Філософський факультет


Тема 1. Соціологія як наукаСторінка19/23
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.25 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Тема 1.

Соціологія як наука.

Соціологія як поняття. Предмет і об'єкт соціології. Місце соціології в системі суспільних наук. Структура соціологічного знання. Категорії соціології. Співвідношення понять “соціальне” і “сус­пільне”. Поняття “соціальні зв’язки”, “соціальні спільності”, “соціа­льні явища”, “соціальні процеси”, “соціальні відносини”.

Мікро- та макросоціологія. Соціологія як наука про соціальні спільноти. Типи спільнот. Соціальні інститути. Cтруктура соціологічного знання: загальні соціологічні теорії, спеціальні і галузеві теорії, емпіричні соціологічні дослідження. Спеціальні соціологічні теорії: соціологія сім'ї, соціологія молоді, соціологія міста та села, етносоціологія, соціологія культури, політики, праці, освіти, конфлікту, девіантної поведінки, дозвілля. Функції соціології в сучасному суспільстві.

Тема 2.

Соціологія О.Конта та Г.Спенсера.

Соціологія в системі наук. Предмет соціології і його структура. Методи соціології (спостереження, експеримент, порівняльний і історичний). Теорія соціальної статики. Основні суспільні інститути (родина, держава, релігія). Теорія соціальної динаміки. Основа соціальної динаміки – історія людського духу. Три стадії соціального прогресу (теологічна, метафізична, позитивна). Теорія позитивної політики.

Основні проблеми соціології Г.Спенсера. Принципи соціологічної теорії Г.Спенсера. Органіцизм та функціоналізм. Предмет і методологія соціологічного пізнання. Соціальні інститути (домашні, обрядові, політичні, церковні, професійні, промислові). Механізми соціальної еволюції (інтеграція і диференціація, поділ праці). Єдність соціального прогресу.

Тема 3

Натуралістичні школи в соціології

Соціал-дарвінізм. Основні фактори соціального життя – природний відбір і боротьба за існування. Індивідуальна і групова боротьба. Расово-антропологічна школа. Антропосоціологія. Становлення соціобіологічної проблематики. Географічний напрям у соціологічній думці XIX ст. Роль фізичного середовища, вплив ландшафту на розвиток суспільства. Геополітика. Соціальна екологія.


Тема 4.

Соціологізм Е.Дюркгайма.

Концепція соціологізму — натуралізм і соціальний реалізм.. Особливий предмет соціології. Соціальні факти та їх структура. Правила соціологічного методу. Типи суспільної солідарністі: механічна та органічна. Соціальна солідарність та аномія. Поняття норми та патології. Соціологія релігії. Релігія і магія. Священне і світське. Самогубство як соціальне явище.


Тема 5.

Соціологія М.Вебера.

Розуміюча соціологія як наука про дійсність. Центральна проблема – загальзначимість наук про культуру. Принцип віднесення до цінності та свобода від оцінки. Ідеальний тип як теоретична конструктивна схема. Соціальна дія та проблема раціональності. Типи соціальної дії: цілераціональна, цінніснораціональна, афективна та традиційна. Раціоналізація соціальної дії – тенденція історичного процесу. Соціологія політики і влади. Теорія влади і типологія легітимного панування. Типи панування (легальне, традиційне, харизматичне). Соціолгія релігії. Соціологія міста.


Тема 6.

Німецька формальна соціологія.

Формальна соціологія Г. Зіммеля. Основні питання формальної соціології. Визначення суспільства. Концепція соціологічного знання: загальна, формальна, філософська. Соціологія про чисті форми социаций. Соціації та їх різновиди. Соціологія культури. Філософія грошей як соціологія.

Соціологія Ф. Тьонніса та його вчення про спільноти (Gemeinschaft ) і суспільство (Gesellschaft). Типологія соціальних зв'язків і суспільств. Типи відносин – типи суспільств Напрямок соціальної еволюції.


Тема 7.

Структурно-функціональна соціологія.

Структурно-функціональна соціологія Т. Парсонса. Теорія соціальної дії. Система координат теорії діїє. Соціальна система та її складники. Особа, соціальна структура та культура. Культурні аспекти систем дії. Цінності, мотиви та системи дії. Еталонні змінні. Умови функціонування соціальних систем. Проблематика соціальних змін. Р. Мертон про соціальну структуру та аномію. Особливості функціо-нального підходу Р.Мертона. Теорії середнього рівня. Постулати функціонального аналізу за Р.Мертоном. Функція, дисфункція, латентна функція. Аномія і типи суспільства з різним рівнем культурної інтеграції. Типи девіантної поведінки за Р.Мертоном. Неофункціоналізм Дж. Александер


Тема 8.

Конфліктна парадигма в західній соціології.

Фактори формування конфліктологічної пи в західній соціології. Теорія соціального конфлікту Р.Дарендорфа. Імперативно координовані асоціації як середовища конфлікту. Динаміка та розвиток конфлікту. Насильство та інтенсивність – змінні соціального конфлікту. Маніфестованість, соціальна мобільність, соціальний плюралізм як чинники зменшення інтенсивності конфлікту. Нерівномірність розподілу влади як причина соціальних конфліктів. «Функції соціального конфлікну» Л. Козера. Емоції, цінності учасників конфлікту, рівень реалізму їхнього мислення, міра жорсткості соціальної структури - чинники загострення і тривалості соціальних конфліктів. Макро та мікро соціологічний підхід в неоконфліктих теоріях.


Тема 9.

Теорія соціального обміну.

Теорія соціального обміну: Д. Хоманс. Утилітаризм та біхевіоризм. П’ять аксіом теорії обміну. Дослідження малих груп в контексті теорії обміну. Макро і мікросоціологія в процесі дослідження соціальної диференціації. Символічний капітал і теорії соціального капіталу. Розвиток теорії соціального обміну в концепції П.Блау. Гроші, соціальне схвалення, повага та поступки як основні винагороди сучасного суспільства.


Тема 10.

Символічний інтераціонізм

Символічна взаємодія як основа комунікативної взаємодії. Мова, жести як засоби соціальної комунікації. Г.Дж.Мід про рефлексуючого індивіда. Внутрішній діалог «I» та «me». Драматургічний підхід в концепції. І.Гофмана. Соціальна роль та її виконання. Форми самопрезентації. Мова тіла, жестів, зовнішнього вигляду як основа соціальної комунікації. Людина « на сцені» і «за лаштунками». Frame analysis – аналіз в «рамках».


Тема 11.

Феноменологічна соціологія.

Феноменологічна соціологія як соціологія повсякденності. Конструювання життєвого світу людини як повсякденна практика. Категоризування і надання смислів соціальної реальності як процес формування соціальних феноменів. Теорія життєвого світу «lebenswelt» А.Щюца. Соціальна дія в контексті біографічної ситуації. Мотиви «тому-що» і мотиви «для-того-щоб». Дослідник та конструкції першого і другого (конструкції конструкцій) рівня.

П.Бергер та Т.Лукман про утворення соціальних структур з індивідуального начала: суб’єкт, «ми-група», «вони-група». Габітуалізація соціальної дії.
Тема 12.

Етнометодологія.

Етнометодологія Г.Гарфінкеля. Нові підходи в дослідженні повсякденності в концепції Г.Гарфінкеля: конверсійний аналіз або аналіз повсякденних розмов. Індексність розмови «indexical expressions» та інтерпретація як розкодування смислів. Використання провокаційних стратегій для дослідження непроговорених аспектів взаємодії. Дослідження звичайного невідрефлексованого соціального порядку.


Тема 13.

Соціологія постмодерну.

Постмодерн як етап розвитку людства і як теоретична доктрина. Криза в науці і становлення нової парадигми. Недовіра до метанаративів. Децентрація Ж.Дерріди. Заперечення можливості раціонального пояснення феноменів соціальної реальності. Релятивізм в соціології. Крах ідеї еволюції і соціального прогресу. «Мутопія» як сучасний стан суспільства. Постмодерністське розуміння людини: «смерть суб’єкта» - «децентрований суб’єкт».


Тема 14.

Становлення укр.соціолог.думки (кінець XIX ст.- початок XX ст.).

Витоки вітчизняної етносоціології та соціологічної літератури. Характерні риси української соціології кінця XIX ст.- поч. XX cт.


Тема 15.

Соціологічні пошуки М.Драгоманова та І.Франка.

Політична соціологія М. Драгоманова. Розробка соціологічного методу. Соціальна еволюція. Проблема влади. Федералізм як принцип політичної соціології М. Драгоманова.

Соціологія І. Франка. Еволюціонізм та відношення до соціал-дарвінізму. Роль держави та влади в житті суспільства. І. Франко і прикладні статистичні дослідження.

Соціологія М. Ковалевського.


Тема 16.

Історична соціологія М.Грушевського.

"Генетична соціологія" М. Грушевського. Формування історико-соціологічного світогляду. Завдання "генетичної соціології" М.Грушевського. Розвиток поглядів на початок суспільного життя. "Українські переживання" та політична соціологія М. Грушевського.
Тема 17.

Українська соціологічна думка в ХХ ст.

Соціологія політики В. Липинського. Теорія еліти. Політична антропологія В. Липинського.

Соціологічні дослідження українських вчених в еміграції. "Празький період". української соціології. Загальна соціологія М. Шаповала. Націологія О.- І. Бочковського. Соціологія нації В. Старосольського.

Основні напрями та проблеми розвитку новітньої української соціології.


Тема 18.

Системне дослідження суспільства.

Суспільство як цілісна динамічна система. Аспекти і рівні системного дослідження суспільства: макро-, мезо- та макрорівні. Теорії походження суспільства та їх евристичні можливості. Характерні ознаки доіндустріального, індустріального та постіндустріального суспільства. Інформаційне суспільство. Суспільство інноваційного типу. Основні методологічні підходи до вивчення суспільства.Теорії соціальної стратифікації та соціальної мобільності. Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії.Соціальна структура і соціальні процеси суспільства. Елементи соціальної структури. Історичні типи та види соціальної стратифікації сучасного суспільства. Критерії та показники соціальної стратифікації. Специфіка соціальної мобільності в українському суспільстві. Національна та соціально-поселенська структура сучасного українського суспільства. Особливості модернізації та трансформації українського суспільства.


Тема 19.

Соціологія конфлікту

Конфлікт як соціальне явище. Предмет, об'єкт, завдання та методи соціології конфлікту.: Соціологія конфлікту К.Маркса, конфліктологія Ч.Р.Міллса, конфлікта модель суспільства Р.Дарендорфа.

Характеристика социальних конфліктів: етапи протиікання, причини, гострота, тривалість і наслідки конфлікту. Класифікація і структура конфлікту. Соціальні конфлікти на виробництві. Соціально-політичні і економічні конфлікти.

Міжнаціональні конфлікти: соціологічний вимір. Дослідження соціальних конфліктів в Україні.


Тема 20.

Соціологія особи.

Поняття особи. Статус, соціальні ролі особи. Людина в концепціях символічного інтеракціонізму та феноменологічної соціології. Соціальний біхевіоризм та проблема особиі. Інвайронментальна соціологія особи. Соціальна типологія особи. Соціалізація та соціальна активність особи. Проблема ресоціалізації особи в сучасних умовах.


Тема 21.

Соціологія сім’ї

Предмет, об'єкт, завдання та основні методи соціології сім'ї. Дослідження проблем сім'ї в західній соціологічній традиції.

Основні підходи до вивчення сім'ї: конфліктологічний, структурно-функціональний, інтеракціоністський та інші.

Форми та різновиди шлюбу: розширена, нуклеарна сім'я, полігамія (поліандрія та полігінія), сучасні форми шлюбу.

Тенденції розвитку сучасної сім'ї: проблеми деінституалізації. Сучасна сім'я в Україні: стан, тенденції розвитку та перспективи.
Тема 22.

Гендерна соціологія

Гендер як проблема соціології. Гендерна соціологія: проблема гендерної ідентичності, гендерних ідеалів чи культурних стереотипів, розподіл праці, прав і обов'язків, пов'язаних зі статтю.

Гендерні соціологічні дослідження в Україні.

Сексуальна поведінка: соціологічний аналіз. Майбутнє гендерних і сексологічних досліджень.


Тема 23.

Соціологія девіантної поведінки.

Предмет, об'єкт та методи соціології девіантної поведінки. Девіація як предмет дослідження: основні теорії.

Проблема девіантної поведінки: психологічне та соціологічне пояснення. Теорії аномії Е.Дюркгейма та Р.Мертона. Культурологічні теорії девіації. Теорія стигматизації.

Типи девіації. Девіація як процес розвитку. Девіація і соціальні норми. Соціальний контроль. Формальні і неформальні організації соціального контролю.

Девіантна поведінка в майбутньому.
Тема 24.

Етносоціологія.

Предмет, об'єкт, завдання та методи соціології нації. Зародження і розвиток соціології нації в україніській та західній соціологічній думці. Основні підходи до проблеми нації у концепціях позитивізму, марксизму та суб'єктивізму.

Розробка проблеми нації в роботах українських соціологів: М.Шаповала, В. Старосольського, О.-І.Бочковського.

Проблема формування і становлення націй. Націоналізм і проблема громадянського суспільства.

Національне відродження та його місце в соціології нації. Етнонаціональний розвиток сучасної України. Проблема майбутнього націй.
Тема 25.

Соціологія політики.

Предмет, об'єкт, завдання та методи соціології політики. Базові категорії та моделі соціології політики. Структура та функції політики.

Основні підходи до соціології політики в західній соціологічній традиції. Влада як соціальне явище. Політичне панування та його легитимність. Роль громадської думк и в політиці. Формування громадської думки.

Влада громадська думка. Політична культура та політична соціалізація. Форми політичної поведінки.

Соціальні конфлікти та способи їхнього вирішення. Вибори до органів влади. Технологія проведення передвиборної компанії.
Тема 26.

Соціологія релігії.

Предмет, об'єкт, завдання методи та функції соціології релігії. Соціологія релігії: західна модель. Соціологія релігії М. Вебера, Г. Зіммеля, Е.Дюркгейма.

Сучасні концепції соціології релігії: конфліктна теорія, феноменологічний та структурно-функціональний підходи. Релігія як соціальний інститут. Типи релігійних організацій.

Релігійна свідомість та релігійна поведінка. Релігійність соціальних, демографічних, регіональних та етнічних груп. Релігійна діяльність: культова і позакультова. Функції релігії в суспільстві: минуле, теперішній час та майбутне.

Соціологія релігії в Україні: сучасний етап становлення.

Тема 27.

Соціологія культури.

Предмет, об'єкт, функції та методи соціології культури. Проблема співвідношення соціології культури з соціологією науки та освіти.

Культура в соціологічній традиції. Соціологія як наука про культуру. Соціокультурна динаміка.

Розуміння культури в межах структурно-функціонального підходу. Аналіз повсякденності в межах соціології культури. Міф і ритуал в культурі: практика виявлення елементів ритуалу в різних сферах соціальних взаємодій.

Культура і соціальна структура.

Міський та сільський типи культури, роль сільської культури в історичному розвиткові українського суспільства.

Соціологія мистецтва. Соціологія книги, художнього читання.

Соціологія ЗМІ, кіно, театру, музики.


Тема 28.

Організація соціологічного дослідження.

Поняття про соціологічне дослідження, його різновиди. Основні етапи й процедури соціологічного дослідження Підготовка до проведення соціологічного дослідження.

Методологічний розділ програми. Виявлення проблемної ситуації. Формулювання проблеми соціологічного дослідження.

Методична частина програми. Формування вибірки. Правила розрахункуі обгрунтування вибірки. Генеральна і вибіркова сукупність. Репрезентативність вибірки. Різновиди виборок. Розрахунок об'єму вибірки. Основні методи соціологічного дослідження: аналіз документів та контент-аналіз, дискурс-аналіз, спостереження, експеримент, опитування.

Якісний аналіз: особливості й порядок проведення. Кількісний аналіз: одиниці аналізу й одиниці рахунку. Спостереження у соціології, його загальна характеристика і місце серед інших методів збору первинної соціологічної інфор­мації. Види спостереження, їх переваги і недоліки. Опитування як метод збору соціологічної інформації, його місце серед інших методів. Різновиди опитування, їх переваги, недоліки, цільове призначення. Основні правила побудови питальника. Види й функції питань.

Специфіка інтерв’ю, його організація. Вимоги до інтерв’юєрів. Регістрація результатів інтерв’ю.

Експертна оцінка як різновид опитування. Основні напрями використання експертної оцінки. Вимоги до експертів. Способи під­бору експертів. Види експертних оцінок, етапи їх здійснення.

Науковий аналіз результатів дослідження, формулювання висновків та рекомендацій.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Александер Дж. Нові теоретичні напрями в соціології // Філос. і соціол. думка. 1992, № 2-4.

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ, 2001. С. 17-68

Андрос Є. І. Національна самоідентифікація етнічних українців як вирішальний чинник консолідації українського суспільства // Філософські обрії. 2009. № 21.С. 109-122

Антология гендерной теории. СПб. пер./Сост. Е. Гапова, А. Ушанова – Минск: Пропитен, 2002. – 384 с.

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 1996.

Арбєніна В.Л. Навчально-методичний посібник з курсу "Етносоціологія". Харків, 2002.

Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки К., 2004, С. 81-151.

Ашин Г.К., Кравченко С.А., Лозанский Э.Д. Социология политики. М., 2001

Барматова С. Поле політики: до проблеми теоретичної ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — N 4. — С. 165-174.

Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях /Ред. Т.М.Тележенко /Укр .ін-тут соціальних досліджень. К.- Логос, 2000.

Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996. С.7-25.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.. М., 1995. С. 9-80

Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации. //Социс, 2003, №7.

Бойков В.Э. Генезис идей политической социологии // Социс. – 2008. - № 7 (291). – С. 95-101.

Бочковський О.-І. Вступ до націології. К., 1998.

Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988.

Бурдье П. Общественное мнение не существует/Социология политики. М.. 1993. С159-177

Бурий І.О. Основні джерела формування нації: соціально-філософський аналіз // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2007. - № 12-13. С. 125-129.

Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1995. – 114 с.

Василенко А. Б.А. Кистяковский // Cоциол. исследования. 1994, № 5.

Вебер М. Социология религии // Избранное. Образ общества. М., 1994.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. Образ общества. М., 1994.

Вебер. Макс Протестантська етика і дух капіталізму. - К.: Основи, 1994. Постановка проблеми. - С.38-79. Професійна етика аскетичного протестантизму. - С. 115-182.

Вебер. Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. -К.: Основи, 1998.Про деякі категорії соціології розуміння. - С. 104-156."Об"єктивність" соціально-наукового пізнання. - С. 192-263.Сенс "свободи оцінок" у соціальних науках. - С.264-309.

Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. К., Держ. ін-т Проблем сім’ї та молоді. 2002,

Володько В.В. Рольова теорія в сучасній соціологічній перспективі // Український соціум. – 2008. - № 2(25). – С. 19-34.

Гараджа В.И. Социология религии. М., 1996.

Ґеллнер Е. Нації та націоналізм. Київ, 2003.

Гилинский Я.И.,Афанасьев В.С.Социология девиантного поведения. СПб,1993.

Гіденс Е. Що таке соціологія // Соціологія. К.,1999. С.16-34.

Глазунов С.В. Гендерна культурна дифузія у сучасному українському суспільстві // Вісник Дніпропетровського університету. – 2008. - № 18. – С. 175-179.

Глазунов С.В. Соціологія сім’ї. – Д. РВВ ДДУ, 2000.

Гобсбаум Е. Нова жінка С. 74-94.

Головатий М.Ф. Соціологія політики: Навч. посібник. - К., 2003.

Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – С. Пб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.

Городяненко В. "Соціологія політики", "політична соціологія" або "соціологія політичної сфери"? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — N 1. — С. 167-185.

Гофман А.Б. Традиционное или рациональное? Интерпретация традиции в творчестве М. Вебера // Социс. – 2008. - № 4. – С. 120-129.

Гофман И. Первичные системы фреймов / Пер.с англ. О.А. Оберемко, Е.Г. Авджян // Социологический журнал. – 2001. - № 1.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. Глава 5.

Гофман И. Формула внешнего выражения роли / Пер. с англ. А.Д. Ковалева // Социологический журнал. – 2001. - № 3.

Грабовець О., Яковенко Ю. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — N 3. — С. 111-122.

Гринів О. Родина як первісна клітина суспільства // Церква і соціальні проблеми. Львів, 1993. С.227-236.

Грошева И.А. Социальный контроль в практиках профилактики девиации // Социс. – 2008. - № 2. – С. 97-102.

Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.

Гумплович, Людвиг. Тексти // Социологическая мьісль XIX века: Тексти. - Харьков, 1995. С. 133-145.

Давыдова И.В. Формирование этнометодологии: влияние Т. Парсонса и А. Шютца на теоретическую позицию Г. Гарфинкеля // Социологический журнал. – 2002. - № 1.

де Лоб'є Социальная доктрина Католической Церкви.-Брюссель.1989.

Демина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках социальной геометри норм // Социологический журнал. – 2005. - № 4.

Демків О.Б. Соціологія права і деваіантної поведінки. Львів, 2007.

Дж.Г.Мід Дух, самість і суспільство. К., 2000. Суспільство. С.216-297

Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки // Філософська і соціологічна думка. 1992, № 5, С. 113-127.

Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.

Дюркгейм Э. Социология религии и теория познания// Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. — М.: 1996, С. 111-145.

Дюркгейм, Е.. Самогубство. - К.: Основи, 1998. Суспільна основа суіциду. - С.370-409.

Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Высшая школа, 2000.

Ерекешева Л.Б. К анализу социологии религии Э. Дюркгейма // Социс. – 2008. - 12. – С. 117-126.

Євтух В. Етносоціологія: об'єктно-предметне поле і перспективи досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2007. — N 2. — С. 5-16.

Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій. - К., 2004.

Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. - К., 2003.

Зарубежная социология ХХ ст. Хрестоматия. Тексты / Под ред. В.Г. Городяненко. – Днепропетровск: ДНУ, 2001.

Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку 20 ст.), - К.: Либідь, 1993.

Зиммель Г. Социология религии // Избранное. М., 1996. Т. 1.

Зінкевич Т.С. Ідеї В’ячеслава Липинського в контексті дискурсу про громадянську релігію // Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. Випуск 130. 2008 р. – С. 130-140

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие.- Учебное пособие. М.: Логос, 2000.

История социологии в Западной Европе и США. М., 1993.

История теоретической социологии. В 4-х т. М., 2002.

История теоретической социологии: В 5 т. М., 1997. Т. 2.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму, Київ, 1999.

Ковальський Г.Є. Соціально-філософські аспекти націократичної теорії // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. - № 1. – С. 152-157.

Ковальчук Т. Вияв гідності крізь призму чоловічого та жіночого начала// Філософські обрії. – 2008. - № 19. - С. 38-45.

Кола Д. Политическая социология / Пер. с франц. М.,2001.

Коллінз Р. Теорія конфлікту в сучасній макроісторичній соціології //Філос. і соціол. думка. 1993, № 6.

Компедіум соціальної доктрини церкви. К.: 2008

Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. Луцьк, 1996.

Конт, Огюст. Тексты // Социологическая мысль XIX века: Тексты. - Харьков, 1995. - С.28-47.

Коэн А.К.Отклоняющееся поведение и контроль за ним // Американская социология М., 1972.

Кравченко Е.И. Теория социального действия: от Макса Вебера к феноменологом // Социологический журнал. – 2001. - № 3.

Кучеренко В., Танчер В. Пам'яті метра: ідеї Р.Мертона в соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — N 3. — С. 46-56.

Лавріненко Н. Про нові методологічні підходи до дослідження інституту гендеру // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — N 2. — С. 103-115.

Лангевская А.А. Гендерные аспекты субъективности, идентичности и идентификации. //Вісник Черкаського університету.Серія Філософія. Випуск 130. 2008 р. С. 80-88.

Лантух А.П. Маргінальна людина в системі координат українського суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. – Харків, 2002.

Леш С. Соціологія постмодернізму / Пер. з англ. Ю. Олійника. – Львів, 2003.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. К.. 1990.

Мадел Э. Власть и деньги: общая теория бюрократии. М., 1992

Майструк Н. Дослідження соціальних конфліктів у німецькій соціології: класичні та сучасні орієнтири // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — N 1. — С. 152-162.

Масловский М.В. Неовеберианская историческая социология // Социс. – 2008. № . – С. 119-126.

Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998, № 4, 5..

Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М., 1989.

Мелихов А.Э. Дюркгейм. Неуслышанный пророк // Новое время. – 1999. - № 35. – С. 82-87.

Михайлова Л.И. Социология культуры. Учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.

Мілет Кейт Сексуальна політика К., 1998

Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. М., 1992.

Націоналізм. Антологія.Львів, 2000.

Ортнер Шеррі Б. Чи співідноситься жіноче з чоловічим як природа з культурою?С.135-148

Очерки по истории теоретической социологии XIX - начала XX века. М., 1994.

Парсонс Т. К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук // О структуре социального действия. М., 2002. С.415-562.

Патрушев А. Расколдованный мир М. Вебера. М., 1992.

Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. Львів, 1996.

Победа Н.А. Социология культуры.- Одесса, 1997.

Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. К., 1996.

Політична культура населення України. К., 1993.

Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. К., 1996.

Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №3.

Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. К., 1998.

Ребет Л. Теорія нації. Львів, 1997.

Ритцер Д. Современные социологические теории. М., 2002.

Рупова Р.М. Антиглобалисткий оптимизм А. Шюца и К. Гирца // Социс. – 2008. - № 4. – С. 138-144.

Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. К., 1995.

Ручка А.О., Танчер В.В., Сорока Ю.Г. Соціологія культури в новому тисячолітті. Навчально-методичний посібник. – ХДУ, 2002.

Рущенко І.П. Соціологія злочинностія. - Харків, 2001.

Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І. Соціологія культури. Навчальний посібник. К.: Львів, 2000.

Смелзер Н. Введение в социологию //Социология / Пер. с англ. М., 1994. С.14-39.

Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.

Сміт Е. Націоналізм. Теорія, ідеологія, історія. Київ, 2004.

Сміт Е. Національна ідентичність. К., 1994.

Современная американская социология / Под ред. В.И. Добренькова.М., 1994.

Соціальна доктрина Церкви.- Львів.1998.

Соціологічна думка України: Навч. посібник /М.В. Захарченко, В.Ф.Бурлачук, М.О. Молчанов та ін.- К., 1996.

Соціологічна думка України: Навч. посібник /М.В. Захарченко, В.Ф.Бурлачук, М.О. Молчанов та ін.- К., 1996.

Соціологія. Навч. посіб. (За ред. С.О. Макеєва). – К.: Тв. „Знання”, 2003.

Соціологія. Підручник (За ред. В.Г. Городяненка). – К.: Академія, 2003. .

Спенсер, Герберт. Тексты // Социологическая мысль XIX века: Тексты. - Харьков, 1995. -С.51-68.

Старосольський В. Теорія нації К., 1999.

Степаненко В., Рибщун О. Українська соціологія: суспільно-історичні та ідеологічні контексти розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2009. № 2. С. 43-47.

Стоун Д. Парадокс політики. - К.,2001.

Струтинская О.И. Девиация как социальный феномен // Вісник Дніпропетровського університету. – 2008. - № 17. – С. 337-342.

Суковата В. Гендерний аналіз реклами //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2.

Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній конструкції. /Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001, №4.

Танчер В. Українська соціологія сьогодні – нелегкий шлях до теорії // Філософська і соціологічна думка 1993, № 11-12.

Танчер В., Мусієнко Д. Постмодерністське розуміння культури в контексті глобалізації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. – Харків, 2002.

Тарасенко В. Дивовижна "ненаука" соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — N 2. — С. 5-23.

Тарасенко В. Проблема начала і самообгрунтування соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2005. — N 3. — С. 5-23.

Узланер Д.А. Секуляризация как социологическое понятие (По исследованиям западных социологов) // Социс. – 2008. - № 8. – С. 62-67.

Указ Президента України „Про розвиток соціологічної науки в Україні” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001.- №2.

Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. - К., 2004.

Федорченко П. Дві версії соціології Т. Парсонса: Р.Мюнх і Дж. Александер // Філос. і соціол. думка.1993, № 7-8. С. 22-52, № 9-10, с. 48-71.

Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.

Филатова О.Г. Социология культуры. Конспект лекций.- СПб, 2000.

Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой // З.Фрейд Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С.66-134.

Хамітов Н. Філософія статі: прояснення предмета // Філософська думка. – 2000. - № 6. – С. 45-55.

Цимбалістий Б. Родина і душа народу// Українська душа. К., 1992. С.66-97

Шаповал М. Загальна соціологія. К., 1996.

Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження. К.. 1994.

Шульц В. Л. Методология социального познания А. Шютца. // Вопросы философии. – 2008. – № 1.

Юренко О. Микита Шаповал про сутність нації як соціального феномена // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — N 1. — С. 64-73.


Контрольні питання:

 1. Предмет і об'єкт соціології.

 2. Місце соціології в системі суспільних наук.

 3. Структура соціологічного знання.

 4. Функції соціології в умовах сучасної Україні.

 5. Створення соціології як самостійної науки.

 6. Соціологія О.Конта

 7. Органіцизм та функціоналізм в соціології Г.Спенсера

 8. Соціал-дарвінізм як позитивістський напрям в соціології.

 9. Расово-антропологічна школа. Становлення соціобіологічної проблематики.

 10. Географічний напрям у соціологічній думці XIX ст.

 11. Концепція соціологізму.

 12. Правила соціологічного методу.

 13. Типи суспільної солідарністі: механічна та органічна.

 14. Людина як homo duplex. Індивід і суспільство.

 15. Дюркгайм про норму і патологію.

 16. Самогубство як соціальне явище.

 17. Розуміюча соціологія як наука про дійсність.

 18. Соціальна дія та проблема раціональності.

 19. Типи соціальної дії: цілераціональна, цінніснораціональна, афективна та традиційна.

 20. Типи панування (легальне, традиційне, харизматичне).

 21. Ідеальний тип як теоретична і конструктивна схема.

 22. Соціологія релігії. М.Вебера

 23. Теорія соціальної дії Т.Парсонса.

 24. Соціальна система в концепції Т.Парсонса.

 25. Р. Мертон про соціальну структуру та аномію.

 26. Теорія соціального конфлікту Р.Дарендорфа, Л. Козера, Р.Коллінза.

 27. Символічний інтераціонізм. Д.Г.Мід.

 28. Феноменологічна соціологія: А. Щюц.

 29. П.Бергер та Т. Лукман про соціальне конструювання реальності.

 30. Етнометодологія Г.Гарфінкеля.

 31. Постмодерн і соціологія культури.

 32. Місце і роль соціології у розвитку людства XXI cт.

 33. Витоки вітчизняної етносоціології та соціологічної літератури.

 34. Політична соціологія М. Драгоманова.

 35. Соціологія І. Франка.

 36. "Генетична соціологія" М. Грушевського.

 37. Політична антропологія В. Липинського.

 38. Соціологічні дослідження українських вчених в еміграції.

 39. "Празький період" української соціології.

 40. Загальна соціологія М. Шаповала.

 41. Націологія О.-І. Бочковського.

 42. Соціологія нації В. Старосольського.

 43. Українська соціологія в радянський період: криза та занепад.

 44. Проблеми розвитку соціології в сучасній Україні.

 45. Предмет, об'єкт, завдання та основні методи соціології сім'ї.

 46. Основні підходи до вивчення сім'ї в західній соціологічній традиції: конфліктологічний, структурно-функціональ-ний, інтеракціоністський та інші.

 47. Форми та різновиди шлюбу.

 48. Тенденції розвитку сучасної сім'ї: проблеми деінституалізації. причини насильства в сім’ї і розлучень в Україні

 49. Сучасна сім'я в Україні: стан, тенденції розвитку та перспективи.

 50. Предмет, об'єкт та методи соціології девіантної поведінки.

 51. Проблема девіантної поведінки: психологічне та соціологічне пояснення.

 52. Теорії аномії Е.Дюркгайма та Р.Мертона.

 53. Культурологічні теорії девіації. Теорія стигматизації.

 54. Типи девіаці в сучасному суспільстві.

 55. Девіантна поведінка в майбутньому.

 56. Гендерна соціологія: предмет, об'єкт та методи.

 57. Проблема гендерної ідентичності,

 58. Трансформація гендерних ідеалів та культурних стереотипів.

 59. Майбутнє гендерної стратифікації в Україні.

 60. Предмет, об'єкт, завдання та методи соціології етносоціології.

 61. Зародження і розвиток етносоціології в західній та україніській соціологічній думці.

 62. Основні підходи до проблеми нації у концепціях позитивізму, марксизму та суб'єктивізму.

 63. Етнонаціональний розвиток сучасної України.

 64. Проблема майбутнього націй.

 65. Предмет, об'єкт, завдання та методи соціології політики.

 66. Основні підходи до соціології політики в західній соціологічній традиції.

 67. Дослідження політичної влади в соціології політики.

 68. Роль громадської думки в політиці.

 69. Політична культура та політична соціалізація.

 70. Форми політичної поведінки.

 71. Предмет, об'єкт, завдання методи та функції соціології релігії.

 72. Західна модель соціології релігії: структурно-функціональна, конфліктна теорія, та феноменологічний підхід.

 73. Релігія як соціальний інститут. Типи релігійних організацій.

 74. Релігійна свідомість та релігійна поведінка.

 75. Функції релігії в суспільстві: минуле, теперішній час та майбутне.

 76. Соціологія релігії в Україні: сучасний етап становлення.

 77. Предмет, об'єкт, функції та методи соціології культури.

 78. Культура в західній соціологічній традиції.

 79. Розуміння культури в межах структурно-функціонального підходу.

 80. Аналіз повсякденності в межах соціології культури.

 81. Соціологія книги, художнього читання.

 82. Соціологія мистецтва, кіно, театру, музики.

 83. Міський та сільський типи культури, роль сільської культури в історичному розвиткові українського суспільства.

 84. Підготовка до проведення соціологічного дослідження.

 85. Програма соціологічного дослідження: проблемна ситуація.

 86. Формулювання проблеми соціологічного дослідження.

 87. Предмет і об'єкт соціологічного дослідження.

 88. Мета і завдання соціологічного дослідження.

 89. Здійснення логічної інтерпретації найважливіших понять

соціологічного дослідження.

 1. Формулювання наукових гіпотез соціологічного дослідження.

 2. Формування вибірки соціологічного дослідження.

 3. Методи соціологічного дослідження: аналіз документів, контент-

аналіз, спостереження, експеріменти та опитування.

 1. Анкета та її структура.

 2. Формування завдань для комп'ютерної обробки соціологічної інформації.

 3. Науковий аналіз результатів соціологічного дослідження.

14. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

«ФЕНОМЕНОЛОГІЯ та ГЕРМЕНЕВТИКА»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка