Гребешков Олексій Миколайович здобувач кафедри стратегії підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Скачати 70.02 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір70.02 Kb.

Гребешков Олексій Миколайович

здобувач кафедри стратегії підприємств

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Уточнено дефініцію та визначено концептуальні засади побудови організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства. Сформульовано вихідні положення організаційного проектування такого механізму на підприємстві.


Grebeshkov Oleksiy

postgraduate of business strategy


SHEE Kyiv National Economic University named after V. Getman, Ukraine

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INFORMATION STRATEGY FOR DOMESTIC ENTERPRISES

The definition and the conceptual framework for designing organizational and economic mechanism of development and implementation of IT strategy is specified. Assumptions of organizational design of such mechanism in the enterprise are formulated.


Управління стратегічним розвитком підприємства відбувається на основі певних механізмів, які забезпечують взаємодію процесів його функціонування та розвитку та відображають специфічні особливості підприємства як соціально-виробничої системи.

В економічній літературі дефініція організаційно-економічного механізму залишається неусталеною. Узагальнюючи знання у цьому контексті, пропонуємо під організаційно-економічним механізмом розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства розуміти сукупність правових та прецедентних законів, методів, методик, процедур та техніко-технологічних рішень, які інтегровані у систему управління підприємством та покликані реалізувати процес інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством.

Проведені нами дослідження дозволяють сформулювати концептуальні засади побудови організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства, що зводяться до наступних базових положень.

Розвиток механізму управління стратегіями як складової частини теорії стратегії повинно базуватись на міждисциплінарному підході, який відображав би різноманітні аспекти багатофункціональних зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем, в якому воно функціонує. Для врахування зазначених аспектів необхідно використовувати науковий апарат економіки, соціології, екології, політології, інформатики тощо.

Дослідження, аналіз та побудову принципів функціонування організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства необхідно проводити на основі системно-логічного підходу із застосуванням системного аналізу, сучасних методів теорії управління економічними системами та методів, які орієнтовані на прийняття рішень. У зв’язку із цим виникає необхідність побудови функціонально-структурної ресурсної адаптивної схеми організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства з наступною розробкою методів синтезу окремих його складових.

Побудова організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства необхідно проводити на основі цілісної системи принципів та цінностей підприємства.

В основі процесу розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства лежить результат компромісного вирішення суперечливих інтересів між окремими групами працівників даного підприємства.

Із зазначеного вище витікає необхідність включення до механізму розробки стратегії зворотних зв’язків для корегування ціннісних принципів та ресурсних складових. Введення зворотних зв’язків дозволяє зробити механізм розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства більш адаптивним по відношенню до мінливого економічного інформаційного середовища.

Організаційно-економічний механізм розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства потрібно розглядати як підсистему в складі підприємства, яка розвивається, що дозволяє поставити задачу організаційного проектування подібного механізму.

Для успішної реалізації проекту створення організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії необхідно створити або модифікувати організаційну структуру управління підприємства, створивши відділ по роботі з інформацією (“інформаційний відділ”) на чолі із інформаційним директором підприємства (CIO – Chief Information Officer) або заступником директора з інформаційної роботи.

Організаційно-економічний механізм розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства повинен розглядатись як інструмент менеджерів вищої ланки, які працюють із мало формалізованими знаннями та даними. Цей механізм повинен бути системою, яка розвивається та накопичує знання та досвід менеджерів, які із ним працюють.При розробці організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства необхідно враховувати властивості підприємства як багатоаспектної соціальної системи. Такий механізм повинен будуватись як гетерогенний, крім того, побудова даного механізму повинна передбачати відкритість процесу розробки інформаційної стратегії.

На нашу думку, для опису організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства доцільно використовувати підхід на основі принципу самоорганізації, при одночасній орієнтації на дотримання основних принципів синергетики як базової теорії самоорганізації. В структуру організаційно-економічного механізму повинні бути закладені механізми циклічної самопідтримки та саморозвитку процесів формування та адаптації стратегій. Організаційно-економічний механізм повинен будуватись як такий, що має структуру з поліцентричним розподілом повноважень, де кожен керується певним набором правил.
Каталог: userfiles -> ec pidpr th pr 4
ec pidpr th pr 4 -> Шевчук Н. В. к е. н., доцент, двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Shevchuk N. V
ec pidpr th pr 4 -> Бойко Тетяна Леонтіївна аспірант кафедри економіки підприємств двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»
ec pidpr th pr 4 -> В. Гетьмана, Україна основні елементи механізму управління вартістю підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Жук Ольга Іванівна
ec pidpr th pr 4 -> Теоретико –методичні аспекти управління стратегічною результативністю підприємств
ec pidpr th pr 4 -> Баранов А. Л., к е. н., докторант кафедри страхування,двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна особливості бюджетування в страховій компанії
ec pidpr th pr 4 -> Смірнов Є. В. Двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Smirnov Y. V. Shee «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»
ec pidpr th pr 4 -> Норіцина Н.І. Канд екон наук, доцент, двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана» екологічна безпека діяльності як індикатор соціальної відповідальності підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Швиданенко Олег Анатолійович Д. е н., професор, двнз «кнеу імені В. Гетьманва»
ec pidpr th pr 4 -> Бортнік А. М. к е. н., доцент, двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Bortnik A. M


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка