Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работыСкачати 330.42 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір330.42 Kb.
1   2   3   4   5
масу азоту, обчислити число атомів у молекулі азоту.
2. Як здійснити такі перетворення:
P ? P2O5 ? HPO3 ? NaPO3?
3. Реакція між азотом і воднем зображується таким термохімічним рівнянням:
N2 + 3H2 NH3 + 93,38кДж.
Пояснити, в який бік і чому станеться зсув рівноваги: а) при збільшенні тиску;
б) при підвищенні температури.
Варіант С. 1. Обчислити масову частку азоту у його вищому оксиді.
2. Червоний фосфор окислюється азотною кислотою в присутності води за
такою схемою: P + HNO3 + H2O ? H3PO4 = NO.
Скласти рівняння цієї реакції, показати перехід електронів. Зазначити
окислювач і відновник.
3. Дописати такі рівняння:
P + O2 ?; P + S ?;
P + Cl2 ?; P + Ca ?.
Т'юторські завдання.
Творчі
1. Нітроген і Фосфор – елементи V групи головної підгрупи. Чому на відміну
від Фосфору, Нітроген не буває 5-валентним?
2. Суміш 3м3 азоту і 6м3 водню пропустили над каталізатором. Який об'єм
аміаку утвориться? Який з двох газів подано в надлишку? Який об'єм його
залишиться після реакції? Обчислити часову частку компонентів в суміші
після реакції.
Література
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій: модульне навчання. –
К.: Вища школа, 1998.
2. Базелюк І.І. Організація групової самостійної роботи учнів на етапі
засвоєння нових знань // Педагог.: Республ. наук. метод. зб-к. К.: Рад. шк.,
1988. Вид 5, 117ст.
3. Базелюк І.І. Самостійна робота учнів на уроках органічної хімії. К., 1996,
91ст.
4. Буринська Н.М. Тестові завдання та вправи з неорганічної хімії. К.: "ОКО",
1996, 203ст.
5. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. – М.: Просвещение, 1984,
64с.
6. Гареев В.М., Куликов С.И., Дурко Е.Н. Принципы модульного обучения //
Вестник высшей школы. – 1987. - №8. – с.30-33.
7. Гольфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Збірник задач і вправ по хімії для середньої
школи. Вид. 3. К.: Рад. шк., 1981. – 77ст.
8. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь. – 1997. –
376ст.
9. Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к
самообразованию. М.: Просвещение, 1983. – 144с.
10. Дидактика средней школы / Под ред. М.А. Данилова, М.Н. Скаткина. М.:
Просвещение, 1982. – 319с.
11. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М.: Учпедгиз,
1961. – 239с.
12. Жарова А.В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся. – Л.:
ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1982. – 75с.
13. Жильцов П.А. Повышение эффективности учебно-воспитательного
процеса. // Советская педагогика. – 1986. - №11. – с.63-69.
14. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. М.: Просвещение, 1968. 230с.
15. Іванова Р.Г., Савич Т.З., Чертков І.Н. Самостійні роботи з хімії. – К.:
Рад.шк., 1986. – 216ст.
16. Иванова Р.Г. Урок химии в средней школе. Типы, структура уроков химии
и самостоятельная работа учащихся. – М.: Педагогика. – 88с.
17. Иванова Р.Г., Иодко А.Г. Система самостоятельных работ учащихся при
изучении неорганической химии. – М.: Просвещение, 1988. – 160с.
18. Ильина Т.А. Тема обсуждения – педагогическая технология. // Вестник
высшей школы – 1973. - №11. – с.13-17.
19. Карпова В.А. Об изучении фундаментальных дисциплин. в основе –
бригадно-модульная структура. // Вестник высшей школы. – 1990. - №5. –
с.47-48.
20. Кирюшин Д.М., Голобородько М.Я., Васик Г.Е. Методика самостоятельных
работ на уроках химии в 7 классе. – М.: Просвещение, 1971. – 101с.
21. Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? //
Перспективы. Вопросы образования. – М., 1983. – 32. – с.47-54.
22. Коваленко О.Є. Методичні основи технології навчання: теоретико-
методичні та практичні аспекти викладання дисциплін
електроенерегтичного циклу. – Х.: Основа. – 1996.
23. Коваль Л.Г. Обгрунтування поняття "педагогічна технологія". //
Гуманітарні аспекти реформування і розвитку національної системи освіти.
– К., 1994. – с.192-193.
24. Кузнецова Н.Е. Формирование систем понятий при обучении химии. – М.:
Просвещение, 1989. – 144с.
25. Ларнер И.Я. Внимание технологии обучения // Советская пеадгогика. –
1990. - №3. – с.139-141.
26. Лында А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе
самостоятельной учебной работы учащихся. – М.: Высшая школа, 1979. –
159с.
27. Лозовая В.И. Познавательная активность школьников. – Харьков: Основа,
1990. –88с.
28. Организация проблемного обучения в школе. – М., 1977. – 240с.
29. Махмутов М.И. Современный урок. – М.: Педгогика, 1981. – 190с.
30. Мельник В.В. Наукове програмування навчального модуля. // Педагогіка і
психологія. – 1997. – №1. – ст.71-79.
31. Нильсон О.А. Теория и практика самостоятельной работы учащихся в
учебном процесе и ее эффективность при использовании рабочей тетради в
школе. – Таллин: Валгус, 1976. – 280с.
32. Оконь В. Основы проблемного обучения. – М.: Просвещение, 1968. – 204с.
33. Пидкасистый П.И. Самостоятельно-познавательная деятельность
школьников в обучении. – М.: Педагогика, 1980. – 240с.
34. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. – 2-е изд. – М,
1981. – 78с.
35. Полосин В.С. Школьный експеримент по неорганической химии. – М.:
Просвещение, 1970. – 336с.
36. Рева Ю.В. О груповой форме самостоятельной работы учащихся // Физика в
школе. – 1987. - №1. – с. 46-47.
37. Сагарда В.В., Химинець О.В. Дидактичні передумови впровадження
рейтингової системи оцінки успішності. // Рейтингова система оцінки
успішності навчання. Збірник наукових праць. – К.: НМКВО. – 1992. – с.78-
83.
38. Сікорський П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеї. //
Педагогіка і психологія. – 1997. - №1. – с.71-79.
39. Суворцева Р.П., Савицкий С.Н., Иванова Р.Г. Задания по химии для
самостоятельной работы учащихся. – М.: Просвещение, 1981. – 191с.
40. Уваров О.В., Чигриков В.И., Янцевич А.А. Модульный принцип
организации учебного процеса. // Научно-методические аспекты
совершенствования вузов. Материалы научно-методической конференции.
– Харьков, 1992. – с.41-50.
41. Фальковская А.Ю., Петрова И.М. Самостоятельная работа по химии. М.:
Высшая школа, 1978. – 77с.
42. Філіпчук Є.О., Ліщук М.Є Оновлення технології навчання та контролю
знань. // Проблеми вищої школи. Науково-методичний збірник. – Випуск
81. – К.: Вища школа, 1994. – с.69-77.
43. Ходаков Ю.В., Етитейн Д.А., Глоріозов П.О. Викладання хімії в 9 класі. –
К.: Рад. школа, 1972. – 157ст.
44. Хомченко Г.Л., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступления в вузы. –
М.: Высшая школа, 1987. – 238с.
45. Химия в школе. Под ред. Прокофьева и Черткова И.Н. – М.: Просвещение,
1987. – 192с.
46. Цветкова Л.А. Преподавание органической химии в средней школе. – М.:
Просвещение, 1988. – 240с.
47. Черемухина Г.В. Индивидуальная работа с учащимися по химии. М.:
Просвещение, 1984. – 125с.
48. Шиян Н.І. Положення про технологію модульно-рейтингового навчання та
визначення рейтингу студента. // Збірник статей всеукраїнської науково-
методичної конференції з проблем природничих наук. – Полтава, 1998. –
с.177-183.
49. Шиян Н.І., Редчук А.С. Один з підходів до реорганізації шкільного курсу
хімії. // Організація навчально-виховного процесу в середніх
загальносвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1996.
– с. 85-87.
50. Шиян Н.І., Самусенко Ю.В. Використання блочно-модульної системи
навчання в школах нового типу. // організація навчально-виховного процесу
в середніх загальноосвтніх закладах нового типу: досягнення, проблеми,
перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. –
Полтава, 1996. –с. 333-334.
51. Шиян Н.І.Формування цілісного природничо-наукового світорозуміння під
час вивчення хімії. // Інтеграція елементів змісту освіти. Матеріали
всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1994. – с.124-
125.
52. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Збірник задач і вправ по хімії. Навчальний
збірник. вид. 2-е. – К.: Станіца, 1996. – 144с.
53. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика
(на матеріалі вивчення хімії). – К.: Партнер, 1997. – 208с.
Каталог: referats
referats -> "звірі восени"
referats -> Библиотека 5баллов ru Соглашение об использовании
referats -> Розділ 3 планування логістичних витрат машинобудівних підприємств
referats -> Библиотека 5баллов ru Соглашение об использовании
referats -> Розробка стратегії і системи заходів подолання іллегального складника економіки нашої країни потребує розгляду низки принципово важливих методологічних аспектів
referats -> Елементарний склад вищих рослин такий: вуглецю 45%, кисню 42, водню 6,5, азоту-1,5 та золи 5%
referats -> 2 Фактори, які вказують на необхідність реалізації інноваційних рішень в управлінні технологічними процесами виготовлення машин Опрацювання праць науковців, які є фахівцями в теорії економічного аналізу, зокрема [5; 6


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка