Форми контролю поточний контрольДата конвертації05.06.2020
Розмір48.5 Kb.
ТипРозрахунок
ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:


Таблиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються заліком (диференційованим заліком)


4 - бальна шкала

200 - бальна шкала
4 - бальна шкала

200 - бальна шкала
4 - бальна шкала

200 - бальна шкала
4 - бальна шкала

200 - бальна шкала

5,00

200

4,45

178

3,90

156

3,35

134

4,98

199

4,43

177

3,88

155

3,33

133

4,95

198

4,40

176

3,85

154

3,30

132

4,93

197

4,38

175

3,83

153

3,28

131

4,90

196

4,35

174

3,80

152

3,25

130

4,88

195

4,33

173

3,78

151

3,23

129

4,85

194

4,30

172

3,75

150

3,20

128

4,83

193

4,28

171

3,73

149

3,18

127

4,80

192

4,25

170

3,70

148

3,15

126

4,78

191

4,23

169

3,68

147

3,13

125

4,75

190

4,20

168

3,65

146

3,10

124

4,73

189

4,18

167

3,63

145

3,08

123

4,70

188

4,15

166

3,60

144

3,05

122

4,68

187

4,13

165

3,58

143

3,03

121

4,65

186

4,10

164

3,55

142

3,00

120

4,63

185

4,08

163

3,53

141

Менше 3

Недос-

татньо


4,60

184

4,05

162

3,50

140

4,58

183

4,03

161

3,48

139

4,55

182

4,00

160

3,45

138

4,53

181

3,98

159

3,43

137

4,50

180

3,95

158

3,40

136

4,48

179

3,93

157

3,38

135


Підсумковий контроль:

Підсумковий контроль включає семестровий контроль. Семестровий контроль проводиться у формі заліку. До заліку допускаються студенти, які успішно виконали усі види навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та при вивченні дисципліни набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми контролю з латинської мови визначаються у робочій навчальній програмі кафедри.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з латинської мови виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми з дисципліни і базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).Формою підсумкового контролю з латинської мови є залік, який виставляється за результатами поточного контролю.

Самостійна робота студента оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється лише при підсумковому контролі.
Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни

Оцінка з дисципліни «Латинська мова», формою підсумкового контролю якої є диференційований залік, базується на результатах поточної навчальної діяльності та обчислюється в балах, відповідно до таблиці 1.

Оцінка з латинської мови базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).
Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS (ранжування студентів) таким чином:


Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму, конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями:
Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів

“5”

Від 140 до 169

“4”

Від 139 до 120

“3”

Нижче мінімальної

“2”


Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка