Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»


Модератор не оголосив прізвище спікераСкачати 424.92 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір424.92 Kb.
1   2   3   4   5

Модератор не оголосив прізвище спікера:

– Володимир Васильович Лубенко не зміг приїхати, тому я прочитаю невелику таку доповідь… не доклад це буде, а так – повідомлення, можна сказати.

І хочу… Я уважно прослухала ті питання, які піднімалися на пленарному засіданні, і сьогодні ті питання, які розглядалися, і можу запропонувати ну, тобто один із виходів… чи пропозиція, яка вже відпрацьована. Володимир Васильович займається вирішенням цих кризових проблем через систему освіти. І 36 років тому, навчаючись в Академії художеств в Санкт-Петербурзі, відкрив таку систему естетично-морально-інтелектуального розвитку особистості через теорію і практику в мистецтві наук. Авторська назва або «Полі-функціональна модель виховання і освіти. Синтез науки і мистецтва» або «Система стержневої істини». І в Санкт-Петербурзі за радянських часів це була базова площадка Академії педагогічних наук: «Полі-функціональна модель освіти: Школа Володимира Лубенко». І, таким чином, в Україні ми працюємо 10 років.

У нас 2 доклади. Один – як раз «Полі-функціональна модель освіти», розглядається це питання. А інший – там коротку назву дали – «Художня картина світу»… тоді кома йде, крапка… «в просторі, що розгортається» - там забули кінець.

Сьогоднішній день диктує людству нові напрямки для дослідження, пізнання здійснення відкриттів. В той же час, велика кількість суперечливих уявлень про природу та знання різноманітних виявів дійсності, неминуче спричиняє протиріччя та еклектичність бачення загальної картини світу, що, безумовно, стимулює процес пізнання, але в той же час робить цей процес самоцінним та самодостатнім. Результатом такого процесу стає стагнація, а потім і деградація самостійного творчого мислення людства в цілому на фоні науково-технічного прогресу, що швидко розвивається.

В результаті пізнання, як інструмент самовдосконалення людства, зживає себе та продовжує функціонувати лише як інструмент для самозбагачення цивілізації в матеріальному плані. Результат такого процесу ми всі легко сьогодні можемо оцінити. У дослідженнях, проведених Налімовим, наведено сучасні статистичні дані, що дозволяють говорити про розвиток в тілі людства злоякісної соціальної пухлини, що проявляється в розвиткові алкоголізму та наркоманії. Наприклад… 40 мільйонів жителів мають клінічні розлади, у 300 мільйонів – пограничний стан. Якщо взяти Росію, то таких людей не менше 17 мільйонів. 17 процентів учнів вищих учбових закладів лікуються від тяжких неврозів. Невтримне зростання дитячої та юнацької злочинності, та й злочинності в цілому на землі – 13 процентів щорічно. В середньому по планеті зростання злочинності йде швидше, аніж зростання чисельності населення або валового національного продукту чи інших показників. Народження всі більшої кількості розумово неповноцінних дітей, дітей із пологовими травмами та уродженими тяжкими захворюваннями. І цей список соціальних та природно особистих катастроф можна продовжувати.

Тож, коли саме людство в цілому та кожна людина окремо не знайде швидке та принципово розумне рішення наболілих проблем, за нас їх буде вирішувати сама природа. І тоді екологічні та соціальні катастрофи набудуть дійсно глобального масштабу. Шляхи своєчасного виходу із назрілої взагалі планетарної кризи сьогодні шукають в якісній зміні природи суспільства. На думку академіка Мойсеєва, необхідна нова цивілізація з іншим світосприйняттям, цивілізація, для якої сукупність екологічних імперативів буде настільки ж органічно притаманна, як і прагнення до збереження життя.

Чи може виникнути подібна цивілізація? На це питання поки немає відповіді, але тим не менше, саме най скоріша самоперебудова суспільства та суспільних відносин, формування нового світогляду – це природний шлях порятунку людства. Характерна риса світогляду, як вам відомо, - це єдність способу мислення та способу життя. Якщо можна змінити, зрушити з мертвої точки спосіб мислення, характерний для людей 20-го століття, що його було сформовано традиційними методами пізнання світу, які вичерпали себе як рушій прогресу і які сприяють сьогодні стрімкій масовій деградації населення, то можна очікувати вслід за цим й швидкого зрушення в способі життя людей, в їх відношенні до світу природи, в свідомості та усвідомленні, а не просто в знанні себе, природи та природних явищ.

Таким чином, постає питання про новий метод пізнання світу, що був би здатний сформувати якісно новий світогляд. За нашим переконанням, до тих пір, доки основою світогляду людей буде залишатися пошук та зіткнення протилежних уявлень про дійсність з єдиною метою: експериментально перевірити, хто сильніший, тобто, яка теорія, яке уявлення, яка конфесія і так далі, активніше бореться за своє виживання, змітаючи все на своєму шляху, якісного світоглядного стрибку не буде. Адже і культура, і освіта, і наука, і релігія будуються сьогодні в основі своїй на одному й тому ж принципі виживання. Саме тому в складній сучасній соціальній ситуації ніщо, ані релігія, ані релігійний досвід, ані філософська думка, ані наука не змогли протистояти шаленим устремлінням століття. Безсильною виявилася і культура в цілому.

Єдиним можливим виходом із ситуації, що склалася, виглядає заміна в процесі пізнання пошуку найсильнішого, емпірично правильного на даний момент часу поняття, визначення, образу, терміну, теорії і так далі, пошуку стрижневого, сутнісного поняття, яке б відображало іманентний зміст об‘єкту дослідження в його полі функціональності, тобто, яке б не заперечувало різнопланові його характеристики або думки про нього. Такий метод світогляду, формуючи новий світогляд, дозволить швидко позбавити кожну людину еклектичності картини світу та спрямованості до матеріалізації життя, повернувши втрачену сьогодні глибоку духовність пошуку нового сенсу життя. Становлення нового світогляду, як і нового мислення, пов‘язане із уявленнями про цілісність світу, взаємозалежності його частин та передбачає формування системи категорій, що відображали б цей процес у понятійних формах. Вказане явище супроводжується не лише введенням принципово нових категорій, але й еволюцією змісту старих. Включаючись в дану категоріальну систему, вони набувають ряду якостей, які дозволяють їм виступати найважливішим інструментом наукового пізнання. В нашому випадку йдеться про такі категорії, як істина, рух, система, випадок, закономірність, доля, ієрархія та деякі інші. Проблема пошуку та визначення істини – тема, яка протягом сторіч хвилювала філософів та вчених, сподвижників багатьох релігійних конфесій та діячів мистецтва. Таким чином, можна із впевненістю сказати, що концепт істини фундаментальний для усіх сфер знань і, разом з тим, він закладений у підвалинах віри. Він присутній в суспільній свідомості людей та закріплений у всіх мовах, в слові чи ряді слів, навкруг яких формується лексикон, яким істина говорить у повсякденному мовленні та в художніх текстах, а також в Святому писанні, а також в мові науки. Тема істини, таким чином, проходить червоною ниткою через свідомість людини, через його мову, через сприйняття та інтуїцію.

Виходячи з передумов нового методу сприйняття, концепт істини, що виступає критерієм пізнання, ми отримуємо принципово нове значення точки сходу, що поєднує в несуперечливій, полі функціональній згоді відносні істини, що характеризують об’єкт дослідження.

В будь-якому явищі навколишнього світу присутні полярні основи, в чому і полягає принцип діалектичності світу, фактичне існування якого стало основою для виявлення закону єдності та боротьби протилежностей. Але, на відміну від діалектичних уявлень, що передбачають єдність протилежностей в їх взаємному виключенні одне одного, становлення одного на загибелі іншого, що й привело, на нашу думку, процес пізнання в глухий кут еклектики. Ми пропонуємо ставити на перше місце процеси пізнання, пошук єдності та доповнення протилежностей, разом з тим припускаючи, що теза боротьби та єдності протилежностей має також антитезу, що ми її називаємо «єдністю та доповненням протилежностей».

Таким чином, функцію істини в даному контексті шукають не шляхом зведення множинності до єдності простору ідеальних світів, що перенасичені сутностями, що взаємо виключають одна одну, а шляхом пошуку та знаходження стрижневого розуміння явища, яке поєднує в собі на даний момент часу ці сутності в просторі реального багатополярного світу. Критерієм істини в даному випадку є не математична відповідність розуміння про об’єкт дослідження, даним емпіричного досліду, а полі функціональність знайденого стрижневого визначення по відношенню до всіх можливих контрагентів. Визначення явища, що відповідає даному критерію, визначається нами як стрижнева істина, а спосіб досягнення такого визначення – методом пізнання стрижневої істини.

Сьогодні у вчених викликає велику зацікавленість проблема наукового аналізу та практичного поєднання таких випадкових явищ, як здатність передчувати або передбачувати майбутні події. Висловлюються припущення, що передбачення інтуїтивне, що свідчить про високий рівень розвитку, орієнтування в реальності, що це стає можливим завдяки тому, що людині доступна інформація про закони гармонійної композиції природних явищ, яка закладена в його підсвідомості і яка може проявлятися навіть на електрофізичному рівні.

Якщо припустити, що деяке зведення законів притаманне не лише взаємодії фізичних тіл, але й розвиткові взаємовідношень між усіма явищами оточуючої дійсності, неминучі якісні зміни підходу до змісту фундаментальних концептів руху, випадків долі.

Поставивши на меті розроблення такої світоглядної системи, що дозволила б вирішити проблему еклектичності, роз’єднаності сучасних методів пізнання світу, ми насмілилися по-новому трактувати зміст цих концептів. Подібно до того, як будь-яка хімічна реакція передбачає чітко визначений, закономірно обумовлений результат, в нашому розумінні та розвитку взаємовідношень між явищами також має бути чітка обумовленість, та, залежно від умов проведення реакції, може бути чітко визначений. Закономірний розвиток відношень між усіма, незалежно від форм, природними та соціальними явищами, що проявляються у послідовній зміні життєвих ситуацій, ми називаємо рухом. А загальна композиція рухів, що змінюється з плином часу та поєднує в собі генетичні можливості та явища, а також результати закономірно побудованих взаємовідношень з іншими явищами, ми називаємо долею.

Виходячи зі змальованих вище уявлень про рух світу і рухи в світі, ми припускаємо новий за змістом та структурою алгоритм пізнання світу, який в узагальненому, можна навіть сказати, в дещо спрощеному вигляді, ми зводимо до наступних напрямків та знань. Перше: вивчення світу, як системи, що рухається, як потоку різноманітних рухів. Друге: вивчення світу як єдності взаємодоповнюючих одна одну систем з позиції єдності частин, а також їх доповнення одна одної в цілому. Третє: вивчення функціональних розмежувань з позицій різноманітних формоутворень єдиного, фізика явищ. Четверте: вивчення внутрішніх, особистих зв’язків, психіка явищ. П’яте: вивчення інтенції, вісі руху, пошук стрижневої істини на даний момент часу. Шосте: систематизація цілого, що вивчається, через побудову ієрархій головної та другорядної його частин. Сьоме: формування висновку, прогнозу розвитку цілого та його складових частин у відповідності до виведеної стрижневої істини його руху. І восьме: перевірка, слідкування на практиці за сформульованим висновком.

Чорнобиль. Чому ми сьогодні піднімаємо це питання? 20 років пройшло.

Якщо виходити із законів стрижневої істини, тобто, припустімо, розглядати Чорнобиль як кінець, закінчення функціонування або руху моно структури, навіть 20 років – перехід до функціонування. Тобто, і в Києва, і в України є можливість стать нібито віссю або стрижнем нового руху, виключного нового руху. Тобто полі функціонального руху. І на прикладі мистецтва – ця система базується на синтезі мистецтв, таких, як живопис, музика, пластика; живопис є базовим предметом (діти малюють на усіх предметах) так як малюнки багатопланові і величезна кількість інформації зафіксована в маленькому просторі. Серед наук, на чому ще базується: філософія – тому, що світосприйняття; психологія відома формування характеру, та педагогіка – система виховання. Тобто діти починають малювати з крапки. Тобто побудовано все на законах композиції (по вертикалі їх 61), і усі предмети пов’язані за темами та законами композиції. І моделюється ситуація відношень. Виходить так, що будь-яка дитина, будь-яка людина… тобто, ми пропонуємо безперервну освіту: від найменших…

Значить, починаючи з крапки, лінія, пляма, площина, простір, об’єм і форми, тобто початок руху будь-якого явища… Точкою в живописі є фізична точка, в математиці – це цифра, у фізиці – це своє явище, в хімії – це своє явище, в мові – це буква і так далі, в математиці – це цифра… І таким чином розгортається простір, через 28 уроків вже будь-яка дитина, будь-яка людина малює етюд. Паралельно розбирається… тобто живопис досліджується як засіб, як потік інформації. І потім вже, після – літня практика… ось це «Зоряний Київ» - подарунок «Зоряного Києва. Світ абсолютної досконалості» - це практично робота дітей… більше 100 дітей робило цю… ну, вона велика: 3 метри висотою і 17 метрів довжина її. Тут зафарбовано майже 700 етюдів, тобто 300 ескізів і 350 етюдів образів з історії Києва і України. Це дослідження «Повісті минулих літ» і історії Києва і України, починаючи з давніх часів, тобто, і Либідь, і Кий, Щек і Хорив, і Велика княгиня Ольга, тобто минуле і сьогодення, це досліджується фольклор і образи Ганни, Катерини, Оксани, Наталки, Марічки, і краєвиди Києва, звичайно. Ну, оце юні красуні: Ярославна, Анна, Анастасія, Єлизавета з матушкою Енгільгердою пливуть по Дніпру, прогулянка тобто. А це – майбутнє Києва, це 2000 рік, 2004 рік… Дитина намалювала: в 2000-му році що Київ – це Золоті Ворота Європи, отут намальовані… А це майбутня сім‘я, тобто Істина-батько, мати-Краса і народжуються Щастя й Любов, це – птахи щастя, їх одинадцять, тобто як діти уявляють собі, скільки це повинно якостей між батьком і матір‘ю бути, щоб щаслива сім‘я була.

І тому ми маємо надію, що Київ і Україна має можливість… стратегічним таким напрямком щоб могло бути, що дитина – це головне, її виховання – це головне. Треба 10, мінімально 10 років, максимально – 14 років, щоб допомогти дітям піднятись. І це – стратегічний матеріал держави, і майбутнє держави, її розвиток в гармонії, красі і рівновазі.

Я б хотіла ще передати цей документ, ось… там були пропозиції щодо Маніфесту нашої Конференції, тут як раз на півтори сторінки, невеликий текст, будь ласка, доповнення до цього Маніфесту – я читати його не буду.

Дякую за увагу.
Запитання із залу:

– А ваші асистенти, вони малювали це?


Відповідь:

– Ні, так це вони виросли у нас, це ж вони і малювали, тому й допомагають вони з 6 років, зараз їм по 13 років… Телефон запишіть, будь ласка.


Модератор:

– Маємо без трьох хвилин сім. І мусимо закінчувати. В нас є один документ, який ми повинні були прокоментувати чи якось внести якісь доповнення, але, на скільки я розумію, його ви не бачили, так? Це – Маніфест, який має закінчити…

Так… ну, правки Катерини Михайлівни будуть вирішальними, так що це така справа. Якщо є до цього документу якісь доповнення, то давайте потім, коли ми закінчимо, сюди підійдете, і, значить, ми ці доповнення будемо враховувати.

Чи хотіли би ви ще що-небудь доповнити, сказати?Тоді я закінчу виразами вдячності за активність і за мимоволі складену драматургію всього цього процесу. Я думаю, що всі сприймали всі виступи, як діалог, чи полілог, і це, врешті був обмін думками, який, як такий ніколи і не повинен закінчуватися. Тому я ніяких заключних слів не роблю, а бажаю всім доброго здоров‘я і всіх чекаю там.
Каталог: img -> forall
forall -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
forall -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
forall -> Резолюція міжнародної конференції «Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи І стратегія їхнього подолання»
forall -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> Угода між Урядом України та Урядом Республіки Гайана про торговельно-економічне співробітництво
img -> Угода про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів
img -> Угода між Урядом України та Урядом Його Величності Султана І Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу про сприяння та взаємний захист інвестицій
forall -> Робоча навчальна програма
forall -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка