Форма пропозиції ідеї проектуДата конвертації06.05.2016
Розмір1.53 Mb.

Додаток 1

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ


до проекту Плану Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 2015-2017 р.р.

Ваші контакти: Прізвище Ім’я По- батькові:

Телефон (стаціонарний і мобільний):

Електронна адреса:Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії, якого стосується проектна ідея.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

Територія на яку проект матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено»,

«підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які

спрямований проект.


Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення»,

«підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно- приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії

Стратегіч

ні цілі


Операційні цілі


Заходи1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ОБЛАСТІ

1.1. Посилення

обороноздатності і забезпечення безпеки життєдіяльності населення області   1. обладнання смуги інженерних споруд на

Придністровсько-Молдовської ділянки державного кордону;

   1. облаштування 1-го та 2-го рубежів оборони в прикордонних, районах посиленого прикордонного контролю та інших районах, які межують з ними;

   2. розвиток підприємств військово-промислового комплексу (ДП «45 експериментальний механічний завод», КНВО «Форт» МВС України»);

   3. функціонування військової частини В4050 в м.

Гайсині;

   1. популяризація серед населення через засоби масової інформації щодо перспектив проходження військової служби в підрозділах територіальної оборони;

   2. проведення заходів бойового злагодження підрозділів територіальної оборони, їх підготовки до виконання завдань за призначенням;

   3. реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення;

   4. розширення існуючого фонду захисних споруд, підтримання їх у готовності до прийому населення.2. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ

2.1. Розвиток

малого та середнього бізнесу   1. підтримка розвитку фермерства та малого

підприємництва в сільській місцевості;

   1. формування інфраструктури розвитку малого підприємництва, у тому числі створення мережі інформаційно-консультативних центрів для підприємців та фермерів в районах області та містах обласного значення;

   2. створення ефективної інституційної мережі фінансової інфраструктури розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні;

   3. функціонування в усіх районних центрах та містах обласного значення центрів для надання адміністративних та інших послуг населенню і суб’єктам господарювання;

   4. стимулювання інноваційної активності малого бізнесу;

   5. реалізацію завдань і заходів регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вінницькій області;

   6. спрощення системи кредитування для малих і середніх підприємств, сприяти розвитку ринку фінансових послуг;

   7. сприяння провадженню спільної підприємницької діяльності прикордонних регіонів у сфері малого і середнього бізнесу;

   8. проведення заходів щодо поширення, поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств області;

   9. професійна підготовка кадрів для малого


підприємництва;

   1. створення умов, які б стимулювали громадян до здійснення самостійної підприємницької діяльності, полегшення виходу на ринок;

   2. забезпечення розвитку лізингових операцій для технічного переоснащення основних фондів підприємств.

2.2. Розвиток

інноваційної інфраструктури та інноваційних секторів економіки   1. створення інфраструктури бізнес-інкубаторів, бізнес

акселераторівта технопарків;

   1. розробка та впровадження ефективного механізму взаємовигідного Партнерського трикутника: Влада, Бізнес, Громада;

   2. покращення транспортної доступності в межах регіону;

   3. розвиток авіаційних перевезень;

   4. розвиток інноваційних виробництв, зростання підприємств з високотех-нологічними виробництвами;

   5. розробка та реалізація Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Вінницької області до 2020 року;

   6. розробка проектів створення інноваційних науково- виробничих кластерів у сферах мехатроніки, IT- технологій, машинобудуванні;

   7. створення інноваційного центру з функціями експертно-інформаційної підтримки інновацій та проектної діяльності;

   8. створення венчурного фонду для фінансування інноваційних проектів на засадах державно-приватного партнерства;

   9. створення наукового парку на базі провідних вищих навчальних закладів регіону із технологічним, освітнім, фізико-технічним та агропромисловим відділеннями;

   10. створення інноваційного стартап-інкубатору з метою формування мережі малих RD-груп (груп розробки та розвитку), спрямованих на інновації 5 та 6-го порядку;

   11. сприяння розвитку високотехнологічного промислового парку для реалізації проектів із застосуванням інноваційних технологій;

   12. організація та проведення навчання підприємців та дерслужбовців з управління інноваційною діяльністю;

   13. оновлення рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури;

   14. використання «гуляючих» територій для будівництва

нових промислових об’єктів

2.3. Підтримка

інтенсивного розвитку сільського господарства   1. розвиток аграрного ринку;

   2. сприяння залученню інвестицій в аграрний сектор;

   3. формування сприятливого фінансово-кредитного середовища для сільськогосподарських товаровиробників;

   4. нарощення економічного потенціалу аграрних підприємств внаслідок підвищення продуктивності рослинництва і тваринництва;

   5. запровадження наукових засад землекористування та


ведення тваринництва з урахуванням особливостей

кожного району;   1. розробка Програми сталого розвитку АПК області;

   2. розробка Програми хімічної меліорації кислих ґрунтів;

   3. підтримка заходів спрямованих на охорону земель і відтворення родючості ґрунтів, удосконалення земельних відносин в аграрному секторі;

   4. створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання;

   5. зміна структури виробництва сільськогосподарської продукції та організація системи поглибленої її переробки для збільшення частки доданої вартості;

   6. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки формування та поліпшення матеріально-технічної базикооперативних формувань;

   7. формування ефективної системи інноваційного забезпечення агропромислового виробництва шляхом створення науково-виробничих кластерів, науково- технічнихпарків та реалізації засад інноваційно- інвестиційної моделі розвитку галузі АПК;

   8. створення сприятливих умов для нарощення експортного потенціалу аграрної галузі, захисту

вітчизняного товаровиробника на світовому ринку;

   1. розвиток галузей переробки сільгосппродукції з зменшенням сировинної складової у структурі експорту вітчизняної продукції та отримання доданої вартості;

   2. навчання молодих громадян, які виявили бажання створити фермерські господарства;

   3. співпраця з товарними ринками, що інтенсивно розвиваються;

   4. сприяння розвитку конкуренції на ринках збуту сільськогосподарської продукції;

   5. сприяння прискоренню впровадженню європейської системи сертифікації для продукції та послуг, що виробляються в області;

   6. надання сільськогосподарським підприємствам технічної, технологічної та освітньої підтримки з метою розвитку високотехнологічного, енергозберігаючого та ефективного виробництва.

2.4.Впровадження

технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії   1. реалізація заходів Програми підвищення

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області;

   1. розвиток виробництва альтернативних видів енергії у сільському господарстві;

   2. розвиток інноваційних технологій в енергетиці;

   3. технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних та


екологічно безпечних технологічних процесів;

   1. впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області;

   2. розробка, прийняття та впровадження обласної програми з розвитку комбінованої енергетики;

   3. сприяння виробництва, переробки та споживання біопалива в області;

   4. проведення енергетичної децентралізації та сприяння розвитку мікроенергетики;

   5. реалізація пілотного проекту термомодернізації будівель та повного обліку всіх енергоресурсів, в тому числі безумовного впровадження системи поквартирного обліку тепла з регулюванням споживання та вентиляції з рекуперацією;

   6. створення регіонального револьверного фонду розвитку ЖКГ для інвестування з мінімальними ризиками щодо повернення коштів і розумними термінами окупності, залучення грошей населення, інвесторів і банків та створення механізму зацікавлення енергопостачальників у зменшенні споживання енергоносіїв;

   7. термомодернізація будівель житлового сектору;

   8. підтримка проектів приватного сектору з енергоефективності, енергозбереження та екологічності виробництва.

2.5.Виробництво

екологічно чистих продуктів харчування   1. запровадження екологічних методів ведення сільського

господарства та виробництва екологічно чистого продовольства;

   1. впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій обробітку ґрунту і вирощування сільськогосподарських культур;

   2. розробка та реалізація програм підтримки органічного виробництва та продажу екологічно чистих продуктів харчування як всередині країни, так і за її межами;

   3. широкомасштабне застосування ресурсозберігаючих, екологічно-безпечних технологій виробництва з використанням досконалих агротехнічних прийомів, технічних засобів і систем утримання тварин3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

3.1. Залучення

інвестицій в економіку області   1. створення умов для зростання обсягів іноземних

інвестицій;

   1. створення системи комплексного пошуку потенційних інвесторів виходячи з наявних переваг регіону на основі залучення до пошуків Державної бюджетної установи «Вінницький регіональний центр з інвестицій та розвитку»,обласної комунальної установи

«Вінницька інвестиційно-інноваційна компанія», створення та функціонування «Агенції регіонального розвитку Вінницької області»;

   1. висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на форумах, семінарах, конференціях, виставках, інвестиційному порталі Вінницької області;

   2. проведення Road-Show та різних інвестиційних майданчиків з презентацією інвестиційних проектів


Вінницької області;

   1. розроблення та затвердження на регіональному рівні дорожньої карти для інвестора;

   2. мінімізації рівня адміністративних бар’єрів на шляху входу на товарні та ресурсні ринки нових підприємств;

   3. координація проектів всіх зацікавлених сторін по роботі з потенційними інвесторами для формування партнерських стосунків між органами місцевої влади та міжнародними організаціям.

3.2. Розвиток

міжнародного та міжрегіонального співробітництва   1. розвиток міжнародного та міжнаціонального

співробітництва Вінницької області;

   1. участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних економічних, культурних, туристичних виставках та форумах;

   2. регулярний обмін інформацією про потреби суб'єктів господарювання у товарах, послугах та інвестиціях;

   3. розробка спільних інвестиційних проектів з іноземним партнерами;

   4. проведення конференцій, семінарів, зустрічей, засідань за круглим столом та інших організаційних заходів для прийняття узгоджених рішень;

   5. обмін делегаціями офіційних та ділових кіл сторін;

   6. презентації економічного, агропромислового, природного, культурного та промислового потенціалу Вінницької області за кордоном;

   7. розповсюдження інформації про зовнішньоекономічний потенціал Вінницької області серед дипломатичних представництв України, зокрема, під час візитів у Вінницьку область представників іноземних дипломатичних представництв в Україні;

   8. розширення мережі постійних представництв та сервісних центрів провідних виробників області за кордоном, створення торгових домів та спільних підприємств;

   9. участь області у діяльності міжнародних організацій;

   10. встановлення нових партнерських контактів з регіонами країн Євросоюзу;

   11. участь у міжнародних грантових програмах, в тому числі у структурних грантах Євросоюзу;

   12. розвиток КП “Аеропорт Вінниця” та прийняття нової програми розвитку авіаційних перевезень у Вінницькій області;

   13. сприяння виконанню угод щодо торговельно- економічного, науково-технічного та культурного співробітництва, розширення переліку регіонів- партнерів шляхом укладення відповідних протоколів намірів, планів заходів та угод про співробітництво;

   14. забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів.3.3. Розвиток

транскордонного співробітництва та прикордонних територій   1. сприяння поглибленню економічних, соціальних,

науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав;

   1. створення умов для використання організаційних, фінансових, інституційних можливостей суб’єктів і учасників транскордонного співробітництва України в здійсненні заходів щодо реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва;

   2. розвиток транскордонного співробітництва в рамках співпраці єврорегіонів та активізації роботи з розширення сфер такого співробітництва;

   3. підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні програм;

   4. забезпечення участі в Програмі територіального співробітництва країн Східного партнерства «Молдова

– Україна»;

   1. реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних територій, поліпшення їх екологічного стану, розбудову прикордонної інфраструктури, розвиток туризму тощо;

   2. сприяння прискоренню процесів наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталу через кордон, а також сприяння об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів та здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні;

   3. створення належних умов для функціонування міжнародних та міждержавних пунктів пропуску та збільшення їх пропускної спроможності;

   4. будівництво мосту через річку Дністер в районі Ямпіль-Косеуць;

   5. будівництво пункту пропуску «Брониця – Унгурь»4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБЛАСТІ

4.1.Удосконалення

регіональної екологічної політики; підвищення рівня суспільної екологічної свідомості   1. інтеграція екологічної складової Стратегії до інших

документів, що містять програмні засади регіонального та місцевого розвитку (до 2016 року до чинних документів);

   1. розвиток партнерства "громадськість - влада - бізнес" на регіональному рівні з метою забезпечення до 2020 року соціальних та екологічних стандартів безпечного проживання населення;

   2. сприяння місцевим громадам щодо впровадження невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій; створення центрів підтримки заходів з впровадження і поширення моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій до 2020 року;


   1. забезпечення проведення громадської оцінки реалізації

екологічної складової Стратегії (2018 рік та 2020 рік) та врахувати її при коригуванні чи розробленні стратегій розвитку; забезпечити здійснення громадського контролю діяльності органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;

   1. збільшення частки екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування, що регулярно поширюється засобами масової інформації: до 2020 року - на 20 відсотків від 2013 року;

   2. сприяння розвитку обласного Орхуського еколого- інформаційного центру, залучення громадськості до процесу екологічної освіти з метою сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання;

   3. створення до 2020 року мережі регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій тощо

4.2. Стале

використання, захист та управління природними ресурсами   1. реконструкція існуючих та будівництво нових очисних

споруд з метою зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013 року) скиду недостатньо очищених стічних вод;

   1. зменшення зарегульованості річкового стоку на 10% від рівня 2013 року;

   2. зменшення до 2020 року в середньому на 5-10 відсотків площ орних земель в областях шляхом виведення із складу орних земель схилів крутизною більш як 3 градуси, земель водоохоронних зон, консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених сільськогосподарських угідь з подальшим їх залісненням у лісовій та лісостеповій зонах та залуженням у степовій зоні;

   3. розроблення і впровадження до 2020 року системи управління агроландшафтами лісомеліоративними методами на засадах сталого розвитку;

   4. розроблення локальних схем екологічної мережі до 2020 року районного рівня;

   5. проведення інвентаризації земель природно- заповідного фонду та ведення кадастру, встановлення та винесення їх меж, посилення режиму охорони даних земель;

   6. збільшення до 2020 року в 1,5 рази обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини (від рівня 2013 року);

   7. технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів до 2020 року;

   8. збільшення частки земель, що використовуються в органічному сільському господарстві.4.3. Підвищення

рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін клімату   1. зменшення негативного впливу процесів урбанізації на

навколишнє природне середовище, припинення руйнування навколишнього природного середовища у межах міст, підвищення показників озеленення та розширення територій зелених насаджень загального користування, зниження до 2020 року рівня забруднення атмосферного повітря, водойм, шумового та електромагнітного забруднення;

   1. укріплення до 2020 року берегів водних об'єктів у межах населених пунктів;

   2. створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії;

   3. мінімізація ризиків від зберігання на території області непридатних пестицидів шляхом їх перезатарення, вивезення на знищення; проведення моніторингу ґрунтів на прилеглих до хімскладів територіях та розробки проектів їх рекультивації;

   4. створення до 2015 року системи безпечного поводження з електротехнічними відходам та відпрацьованими хімічними джерелами струму; медичними відходами;

   5. збільшення до 2020 року площі заліснення території до 15 відсотків території держави шляхом відновлення лісів та лісорозведення на земельних ділянках лісового

фонду, створення захисних лісових насаджень на

землях несільськогосподарського призначення і землях, відведених для заліснення, відновлення та створення нових полезахисних лісових смуг, крім природних лучних та степових ділянок;   1. запровадження системи природоохоронних заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття і розширення площі природно-заповідного фонду до 5 відсотків до загальної території Вінницької області у 2020 році.5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ОБЛАСТІ

5.1. Підвищення

якості освіти   1. створення умов для інтеграції системи ВНЗ у

європейський освітній простір;

   1. збільшення кількості дошкільних навчальних закладів в густонаселених пунктах;

   2. залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку освітньої сфери;

   3. проведення тестування школярів області за методикою Інституту обдарованої дитини АПН України з метою виявлення талановитих дітей та подальшого розвитку їх здібностей;

   4. сприяння впровадженню проектно-групових методів навчання студентів у ВНЗ на базі новостворених складових інноваційної екосистеми;

   5. облаштування навчальних закладів для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;

   6. впровадження іменних стипендій для творчо обдарованих дітей та молоді;


   1. патріотичне виховання та підвищення рівня свідомості

молоді;

   1. стимулювання волонтерства, як етапу до майбутньої зайнятості;

   2. впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладах для дітей з обмеженими фізичними можливостями;

   3. формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток системи шкільних округів;

   4. зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

   5. покращення роботи позашкільного виховання, через шкільну мережу, заклади виховної роботи та громадські організації;

   6. впровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес;

   7. удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів;

   8. розвиток позашкільної освіти;

   9. сприяння розвитку науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах та адаптації її до потреб економіки та соціальної сфери регіону;

   10. посилення співпраці між ринком освітніх послуг та ринком праці шляхом здійснення підготовки спеціалістів відповідно до потреб області;

   11. проведення у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти регулярних

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

   1. покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем;

   2. будівництво сучасних комплексних спортивних майданчиків, майданчиків з тренажерним обладнанням, велосипедних доріжок;

   3. залучити не менше 13-13,5% дітей шкільного віку до занять у спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх територій (містах і районах).

5.2. Забезпечення

населення якісним медичним обслуговуванням   1. забезпечення реалізації та фінансування обласних

програм: ,,Цукровий діабет” на 2010 -2015 роки, "Боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", "Репродуктивне здоров'я нації до 2015 року", "Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів В і С у Вінницькій області на 2014- 2016 р.р ", "Цільова соціальна програма протидії захворювань на туберкульоз у Вінницькій області на 2013-2016 роки", " Здоров'я нації на 2013- 2015 року";

   1. проведення активної пропаганди та популяризація здорового способу життя;

   2. подальше формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення, у сільській місцевості та містах (відповідно до


нормативу забезпеченості);

   1. покращення матеріально-технічної бази лікувально- профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

   2. забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами;

   3. підвищення якості надання первинної медичної допомоги;

   4. профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості;

   5. подальша модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в регіоні, відкриття централізованої оперативно-диспетчерської служби

екстреної медичної допомоги;

   1. приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами населення регіону;

   2. створення належних умов праці та проживання медичних працівників у сільській місцевості (насамперед молодих спеціалістів).

5.3. Створення

умов для розв’язання нагальних проблем переселенців з місць тимчасово окупованої

території АР Крим та районів ведення антитерористичної операції


   1. спрощення для переселенців процедур реєстрації в

органах державної влади, сприяння у

працевлаштуванні, забезпечення доступу до

соціальних послуг, закладів освіти та охорони здоров’я незалежно від місця їх розташування;


   1. задоволення потреб найбільш вразливих соціальних груп (інвалідів, людей похилого віку, дітей, позбавлених батьківської опіки);

   2. приведення у належний стан приміщень для проживання тимчасово переселених осіб

5.4. Розвиток

культури


   1. популяризація закладів культури серед населення

області, як центрів дозвілля та розвитку особистості, для різних вікових категорій;

   1. залучення коштів інвесторів на збереження культурних та історичних пам’яток;

   2. збереження та розвиток базової мережі закладів культури області;

   3. запровадження конкурсних грантів на підтримку культурно-просвітницьких проектів у музейній роботі;

   4. модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва (зокрема, технічне переобладнання сховищ музеїв;

   5. збереження історичних пам’яток культури;

   6. популяризація культурної спадщини серед населення через проведення ряду заходів та ЗМІ;

   7. проведення заходів спрямованих на духовне, культурне, патріотичне, моральне, екологічне та громадянське виховання населення;

   8. впровадження заходів щодо розвитку інституту сім‘ї;

   9. забезпечення участі талановитих людей Вінниччини в


міжнародних та всеукраїнських заходах;

   1. модернізація мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування єдиної електронної бібліотеки;

   2. використання ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безоплатні друковані видання, семінари та навчання тощо), забезпечення надання бібліотеками в сільській місцевості та малих містах послуг з використанням Інтернету.

5.5. Розвиток

туристично- рекреаційної сфери   1. розроблення та впровадження нових туристичних

маршрутів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної тощо;

   1. проведення паспортизації та інвентаризації туристичних ресурсів області;

   2. залучення інвестицій у створення електронних каталогів музейних експонатів, пам’яток історії та монументального мистецтва, архітектури, археології;

   3. організація щорічних тренінгів, семінарів з розвитку туризму, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних туристичних виставках та ярмарках ;

   4. виготовлення рекламно-презентаційних матеріалів (альбому «Вінниччина туристична»);

   5. показ та публікації через загальнодержавні та місцеві ЗМІ програм і статей з популяризації внутрішнього туризму;

   6. розвиток зеленого туризму (проведення тренінгів,

навчальних семінарів для власників садиб зеленого туризму);

   1. створення мережі туристично-інформаційних центрів (пунктів) Вінниччини;

   2. розвиток м. Хмільник, як міста-курорту загальнодержавного значення та прилеглих до нього територій (розвиток рекреаційних ресурсів радонових вод);

   3. створення нових підприємств індустрії розваг, а саме: ковзанки, боулінги, роллердроми та інші розважальні об’єкти;

   4. здійснення комплексу заходів щодо збереження пам'яток історико-архітектурної спадщини;

   5. розроблення та прийняття комплексної обласної програми розвитку туризму до 2020 року;

   6. сприяння розвитку велотуризму, створення відповідних маршрутів та велодоріжек;

   7. підготовка спеціалістів у галузі туризму, в тому числі фахових екскурсоводів.

5.6. Збереження

трудових ресурсів області   1. організація вирішення проблем зайнятості населення

спільними зусиллями соціальних партнерів і їх ефективної співпраці;

   1. сприяння створенню робочих місць та укомплектування їх кваліфікованою робочою силою;

   2. підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької


діяльності;

   1. сприяння перекваліфікації вивільнених працівників;

   2. розвиток соціального діалогу та колективно- договірного регулювання трудових відносин;

   3. реалізація житлових програм, в тому числі Програми "Власний дім" щодо забезпечення житлом кваліфікованих працівників, насамперед в сільській місцевості;

   4. будівництво (придбання) доступного житла, зокрема забезпечення молоді житлом.6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

6.1. Забезпечення

розвитку інфраструктури територіальних громад області   1. будівництво об’єктів соціально-культурного та

житлово-комунального призначення;

   1. розвиток інфраструктури послуг на селі;

   2. забезпечення доступності до об’єктів житлового та громадського призначення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

   3. створення у процесі формування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями;

   4. підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони;

   5. технічне переоснащення та капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків;

   6. підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли, на новітні системи водоочисних

споруд;

   1. будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення;

   2. забезпечення належного санітарно стану та благоустрою територій населених пунктів області;

   3. оснащення засобами обліку споживання тепла і води житлового фонду за рахунок субвенцій з державного бюджету;

   4. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

6.2.Розвиток

самодостатніх та фінансово- незалежних територіальних громад   1. стимулювання співробітництва територіальних громад,

зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку міст та прилеглих до них населених пунктів і реалізації спільних проектів;

   1. досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади шляхом передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;

   2. створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для зміцнення економічної бази розвитку територіальних громад;

   3. забезпечення доступності та якості публічних послуг;

   4. забезпечення збалансованості місцевих бюджетів області;


   1. забезпечення 100% фінансування програм соціально-

економічного розвитку територіальних громад;

   1. забезпечення постійного зростання доходної частини місцевих бюджетів рік до року;

   2. стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг тощо;

   3. створення умов для соціального розвитку села, підвищення якості життя сільських мешканців, мотивації до соціальної відповідальності агробізнесу;

   4. підписання угод з сільськогосподарськими підприємствами щодо спільної підтримки територіальних громад;

   5. використання механізму державно-приватного партнерства для розвитку територіальних громад;

   6. підвищення ефективності діяльності місцевих держадміністрацій, удо-сконалення взаємовідносин між місцевими держадміністраціями та фізичними і юридичними особами шляхом упровадження системи електронного урядування;

   7. створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

   8. здійснення бюджетної та податкової децентралізації,

закріплення за кожною ланкою самоврядування стабільної дохідної бази для реалізації їх функцій та стимулювання податкоспроможності громад.

6.3. Розвиток

міжмуніципальног о співробітництва (ММС) як

інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики


   1. збільшення обізнаності у сфері особливостей та

механізму ММС серед населення та органів місцевого самоврядування;

   1. державна фінансова та інформаційна підтримка ММС;

   2. деталізація та законодавче оформлення ММС як перспективного виду співробітництва територіальних органів управління, включення питання ММС до різних державних програм;

   3. розробка порядку міжбюджетних розрахунків та механізму функціонування ММС.

6.4. Розвиток

громадянського суспільства   1. створення механізмів фінансової підтримки діяльності

інститутів громадянського суспільства;

   1. залучення інститутів громадянського суспільства до виконання спільних проектів (програм, заходів) з органами місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

   2. розробка та затвердження програм розвитку громадянського суспільства на різних рівнях місцевого самоврядування;

   3. підтримка спільних медійних проектів інститутів громадянського суспільства і засобів масової інформації;

   4. підтримка проведення громадських обговорень місцевих проблем, що стосуються кількох


територіальних громад та ініціюються інститутами

громадянського суспільства;   1. підтримка освітніх програм та програм з обміну досвідом в рамках міжнародного (в т.ч. транскордонного) співробітництва інститутів громадянського суспільства;

   2. поширення кращих практик залучення громадськості до процесів прийняття рішень;

   3. реалізація навчальних програм для представників та експертів інститутів громадянського суспільства;

   4. розробка та реалізація навчальних програм для представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо питань взаємодії з інститутами громадського суспільства, громадськими радами та громадськістю.

Додаток 3

Приклади подачі ідей проектів до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011-2013 р.р.
Номер і назва заходу:

2.2.1. Підтримка форм самоорганізації населення на селі

Назва проекту:

1.17. Активізація сільських громад та покращення

благоустрою сіл шляхом самоорганізації мешканців та проведення толок

Цілі проекту:

Покращення соціально-економічного середовища на

сільських територіях; організація відібраних сільських громад навколо спільних заходів.Територія, на яку проект

матиме вплив:

Відібрані сільські громади з кожного району Вінницької

області.


Стислий опис проекту:

Мета проекту полягає у вирішенні проблеми відтоку

населення, особливо молоді, з сільських громад через багато складнощів, пов’язаних із дефіцитом можливостей щодо зайнятості, освіти, дозвілля та інших можливостей на сільських територіях. Якщо активно залучити громадян, то можна покращити якість життя у селі без великих

інвестицій або з мінімальними витратами. У багатьох випадках дії відсутні, тому що немає активно й відданого місцевого лідера, а громадяни стають байдужими й не

дбають про своє соціальне та житлове середовище. Люди, які мешкають у сільських громадах, часто просто чекають, поки державні установи та адміністрація не ініціюють та впровадять певні заходи для покращення якості життя, хочаіснує місцевий потенціал для того, щоб прискорити події. Нові інструменти активізації громад повинні посилити індивідуальну відповідальність за життя громади й надати засоби для його покращення.

Очікувані

результати:
  • Зміцнено дух у сільських громадах і готовність працювати над спільними ініціативами.


 • Розроблено і впроваджено плани дій, спрямованих на підвищення якості життя у селі.

Ключові заходи проекту:

 • Визначення методології відбору сільських громад, які

братимуть участь у впровадженні проекту.

 • Надання необхідної інформації та оцінка готовності міських громад узяти участь (шляхом анкетування).

 • Відбір 27 сільських громад, які братимуть участь у впровадженні проекту.

 • Презентація концепції на зборах місцевих громад.

 • Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів.

 • Розробка планів заходів на три роки, створення груп з реалізації визначених заходів.


  • Підтримка координації діяльності та реклама результатів.


Період здійснення:

Квітень 2011 жовтень 2013

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2011

2012

2013

Разом

100

300

400

800

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації

проекту:

Університети, де є архітектурні факультети; Управління у

справах сім'ї, молоді та спорту ОДА, районні НУОКоментарі:
Каталог: web -> vinoda.nsf -> 7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Закон україни про продовольчу безпеку України
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Дипломатичну службу n 2728-iii, 20. 09. 2001, Закон, Верховна Рада України законукраїн и про дипломатичну службу
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Законукраїн и про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради України
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення n 18-6, 12. 10. 2007, Постанова, Пенсійний фонд України правління пенсійного фонду україни постанова 12. 10. 2007 n 18-6 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Законукраїн и про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Законукраїн и про статус І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Законукраїн и про наукову І науково-технічну діяльність
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Законукраїн и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради України
7c5fe6cc4acf8b00c2256e9e00365a4a -> Законукраїн и про службу в органах місцевого самоврядування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка