Фінансове право: підручник/ Алисов Е. А., Воронова Л. К., Кадькаленко С. Т. и др. Рук авт кол и отв ред. Воронова Л. К. Х.: Консум, 1998. 496cСкачати 125.37 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір125.37 Kb.
ТипКонспект

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

Конспект книги


Фінансове право: підручник/ Алисов Е.А., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. и др. Рук. авт. кол. и отв. ред. Воронова Л.К. -Х.: Консум, 1998. -496c.
виконаний студентом НАУ

Лужиним В.


Київ, 1998
ФІНАНСОВЕ ПРАВО

3

ЗМІСТ

Вступ ..............................................................................…………………………………..........7Загальна частина

Глава 1. фінансова діяльність держави ........…………………………………….........................10

§ 1. Поняття, принципи, правові методи і форми фінан­сової діяльності держави. Фінансова політика ...................……………………………………………………………………………….10

§ 2. Органи управління державними фінансами ...........………………………………………...28
Глава 2. Предмет, метод та система фінансового права......……………………………………44

§ 1. Поняття фінансового права.......................................………………………………………..44

§ 2. Місце фінансового права в системі права України..……………………………………….50

§ 3. Система і джерела фінансового права .....................………………………………………..53

§ 4. Фінансове право і наука фінансового права .........………………………………………….57
Глава 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові від­носини .…………………………66

§ 1. Фінансово-правові норми, їх зміст, особливості та види…………………………………..66

§ 2. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. ……………………………………..70

§3. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовід­носин.………………………………...75


Глава 4. Правові основи фінансового контролю в Україні ..…………………………………...78

§ 1. Суть і призначення фінансового контролю ............………………………………………...78

§ 2. Види і методи фінансового контролю ....................…………………………………………83

§ 3. Організація та органи фінансового контролю ........………………………………………...90


Особлива частина

Розділ І. Правовий режим державних та місцевих фондів коштів…………………………...117

Глава 5. Бюджетне право і бюджетний устрій України .......………………………………….117

§ 1. Поняття і значення бюджету для функціонування держави....................................................................................…………………………………...117

§ 2. Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин……………….121

§ 3. Бюджетний устрій в Україні.....................................……………………………………….126

§ 4. Склад доходів і видатків бюджетів в Україні ..........……………………………………...135

§ 5.Правові засади розподілу доходів і видатків між ок­ремими видами бюджетів України.140


Глава 6. Бюджетні повноваження України та місцевих органів самоврядування …………..153

§ 1. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень…………153

§ 2. Бюджетні повноваження України ...........................…………………………………….....155

§ 3. Бюджетні повноваження місцевих органів самовря­дування та їх виконавчих органів..161


4

Глава 7. Бюджетний процес в Україні...........................…………………………………………………………………………..166

§ 1. Поняття і зміст бюджетного процесу .....................………………………………………..166

§ 2. Порядок складання проекту бюджету ....................………………………………………..170

§ 3. Порядок розгляду проекту бюджету .......................…………………………………….…173

§ 4. Порядок затвердження бюджету. Зміст актів про бюд­жет ………………………………176

§ 5. Порядок виконання бюджету................................………………………………………….181

§ 6. Звітність про виконання бюджетів ...........................………………………………………195
Глава 8. Правовий режим цільових державних і місце­вих фондів коштів ....……………….197

§ 1. Поняття, класифікація і основи правового регулю­вання цільових державних і місцевих фондів ......................……………………………………………………………………………...197

§ 2. Правовий режим цільових бюджетних фондів .........……………………………………..199

§ 3. Правовий режим державних позабюджетних фондів…………………………………….207

§ 4. Цільові фонди коштів органів місцевого самовряду­вання ………………………………209
Розділ II. Правове регулювання державних доходів ...............……………………………….213

Глава 9. Поняття і система державних доходів. Основи пра­вового регулювання державних доходів ........................……………………………………………………………………………213
Глава 10. Податкове право......................................................…………………………………..216

§ 1. Поняття податку, принципи оподаткування ...........……………………………………….216

§ 2. Податкове право, податкові правовідносини ........………………………………………..224
Глава 11. Податки з юридичних осіб....................................…………………………………...237

§ 1. Оподаткування прибутку ...........................................……………………………………...237

§ 2. Непрямі податки з юридичних осіб..........................……………………………………….244
Глава 12. Податки з населення .............................................……………………………………249

§ 1. Прибутковий податок з громадян ...........................………………………………………..250

§ 2. Податок на промисел ...............................................………………………………………..254
Глава 13. Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи…………………………………256

§ 1. Податок з власників транспортних засобів............………………………………………..256

§ 2. Земельний податок....................................................………………………………………..258

§ 3. Місцеві податки і збори ..........................................………………………………………...261


Глава 14. Правовий режим неподаткових платежів до бюджету......................................................................................…………………………………268

§ 1. Митні платежі ..........................................................………………………………………..268

§ 2. Ресурсні платежі в податковій системі України .....………………………………………273
Глава 15. Відповідальність за порушення податкового зако­нодавства ....…………………..277

§ 1. Співвідношення переконання і примусу при реа­лізації податкових норм..........................................................………………………………………………………...277

§ 2. Підстави притягнення до відповідальності за пору­шення податкового законодавства. Класифікація податко­вих правопорушень ...............................................................…………..279

§ 3. Види відповідальності за порушення податкових норм………………………………….281


5

Глава 16. Правові основи державного кредиту....................…………………………………...284

§ 1. Поняття і функції державного кредиту ..................………………………………………..284

§ 2. Форми державного внутрішнього кредиту ...……………………………………..............292

§ 3. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в га­лузі державного кредиту ....…………………………………..301

§ 4. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту ..…………..303
Глава 17. Правові основи страхування .....................…………………………………..............315

§ 1. Поняття і функції страхування...........……………………………………….......................315

§ 2. Основні галузі і види страхування ..…………………………………….............................318

§ 3. Організація страхування в Україні і відносини у цій сфері, що регулюються фінансовим правом ..................……………………………………………………………………………......324


Розділ III. Правове регулювання державних видатків та бюд­жетного фінансування ……..335

Глава 18. Правове регулювання державних видатків в Ук­раїні ..............…………………….335

§ 1. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків у період перехідної економіки. Принципи фінан­сування .............................................................……………….....335

§ 2. Поняття та принципи бюджетного фінансування ..………………………………………340
Глава 19. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансу­вання .....……………………....341

§ 1. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об'єкти фінансування ….341

§ 2. Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення кошторисних підрозділів. Порядок скла­дання та затвердження кошторисів ......................………………..342

§ 3. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування ...……………………………………...355

§ 4. Порядок фінансування соціально-культурних заходів в умовах переходу до ринку .…357

§ 5. Порядок фінансування охорони здоров'я та фізичної культури................................................................................………………………………….....368

§ 6. Порядок фінансування видатків на національну обо­рону ...............…………………….370

§ 7. Правове регулювання видатків на утримання законо­давчої, виконавчої влади та правоохоронних органів .....…………………………………………………………………......371


Глава 20. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання................................................……………………………………………………..372
Глава 21. Порядок фінансування народного господарства України.............................................................................………………………………………...376

§ 1. Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки .............................……………………………………………………………………..376

6

§ 2. Порядок фінансування промисловості та капіталов­кладень ........……………………….377§ 3. Особливості фінансування агропромислового комплек­су та охорони природи ...........................................................……………………………………………………………...387

§ 4. Порядок фінансування житлово-комунального гос­подарства в умовах перехідної економіки ....………………….....................……………………………………………………..393

§ 5. Правові основи та особливості фінансування видатків

енергетики та транспорту ......................................................…………………………………...396


Розділ IV. Правові основи банківської діяльності, грошового

обігу, розрахунків та валютних відносин ..............................………………………………….403Глава 22. Правовий статус банків в Україні .........................………………………………….403

§ 1. Банківська система України та роль у ній Національ­ного банку України ........………..403

§ 2. Правові засади контролю Національного банку за

діяльністю комерційних банків .............................................…………………………………..410Глава 23. Правові засади грошового обігу і розрахунків .....………………………………….418

§ 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні...………………………………………418

§ 2. Контроль Національного банку України за веденням

касових операцій .....................................................................………………………………….423

§ 3. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків

у банківських установах .........................................................…………………………………..429

§ 4. Правові засади безготівкового грошового обігу .....………………………………………441

Глава 24. Правові засади валютного регулювання ...............………………………………….457

§ 1. Правовий режим валютних операцій ......................……………………………………….457

§ 2. Операції з іноземною валютою, що дозволяються за­конодавством України …………. 464

§ 3. Валютний контроль ....................................................………………………………………468

§ 4. Відповідальність за порушення валютного законо­давства .......………………………….470

Додаток ........................................................................................………………………………474
7

ВСТУП

Фінанси, на думку переважної більшості вчених, як еконо­мічна категорія являють собою систему економічних відносин, в процесі яких утворюються і використовуються фонди коштів. За матеріальним змістом фінанси — це централізовані і децен­тралізовані фонди коштів. Для функціонування держави не­обхідні величезні суми фінансових ресурсів, тому держава за допомогою правових норм ретельно регламентує відносини, що виникають при зборі, розподілі і використанні фондів коштів за допомогою правових норм, сукупність яких складає фінан­сове право.

Фінансово-правові норми дуже рухливі, оскільки в них втілюється фінансова політика держави, яка взяла незмінний курс на ринкову економіку, а перехід до неї докорінно змінює характер цих норм.

У фінансовому законодавстві знаходить своє відбиття полі­тика, скерована на використання фінансових ресурсів в інте­ресах розвитку незалежної держави, змістом і направленістю діяльності якої, як визначено статтею 3 Конституції України, є права й свободи людини та їх гарантії.

Значні зміни фінансове право повинно зазнати в зв'язку з прийняттям Конституції України. Конституція України вста­новила засади всіх галузей права, в тому числі і фінансового, тому її норми мають найвищу юридичну силу.

Конституційні норми закріплюють найбільш характерні риси фінансового порядку, властивого нашій країні, яка має на меті побудувати правову державу, тому вони найбільш стабільні в порівнянні з іншими нормами права, в тому числі й фінансо­вого, і охороняються приписами всіх галузей права та забезпе­чуються всіма органами держави.

Конституція має глибокий правовий вплив на розвиток усіх суспільних відносин, в тому числі й фінансових, але не підміняє фінансового законодавства. Наша Конституція вказує напрям по спільному застосуванню її норм з нормами фінансового за­конодавства.

З прийняттям Конституції нормативно-правова база фінан­сових відносин одержує тверду основу. Десять статей Консти-


8

туції містять приписи прямого впливу на фінансово-кредитні відносини.

Реалізація конституційних норм вимагає фінансового за­безпечення, і тому всі вони є базою фінансового законодав­ства. Рівень фінансового регулювання, передбачений Консти­туцією України, вимагає приведення у відповідність з нею всього діючого законодавства і неухильного дотримання його приписів всіма юридичними особами і громадянами, оскільки так чи інак­ше всі вступають у фінансово-правові відносини з державою (через бюджет, податки, державний кредит, бюджетне фінан­сування, банківські кредитно-розрахункові або валютні відно­сини).

Фінансові ресурси необхідні державі завжди для забезпе­чення всіх сторін ії діяльності, причому чим більше розвивається держава, тим більше їй потрібно коштів і тим ретельніше вона повинна регулювати фінансові відносини за допомогою фінан­сово-правових норм. Це робить фінансове законодавство дер­жави розгалуженим. Знати його необхідно як державним служ­бовцям, які виступають від імені державного органу, що є сто­роною фінансових відносин і без правових приписів не можуть ні залучити, ні витратити жодної грошової одиниці, так і другій стороні відносин — юридичним особам і громадянам. Але є особлива категорія фахівців, яким знання фінансово-правових норм необхідно незалежно від того, де вони працюють і яку посаду займають, — це юристи. Юрисконсульти роз'яснюють клієнтам прийняті державою приписи, слідчі розслідують фінан­сові злочини, судді і адвокати беруть участь у процесі при роз­гляді цієї категорії справ, прокурор забезпечує нагляд за точ­ним дотриманням фінансового законодавства.

Особливе місце в фінансовому законодавстві у сучасних умовах посідає податкове. В умовах ринкової економіки подат­ки стають основним джерелом доходів бюджету, тому держава ретельно визначає за допомогою правових норм суб'єктів, об'єк­ти оподаткування, строки, пільги, відповідальність за порушення податкового законодавства. В зв'язку з цим фінансове право цікавить не тільки юристів і працівників податкових адмініст­рацій, але і всіх господарюючих суб'єктів і громадян.

Фінансове право — складна учбова дисципліна. Воно об'єд­нує багато законів та нормативних актів виконавчої влади, які часто змінюються, доповнюються. Приймаються нормативні


9

акти різної юридичної сили. Все це ускладнює вивчення як учбового, так і нормативного матеріалу. Той, хто вивчає курс фінансового права, у підручнику зможе ознайомитися з теоре­тичними положеннями як загальної, так і особливої частини, пізнає його закономірності і обов'язково, не заучуючи цифро­вого матеріалу, детально ознайомиться з актами, які вміщують фінансово-правові норми. Фінансове право необхідно знати еко­номістам, керівникам всіх рівнів і корисно знати громадянам, які цікавляться фінансовою політикою держави.
Каталог: %D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 -> %D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD -> %D0%90%D0%90%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9B%D0%9A%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9B%D0%9A%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 -> З фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини §
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Цивільне право: навч посібник для студентів юрид вузів та факультетів/ Під ред проф. О. А. Підопригори І Д. В. Бобрової -к.: Вентурі, 1995. 416c
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Конспект книги Коваль Л. В. Адміністративне право. Курс лекцій./ 3-є вид. К.: Вентурі, 1998. 208c виконаний студентом нау
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 1. Поняття і види об'єднань громадян. Відмінні ознаки об'єднань і державних органів: аспекти спів­робітництва
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Адміністративно-правові норми та відношення норми адміністративного права як різновид соціальних норм; як правила поведінки. Структура. Джерела. Тлумачення
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Методи управління поняття й значення методів управління. Співвідношення форм та методів управлінської діяльності
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 3. Права та обов'язки громадян у сфері виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Виконання юридичних обов'язків у цивільному праві
%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9B%D0%9A%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 -> Правові основи фінансового контролю в україні §
%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9B%D0%9A%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 -> Правові засади грошового обігу І розрахунків §


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка