Гістологія, цитологія та ембріологія Перегляд бази тестівСторінка1/38
Дата конвертації14.04.2020
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Гістологія, цитологія та ембріологія Перегляд бази тестів

1. ????? ????????? ???????? (??????):???????:1???? ????: ??????????????? ??????:1.Комплекс Гольджi виводить речовини iз клiтини завдяки злиттю мембранного мiшечка із зовнішньою мембраною клiтини. При цьому вмiст мiшечка виливається назовнi. Який процес тут проявляється? • A.* Екзоцитоз

 • B. Ендоцитоз

 • C. Активний транспорт

 • D. Полегшена дифузiя

 • E. Жодна вiдповiдь невiрна

2. 2.У хворого виявлено зниження вмiсту iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрiплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить до порушення бiосинтезу бiлка. Який саме етап бiосинтезу бiлка буде порушено?

 • A.* Трансляцiя

 • B. Транскрипцiя

 • C. Реплiкацiя

 • D. Активацiя амiнокислот

 • E. Термiнацiя

3. 3.На електроннiй мiкрофотографiї науковець виявив структуру, утворену вiсьмома молекулами бiлкiв-гiстонiв i дiлянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертiв навколо них. Яку структуру виявив дослiдник?

 • A.* Нуклеосома

 • B. Елементарна фiбрила

 • C. Напiвхроматида

 • D. Хроматида

 • E. Хромосома

4. 4.Для вивчення локалiзацiї бiосинтезу бiлка в клiтинах, мишi ввели мiченi амiнокислоти аланiн та триптофан. Бiля яких органел буде спостерiгатися накопичення мiчених амiнокислот?

 • A.* Рибосоми

 • B. Гладенька ЕПС

 • C. Клiтинний центр

 • D. Лiзосоми

 • E. Апарат Гольджi

5. 5.При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi популяцiї "темних"гепатоцитiв у цитоплазмi клiтин визначено розвинену гранулярну ендоплазматичну сiтку. Яку функцiю в даних клiтинах виконує ця органела?

 • A.* Синтез бiлкiв плазми кровi

 • B. Синтез вуглеводнiв

 • C. Дезiнтоксикацiйна

 • D. Продукцiя жовчi

 • E. Депонування iонiв кальцiю

6. 6.Пiд час електронномiкроскопiчного дослiдження бiоптату гепатоцитiв на бiлiарному полюсi виявлено велику кiлькiсть плоских цистерн, сплющених у центральнiй частинi й розширених на периферiї, та дрiбних мiхурцiв iз секреторними гранулами. Назвiть цю структуру:

 • A.* Комплекс Гольджi

 • B. Лiзосома

 • C. Ендоплазматична сiтка

 • D. Пiноцитознi мiхурцi

 • E. Мiкротрубочки

7. 7.На практичному заняттi студенти вивчали забарвлений мазок кровi мишi з бактерiями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клiтини завершує перетравлення цих бактерiй?

 • A.* Лiзосоми

 • B. Мiтохондрiї

 • C. Гранулярна ендоплазматична сiтка

 • D. Апарат Гольджi

 • E. Рибосоми

8. 8.У життєвому циклi клiтини вiдбувається процес самоподвоєння ДНК. У результатi цього однохроматиднi хромосоми стають двохроматидними. У який перiод клiтинного циклу спостерiгається це явище?

 • A.* S

 • B. Go

 • C. G1

 • D. G2

 • E. M

9. 9.Дослiджуються клiтини червоного кiсткового мозку людини, якi належать до клiтинного комплексу, що постiйно дiляться. Який процес забезпечує генетичну iдентичнiсть цих клiтин:

 • A.* Мiтоз

 • B. Мейоз

 • C. Репарацiя

 • D. Мутацiя

 • E. Трансплантацiя

10. 10.Проводиться вивчення максимально спiралiзованих хромосом карiотипу людини. При цьому процес подiлу клiтини припинили на стадiї:

 • A.* Метафаза

 • B. Профаза

 • C. Iнтерфаза

 • D. Анафаза

 • E. Телофаза

11. 11.У клiтинi, яка мiтотично дiлиться, спостерiгається розходження дочiрнiх хроматид до полюсiв клiтини. На якiй стадiї мiтотичного циклу знаходиться клiтина?

 • A.* Анафаза

 • B. Метафаза

 • C. Телофаза

 • D. Профаза

 • E. Iнтерфаза

12. 12.Дослiдник при мiкроскопiчному і електронно-мiкроскопiчному вивченнi печiнки звернув увагу, що деякi окремо розташованi клiтини розпалися на дрiбнi фрагменти, оточенi мембраною. У деяких з них наявнi органели, iншi включають фрагменти ядра, що розпалося. Запальна реакцiя навколо вiдсутня. Дослiдник розцiнив цi змiни, як:

 • A.* Апоптоз

 • B. Атрофiя

 • C. Некроз

 • D. Гiпоплазiя

 • E. Дистрофiя

13. 13.Розпочинається iмплантацiя бластоцисти людини. Як називається перiод ембрiогенезу, що розпочинається одночасно з iмплантацiєю?

 • A.* Гаструляцiя

 • B. Iнвагiнацiя

 • C. Диференцiювання

 • D. Гiстогенез

 • E. Дроблення

14. 14.У новонародженої дитини виявлено вродженi вади розвитку травної системи, що повязано з дiєю тератогенних факторiв на початку вагiтностi. На який із зародкових листкiв подiяв тератоген?

 • A.* Ендодерма

 • B. Усi листки

 • C. Ендодерма i мезодерма

 • D. Ектодерма

 • E. Мезодерма

15. 15.На гiстологiчному препаратi видно позазародковий орган, який являє собою мiхурець, звязаний з кишковою трубкою. Стiнка його зсередини вистелена епiтелiєм, зовнi утворена сполучною тканиною. На раннiх етапах ембрiогенезу вiн виконує функцiю кровотворного органа. Назвiть цей орган:

 • A.* Жовтковий мiшок

 • B. Алантоїс

 • C. Амнiон

 • D. Пуповина

 • E. Плацента

16. 16.До косметолога звернулася пацiєнтка зi скаргами на появу чорних цяток на обличчi. Пiсля обстеження було встановлено, що поява цяток повязана з порушенням видiлення секрету сальних залоз. Який тип секрецiї характерний для цих залоз?

 • A.* Голокриновий

 • B. Мерокриновий

 • C. Макроапокриновий

 • D. Мiкроапокриновий

 • E. Мерокриновий та мiкроапокриновий

17. 17.У результатi радiацiйного випромiнювання ушкодженi стовбуровi гемопоетичнi клiтини. Утворення яких клiтин сполучної тканини буде порушено?

 • A.* Макрофаги

 • B. Фiбробласти

 • C. Адипоцити

 • D. Меланоцити

 • E. Перiцити

18. 18.В експериментi певним чином зруйнована значна кiлькiсть стовбурових клiтин червоного кiсткового мозку. Оновлення яких популяцiй клiтин у складi пухкої сполучної тканини буде загальмовано?

 • A.* Макрофаги

 • B. Фiбробласти

 • C. Пiгментнi клiтини

 • D. Лiпоцити

 • E. Перицити

19. 19.У кровi чоловiка 26-ти рокiв виявлено 18% еритроцитiв сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Iншi еритроцити були у формi двоввiгнутих дискiв. Як називається таке явище?

 • A.* Фiзiологiчний пойкiлоцитоз

 • B. Патологiчний пойкiлоцитоз

 • C. Фiзiологiчний анiзоцитоз

 • D. Патологiчний анiзоцитоз

 • E. Еритроцитоз

20. 20.Запалення характеризується розширенням кровоносних судин на дiлянцi пошкодження, зменшенням кровообiгу, пiдвищенням проникностi стiнки судин. Яким з нижче наведених клiтин належить головна роль у цьому?

 • A.* Тканиннi базофiли

 • B. Фiбробласти

 • C. Плазмоцити

 • D. Еозинофiли

 • E. Макрофаги

21. 21.Дитина 6-ти рокiв знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом алергiчного ринiту. У кровi: змiни в лейкоцитарнiй формулi. Кiлькiсть яких клiтин лейкоцитарного ряду може бути збiльшена?

 • A.* Еозинофiли

 • B. Т-лiмфоцити

 • C. В-лiмфоцити

 • D. Базофiли

 • E. Нейтрофiли

22. 22.Пiсля опромiнювання у людини зявилася велика кiлькiсть мутантних клiтин. Через деякий час бiльшiсть iз них були розпiзнанi i знищенi клiтинами iмунної системи, а саме:

 • A.* T-лiмфоцитами-кiлерами

 • B. Плазмобластами

 • C. T-лiмфоцитами-супресорами

 • D. B-лiмфоцитами

 • E. Стовбуровими клiтинами

23. 23.Хлопчик на другому роцi життя став часто хворiти на респiраторнi захворювання, стоматити, гнiйничковi ураження шкiри. Навiть невеликi пошкодження ясен i слизової оболонки ускладнюються запаленням, що протiкає тривало. Встановлено, що у кровi дитини практично вiдсутнi iмуноглобулiни всiх класiв. Зниження функцiональної активностi якої клiтинної популяцiї лежить в основi описаного синдрому?

 • A.* В-лiмфоцити

 • B. Т-лiмфоцити

 • C. Нейтрофiли

 • D. Макрофаги

 • E. NK-лiмфоцити

24. 24.До приймального вiддiлення iнфекцiйної лiкарнi надiйшов чоловiк 25-ти рокiв. Дiагноз: СНIД. Ураження яких клiтин зумовлює стан iмунодефiциту?

 • A.* Т-хелпери

 • B. Т-кiллери

 • C. Т-супресори

 • D. Плазмоцити

 • E. Тканиннi базофiли

25. 25.При непрямому гiстогенезi кiсткової тканини трубчастих кiсток мiж епiфiзарним та дiафiзарним центрами окостенiння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує рiст кiсток у довжину. Як називається ця структура?

 • A.* Метаепіфiзарна пластинка

 • B. Кiсткова манжетка

 • C. Кiсткова пластинка

 • D. Остеон

 • E. Шар внутрiшнiх генеральних пластинок

26. 26.В умовному експериментi повнiстю iнгiбовано розвиток клiтин мезенхiми. Порушення розвитку якої мязової тканини при цьому буде спостерiгатися?

 • A.* Гладка мязова тканина

 • B. Мязова тканина нейрального походження

 • C. Мязова тканина епiдермального походження

 • D. Серцева мязова тканина

 • E. Скелетна мязова тканина

27. 27.На електроннiй мiкрофотографiї клiтини, яка має паличкоподiбне ядро та веретеноподiбну форму, у цитоплазмi спостерiгається велика кiлькiсть промiжних мiкрофiламентiв, якi мiстять десмiн. З якої тканини зроблено зрiз?

 • A.* Мязова

 • B. Нервова

 • C. Епiтелiальна

 • D. Сполучна

28.

 • A. 28.До травматологiчного пункту доставлено хворого з пошкодженням мязiв нижнiх кiнцiвок. За рахунок яких клiтин можлива репаративна регенерацiя мязових волокон i вiдновлення функцiї мязiв?

 • B.* Мiосателiтоцити

 • C. Адипоцити

 • D. Фiбробласти

 • E. Ендотелiоцити

 • F. Плазмоцити

29. 29.На мiкропрепаратi пiдщелепної слинної залози навколо кiнцевих вiддiлiв i вивiдних проток розрiзняються кошикоподiбнi клiтини, якi охоплюють основи сероцитiв i називаються мiоепiтелiоцити. До якої тканини належать цi клiтини?

 • A.* Мязова

 • B. Епiтелiальна

 • C. Нервова

 • D. Сполучна зi спецiальними властивостями

 • E. Пухка волокниста сполучна

30. 30.Швидкiсть проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/с. Який з наведених чинникiв, перш за все, забезпечує таку швидкiсть?

 • A.* Наявнiсть мiєлiнової оболонки

 • B. Великий потенцiал спокою

 • C. Велика амплiтуда потенцiалу дiї

 • D. Малий порiг деполяризацiї

 • E. Великий фактор надiйностi

31. 31.Чутливий нервовий ганглiй складається з нейроцитiв кулястої форми з одним вiдростком, який на певнiй вiдстанi вiд перикарiону подiляється на аксон i дендрит. Як називаються такi клiтини?

 • A.* Псевдоунiполярнi

 • B. Унiполярнi

 • C. Бiполярнi

 • D. Мультиполярнi

 • E. Аполярнi

32. 32.У тварини в експериментi перерiзали заднi корiнцi спинного мозку. Якi змiни вiдбуватимуться в зонi iннервацiї?

 • A.* Втрата чутливостi

 • B. Втрата рухових функцiй

 • C. Зниження тонусу мязiв

 • D. Пiдвищення тонусу мязiв

 • E. Втрата чутливостi i рухових функцiй

33. 33.При нестачi вiтамiну A у людини вiдбувається порушення сутiнкового зору. Вкажiть клiтини, яким належить означена фоторецепторна функцiя:

 • A.* Паличковi нейросенсорнi клiтини

 • B. Горизонтальнi нейроцити

 • C. Колбочковi нейросенсорнi клiтини

 • D. Бiполярнi нейрони

 • E. Ганглiонарнi нервовi клiтини

34. 34.У хворого спостерiгається погiршення сутiнкового зору. Який з вiтамiнних препаратiв слiд призначити пацiєнту?

 • A.* Ретинолу ацетат

 • B. Цiанокобаламiн

 • C. Пiридоксину гiдрохлорид

 • D. Кислота аскорбiнова

 • E. Кислота нiкотинова

35. 35.У пацiєнта 60-ти рокiв виявлено погiршення сприйняття звукiв високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналiзатора зумовило цi змiни?

 • A.* Основна мембрана завитки бiля овального вiконця

 • B. Основна мембрана завитки бiля гелiкотреми

 • C. Євстахiєва труба

 • D. Мязи середнього вуха

 • E. Барабанна перетинка

36. 36.При дослiдженнi гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у дiапазонi низьких частот i майже нормальну гостроту слуху в дiапазонi високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?

 • A.* Кортiєв орган - ближче до гелiкотреми

 • B. Кортiєв орган - ближче до овального вiконця

 • C. Середня частина кортiєвого органу

 • D. Мязи середнього вуха

 • E. Барабанна перетинка

37. 37.На препаратi мякої мозкової оболонки виявляється судина, у стiнцi якої вiдсутня середня оболонка, зовнiшня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрiшня оболонка побудована iз базальної мембрани та ендотелiю. Що це за судина?

 • A.* Вена волокнистого типу

 • B. Вена мязового типу зi слабким розвитком мязових елементiв

 • C. Артерiя мязового типу

 • D. Артерiола

 • E. Артерiя змiшаного типу

38. 38.На гiстологiчному препаратi видно судину, стiнка якої складається з ендотелiю, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвiть тип судини:

 • A.* Вена безмязового типу

 • B. Артерiя

 • C. Вена мязового типу

 • D. Гемокапiляр

 • E. Лiмфокапiляр

39. 39.У гiстологiчному препаратi визначаються рецепторна зона сенсоепiтелiального органа чуттiв. Клiтини даної зони лежать на базальнiй мембранi і включають наступнi види: зовнiшнi та внутрiшнi сенсорнi, зовнiшнi та внутрiшнi фаланговi, стовбуровi, зовнiшнi межовi i зовнiшнi пiдтримуючi. Вкажiть, якому органу чуттiв належить зазначена рецепторна зона:

 • A.* Слуху

 • B. Зору

 • C. Смаку

 • D. Рiвноваги

 • E. Нюху

40. 40.У людини, яка обертається на каруселi, збiльшилися частота серцевих скорочень, потовидiлення, зявилася нудота. З подразненням яких рецепторiв, перш за все, це повязано?

 • A.* Вестибулярнi ампулярнi

 • B. Пропрiоцептори

 • C. Вестибулярнi отолiтовi

 • D. Слуховi

 • E. Зоровi

41. 41.При виконуваннi вправ на колодi гiмнастка втратила рiвновагу i впала. Iз збудження, перш за все, яких рецепторiв розпочнуться рефлекси, що забезпечать вiдновлення порушеної пози?

 • A.* Отолiтовi вестибулорецептори

 • B. Ампулярнi вестибулорецептори

 • C. Вестибулорецептори

 • D. Пропрiорецептори

 • E. Рецептори завитки

42. 42.У препаратi трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, якi мають хвилясту форму i складають основу середньої оболонки органу. Який це орган?

 • A.* Аорта

 • B. Артерiя мязового типу

 • C. Стравохiд

 • D. Трахея

 • E. Стiнка серця

43. 43.На гiстологiчному препаратi представлено кровоносну судину. Внутрiшня оболонка складається з ендотелiю, пiдендотелiю та внутрiшньої еластичної мембрани. Середня оболонка збагачена гладкими мiоцитами. Вкажiть, для якої судини характернi данi морфологiчнi ознаки:

44. 44.У препаратi в однiй з судин мiкроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких мiоцитiв, якi розташованi поодинцi i мають спiралеподiбний напрямок. Зовнiшня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажiть вид судини:

 • A.* Артерiола

 • B. Венула

 • C. Капiляр

 • D. Посткапiляр

 • E. Артерiоловенулярний анастомоз

45. 45.В гiстологiчному препаратi визначається орган, стiнку якого утворюють три оболонки. Внутрiшня оболонка складається з ендотелiю та тонкого пiдендотелiального шару. Зовнiшня оболонка найтовща. Вкажiть, який орган представлено у препаратi?

 • A.* Вена

 • B. Артерiя

 • C. Сечовiд

 • D. Серце

 • E. Матка

46. 46.На гiстологiчному препаратi селезiнки виявлена судина, стiнка якої складається з ендотелiю та субендотелiального шару, середня оболонка вiдсутня, зовнiшня оболонка зрощена зi сполучнотканинними прошарками селезiнки. Що це за судина?

 • A.* Вена безмязового типу

 • B. Вена мязового типу

 • C. Артерiя мязового типу

 • D. Артерiола

 • E. Капiляр

47. 47.Iзольована клiтина серця людини автоматично генерує iмпульси збудження з частотою 60 разiв за хвилину. З якої структури серця отримано цю клiтину?

48. 48.В експериментi подразнюють гiлочки блукаючого нерва, якi iннервують серце. Це призвело до того, що припинилося проведення збудження вiд передсердь до шлуночкiв. Електрофiзiологiчнi змiни в яких структурах серця є причиною цього?

 • A.* Атрiовентрикулярний вузол

 • B. Пучок Гiса

 • C. Синоатрiальний вузол

 • D. Шлуночки

 • E. Передсердя

49. 49.При дослiдженнi iзольованого кардiомiоциту встановлено, що вiн не генерує iмпульси збудження автоматично. З якої структури серця отримано кардiомiоцит?

 • A.* Шлуночок

 • B. Сино-атрiальний вузол

 • C. Атрiовентрикулярний вузол

 • D. Пучок Гiса

 • E. Волокна Пуркiнє

50. 50.У людини пiд дiєю мутагенного фактору зявилась велика кiлькiсть мутантних клiтин. Але бiльшiсть з них були розпiзнанi i знищенi клiтинами:

 • A.* Т-лiмфоцитами кiлерами

 • B. Плазмобластами

 • C. Т-лiмфоцитами супресорами

 • D. В-лiмфоцитами

 • E. Стовбуровими

51. 51.На електроннiй мiкрофотографiї представлена клiтина макрофагiчної природи, вздовж вiдросткiв якої розташовуються еритроцити на рiзних стадiях диференцiювання. Клiтина якого органу представлена?

 • A.* Червоний кiстковий мозок

 • B. Тимус

 • C. Селезiнка

 • D. Мигдалик

 • E. Лiмфатичний вузол

52. 52.У пiдлiтка внаслiдок радiоактивного опромiнення значно постраждала лiмфоїдна система, вiдбувся розпад великої кiлькостi лiмфоцитiв. Вiдновлення нормальної формули кровi можливо завдяки дiяльностi залози:

 • A.* Тимус

 • B. Щитоподiбна

 • C. Печiнка

 • D. Пiдшлункова

 • E. Наднирники

53. 53.Пiд час гiстологiчного дослiдження тимуса чоловiка 40-ка рокiв, визначено зменшення частки паренхiматозних елементiв залози, збiльшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тiльцями при незмiннiй загальнiй масi органу. Як зветься таке явище?

 • A.* Вікова iнволюцiя

 • B. Акцидентальна iнволюцiя

 • C. Гiпотрофiя

 • D. Дистрофiя

 • E. Атрофiя

54. 54.При дослiдженнi тимуса дитини 5-ти рокiв, що померла вiд гострої деструктивної стафiлококової пневмонiї, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гiстологiчному дослiдженнi в тимусi знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кiлькостi лiмфоцитiв з колапсом строми часточок, iнверсiя шарiв, кистоподiбне збiльшення тiлець Гассаля. Який з перерахованих дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

 • A.* Акцидентальна iнволюцiя тимусу

 • B. Гiпоплазiя тимусу

 • C. Тимомегалiя

 • D. Дисплазiя тимусу

 • E. Атрофiя

55. 55.У гiстологiчному препаратi паренхiма органа представлена лiмфоїдною тканиною, яка утворює лiмфатичнi вузлики; останнi розташовуються дифузно i мiстять центральну артерiю. Яке анатомiчне утворення має таку морфологiчну будову?

 • A.* Селезiнка

 • B. Мигдалик

 • C. Лiмфатичний вузол

 • D. Тимус

 • E. Червоний кiстковий мозок

56. 56.На препаратi представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, вiд якої вiдходять трабекули. В органi можна розрiзнити кiркову речовину, де мiстяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лiмфоїдних клiтин. Який орган представлений на препаратi?

 • A.* Лiмфатичний вузол

 • B. Тимус

 • C. Селезiнка

 • D. Червоний кiстковий мозок

 • E. Мигдалики

57. 57.Для морфологiчного дослiдження представлена ендокринна залоза, паренхiма якої складається з епiтелiю та нервової тканини. В епiтелiальних трабекулах виявляється два типи клiтин: хромофiльнi та хромофобнi. Визначте даний орган:

 • A.* Гiпофiз

 • B. Надниркова залоза

 • C. Гiпоталамус

 • D. Щитоподiбна залоза

 • E. Прищитоподiбна залоза

58. 58.До лiкаря звернувся чоловiк 27-ми рокiв. При оглядi було виявлено збiльшення кистей, стоп та нижньої щелепи (акромегалія). Крiм того спостерiгалися деформацiя суглобiв (kiphosis), гормональнi порушення (iмпотенцiя, атрофiя яєчок). Функцiя якої залози порушена?

 • A.* Передня частка гiпофiзу • Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка