньозваженим валютним курсом.

4.6. Операції в іноземній валюті відображаються в регістрах бухгалтерського обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іноземній валюті.

4.7. При проведенні операцій в іноземній валюті установами складається довідка про операції в іноземній валюті за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, яка подається в паперовому вигляді та електронному вигляді до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

V. Бухгалтерський облік зобов'язань

5.1. Зобов'язання поділяються на довгострокові (довгострокові позики та довгострокові векселі видані й інші довгострокові фінансові зобов'язання) та поточні (короткострокові позики, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові векселі видані, розрахунки за виконані роботи, розрахунки з податків і зборів, розрахунки зі страхування, розрахунки з оплати праці, розрахунки за іншими операціями із кредиторами, внутрішні розрахунки).

5.2. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Зобов'язання установи, погашення яких очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу, визнаються поточними.

Зобов'язання установи, погашення яких очікується у період, що перевищує дванадцять місяців, визнаються довгостроковими.

5.3. Зобов'язання за договорами, укладеними установою з юридичними та фізичними особами, відображаються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

5.4. Кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) списується установами щокварталу.

Комісія, призначена розпорядчим документом керівника установи, проводить інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Склад комісії визначається відповідно до законодавства.

Інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, може проводити як окремо створена комісія, так і інвентаризаційна комісія при проведенні інвентаризації відповідно до законодавства.

5.5. Складений інвентаризаційною комісією акт інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, затверджується керівником установи.

Головні розпорядники коштів, центральні органи виконавчої влади відображають у бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на підставі розпорядчого документа керівника установи.

Розпорядники коштів нижчого рівня передають за відомчою підпорядкованістю затверджений акт установі вищого рівня для прийняття рішення щодо доцільності списання.

Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, таке рішення приймається установою вищого рівня, яка затверджує кошторис.

5.6. Установа вищого рівня розглядає подані акти і в разі прийняття відповідного рішення видає розпорядчий документ про списання з обліку підвідомчої установи кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ).

5.7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня відображають у бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на підставі розпорядчого документа керівника установи вищого рівня.

5.8. Установи здійснюють списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за власними надходженнями бюджетних установ щокварталу в порядку, передбаченому цим розділом, але рішення про списання приймається керівником такої установи самостійно. Списання проводиться на підставі розпорядчого документа керівника установи.

Інформація про списання з обліку кредиторської заборгованості за власними надходженнями бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, доводиться до відома установи вищого рівня.

5.9. Суми кредиторської заборгованості за депонованою заробітною платою, стипендіями, пенсіями, допомогою та іншими виплатами населенню, які не одержані в установлений строк та строк позовної давності яких минув, підлягають списанню з бухгалтерського обліку у загальному порядку.

У разі списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості за депонованою заробітною платою, стипендіями, пенсіями, допомогою та іншими виплатами населенню, строк позовної давності якої минув, кошти, що обліковуються на депозитному рахунку в органах Казначейства, перераховуються установою до відповідного бюджету згідно із законодавством.

5.10. Розрахунки за виконані роботи, розрахунки з податків і зборів, розрахунки зі страхування, розрахунки з оплати праці, розрахунки за іншими операціями із кредиторами та внутрішні розрахунки відображаються розгорнуто: кредитове сальдо - у складі зобов'язань, а дебетове - у складі оборотних активів.

 


Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку


М. О. Чмерук

 


Додаток
до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ
(пункт 4.7)

Довідка
про операції в іноземній валюті
_______________________________________
1

                                                                                                        за ____________ 20__ року
                                                                                                                  (місяць)

Дані розпорядника бюджетних коштів
 
  
        (цифрами)

________________________________________________
(словами)

 Показники

Код класи-
фіка-
ції


Код ряд-
ка


Залишок на початок місяця2

Перераховано залишок за місяць5

Отримано залишок за місяць6

Надійшло коштів за місяць3

Касові видатки за місяць4

Кур-
сова різ-
ниця, грн, коп.
7

Залишок на кінець місяця2

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.
іноземна валюта

грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Залишок2

Х

010

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів3 - усього

Х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів4 - усього

Х

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________
1 Заповнюється за надходженням і використанням коштів за загальним фондом (код 00), отриманих як плата за послуги (код 02), за іншими джерелами власних надходжень (код 03), іншими надходженнями спеціального фонду (код 01), іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (код 01).

2 Заповнюється за залишками бюджетних асигнувань на початок та кінець місяця за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.

3 Заповнюється за власними надходженнями бюджетних установ у розрізі кодів класифікації доходів бюджету. За надходженнями бюджетних асигнувань за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) - у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11. Також наводиться сума курсової різниці за відповідним джерелом надходження, бюджетними асигнуваннями.

4 Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, а за загальним фондом, іншими джерелами власних надходжень, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) також у розрізі класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.

5 Відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована у валюту звітності - національну валюту України. За коштами загального фонду не заповнюється.

6 Заповнюється за коштами, отриманими як плата за послуги. Наводиться сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року) без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

7 Інформація про суми курсової різниці, на які збільшено (зменшено) відповідні надходження, наводиться довідково. Заповнюється за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, а за власними надходженнями бюджетних установ - у розрізі кодів класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.
Керівник

_________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали і прізвище)

"___" ____________________ 20__ р.

 

 

 

Каталог: Res -> stbuxgos
Res -> Робоча навчальна програма
Res -> Відмітка про одержання: вхідний № дата
Res -> В освiтньому просторi
Res -> Мнстерство освти І науки украни
Res -> Умовний архів Олександра Довженка (До питання про реконструкцію архівної спадщини митця)
Res -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
Res -> Відділ мистецтв Мистецький вісник
Res -> Інформація щодо створених телефонних ліній з питань роботи системи електронного адміністрування пдв
stbuxgos -> Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі
stbuxgos -> Положення (стандарт) визначає порядок розкриття у фінансовій звітності інформації щодо змін в облікових оцінках, змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка