Філософський факультетСторінка23/23
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.25 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Контрольні питання:

 1. Поняття предмету соціальної філософії

 2. Соціаль­на філософія і наука.

 3. Соціальна філософія в системі гуманітарних наук: співвідношення соціальної філософії та соціальної пси­хології, соціології, історії, релігієзнавства, політології, право­знавства, антропології, культурології та ін.

 4. Методологічні засади, принципи і категорії соціальної філософії.

 5. Функції соціальної філософії та зростання її значення у процесах державотворення в Україні.

 6. Просвітительство та теорії суспільного договору.

 7. Соціально-філософські погляди І.Канта і Г. Геґеля.

 8. Соціальні пошуки школи "філософії життя".

 9. Проблеми соціальної філософії в неокантіанстві та неогеґельянстві.

 10. Витоки української соціально-філософської думки в Україні.

 11. Київська релігійно-філософська школа (П. Юркевич).

 12. Політична філософія М.Драгоманова.

 13. Соціально-філософські пошуки І.Франка.

 14. Політична філософія Д. Донцова та В. Липинського.

 15. Основні напрями та проблеми розвитку новітньої української соціальної філософії.

 16. Екзистенціальні пошуки соціальтного.

 17. Раціоналістичні проекти суспільного розвитку.

 18. Релігійні концепції суспільства

 19. Феноменологічне конструювання реальності.

 20. Технократизм як соціальна теорія.

 21. Психоаналіз і соціальна філософія.

 22. Становлення К.Поппера як мислителя.

 23. Концепція відкритого суспільства: А.Бергсон, К.Поппер, Дж.Сорос.

 24. «Відкрите суспільство та його вороги»: від Платона до Маркса.

 25. «Злиденність історицизму»: історизм та історицизм.

 26. Становлення соціальної філософії Мадридської школи.

 27. Соціальная філософія Х.Ортегі-і-Гассета від екзистенціалізму до філософської антропології.

 28. «Людина та люди»: опис соціальної реальності.

 29. «Бунт мас» та еліти.

 30. Доктрина генерацій і еволюція соціально-політичних поглядів Х.Отреги-і-Гассета.

 31. Становлення та розвитку Франкфуртської школи.

 32. «Діалектика Просвіти»: історична криза ХХ ст. як породження репресивного розуму.

 33. «Одновимірна людина»: критика конс’юмеристського суспільства.

 34. Розвиток ідей Франкфуртської критичної філософії в концепції Ю.Габермаса.

 35. П.Тейяр де Шарден: проблема взаємодії науки та релігії.

 36. «Феномен людини» доктрина оптимістичного еволюціонізму.

 37. «Томізм» як офіційна доктрина католицької церкви.

 38. «Інтегральний гуманізм» Ж.Марітена як соціальний проект майбутнього.

 39. Структуралізм та постструктуралізм.

 40. Етапи творчої еволюції М.Фуко.

 41. «Наглядати і карати»: становлення дисциплінарного суспільства.

 42. Постмодерн філософія завершеного проекту Модерна.

 43. Ю.Габермас: дискусія з постмодерністами.

 44. Філософсько-світоглядний зміст проблеми ставлення суспільної людини до природи.

 45. Проблема походження життя на Землі.

 46. Екологічна проблема та її глобальний характер.

 47. Демографічна ситуація в світі: шляхи подолання кризи.

 48. Синергетика як новий діалог людини з природою.

 49. Поняття суспільства в соціальній філософії.

 50. Системний погляд на суспільство: аспекти та рівні.

 51. Особливість природних і соціальних систем.

 52. Місце проблеми людини в системі філософського знання.

 53. Філософська антропологія як напрям філософії XX ст. і метод пізнання реальності.

 54. Антропологічні пошуки М. Шелера та М. Бубера.

 55. Основні доктрини антропогенезу.

 56. Міф як соціальний, культурний та антропологічний феномен.

 57. Соціальна міфологія XX ст.

 58. Природа і сутність людини.

 59. Психофізичне та соціальне в людині.

 60. Проблема життя і смерті в соціально-філософській традиції.

 61. Віра як феномен. Філософська віра.

 62. Персоналістська тенденція в українській філософській традиції.

 63. Поняття духовного життя суспільства.

 64. Повсякденність та теоретична свідомість.

 65. Моральне, релігійне, художнє та філософське освоєння світу.

 66. Політична та правова свідомість.

 67. Свобода як онтологічний феномен і соціальна вартість.

 68. Соціально-філософський зміст понять "наука і техніка".

 69. Техніка як соціальний феномен.

 70. Історична генеза взаємодії, науки і техніки.

 71. Технологічний, соціальний та особистісний вимір розвитку науки і техніки.

 72. Інформативна та технологічна революція та її со­ціальні наслідки.

 73. Політика як предмет філософської рефлексії.

 74. Структура і функція політики: організації, відносини, політична свідомість.

 75. Соціальні джерела влади.

 76. Політична культура: проблеми і суперечності її становлення та розвитку.

 77. Демократія як соціальний феномен. Демократія і тоталітаризм.

 78. Філософські проблеми становлення громадянського суспільст­ва в Україні.

 79. Національне державотворення і громадянське сус­пільство: поступ і суперечності.


ВЗІРЕЦЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ В МАГІСТРАТУРУ ЗА НАПРЯМОМ „ФІЛОСОФІЯ”
Вказівки: Із запропонованої кількості відповідей до тестового завдання виберіть одну правильну відповідь і в дужках ( ) запишіть її номер. Вашу відповідь також запишіть у відповідну клітину талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.
1. ( )

Хто був засновником елейської школи?

1) Ксенофан

2) Парменід

3) Зенон


4) Фалес
2. ( )

Яка з ідей в ієрархії ідей Платона займає найвище місце?

1) ідея справедливості

2) ідея краси

3) ідея істини

4) ідея блага
3. ( )

Яку основну роль відігравали апологети:

1) обґрунтування та захист християнської релігії

2) критику єресей

3) формування основоположних засад схоластики

4) критику язичництва
4. ( )

Кому належить дана ідея: „Книга природи закрита для нас, але, щоб ми могли її читати, потрібна математика.”?

1) Ансельму Кантерберійському

2) Джордано Бруно

3) Галілео Галілею

4) Кузанському
5. ( )

Хто з отців-філософів обстоює ідею про те, що основоположним виявом духовного життя є не розум, а воля, що воля вища за розум?

1) Оріген

2) Августин

3) Аквінат

4) Татіан
6. ( )

Спіноза вважає, що атрибут є:

1) нескінченним в своєму роді

2) абсолютно нескінченним

3) що розум убачає в безконечній субстанції


7. ( )

Яка з наведених якостей за Локком є первинною?

1) смак


2) фігура

3) тепло


4) звук
8. ( )

На що скерований, за І.Кантом, теоретичний розум?

1) безпосередньо на практичну дію

2) прямо на досвід

3) прямо на предмет

4) завжди на розсудок
9. ( )

Одним із ключових представників теїстичного екзистенціалізму був:

1) Мартін Гайдеґґер

2) Жан-Поль Сартр

3) Альбер Камю

4) Габріель Марсель
10. ( )

Яка з наведених течій західної філософії новітнього часу була антиметафізичною?

1) неокантіанство

2) позитивізм

3) неогегельянство

4) неотомізм
11. ( )

Після ІІ Ватиканського Собору неотомізм почав зазнавати дедалі більшого впливу:

1) прагматизму, неопозитивізму, критичного раціоналізму

2) феноменології, екзистенціалізму, персоналізму

3) неофройдизму, структуралізму, неоструктуралізму

4) герменевтики, неопрагматизму, пост позитивізму
12. ( )

Що дає підставу розглядати погляди професорів Києво-Могилянської академії як виплід культури українського бароко?

1) релігійна філософія

2) традиції і новаторство у складанні лекційних курсів

3) орієнтація на філософів-раціоналістів ХУІІ ст.

4) українська література ХУІІ ст.
13. ( )

Назвіть одне з джерел філософської думки доби Київської Русі:

1) «Книга русів»

2) «Слово про закон і благодать»

3) «Серце та його значення у духовному житті людини»

4) «Ідея»
14. ( )

В якому із варіантів правильно вказано істинність кон’юнктивного висловлювання за таблицею істинності для кон’юнкції?

1) коли хибні А і В

2) Коли істинні А і В

3) Коли А – істинне, а В – хибне


15. ( )

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?

1) різновид умовиводу, в якому рух думки здійснюється від загального до одиничного

2) встановлення схожості предметів у певному відношенні

3) різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення схожості предметів у певному відношенні.


16. ( )

Дайте визначення категорії буття з позицій гегелівської філософії:

1) безпосереднє невизначене

2) безпосереднє визначене

3) визначення безпосереднього

4) визначення опосередкованого
17. ( )

Чи є «буття» категорією в трансцендентальній філософії Канта?

1) так


2) ні

3) частково

4)не можливо відповісти
18. ( )

Чи тотожне буття сущому?

1) так


2) ні

3) інколи буває тотожнім

4) залежно якою мовою мислити

19. ( )

Яке визначення предмету діалектики відповідає істині?

1) діалектика – наука про рух.

2) діалектика – філософська наука про мислення, його форми і закони.

3) діалектика – наука про людину.

4) діалектика – наука про зовнішній світ.
20. ( )

В чому суть співвідношення діалектики, логіки та теорії пізнання?

1) діалектика, логіка та теорія пізнання є різні за предметом галузі філософського знання.

2) в контексті поняття методу діалектика, логіка та теорія пізнання співпадають, хоча за предметом це різні галузі філософії.

3) діалектика, логіка та теорія пізнання співвідносяться як загальне, особливе і одиничне.

4) діалектика, логіка та теорія пізнання мають спільний поняттєвий і категоріальний апарат.
21. ( )

Апріорні синтетичні судження–це:

1) судження, в яких знання, що встановлюється, є новим для суб’єкта

2) судження, які надають обгрунтованість знанням

3) судження, які надають загальнозначущість знанням

4) судження, які мають системний характер
22. ( )

Який принцип постмодерної філософії виражає поняття «різома»?

1) не лінійності системи

2) відкритості системи

3) організованості системи

4) врівноваженості системи
23. ( )

Яку з даних категорій свободи НЕ визначає М.Адлер:

1) колективна свобода;

2) політична свобода

3) індивідуальна свобода;

4) набута свобода самовдосконалення.
24. ( )

Твердження, що теорія є науковою за умови відсутності фактів які її спростовують, це концепція:

1) реалізму

2) верифікації

3) ірраціоналізму

4) фальсифікації
25. ( )

Прімордіалізм – це:

1) напрям, який постулює визначальним механізмом соціальної поведінки рефлекторну реакцію людського організму (фізичну чи вербальну) на подразники (стимули) зовнішнього середовища за принципом “стимул – реакція”

2) напрям у етносоціології, представники якого дотримуються думки про давність, одвічність існування нації з архаїчних часів

3) тип солідарності, що панує у розвинених суспільствах, в яких послаблюється колективна свідомість

4) система або комплекс нахилів до певного сприйняття умов діяльності та до певної поведінки в цих умовах
26. ( )

Вкажіть, яке твердження є правильним:  

1) «ейдетична редукція» є синонімом поняття «епохе»; 

2) «епохе» та «взяття в дужки» є притаманні тільки для ейдетичної редукції;

3) «ейдетична редукція» означає взяття в дужки питання про існування зовнішнього світу;

4) «ейдетична редукція» слідує за феноменологічною редукцією.
27. ( )

Сигніфікація – це:

1) процедура копіювання речей;

2) відображення реальності у свідомості;

3) відношення між суб’єктом і об’єктом;

4) встановлення взаємозалежності між двома компонентами знака.
28. ( )

Визначіть, яка цивілізація відсутня в концепції А.Тойнбі?

1) індуїстська

2) елінська

3) мінойська

4) критська
29. ( )

Вкажіть, хто є автором цього тексту: «Особливість видів нагляду полягає в тому, що вони намагаються визначити по відношенню до людської різноманітності таку тактику влади, яка відповідає трьом критеріям: по-перше, досягнути здійснення влади найнижчою ціною.., по-друге, максимально посилити й розширити наслідки цієї громадської влади без будь-яких інтервалів, по-третє, пов’язати “економічне” зростання влади з роботою апаратів (освітнього, військового, індустріального чи медичного), за допомогою яких вона здійснюється».

1) Ж.Деріда

2) Ф.Ліотар

3) М.Фуко

4) Ж.Бодріяр
30. ( )

Вкажіть, хто є автором наступного визначення: «техніка – це вид розкриття потаємного»

1) К.Ясперс

2) Ю.Габермас

3) М.Гайдеггер

4) Х.Ортега-і-Гасет
Максимальна кількість отриманих балів – 60 б.

Правильні відповіді на кожне запитання оцінюється в 2 бали.Кількість тестових завдань в одному варіанті – 30 б.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка