Філософський факультет


Тема І. Теоретичні проблеми історії філософії в УкраїніСторінка9/23
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Тема І. Теоретичні проблеми історії філософії в Україні


Нація та її культура. Філософська культура нації. Всесвітня філософія і філософії національні. Етнопсихологія та її роль у становленні національної філософії. Україна на перехресті філософських культур. Проблеми періодизації української філософії. Філософія і держава. Державна філософія. Філософія і її мова. Філософія і релігія. Перспективи розвитку філософії в Україні.

Тема II. Міфологічний світогляд у Давній Україні


Світогляд і духовна культура українців доби Київської і Галицької Русі. Міфологія - як джерело становлення філософської культури. Відчуття та розуміння космосу, проблема начал. Роздуми про людину. Моральні та естетичні норми. Уявлення про правові відносини. Первісні релігійні уявлення. Народна культура.

Тема III. Філософська думка в Україні періоду Київської Русі X–XIII ст.


Роль християнства у становленні філософії, джерела формування філософської думки, їх основна характеристика. Онтологічна проблематика. Проблеми пізнання світу. Принципи та категорії: Бог, Всесвіт, мудрість, знання. Історіософія. Вчення про людину. Мораль. Естетика.

Тема IV. Філософська думка в Україні XIII–XV ст.


Філософські ідеї східної патристики. Неоплатонізм, ареопагітики, ісіхазм. Передвідродження в Україні. Гурток Київських книжників. Єретичні рухи та їх ідеологія. Богомильство. Антитринітарний рух. Соцініани.

Тема V. Гуманізм. Відродження. Реформація в Україні


Роль письменників гуманістів в поширенні ренесансних ідей в Україні. Юрій Дрогобич. Павло Русин. Себастян Кленович. Станіслав Оріховський. Острозький культурно-освітній центр. Суспільно-політичний зміст полемічної літератури. Іван Вишенський та спорідненість його вчення з ідеями Реформації. Філософська думка у братських школах.

Тема VI. Філософська думка в Києво-Могилянській академії


Західна філософська парадигма та викладання філософії в католицьких навчальних закладах. Схоластика XVII ст. Перехідний характер філософії від схоластики до філософії Нового часу. Петро Могила як реформатор філософської науки в Україні. Інокентій Гізель, Іоаасаф Крюковський, Стефан Яворський. Феофан Прокопович, Георгій Кониський. Проблеми логіки і гносеології, онтологія і натурфілософія, етика і політика. Раціоналізація православ'я.

Тема VII. Філософія Григорія Сковороди.


Філософські проблеми вивчення спадщини. Античність і середньовіччя. Сковорода і філософія Нового часу. Сковорода і просвітництво. Філософія бароко у творчості Сковороди. Життєвий шлях і творчість. Платонізм та стоїцизм як джерела філософської спадщини Сковороди. Проблеми пізнання, самопізнання і богопізнання у творчості сковороди. Проблеми свободи, людини, етичні погляди. Споріднена праця. Сковорода як релігійний та світський мислитель.

Тема VIII. Філософське підґрунтя українського романтизму


Сутність романтизму, умови його розвитку в Україні. Західноєвропейські витоки українського романтизму. Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства. Український романтизм в Західній Україні. М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький. Філософсько-літературна діяльність Руської трійці. Східний варіант українського романтизму. М.Гоголь, М.Костомаров, П.Куліш, Т. Шевченко. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Тема IX. Філософія Памфіла Юркевича


Академічна філософія в Україні. Тип філософування. Розвиток філософських традицій Києво-Могилянської академії. Вчення про ідею. Трактування філософії І. Канта. Критика антропологічного матеріалізму. Феномен Юркевича і українська духовність.

Тема X. Філософські погляди Михайла Драгоманова та Івана Франка


Ідея національного поступу у творчості M. Драгоманова. Драгоманов і громадівці. Ставлення до релігії. Федералізм. Розуміння історико-культурних епох у творчості Івана Франка. Позитивізм соціальної філософії Франка. Франко і Маркс. Соціалістичні ідеї Франка. Державотворчі ідей.

Тема XI. Соціальна філософія в Україні початку XX ст.


Генезис національного радикалізму та його філософське обґрунтування. Дмитро Донцов, Микола Міхновський. Національна еліта та її роль в державотворчому процесі. Поняття націй в історіософії В'ячеслава Липинського. Основні течії української соціально-політичної думки: Консерватизм. Націоналізм. Націонал-комунізм.

Тема XII. Філософські погляди Д.І. Чижевського


Загальна характеристика творчості та життєвого шляху. Розробка питань онтології та гносеології. Філософія культури. Історія філософії.

Тема XIII. Релігійна філософія в Україні (І пол. XX ст.).


Релігійна філософія П. Ліницького. соціальна філософія Андрея Шептицького. Гавриїл Костельник як філософ. Філософські твори Йосифа Сліпого.

Тема XIV. Філософська думка в Україні. Друга половина XX ст.


Філософія в академічних установах та навчальних закладах України. Київ, Харків, Львів. Розробка проблем онтології, гносеології та аксіології. Розробка історії філософії, вивчення історії філософії в Україні.

РЕКМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Багалій Дм. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. - К., 1992.

Брагінець A.C. Філософські та суспільно-політичні погляди Івана Франка. - Львів, 1956.

Гізель І. Твір усієї філософії // Стратий Я.М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVII в. - К., 1981.

Горский B.C. Философские идеи в культуре Киевской Руси. - К., 1993.

Горський B.C. Історія української філософії, курс лекцій. - К., 1996.

Горський B.C. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. - К., 1993.

Горський B.C. Філософія в українській культурі. - К., 2001.

Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність, 1994. - № 9-10.

Гринів О. Йосип Сліпий - письменник, теолог, філософ. - Львів, 1994.

Дарина Т. Вибрані твори в V томах. - Том V: Філософія, історія. - К., 2003.

Дмитро Чижевський фундатор історико-філософського українознавства. Збірник статей. - Львів, 1996.Донцов Д. Націоналізм. - Лондон, 1996.

Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. - У 2-х томах. - К., 1970. - Т.2.

Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода: Біографічна повість. - К., 1984.

Європейське Відродження та українська література XIV - XVIII ст. - К., 1993.Забужко О.С. Філософія української ідеї і європейський контекст: франківський період. - К., 1992.

Замалеев А.Ф., Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. - К., 1987.

Захара І.С. Академічна філософія України. - Л., 2000.

Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. - К., 1983.

Ізборник 1076. - М., 1965.

Історія української філософії. Хрестоматія / Упорядник М. Кашуба. - Л., 2004.

Історія філософії на Україні. - У 3-х томах. - К., 1987.

Історія філософії України. - К., 1994.

Кашуба M.B. Георгий Конисский. - M., 1979.

Київська Русь: культура, традиції. - К., 1982.Козак С. Між історією і месіанізмом / Книга буття українського народу // ЗНТШ. – Т. 224. - Львів, 1992;

Кониський Г. Філософські твори у 2-х т. - К., 1990.

Костельник Г. Вибрані твори. - К., 1984.

Костомаров М. Книга буття українського народу. - К., 1993.

Костомаров М.І. Слов'янська міфологія. - К., 1994.

Лаппо-Данилевский A.C. История русской общественной мысли и культуры. XVII - XVIII вв. - М., 1990.

Липинський В. Листи до братів хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919-1920 р. - Відень, 1926.

Лисяк-Рудницький І. Між історією і політикою. - Мюнхен, 1973.

Литвинов В.Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. - К., 1984.

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. - M., 1970.

Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Філос. і соціолог. Думка, 1991. - №9.

Лук М.І. Феномен Юркевича і українська духовність // Проблеми філософії. - 1992. - Вип. 94.

Маланюк Є. Нариси історії нашої культури. - К., 1992.

Мировоззрение древних славян. - К., 1985.Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. - К., 1992.

Мірчук І. Історія української культури. - Мюнхен-Львів, 1994.

Міхновський М. Самостійна Україна // Державність. 1992. - №2/5 (квітень-червень).

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. - К., 1993.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии. - К., 1987; Захара І.С. Стефан Яворський. - Львів, 1999.

Ничик В.М. Феофан Прокопович. - М., 1977.

Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні. - К., 1990.

Памятники этической мысли на Украине XVII - первая пол. XVIII в. - К., 1987.Паславський І.В. 3 історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVII ст.

Пашук А.І. Іван Вишенський. Мислитель і борець. - Львів, 1990.

Пашук А.І. Проблеми суспільного розвитку в ідеології революційного демократизму України. - Львів, 1982.

Піч Р. Найголовніші елементи філософії П.Д. Юркевича // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 9.

Полянська-Василенко Н. Історія України. - У 2-х томах. - К., 1993.

Потебня A.A. Слово і міф. - К., 1989.

Потульницький В. А. Історія зарубіжної української політології. - К., 1992.

Проблема людини в українській філософії XVI - XVIII ст. - Львів, 1998.Прокопович Ф. Філософські твори в 3-х томах. - К., 1979.

Прохоров Г.М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // ТОДРЛ. - Ленинград, 1968. - Т. 23.

Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской литературы XIV–XV веков. - Ленинград, 1987.

Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: Європейський контекст. - К., 2002.

Розвиток філософії в Українській РСР. - К., 1968.

Руська трійця в історії суспільно-політичного руху і культури України. - К., 1992.Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - M., 1988.

Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму та реформації. - К., 1991.Семчишин М. Тисяча років української культури. - К., 1993.

Сковорода Г.С. повне зібрання творів у 2-х т. - К., 1972.

Слово про Закон і Благодать митрополита Іларіона // Філос. і соціологічна думка. - 1988. - ч. 4;.Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. - M., 2002.

Творчість Шевченка у філософській культурі України. - К., 1993.Ушкалов Л.В., Марченко О.М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. - Харків, 1993.

Філософія Відродження на Україні. - к., 1990.

Філософська думка в братських школах на Україні. Кінець XVI початок XVIII ст. - К., 1988.

Філософська думка. 1968-1996 pp. – Генеза, 1994 - 1996.Франко І.Я. Зібр. творів: у 50 т. - К., 1986. - Т.45.

Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Поли. собр. соч.: в 15 т. - М., 1950. - Т.7.

Чижевський Д. Гегель в Росії. - Париж, 1938.

Чижевський Д. Історія української літератури. - Нью-Йорк, 1956.

Чижевський Д. Історія філософії. - К., 1993.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - Мюнхен, 1930.

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди. - Варшава, 1934; Філософія Григорія Сковороди. - К., 1972.

Чижевський Дм. Історія української літератури. - Тернопіль, 1994.

Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні. - Мюнхен, 1983.

Шашкевич, Вагилевич, Головацький. Вибрані твори. - К., 1982.Шептицький А. Вибрані твори. - Львів, 1994.

Шлемкевич М. Галичанство. - Л., 1997.

Юркевич П.Д. Вибрані твори. - К., 1994.

Юркевич П.Д. Философские произведения. - M., 1990.

Яворський С. Філософські твори у 3-х т. - Т. І. - К., 1992.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. - Мюнхен, 1993.

Ярмусь С. Памфіл Юркевич та його філософська спадщина. - Вінніпег. – 1979.

Контрольні питання з курсу «Історія української філософії»


 1. Предмет української філософії.

 2. Об’єкт української філософії.

 3. Філософська культура нації.

 4. Роль етнопсихології у становленні філософії.

 5. Проблема періодизації української філософії.

 6. Міфологія як джерело становлення філософської культури.

 7. Місце міфу в історико-філософських періодах.

 8. Відчуття та розуміння космосу в Давній Україні.

 9. Проблема первоначал в українській філософії.

 10. Антропоцентризм у філософській думці Давньої України.

 11. Морально-естетичні канони в Давній Україні.

 12. Правові відносини в Київській Русі.

 13. Первісні релігійні уявлення.

 14. Роль християнства у становленні української філософії.

 15. Джерела формування філософської думки.

 16. Основна характеристика першоджерел філософської думки Х-ХІІІ ст.

 17. Онтологічна проблематика в українській філософії Х-ХІІІ ст.

 18. Гносеологічна проблематика української філософії Х-ХІІІ ст.

 19. Ціннісні орієнтації української філософії Х-ХІІІ ст.

 20. Філософські ідеї східної патристики в Україні.

 21. Неоплатонізм в Україні.

 22. Ареопагітики в українській філософській думці.

 23. Ісіхазм в Україні.

 24. Єретичні рухи: богомильство, антитринітарний рух. Соцініани.

 25. Гуманізм доби Відродження. Реформація в Україні (філософський аспект).

 26. Письменники гуманісти як носії ренесансних ідей в Україні.

 27. Острозький культурно-освітній центр та його філософія.

 28. Суспільно-політичний зміст полемічної літератури.

 29. Іван Вишенський та спорідненість його вчення з ідеями реформації.

 30. Філософська думка в братських школах.

 31. Філософське підґрунтя національно-визвольної боротьби українського народу ХУІІ ст.

 32. Петро Могила як реформатор філософської науки.

 33. Західноєвропейська богословська філософія та Києво-Могилянська академія.

 34. Сутність другої схоластики та її рецепція в Україні.

 35. Логіка як предмет навчання в Києво-Могилянській академії.

 36. Натурфілософія як предмет навчання в Києво-Могилянській академії.

 37. Психологія як предмет навчання в Києво-Могилянській академії.

 38. Раціоналізація православ’я в Україні.

 39. Метафізика в Києво-Могилянській академії.

 40. Сковорода як філософ.

 41. Філософські джерела творчості Г.Сковороди.

 42. Вчення про дві науки і три світи у Г.Сковороди.

 43. Проблема пізнання у Г.Сковороди.

 44. Споріднена праця у Г.Сковороди.

 45. Антропологія Г.Сковороди.

 46. Г.Сковорода і релігія.

 47. Сутність романтизму та його філософське підґрунтя в Україні.

 48. Філософсько-літературна діяльність діячів Руської трійці.

 49. Філософський романтизм Кирило-Мефодіївського братства.

 50. Релігійне Просвітництво в Україні.

 51. Творчість Т.Г.Шевченка у філософській культурі України.

 52. Академічний стиль філософування в Україні. Памфіл Юркевич.

 53. Памфіл Юркевич та його вчення про ідею.

 54. Памфіл Юркевич та практикування філософії Канта.

 55. Критика Юркевичем антропологічного матеріалізму.

 56. Національний поступ у філософії Драгоманова.

 57. Драгоманов і громадівці (філософський аспект).

 58. Іван Франко про історико-філософські епохи.

 59. Позитивізм у соціальній філософії І.Франка.

 60. «Секрети поетичної творчості» І.Франка.

 61. Нація і держава у творчості І.Франка.

 62. Проблеми суспільного поступу в І.Франка.

 63. Ґенеза національного радикалізму та його філософське обґрунтування.

 64. Консерватизм, націоналізм, націонал-комунізм та спроби їх філософського обґрунтування.

 65. Філософські погляди Д.Чижевського.

 66. Д.Чижевський як історик української філософії.

 67. Релігійна філософія в Україні.

 68. Соціальна філософія Андрея Шептицького.

 69. Філософська думка в Україні радянського періоду.

 70. розвиток філософії в Україні після здобуття нею незалежності.


Першоджерела, що вносяться у екзаменаційні білети:

 1. Іларіон. Слово про закон і благодать.

 2. Данило Заточеник. Слово.

 3. Праці періоду Відродження. На вибір.

 4. Вишенський Іван. Послання Домнікії.

 5. Костомаров М.І. Книга життя українського народу.

 6. Шашкевич М. Праці на вибір.

 7. Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини.

 8. Сковорода Г. Буквар світу.

 9. Сковорода Г. Наркіс.

 10. Сковорода Г. Ікона Алківіатська.

 11. Сковорода Г. Потоп зміїнин.

 12. Франко І. Що таке поступ?

 13. Франко І. Поза межами можливого.

 14. Донцов Д. Дух нашої давнини.

 15. Донцов Д. Націоналізм.

 16. Вернадський В.І. Про науковий світогляд.

 17. Чижевський Д.І. Нариси історії філософії на Україні.

 18. Горський В.С. Філософія в українській культурі.6. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ЛОГІКА”Частина I.

ВСТУП ДО ЛОГІКИ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка