Філософський факультетСторінка8/23
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.25 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 1. Культурно-історичні умови формування філософських ідей у ХІХ-ХХ століттях.

 2. Виникнення і розвиток некласичної філософської парадигми.

 3. Романтизм як джерело формування некласичної філософської парадигми.

 4. Протилежність просвітницької і романтичної ліній у філософії.

 5. Німецький романтизм. Єнська школа.

 6. Історіософія Новаліса.

 7. Поняття іронії у творчості Фрідріха Шлегеля.

 8. Релігійно-філософський складник романтизму: творчість Фрідріха Шляйєрмахера.

 9. Гайдельберзький гурток романтиків.

 10. Романтизм проти ідеалів філістерства: Клеменс Брентано.

 11. Естетичні погляди романтиків.

 12. Романтична філософія культури.

 13. Характерні ознаки філософського романтизму.

 14. Трансформація Артуром Шопенгауером ідей Канта: світ як воля і світ як уявлення.

 15. Етика песимізму Артура Шопенгауера.

 16. Метафізика волі Артура Шопенгауера.

 17. Артур Шопенгауер і буддизм.

 18. Фрідріх Ніцше як центральна постать “філософії життя”.

 19. Мислення Фрідріха Ніцше і “переоцінка всіх цінностей”.

 20. Фрідріх Ніцше і концепція смерті Бога.

 21. Ніцше як критик західної метафізики.

 22. Концепція надлюдини Фрідріха Ніцше.

 23. Ніцшеанське протиставлення аполонічного і діонісійського начал у культурі і житті.

 24. Загальний аналіз “філософії життя”.

 25. Ключові представники і головні ідеї “філософії життя”.

 26. Концепція творчої еволюції Анрі Бергсона.

 27. Вплив філософії Бергсона на західне мислення ХХ століття.

 28. Інтуїтивістська гносеологія Анрі Бергсона.

 29. Морфологія культури Освальда Шпенглера в контексті “філософії життя”

 30. Розвиток Шпеглером ідей Ніцше..

 31. Екзистенційна філософія у світлі духовної ситуації ХХ століття.

 32. Основні засади екзистенційної філософії.

 33. Релігійний і атеїстичний варіанти філософії існування

 34. Система псевдонімів як ключовий методологічний момент в осягненні філософії К’єркегора.

 35. Передекзистенціалізм Сьорена К’єркегора.

 36. Еволюція людської екзистенції у філософії К’єркегора: від естетизму до релігійності.

 37. Естетична стадія людського існування у філософській концепції К’єркегора.

 38. К’єркегор про релігійну стадію людського існування: Авраам і Йов як парадигматичні постаті.

 39. Антиномія віри і розуму у філософії К’єркегора.

 40. Феномен передекзистенціалізму: К’єркегор і Достоєвський.

 41. Подвійність лейтмотиву гайдеггерівського мислення: питання про сенс буття і питання про істину (алетейя).

 42. “Буття і час” у контексті філософування Мартіна Гайдеггера.

 43. Проблема духовної еволюції Мартіна Гайдеггера.

 44. Фундаментальна онтологія і аналітика ось-буття (Dasein) у гайдеггерівській філософській спадщині

 45. Онтологія Карла Ясперса: предметне буття, екзистенція, трансценденденція.

 46. Проблема комунікації у філософії Ясперса.

 47. Ясперсівська концепція “осьового” часу.

 48. Історико-філософська класифікація Карла Ясперса.

 49. Атеїстичний екзистенціалізм. Основні ідеї і представники.

 50. Філософська концепція Жана Поля Сартра.

 51. Екзистенціалістський період творчості Сартра.

 52. Жан-Поль Сартр і концепція критики діалектичного розуму.

 53. Взаємодія літератури та філософії у Сартровій творчості.

 54. Проблема абсурду у філософії Альбера Камю.

 55. Альбер Камю і проблема самогубства.

 56. Спроба конституювання “позитивного екзистенціалізму” Нікколо Аббаньяно.

 57. Основні засади неотомістської філософії.

 58. Неотомізм і Другий Ватіканський собор.

 59. Співвідношення теології, філософії і науки у неотомізмі.

 60. Концепція інтегрального гуманізму Жака Марітена.

 61. Соціально-філософські погляди Жака Марітена.

 62. Жак Марітен і філософія Нового часу.

 63. Трагедія людини і трагедія культури у філософській концепції Жака Марітена.

 64. Філософські погляди Етьєна Жільсона.

 65. Етьєн Жільсон як історик середньовічної філософії.

 66. Неотомізм Карла Ранера.

 67. Філософія позитивізму. Загальна характеристика.

 68. “Перший позитивізм”. Огюст Конт.

 69. Конт про псевдопоняття і псевдопроблеми.

 70. Огюст Конт і подолання релігійного та метафізичного етапів у розвитку філософії.

 71. Періодизація позитивістської філософії.

 72. Джон Стюарт Мілль і заперечення метафізики.

 73. Індукція та дедукція у філософії Мілля.

 74. Свобода як умова морального самовдосконалення та розвитку суспільства у філософії Мілля..

 75. Філософія емпіріокритицизму (Ернст Мах, Ріхард Авенаріус).

 76. Основні принципи філософії Маха.

 77. Філософія неопозитивізму і аналіз мови науки.

 78. Філософські погляди Людвіга Вітгенштайна.

 79. “Лінгвістичний поворот” у філософії і значення Вітгенштайна.

 80. Теорія мовних ігор Людвіга Вітгенштайна.

 81. Людвіг Вітгенштайн і проблема мовного скептицизму.

 82. Бертран Рассел як засновник філософії логічного аналізу.

 83. Аналітичний метод у філософії Рассела.

 84. Расселівська доктрина логічного атомізму.

 85. “Філософія організму” Алфреда Норта Вайтгеда: синтез платонівсько-арістотелівської традиції та класичного англійського емпіризму.

 86. Засадничі принципи “філософії організму” Вайтгеда.

 87. Неопозитивізм і принцип верифікації.

 88. Особливості розвитку постпозитивізму.

 89. Емпіричний фальсифікаціонізм Карла Поппера.

 90. Наукове і ненаукове пізнання в інтерпретації Поппера.

 91. Фаллібілізм у філософії науки Поппера.

 92. Карл Поппер про відкриті і закриті суспільства: історико-філософський аспект.

 93. Значення попперівської концепції відкритого суспільства.

 94. Історіографічна концепція науки і теорія парадигм Томаса Куна.

 95. Критика Куном демаркаційної теорії.

 96. Концепція наукової раціональності Стівена Тулміна.

 97. “Еволюційна епістемологія” Тулміна.

 98. Постпозититвістські ідеї Імре Лакатоса: “жорстке ядро” та “захисний пояс” у структурі науково-дослідницьких програм.

 99. Фройдизм. Проблема безсвідомого.

 100. Психоаналітична концепція Зігмунда Фройда.

 101. Фройдизм і неофройдизм.

 102. Концепція колективного безсвідомого у творчості Карла Густава Юнга.

 103. Соціальні й антропологічні погляди Еріха Фромма.

 104. Соціальна філософія Франкфуртської школи.

 105. Макс Горкгаймер і критика інструменталістського мислення.

 106. Теодор Адорно як чільний репрезентант філософії Франкфуртської школи.

 107. Розвиток ідей Франкфуртської школи Юргеном Габермасом.

 108. Теорія дискурсу Апеля і Габермаса.

 109. Філософські основи прагматизму. Принцип практичних наслідків.

 110. Чарлз Сандерс Пірс і заснування прагматизму.

 111. Прагматизм і прагматицизм.

 112. Прагматистські погляди Вільяма Джеймса.

 113. Філософська еволюція Вільяма Джеймса.

 114. Вільям Джеймс і концепція “волі до віри”.

 115. Інструменталізм Джона Дьюї: організм у взаємодії із середовищем.

 116. Неопрагматистські ідеї Річарда Рорті.

 117. Позиція Рорті щодо місії філософії у нинішньому світі: зміна соціокультурних умов і зміна філософії.

 118. Філософське герменевтика. Загальний огляд.

 119. Герменевтика та її історія.

 120. Проблема “герменевтичного кола” (від Шляйєрмахера до Гадамера).

 121. Розвиток герменевтичних ідей Гансом-Георгом Гайдеггером.

 122. Герменевтика Поля Рікера.

 123. Філософія постмодернізму.

 124. Арендт Х. «Джерела тоталітаризму»

 125. Бергсон А. “Про два джерела моралі і релігії»

 126. Бохеньський Ю. “Духовна ситуація часу”

 127. Вайтгед А. Н. “Процес і реальність”

 128. Вітгенштайн Л. “Логіко-філософський трактат”

 129. Габермас Ю. «Залучення іншого»

 130. Гадамер Г.-Г. “Істина і метод”

 131. Гайдеггер М. “Буття і час”

 132. Гайдеггер М. “Питання про техніку”

 133. Гвардіні Н. “Кінець Нового часу”

 134. К’єркегор С. Страх і тремтіння”

 135. Конт О. “Курс позитивної філософії”

 136. Ліотар Ж. Ф. “Ситуація постмодерну”

 137. Марітен Ж. “Інтегральний гуманізм”

 138. Ніцше Ф. “Так казав Заратустра”

 139. Новаліс «Християнство, або Європа»

 140. Ортега-і-Гасет Х. “Бунт мас”

 141. Поппер К. Р. “Відкрите суспільство і його вороги”

 142. Рассел Б. “Людське пізнання. Його сфера і межі”

 143. Рорті Р. Прагматизм, релятивізм і ірраціоналізм

 144. Сартр Ж. П. “Екзистенціалізм – це гуманізм”

 145. Тейяр де Шарден П. “Феномен людини”

 146. Тулмін С. “Людське розуміння”

 147. Фейєрабенд П. “Проти методу”

 148. Фромм Е. «Втеча від свободи»

 149. Фуко М. «Археологія знання»

 150. Шляєрмахер Ф.Д. «Промови про релігію»

 151. Шопенгауер А. “Світ як воля і уявлення”

 152. Ясперс К. “Про витоки і мету історії”


5. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка