«Етика» і «Основи християнської етики і моралі»Сторінка1/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»

Актуальність теми: На протязі всієї історії людства етичні системи були вагомим фактором суспільного розвитку. Мораль була тісно пов’язані з культурою, наукою і релігією і цей зв'язок ми можемо спостерігати до наших днів. Гармонійний розвиток України, в значній мірі, залежить від збереження та відтворення традиційних християнських моральних цінностей, що за своїм змістом співзвучні із загальнолюдськими, під впливом яких упродовж тисячоліття формувалася культура українського народу.

Навчальна мета:

Знати: сутність моралі, етики; роль та функції моралі в суспільному житті.

Вміти: провести порівняльну характеристику моральних доктрин основних релігій світу(буддизм, християнство, іслам).

Розуміти: взаємозалежність і взаємообумовленість моралі, культури і релігії; відмінність між філософською етикою і етикою Одкровення.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:
1. Сутність моралі та етики:

 • дайте визначення поняттям «мораль» і «етика», з’ясуйте їх сутнісні характеристики;

 • чим відрізняється «етика» від «моралі»?

 • проблема моралі в історії філософії;

 • роль і функції моралі в суспільстві.

 • предмет і завдання курсу «Основи християнської етики і моралі»

2. Мораль як невід’ємна складова духовної культури людства: • співідношення моралі і культури;

 • взаємовідносини моралі і релігії;

 • спільне і відмінне у філософській етиці та етиці Одкровення.

3. Моральні доктрини основних релігій світу: порівняльна характеристика: • що є спільного і відмінного в етиці іудаїзму і християнства?

 • порівняйте етичні системи буддизму і християнства;

 • моральні доктрини ісламу і християнства: спільне і відмінне:


Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Дайте відповіді на питання і обґрунтуйте їх:Іудаїзм

Християнство

Буддизм

Іслам

1.

Що є джерелом моралі?

2.

Чи людина володіє свободою волі і свободою вибору добра і зла?

3.

Чи вважає релігія, що Бог породжує зло?

4.

Що є метою життя людини?

5.

Які основні моральні вимоги ставляться перед людиною?


ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Мораль і культура.

 2. Моральні доктрини релігій: компаративний аналіз


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Право і мораль.

 2. Співвідношення моралі і медицини.


запитання для контролю і самоконтролю


 1. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті.

 2. Яка роль моралі в суспільних змінах?

 3. Яке місце етики в духовній культурі людства?РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрушко В. Т., Огірко О. В. Релігієзнавство. – Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007. – 260 c.

 2. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 3. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 4. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник – Тернопіль, 2000.

 5. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 6. Сініцина А. В. Татарин Я. Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Івано-Франківськ, 2008.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Релігія і наука. Християнство і наука.»
Актуальність теми: У процесі історії взаємозв'язки науки і релігії характеризувалися як гострими конфліктами, так і спробами примирити науку й релігію. Особливо активний діалог між релігією і наукою розпочався в ХХ ст., що призвів до утвердження ідеї, що релігія і наука цілком можуть не тільки рухатися паралельними курсами, але і конструктивно взаємодіяти один з одним.
Навчальна мета:

Знати: сутність світогляду; історичні типи світогляду; особливості релігійного світогляду.

Вміти: провести порівняльний аналіз науки і релігії; побачити спільне і відмінне в християнському і науковому світоглядах.

Розуміти: значення віри та розуму на шляху розвитку людської цивілізації.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:
1. Світогляд. Особливості релігійного світогляду:

 • що таке світогляд і що він включає в себе?

 • історичні типи світогляду(міфологія, релігія, наука);

 • яка особливість релігійного світогляду?

 • співвідношення релігійного та наукового світоглядів.

2. Християнство і наука: • історія взаємодії християнства і науки;

 • наука і християнська релігія як форми духовно-творчого освоєння світу: порівняльний аналіз;

 • вирішення основних світоглядних проблем в християнстві (християнська гносеологія, онтологія, антропологія, футурологія);

 • християнський еволюціонізм П. Тейяра де Шардена.

3. Проблема співвідношення віри і розуму в християнстві: • проблема стосунків віри та розуму в християнській філософії;

 • значення віри та розуму в житті людини та в розвитку суспільства.

Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Прокоментуйте вислови відомих вчених-природодослідників про співвідношення релігії і науки, релігійного та наукового світоглядів:
1.1.«Чудесна будова космосу і гармонія в ньому, можуть бути пояснені лише тим, що космос створений за планом всевідучої всемогутньої Істоти. Ось, - моє перше і останнє слово».

«Таке витончене поєднання Сонця, планет і комет не могло статися інакше, як за наміром і владою могутньої та премудрої Істоти, яка ... керує усім світом не як душа світу, а як Володар Всесвіту. Бо... від сліпої необхідності природи, яка скрізь і завжди одна і та сама, не може відбуватися зміна речей». І ще: «Чи було збудоване око без розуміння оптики, а вухо без знання акустики? Яким чином рухи тіл підкоряються волі і звідки інстинкт у тварин?... І якщо Він учинив так, то не слід філософії шукати інше походження світу або допускати, що світ міг виникнути з хаосу, лише за законами природи...».

(Ісаак Ньютон)
1.2. «Релігійній людині Бог даний безпосередньо і первинно. З Нього, Його всемогутньої волі походить усе життя... Хоча Він і непізнаваний розумом, то однак, проявляє Себе за допомогою релігійних символів, вкладаючи Своє святе послання в душі тих, хто, віруючи, покла­дається на Нього. На відміну від цього для природодослідника первинним є лише зміст його сприйняття і вимірів, що з них виводяться. Звідси він... намагається, по можли­вості, наблизитися до Бога і Його світопорядку як до вищої, вічно недосяжної мети. Отже, і релігія, і приро­дознавство потребують віри в Бога, при цьому для релігії Бог стоїть на початку кожного розмірковування, а для природознавства — наприкінці. Для одних Він означає фундамент, а для інших — вершину побудови будь-яких світоглядних принципів. Це відповідає від­мінностям ролей, які релігія і природознавство відігра­ють у людському житті. Природознавство потрібне людині для пізнання, релігія - для того, щоб діяти...

Ніде, куди б не звертався наш погляд, яким би не був предмет нашого дослідження, ми не знаходимо супе­речностей між релігією та природничими науками, ми швидше констатуємо їхню абсолютну гармонію в основних пунктах.

Релігія і наука зовсім не виключають одна одну, як це вважали раніше і чого бояться наші сучасники. Навпаки, вони погоджуються і доповнюють одна одну. Найбезпосереднішим доказом сумісності релігії та природознавства, навіть при найкритичнішому погляді на речі, очевидно є той історичний факт, що глибокою релігійністю були проникнуті якраз найбільші природодослідники всіх часів — Кеплер, Ньютон, Лейбніц...»
(Макс Планк)
1.3. «Вірую в єдиного Бога і з чистим сумлінням можу сказати, що ніколи не відчував симпатії до атеїстів. Людство без релігії перебувало б у варварському стані свого розвитку... Релігія, мистецтво і наука - це три гілки одного дерева. Усі ці устремління спрямовані до облагороджування життя людини, до того, щоб вивести індивідуум зі сфери суто фізичного існування у сферу свободи». І ще: «Кожний серйозний природодослідник повинен бути, якимсь чином, людиною релігійною. У безконечному універсумі проявляється діяльність безконечно досконалого Розуму. Звичайне уявлення про мене як про атеїста - велика помилка. Якщо це уявлення про мене як про атеїста взяте з моїх наукових праць, то можу сказати, що моїх робіт не зрозуміли».

(Альберт Ейнштейн)


ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Діалог християнства і науки: історія і сучасність.

 2. Проблема віри і розуму у філософії та релігії.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Роль розуму у пізнанні Бога.

 2. Співвідношення міфології та релігіїзапитання для контролю і самоконтролю


 1. Що таке світогляд?

 2. Який характер носили взаємовідносини науки і релігії в добу Середньовіччя?

 3. Суть вчення П. Тейяра де Шардена?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Андрушко В. Т., Огірко О. В. Релігієзнавство. – Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007.

 3. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997.

 4. Кияк С. Апологетика (Оборона християнської віри). – Івано-Франківськ, 1997.

 5. Климишин І.А. Вчені знаходять Бога (Вступ до християнської апологетики). – Івано-Франківськ, 1993.

 6. Климишин І.А. Наука і релігія: протистояння чивзаємодоповнення? – Івано-Франківськ, 1991.

 7. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 8. Сініцина А. В. Татарин Я. Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Івано-Франківськ, 2008.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Біблія – джерело етики і моралі»

Актуальність теми: Основою християнської моралі, джерелом нормативної регуляції та саморегуляції життєдіяльності християн є Святе Писання, Біблія. Біблію цивілізований світ сприймає не лише як основну релігійну книгу християн, а й одну з найвизначніших пам’яток світової літератури, в якій пропагуються цінності, які лягли в основу західної культури, і таким чином Біблія вплинула на розвиток сучасної західної цивілізації.
Навчальна мета:

Знати: історію написання та структуру Біблії; основні підходи до тлумачення Святого Писання.

Вміти: провести порівняльну характеристику біблійних канонів католиків, православних та протестантів.

Розуміти: загальні принципи біблійної герменевтики; різні традиції витлумачення та дослідження Біблії.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:
1. Біблія як священна книга християнства:

 • дайте загальну характеристику Біблії;

 • яка структура Біблії?

 • Біблія як основ християнської моралі.

2. Формування біблійного канону. Апокрифи: • історія формування старозавітного канону;

 • чим відрізняється Олександрійська версія Старого Заповіту від Палестинської?

 • особливості старозавітного канону католицизму, православ’я та протестантизму;

 • історія формування новозавітного канону;

 • що таке апокрифи? Старозавітні апокрифи, новозавітні апокрифи, церковнослов’янські апокрифи;

 • як християнська церква ставиться до апокрифів?

3. Переклади Біблії. Біблійна герменевтика: • на яких мовах була написана Біблія?

 • біблійні переклади перших століть;

 • історія слов’янських та українських перекладів Біблії;

 • необхідність трактувати Біблію;

 • основні принципи та підходи витлумачення та дослідження Біблії;

 • чим відрізняється християнська герменевтика від юдейської?

 • особливості біблійної герменевтики католицизму, православ’я, протестантизму;


Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. З допомогою словника дайте визначення поняттям: герменевтика, екзегетика, канон, апокрифи, Тора, Танах, Септуагінта, Вульгата.

Завдання 2. Напишіть на які групи поділяють книги Старого Заповіту і які книги входять до їх складу.

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Історія написання Біблії та формування біблійного канону.

 2. Біблійна герменевтика: основні традиції тлумачення Біблії.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Біблія і мораль.

 2. Порівняння моралі Старого та нового заповітів.


запитання для контролю і самоконтролю


 1. Звідки походить поняття «Біблія»?

 2. Що таке біблійний канон?

 3. Що таке апокрифи?

 4. Яка структура Біблії?

 5. Коли і де був виданий перший повний переклад Біблії українською мовою?РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Андрушко В. Т., Огірко О. В. Релігієзнавство. – Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007. – 260 c.

 3. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 4. Біблія

 5. Головащенко С. І. Історія християнства: Курс лекцій: Навчльний посібник. – К.: Либідь, 1999.

 6. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник – Тернопіль, 2000.

 7. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 8. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 9. Сініцина А. В. Татарин Я. Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Івано-Франківськ, 2008.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Мораль Старого Заповіту. Декалог»

Актуальність теми: Основою моралі Старого заповіту є Десять Заповідей Божих, котрі, за біблійним текстом, були дані самим Богом Мойсею на горі Сінай, являються основою моралі іудаїзму та християнства. Протягом багатьох століть Десять Заповідей Божих були моральним орієнтиром для мільйонів людей, визначаючи розвиток не тільки моралі, але й права, політики, економіки, вносячи гуманістичну складову у їх формування.
Навчальна мета:

Знати: основні моральні норми Старого Заповіту; структуру Декалогу; місце Десяти Заповідей Божих у християнській етиці.

Вміти: порівняти мораль Старого Заповіту з мораллю Нового Заповіту, виявити спільне і відмінне.

Розуміти: значення Десяти заповідей Божих у формування моральної свідомості християн.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:
1. Моральна концепція Старого Завіту:

 • особливості старозавітної моралі;

 • основні моральні норми Старого Заповіту;

 • спільне та відмінне у моралі Старого та Нового Заповітів.

2. Десять Заповідей Божих(Декалог) – основа моральної концепції Старого Завіту.: • хто є автором Декалогу?

 • структура Декалогу;

 • список Десяти Заповідей Божих в іудейській та християнських традиціях.

3. Співвідношення «Бог-людина» в Декалозі. • перша заповідь: Не май інших богів крім мене. Її теологічне та етичне тлумачення та моральні вимоги, які випливають з неї;

 • друга заповідь: Не взивай намарне ім’я Боже. Її теологічне та етичне тлумачення та моральні вимоги, які випливають з неї;

 • третя заповідь: Пам’ятай день святий святкувати. Її теологічне та етичне тлумачення та моральні вимоги, які випливають з неї.


Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Законспектуйте уривок з Старого Заповіту(Книга Виходу 20, 1-17) і прокоментуйте моральні настанови, які містяться в ньому.

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Моральна норми та принципи Старого Заповіту.

 2. Актуальність Заповідей Божих, що регулюють відносини між людиною та Богом.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Загальнолюдські та національні елементи у моралі Старого Заповіту.

 2. Актуальність Декалогу у сучасному світі.


запитання для контролю і самоконтролю

?


 1. Що таке Декалог?

 2. Які особливості старозавітної моралі?

 3. Які заповіді регулюють взаємовідносини людини з Богом?

 4. Що забороняє перша заповідь?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Андрушко В., Огірко О. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007.

 3. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук: Конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006.

 4. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 5. Біблія

 6. Головащенко С. І. Історія християнства: Курс лекцій: Навчльний посібник. – К.: Либідь, 1999.

 7. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 8. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 9. Сініцина А. В. Татарин Я. Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Івано-Франківськ, 2008.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Сім’я»

Актуальність теми: Сім’я – це первинний осередок, найменша і водночас найголовніша клітина нашого суспільного організму, від її стану залежить успішне функціонування всієї держави. Сім’я виконує багато функцій у суспільстві, але однією з найважливіших є морально-виховна функція. В християнстві сім’я – це те місце, де люди вчаться втілювати у життя правила та норми християнської моралі і служить моральним праобразом взаємовідносин між людьми.
Навчальна мета:

Знати: сутність та призначення сім’ї; історичні типи та форми сім’ї; структуру сім’ї.

Вміти: пояснити, спираючись на четверту Божу Заповідь, обов’язки дітей перед батьками.

Розуміти: значення сім’ї у моральному розвитку особистості та її роль у суспільному поступі; необхідність враховувати четверту Божу Заповідь для морального оновлення суспільства.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:
1. Сім’я як праобраз Церкви:

 • історичні типи та форми сім’ї;

 • структура сім’ї;

 • християнський погляд на сім’ю та її роль в моральному вихованні.

2. Четверта Божа Заповідь («Шануй батька і матір, щоб тобі добре було, щоб ти довго прожив на землі» (Вих. 20: 12), її моральний зміст: • обов’язки дитини перед батьками;

 • обов’язки батьків щодо дітей;

 • пошана до старших, вчителів, наставників;

3. Любов та пошана до Батьківщини як виконання Божої заповіді шанування батьків: • любов до Батьківщини, народу, людства, мови як християнські цінності;

 • обов’язки влади щодо громадян;

 • обов’язки громадян щодо держави, влади.Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Законспектуйте дані уривоки з Старого і Нового Заповітів і прокоментуйте моральні настанови, які містяться в них: Буття 1:27-28; Книга Екклезіястова 11:5; Євангелія від Луки 1:13-17; Євангелія від Івана 1:12; Послання до Ефесян 4:29-32; Євангелія від Матвія 19:13-15; Євангелія від Марка 10:13-16; Послання до Колосян 3:20; 1 Послання Петра 4:10

Завдання 2. Прокоментуйте слова Ісуса Христа про людей, які наділені владою: «Як хтось хотів би у вас бути великий, нехай буде вам слуга» (Мт. 20,26).

Завдання 3. Прокоментуйте даний уривок з Старого Заповіту і з’ясуйте чому потрібно дітям шанувати батьків: «Усім твоїм серцем прославляй свого батька і не забувай про болі матері твоєї. Пам'ятай, що вони привели тебе на світ: чим заплатиш за те, що для тебе вони вчинили?» (Сир. 7, 27-28).

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Сім’я і суспільство: Християнський погляд.

 2. Християнські моральні норми та настанови, які регулюють відносини між батьками та дітьми.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Роль сім’ї у формуванні особистості.

 2. Виховання як головний обов’язок батьків.


запитання для контролю і самоконтролю

 1. Яке місце сім’ї у структурі суспільства?

 2. Які обов’язки дітей щодо батьків?

 3. Які заповіді регулюють взаємовідносини в сім’ї?

 4. Чи християнин може противитися владі?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Андрушко В., Огірко О. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007.

 3. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук: Конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006.

 4. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 5. Біблія

 6. Головащенко С. І. Історія християнства: Курс лекцій: Навчльний посібник. – К.: Либідь, 1999.

 7. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 8. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996.

 9. Уайт Е. Християнська родина. – К.: «Джерело життя», 1998.

 10. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj fakultet -> Pediatriya
Pediatriya -> Робоча програма основи конституційного права України (назва навчальної дисципліни) 1 2 010 00
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Невідкладні стани в терапії 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 рік Основи медсетринства 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
Pediatriya -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план
Kafedra Ukrainoznavstvo -> “Затверджую” Директор медичного коледжу іфнму


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка