Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров'я d обгрунтування вибору неоптимальних лікарських засобів e збір інформації щодо формування цін на лікарські засоби 2Скачати 161.56 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір161.56 Kb.
#4970
ТипІнформації
Крок 2 Клінічна фармація

Фармакоекономіка

1

Вкажіть одне із завдань фармакоекономіки:A *Оптимізація лікарської терапії

B Збір недостовірної інформації про лікарські засоби

C Дезоптимізація витрат держави на охорону здоров'я

D Обгрунтування вибору неоптимальних лікарських засобів

E Збір інформації щодо формування цін на лікарські засоби

2

Що є об’єктом вивчення фармакоекономіки?A *Документація рандомізованих клінічних досліджень лікарських препаратів

B Приписи Державної служби лікарських засобів

C Порядок оформлення рецептурних бланків

D Взаємовідносини в колективі

E Умови зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення

3

Доведена дія лікарського препарату, встановлена в контрольованих умовах (клінічних

дослідженнях І і ІІ фази) до його впровадження в медичну практику – це:

A *Дієвість

B Клінічна (терапевтична) ефективність

C Безпека

D Якість життя

E Витрати

4

Показник ефективності фармакотерапії, який визначають за поліпшенням якості життя

пацієнтів після проведеного лікування – це:

A *Користь

B Клінічна (терапевтична) ефективність

C Економічна ефективність (вигода)

D Безпека

E Витрати

5

Оцінка ефективності витрачання грошових ресурсів при застосуванні лікарського засобу

або схеми лікування – це:

A *Економічна ефективність (вигода)

B Клінічна (терапевтична) ефективність

C Користь

D Безпека

E Витрати

6

Яка з фаз клінічних випробувань носить назву постмаркетингове спостереження?A *V фаза

B IV фаза

C III фаза

D II фаза

E I фаза

7

Який метод фармакоепідеміологічних досліджень виконується згідно з протоколом?A *Експеримент

B Спостереження

C Оцінка споживання лікарських засобів

D Експозиція лікарського засобу

E Загальна вартість захворювання

8

До кількісних фармакоепідеміологічних досліджень відносять:A *Оцінка споживання лікарських засобів

B Ретроспективне дослідження

C Когортне дослідження

D Експеримент

E Загальна вартість захворювання

9

Який вид фармакоепідеміологічних досліджень виконується лише за допомогою архівних

документів?

A *Ретроспективне дослідження

B Проспективне дослідження

C Когортне дослідження

D Дослідження “випадок-контроль”

E Одномоментне дослідження

10

Який метод фармакоекономічного аналізу передбачає облік всіх витрат (прямих

медичних і немедичних, непрямих), пов’язаних з процесом діагностики і лікування певного

захворювання?A *“Загальна вартість захворювання”

B “Мінімізація витрат”

C “Витрати-ефективність”

D “Витрати-корисність”

E “Витрати-вигода”

11

Який метод фармакоекономічного аналізу передбачає порівняння вартості

альтернативних методів лікування або лікарських препаратів за умови їх однакової

терапевтичної ефективності?A *“Мінімізація витрат”

B “Загальна вартість захворювання”

C “Витрати-ефективність”

D “Витрати-корисність”

E “Витрати-вигода”

12

Яка фармакоекономічна категорія в найбільшій мірі характеризує вплив лікарського

засобу на якість життя пацієнта?

A *користь

B клінічна (терапевтична) ефективність

C безпека

D економічна ефективність

E дієвість

13

Яка фармакоекономічна категорія характеризує матеріальні та нематеріальні витрати,

пов'язані з лікуванням або профілактикою захворювання?

A *витрати

B дієвість

C клінічна (терапевтична) ефективність

D економічна ефективність

E користь

14

Підтвердження терапевтичної ефективності лікарського засобу та виявлення його

побічних ефектів після виходу на фармацевтичний ринок і впровадження в широку

медичну практику є метою:A *фармакоепідеміологічних досліджень

B фармакоекономічних досліджень

C доклінічних досліджень

D маркетингових досліджень

E соціально-економічних досліджень

15

Фармакоепідеміологічний метод, який дозволяє провести кількісну оцінку об'ємів і

структури споживання лікарських засобів (за кількістю діючої речовини у визначених

дозах), називається:A *АТС/DDD-методологія

B АТС-методологія

C DDD-методологія

D ОТС-методологія

E АВС-аналіз

16

До періодичних літературних джерел інформації належать:A *наукові журнали

B книги

C монографії

D дисертаційні роботи

E посібники, підручники

17

Метод узагальнення кількісних даних однорідних досліджень однієї і тієї ж медичної

технології, проведених у різний час різними авторами для отримання сумарних

статистичних показників результатів цих досліджень, називається:A *мета-аналізом

B систематичним оглядом

C аналізом чутливості

D фармакоекономічним аналізом

E несистематичним оглядом

18

Сукупність джерел інформації (зазвичай в електронному вигляді), представлених за

певною тематикою, які систематично оновлюються - це:

A *база даних

B мета-аналіз

C систематичний огляд

D фармацевтична інформація

E несистематичний огляд

19

Спосіб вивчення різних об'єктів, процесів і явищ, заснований на використанні їх

формалізованого опису, називається:

A *моделювання

B VEN-аналіз

C мета-аналіз

D статистична обробка результатів

E дисконтування

20

Рівні проміжки часу, на які ділиться інтервал дослідження при проведенні математичного

моделювання за методом Маркова, називаються:

A *марковськими циклами

B марковськими формулами

C марковськими моделями

D марковськими станами

E марковськими допущеннями

21

В результаті проведеного дослідження встановлено, що препарати лізиноприлу “Ліприл”

і “Ацербон” біоеквівалентні. Для вирішення питання, який із двох зазначених препаратів

слід рекомендувати до широкого використання в лікувально-профілактичних закладах

для зниження витрат на медикаментозну терапію, слід провести фармакоекономічний

аналіз за методом:A *“мінімізація витрат”

B “витрати-ефективність”

C “загальна вартість захворювання”

D “витрати-утилітарність”

E “витрати-вигода”

22

Головному лікарю стаціонару пульмонологічного профілю необхідно визначити, на

лікування яких пацієнтів необхідно витратити найбільше коштів (з тих пацієнтів, що

проходять лікування в цьому стаціонарі). Для вирішення цього завдання слід провести

фармакоекономічний аналіз за методом:

A *“загальна вартість захворювання”

B “витрати-вигода”

C “АВС-аналіз”

D “мінімізація витрат”

E “витрати-ефективність”

23

Який показник характеризує витрати на одиницю ефективності (наприклад, на одного

вилікуваного хворого)?

A *CER

B QALY

C COI

D ICUR

E CUR

24

За допомогою нижченаведеної інформації, визначте, який з фармакоекономічних методів

необхідно використати для порівняння стандартного та нового методів лікування

хронічного пієлонефриту. Зниження рецидивів захворювання при застосуванні

стандартного методу лікування хронічного пієлонефриту спостерігається з 25% до 20%, а

при застосуванні нового методу лікування - з 25% до 15%.A *“витрати-ефективність”

B “загальна вартість захворювання”

C “витрати-вигода”

D “АВС-аналіз”

E “мінімізація витрат”

25

Формуляр лікарських засобів може бути оформлений:A *у вигляді переліку лікарських засобів і у вигляді довідника

B тільки у вигляді переліку лікарських засобів

C тільки у вигляді довідника

D тільки у вигляді розпорядження Міністерства охорони здоров'я

E -

26

Розподіл лікарських препаратів за групами відповідно до важливості їх призначення для

лікування захворювання є результатом:

A *VEN- аналізу

B АВС-аналізу

C аналізу чутливості

D частотного аналізу

E структурного аналізу

27

Ретроспективне дослідження, при якому за архівними даними порівнюється група

пацієнтів з наявним явищем (захворюванням, симптомом, небажаним явищем при

прийманні препарату) з контрольною групою, в якій даного явища не спостерігали, це:A *дослідження "випадок - контроль"

B одномоментне

C проспективне

D клінічне випробування

E опис випадку

28

Вид діяльності, пов'язаний із збором, визначенням, оцінкою, вивченням та запобіганням

виникненню побічних реакцій чи проблем, пов'язаних із застосуванням лікарських засобів, це:

A *фармаконагляд

B збір спонтанних повідомлень

C активний моніторинг стаціонарів

D рецептурний моніторинг

E когортні дослідження

29

При виникненні побічної реакції лікарського засобу клінічний провізор

лікувально-профілактичного закладу заповнює форму 137/0 та направляє її в

Національний центр фармаконагляду у разі несерйозної побічної реакції на протязі:A *15 днів

B 24 годин

C 48 годин

D 7 днів

E 30 днів

30

Переконливість доказів ефективності, що наводяться в клінічних дослідженнях при

прийнятті рішень, які мають рівень доказовості “А”, можна отримати з допомогою:

A * високоякісного систематичного огляду, метааналізу

B дослідження на обмеженому числі хворих або на окремих хворих без контрольної групи

C ретроспективних порівняльних досліджень

D якісних ретроспективних досліджень на великих вибірках хворих з ретельно підібраними

групами порівнянняE великих проспективних порівняльних, але не рандомізованих досліджень

31

Втрати на виробництві (зниження продуктивності на підприємстві або витрати на

тимчасове заміщення хворого працівника), належать до наступного виду витрат:

A *непрямі витрати

B середні витрати

C фіксовані витрати

D маргінальні витрати

E стандартні витрати

32

Оберіть, до якого виду витрат належить вартість доставки хворого до медичного закладу

особистим та суспільним (несанітарним) транспортом:

A *прямі немедичні витрати

B варіабельні вирати

C стандартні витрати

D прямі медичні витрати

E необчислювані витрати

33

Метод фармакоекономічного аналізу, який передбачає облік всіх витрат (прямих

медичних і немедичних, непрямих), пов'язаних з процесом діагностики і лікування певного

захворювання, це:A *аналіз “загальна вартість захворювання”

B аналіз “мінімізація витрат”

C аналіз “витрати – ефективність”

D аналіз “витрати - утилітарність”

E аналіз рішень

34

Визначте метод фармакоекономічного аналізу, згідно з яким здійснюється вибір

найдешевшої медичної технології при їх однаковій клінічній ефективності з метою

економії грошових коштів:A *аналіз “мінімізація витрат”

B аналіз “витрати – ефективність”

C аналіз “витрати - утилітарність”

D аналіз “витрати-вигода”

E аналіз рішень

35

Кількість придбаних в результаті застосування медичного втручання років якісного життя – це:A *QALY

B CER

C CUR

D ICUR

E CMA

36

Препарати, на які витрачається 15-20% грошових коштів та мають середній рівень

витратності для медичного закладу, відповідно до АВС-аналізу, становлять групу:

A

B А

C С

D D

E E

37

До якого фармакоекономічного методу відноситься дослідження, яке дозволяє оцінити

вплив змін вихідних параметрів (наприклад, вартість упаковок лікарських препаратів) на

кінцевий результат цих розрахунків:A *Аналіз чутливості

B Показник якості життя

C Корисність медичних технологій

D Аналіз “витрати-корисність”

E Аналіз “витрати-вигода”

38

Вкажіть, який показник визначає кількість років якісного (здорового) життя, втрачених

внаслідок настання непрацездатності:

A *DALY

B DDD

C ABC

D QALY

E VEN

39

У разі отримання термінового повідомлення про виявлення нової побічної дії лікарського

засобу, яка може призвести до серйозних наслідків, Міністерство охорони здоров'я

України надає пропозицію:A *Про повну або тимчасову заборону даного ЛЗ та проведення додаткових досліджень

B Відправити лікарський засіб на додаткові дослідження

C Накласти на виробника штраф

D Накласти штраф на лікаря

E Про перевірку інших лікарських засобів даного виробника

40

Аналіз споживання ЛЗ пацієнтами в умовах закладу охорони здоров'я проводиться за

формулою:

A *DDDs/100 ліжко-днів = DDDs*100/кількість ліжко-днів

B DDDs = кількість препарату / DDD

C Кількість ліжок*індекс зайнятості*кількість днів

D DDDs / жителів/рік = DDDs/чисельність популяцій

E DDDs/1000 жит./рік = (DDDs*1000)/чисельність популяції*365

41

В математичному моделюванні правила побудови конкретних моделей позначаються

терміном:

A *Допущення

B Мета-аналіз

C Експеримент

D Зв'язок

E Прогнозування

42

Вкажіть складові концепції якості життяA *Багатовимірність, змінність у часі, участь хворого в оцінці свого стану

B Облік витрат, оцінка клінічних наслідків, оцінка соціально-економічних наслідків

C Прямі клінічні ефекти, опосередковані клінічні ефекти, зміна показників здоров’я

D Одноманітність, значущість, актуальність

E Універсальність, валідність, оцінювальний підхід

43

Серед наведених показників виберіть прямі медичні витрати:A *Вартість лікарських засобів на курс лікування

B Вартість доставки хворого до медичного закладу особистими або суспільним

(несанітарним) транспортомC Оплата листка непрацездатності

D Витрати на дієтичне харчування

E Вартість робочого часу особи, яка доглядає за хворим

44

Серед наведених виберіть непрямі витрати:A *Втрати держави, викликані відсутністю на робочому місці пацієнта (виплати по

лікарняних листах, несплата податків у зв’язку з хворобою)B Доплати на лікарські засоби, медичну допомогу

C Витрати на взуття, одяг для перебування в умовах лікарні

D Витрати на діагностику захворювання (лабораторні та інструментальні дослідження)

E Вартість медичних процедур (хірургічні операції, реабілітаційні маніпуляції тощо)

45

Ефективність лікарського засобу, встановлена після його виходу на фармацевтичний

ринок на великій (понад 10 000 чоловік) гетерогенній популяції хворих в умовах реальної

клінічної практики при проведенні фармакоепідеміологічних досліджень – це:A *Клінічна (терапевтична) ефективність

B Дієвість

C Економічна ефективність

D Користь

E Безпека

46

Джерелами отримання інформації для обчислення витрат в фармакоекономіці можуть бути:A *Історії хвороби; реєстраційна карта хворого; тарифи на медичні послуги; тарифи

страхових компаній; прайс-листи про вартість лікарських засобів.B Достовірні дані експериментальних досліджень, опубліковані в літературі; результати

власних досліджень; висновки і припущення експертів.C Високоякісний систематичний огляд, мета аналіз; великі рандомізовані дослідження з

низькою вірогідністю помилок і однозначними результатами.D Ретроспективні порівняльні дослідження; дослідження на обмеженій кількості хворих

або на окремих хворих без контрольної групи.E Невеликі рандомізовані дослідження з неоднозначними результатами і середньою або

високою вірогідністю помилок.47

Витрати, які пов’язані з непрацездатністю хворого у момент лікування захворювання, а

також із відсутністю на робочому місці його родичів, вимушених доглядати хворого – це:

A *Непрямі витрати

B Прямі медичні витрати

C Прямі немедичні витрати

D Необчислювані витрати

E Фіксовані витрати

48

Перебування пацієнта у певному стані здоров'я відповідно до моделі Маркова носить назву:A *Марковський стан

B Марковський цикл

C Марковське допущення

D Марковський рівень

E Марковський етап

49

Порівняння тільки тих медичних технологій, які мають однакову ефективність – це

недолік методу фармакоекономічного аналізу:

A *“Мінімізація витрат”

B “Витрати-вигода”

C “Загальна вартість захворювання”

D “Витрати-ефективність”

E “Витрати-корисність”

50

Для визначення додаткового року якісно прожитого життя пацієнта внаслідок проведеної

фармакотерапії застосовують метод фармакоекономічного аналізу:

A *“Вартість-користь”

B “Вартість-вигода”

C “Мінімізація вартості”

D “Загальна вартість захворювання”

E “Вартість-ефективність”

51

Під час перебування у стаціонарі на фармакотерапію витрачено: 100 грн., на транспортування

пацієнта до закладу охорони здоров’я власним транспортом: 50 грн., на дієтичне харчування:

200 грн. Вкажіть суму прямих медичних витрат:A *100

B 350

C 150

D 50

E 200

52

Систематичним оглядом з аналізом кількісних даних в фармакоінформатиці називають:A *мета- аналіз

B електронну базу даних

C метод узагальнення даних конкретної проблеми без їх статистичної обробки

D метод узагальнення якісних даних з якої-небудь конкретної проблеми

E бібліографічний аналіз

53

Метод фармакоекономічного аналізу, при використанні якого серед медичних технологій

з однаковою клінічною ефективністю обирається медична технологія з мінімальними

витратами на курс лікування захворювання, називається:A *“мінімізація витрат”

B “витрати- утилітарність”

C “витрати- ефективність”

D “витрати- вигода”

E “загальна вартість захворювання”

54

Метод фармакоекономічного аналізу, при якому порівнюється і вартість, і ефективність (в

однакових натуральних або фізичних одиницях виміру) медичних технологій,

називається:A *“витрати- ефективність”

B “витрати- утилітарність”

C “мінімізація витрат”

D “загальна вартість захворювання”

E “витрати- вигода”

55

Інтегральна характеристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального стану

хворого називається:

A *якість життя

B вигода

C ефективність лікування

D QALY

E корисність / утилітарність

56

Мірою (кількісним показником / критерієм) корисності медичної технології служить

показник:

A *QALY

B CER

C ICER

D ICUR

E Кb/с

57

Фармакоекономічний метод, при застосуванні якого ефективність медичних технологій

оцінюється в грошових одиницях, називається:

A *“витрати- вигода ”

B “витрати- утилітарність”

C “мінімізація витрат”

D “загальна вартість захворювання”

E “витрати- ефективність”

58

Затверджений на рівні держави перелік лікарських засобів, які застосовуються при

лікуванні захворювань і синдромів, що загрожують життю хворого, а також при проведенні

специфічної терапії соціально-значущих захворювань, називається:A *Перелік життєво необхідних лікарських засобів

B Формуляр

C Стандарт медичної допомоги

D Реєстр лікарських засобів

E Клінічний протокол медичної допомоги
Каталог: downloads -> pharm faculty
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні
pharm faculty -> Крок 2 Клінічна фармація Менеджмент та маркетинг у фармації 1
pharm faculty -> Крок 2 Клінічна фармація Організація та економіка фармації 1
pharm faculty -> Крок 2 Клінічна фармація Фармакогнозія 1
pharm faculty -> Крок 2 Клінічна фармація Клінічна фармакологія 1
pharm faculty -> Крок 2 Клінічна Фармація Технологія лікарських засобів 1
pharm faculty -> Медична хімія 1 Який препарат можна ідентифікувати реакцією кислотного гідролізу? A
pharm faculty -> Крок 2 Клінічна фармація Фармацевтична опіка 1

Скачати 161.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка