Документи, що створюються в управлінській діяльностіДата конвертації03.11.2016
Розмір0.72 Mb.

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тівПри­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФв ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ

1

2

3

4

5

6. РОБОТА З КАДРАМИ

6.2. Під­го­тов­ка ка­д­рів, під­ви­щен­ня їх ква­лі­фі­ка­ції
Кваліфікаційні вимоги:


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях


До заміни новими

До заміни новими
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, відомості, заяви, плани, списки) про під­го­тов­ку ка­д­рів но­вих про­фе­сій, спеціальностей, кваліфікацій, під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції та пе­ре­підготовку ка­д­рів


5 р. ЕПК

5 р.


Спи­с­ки, ві­до­мо­с­ті роз­по­ді­лу за про­фі­лем навчан­ня слу­ха­чів кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції:

а) у си­с­те­мі слу­ж­би за­йня­то­с­ті

10 р.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


5 р.

5 р.Спи­с­ки осіб, які за­кін­чи­ли кур­си під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (про­гра­ми, навча-ль­ні пла­ни, до­по­ві­ді, до­від­ки) про про­фе­сій­не навчан­ня


5 р.

5 р.


Па­с­пор­ти навчаль­ного за­кла­ду


Пост.1

1 р.2

1При над­хо­джен­ні до од­ного дер­жа­в­ного ар­хі­в­у або архівного відділу міської ради від ке­рі­в­но­го ор­га­ну і навчаль­но­го за­кла­ду на збе­рі­ган­ня при­йма­ю­ть­ся до­ку­мен­ти від ке­рі­в­но­го ор­га­ну

2Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми

До­ку­мен­ти (концепції, програ-ми, до­по­ві­ді, ви­снов­ки) з про-філізації навчання:


а) за мі­с­цем розроблення

5 р. ЕПКб) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


5 р.

5 р.Договори про навчання


5 р.1

5 р.1

1Після закінчення строку дії договору
Документи (плани, довідки, обґрун­тування, листи) про від-криття екстернатної форми навчання


5 р. ЕПК

5 р.


Про­то­ко­ли, сте­но­гра­ми за­сі­дань ко­мі­сій з на­бо­ру уч­нів, студентів до навчаль­них за­кла­дів:1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду або ви­бут­­­тя з ньо­гоа) тих, що при­йня­ті до

навчаль­них за­кла­дів5 р.1

5 р.1

б) тих, що не при­йня­ті до

навчаль­них за­кла­дів
1 р.

1 р.Про­то­ко­ли ін­ди­ві­ду­аль­ної профорі­є­н­та­цій­ної спі­в­бе­сі­ди з абі­ту­рі­є­н­та­ми:1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду або ви­­бут­­тя з ньо­гоа) тих, що при­йня­ті до

навчаль­них за­кла­дів5 р.1

5 р.1

б) тих, що не при­йня­ті до

навчаль­них за­кла­дів
1 р.

1 р.Зві­ти про про­ве­ден­ня всту­п­них іс­пи­тів у навчаль­ні за­кла­ди:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

10 р.

5 р.

б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


5 р.

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті) про хід при­й­мання уч­нів, сту-дентів до навчаль­них за­кла­дів


3 р.

3 р.


Ек­за­ме­на­цій­ні ли­с­ти:1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду або ви­бут­тя з ньо­го
а) абі­ту­рі­є­н­тів, що прой­ш­ли за кон­кур­сом

1 р.1


1 р.1


б) абі­ту­рі­є­н­тів, що не прой­ш­ли за кон­кур­сом


1 р.

1 р.Ек­за­ме­на­цій­ні бі­ле­ти, питання до заліків


1 р.

1 р.


Ко­пії по­ві­до­м­лень про до­пуск осіб, які всту­па­ють до навчаль­них за­кла­дів, до всту­п­них іс­пи­тів, співбесід та інших вступ-них випробувань


1 р.

1 р.


Навчальні пла­ни навчаль­них за­кла­дів, кур­сів:1За мі­с­цем скла­ден­ня, в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях – доки не ми­не по­тре­ба

а) на весь період навчання

Пост.1

До заміни новими

б) рі­ч­ні

Пост.1

До за­мі­ни но­ви­ми

в) се­ме­с­т­ро­ві, че­т­вер­т­ні


3 р.

3 р.Навчаль­ні (робочі) про­гра­ми із за­галь­но­ос­ві­т­ніх і спе­ці­аль­них ди­с­ци­п­лін, про­гра­ми всту­п­них іс­пи­тів, інших вступних випро-бувань у навчаль­ні за­кла­ди:1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


1 р.1

1 р.1До­ку­мен­ти (про­е­к­ти, від­гу­ки, ви­снов­ки) про розроблення навчаль­них (робочих) про­грам


5 р.

5 р.


Пла­ни ро­бо­ти фа­куль­те­тів, ка­федр, від­ді­лень ви­щих навча-ль­них за­кла­дів:1За від­су­т­нос­ті

рі­ч­них – 5 р.
а) рі­ч­ні

5 р.

5 р.

б) се­ме­с­т­ро­ві


3 р.1

3 р.1Пла­ни ро­бо­ти навчаль­ної ча­с­ти­ни, пре­д­ме­т­них і ци­к­ло­вих ко­мі­сій, ви­ро­б­ни­чих май­с­те­рень, пре­д­ме­т­них ка­бі­не­тів


3 р.

3 р.


Ін­ди­ві­ду­аль­ні пла­ни ро­бо­ти ви­кла­да­чів


3 р.

3 р.


Зві­ти фа­куль­те­тів, ка­федр, від­ді­лень ви­щих навчальних

закладів про ви­ко­нан­ня навчаль­них пла­нів:

1За від­су­т­нос­ті

рі­ч­них – пост.2За від­су­т­нос­ті

рі­ч­них – 5 р.
а) рі­ч­ні

Пост.

5 р.

б) се­ме­с­т­ро­ві


3 р.1

3 р.2Зві­ти навчаль­ної ча­с­ти­ни:1За від­су­т­но­с­ті

рі­ч­них – пост.2За від­су­т­нос­ті

рі­ч­них – 5 р.а) рі­ч­ні

Пост.

5 р.

б) се­ме­с­т­ро­ві


3 р.1

3 р.2Зві­ти про ро­бо­ту ви­кла­да­чів

5 р.

5 р.Про­то­ко­ли за­сі­дань пре­д­ме­т­них і ци­к­ло­вих ко­мі­сій5 р. ЕПК 1

5 р.

1Ті, що мі­с­тять ори­гі­наль­ні ідеї, ме­то­ди­ку, – пост.
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, про­е­к­ти, ви­снов­ки, до­від­ки) про розроб-лення ме­то­дів ви­кла­дан­ня

навчаль­них ди­с­ци­п­лін, нових підходів до організації навчального процесу та змісту навчання
5 р. ЕПК1

5 р.

1Ті, що мі­с­тять ори­гі­наль­ні ідеї, ме­то­ди­ку, – пост.
Сте­но­гра­ми, кон­с­пе­к­ти ле­к­цій ви­кла­да­чів


10 р.1

5 р.

1Ті, що мі­с­тять ори­гі­наль­ні ідеї, ме­то­ди­ку, – пост.
Спи­с­ки ре­ко­мен­до­ва­ної навча-льної та іншої літератури, аудіовізуальних посібників


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­миЕк­за­ме­на­цій­ні пи­сь­мо­ві ро­бо­ти уч­нів, студентів


1 р.

1 р.


Кур­со­ві ро­бо­ти уч­нів, студен-тів

3 р.1,2

3 р.

1Ро­бо­ти, від­зна­че­ні пре­мі­я­ми на всеукра-їн­сь­ких конкурсах та конкурсах вищих навчальних закладів, – пост.

2Ро­бо­ти, ви­ко­на­ні на твор­­чих фа­куль­те­тах ми­с­те­ць­ких вищих навчальних закладів, –15 р.
Кон­т­ро­ль­ні ро­бо­ти уч­нів, сту-дентів:


а) рі­ч­ні

3 р.

3 р.

б) се­ме­с­т­ро­ві, че­т­вер­т­ні


1 р.

1 р.
Пи­сь­мо­ві ро­бо­ти студентів, що навчаються за­оч­но, та ре­це­н­зії на них

1 р.

1 р.


Ди­п­ло­м­ні про­е­к­ти, ди­п­ло­м­ні ро­бо­ти, від­гу­ки (рецензії) на них

5 р.1,2,3

5 р.

1Ро­бо­ти, від­зна­че­ні пре­мі­я­ми на все­ук­ра­їн­сь­ких конкурсах та конкурсах вищих навчальних закладів, та ро­бо­ти, пер­с­пе­к­ти­в­ні з то­ч­ки зо­ру впро­ва­джен­ня у сфери національної економіки, – пост.

2Ро­бо­ти, ви­ко­на­ні на твор­чих фа­куль­те­тах ми­с­те­ць­ких вищих навчальних закладів, – 15 р.

3Від­гу­ки ві­до­мих осіб – пост.
Про­то­ко­ли за­сі­дань дер­жа­в­них ек­за­ме­на­цій­них ко­мі­сій

75 р.1

75 р.

1На твор­чих фа­куль­те­тах – пост.
Про­то­ко­ли ко­мі­сій із за­хи­с­ту ди­п­ло­м­них про­е­к­тів, ди­п­ло­м­них та інших кваліфікаційних ро­біт


Пост.

10 р.


Зві­ти дер­жа­в­них ек­за­ме­на­цій­них ко­мі­сій і ко­мі­сій із за­хи­с­ту дипломних про­е­к­тів, ди­п­ло­м­них та інших кваліфікаційних ро­біт


Пост.

10 р.


Про­то­ко­ли за­сі­дань се­ме­с­т­ро­вих ек­за­ме­на­цій­них ко­мі­сій


5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчан­ня

До­зво­ли на пе­ре­скла­дан­ня іс­пи­тів та заліків, тематичне пе-рескладання


5 р.

5 р.


Ві­до­мо­с­ті навчаль­них за­кла­дів про хід ек­за­ме­на­цій­них се­сій


5 р.

5 р.


За­лі­ко­ві й ек­за­ме­на­цій­ні ві­до­мо­с­ті

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду


Зве­де­ні ві­до­мо­с­ті ус­пі­ш­но­с­ті1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

а) особові

25 р.1

25 р.1

навчального закладу

б) академічних груп, окремих спеціальностей5 р.

5 р.


Що­ден­ні відомості під­су­м­ків іс­пи­тів


1 р.

1 р.


Документи (програми, зразки тестових зошитів, схеми оці-нювання результатів тощо) про проведення незалежного

зовнішнього оцінювання знань учнів:
а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях


До заміни новими


До заміни новими
Протоколи засідань регламен-тних комісій регіональних цен-трів оцінювання якості освіти (РЦОЯО)


5 р.
Бланки відповідей абітурієнтів

1 р.11Зберігаються у РЦОЯО
Заяви - реєстраційні картки осіб, які виявили бажання про-йти зовнішнє незалежне оці-нювання


1 р.11Зберігаються у РЦОЯОДокументи (акти, протоколи, карти спостереження) з пункту тестування


1 р.11Зберігаються у РЦОЯОАпеляційні заяви та документи до них, подані на розгляд рег-ламентних комісій РЦОЯО


1 р.11Зберігаються у РЦОЯОРі­ч­ні гра­фі­ки ро­бо­ти фа­куль­те­тів вищих навчальних закладів і кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції


3 р.

3 р.


Роз­кла­ди, пла­ни, гра­фі­ки про­ве­ден­ня за­нять, за­лі­ків, іс­пи­тів, кон­суль­та­цій, за­хи­с­ту ди­п­ло­м­них (інших кваліфікаційних) ро­біт


1 р.

1 р.


До­ку­мен­ти (пла­ни, зві­ти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки, листи) про ор­га­ні­за­цію і про­ве­ден­ня навча-ль­но-­ви­ро­б­ни­чих екс­кур­сій1 р.

1 р.


Документи (програми, прото-коли, рішення журі, комісій, листи) з організації та прове-дення виставок навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з дисциплін чи фаху


5 р.

5 р.


Навчаль­ні жу­р­на­ли кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­луКла­с­ні жу­р­на­ли, жу­р­на­ли від­ві­ду­ван­ня за­нять уч­ня­ми, сту-дентами


5 р.

5 р.


Ві­до­мо­с­ті об­лі­ку від­ві­ду­ван­ня за­нять уч­ня­ми


1 р.

1 р.


Ві­до­мо­с­ті й ви­пра­в­даль­ні до­ку­мен­ти про при­чи­ни про­пу­с­ку за­нять уч­ня­ми


1 р.

1 р.


По­ло­жен­ня про ви­ро­б­ни­чу пра­к­ти­ку


До за­мі­ни но­ви­м


До за­мі­ни но­ви­мДо­ку­мен­ти (за­яв­ки, пла­ни, про­гра­ми, спи­с­ки, гра­фі­ки, листи) про про­ве­ден­ня ви­ро­б­ни­чої (навчальної) пра­к­ти­ки


1 р.

1 р.


Зві­ти ке­рі­в­ни­ків про про­хо­д-жен­ня ви­ро­б­ни­чої (навчальної) пра­к­ти­ки уч­ня­ми


5 р.

5 р.


Зві­ти уч­нів, студентів про ви­ро­б­ни­чу (навчальну) пра­к­ти­ку


3 р.

3 р.


Спи­с­ки баз ви­ро­б­ни­чої (навча-льної) пра­к­ти­ки


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­миДо­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні й по­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, листи) про ви­клю­чен­ня, по­но­в­лен­ня, пе­ре­ве­ден­ня уч­нів, сту-дентів із навчаль­них за­кла­дів, надання академічних відпусток


10 р.

10 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ві­до­мо­с­ті, листи) про об­ла­д­нан­ня навчаль­них ла­бо­ра­то­рій, ка­бі­не­тів, май­с­те­рень навчаль­них за­кла­дів, за­без­печен­ня навчальними про­гра­ма­ми, навчаль­ною і ме­то­ди­ч­ною лі­те­ра­ту­рою, навчаль­ни­ми аудіовізуальними посібниками


3 р.

3 р.


Про­то­ко­ли, рішення ко­мі­сій про при­зна­чен­ня сти­пен­дій учням, студентам та до­ку­мен­ти до них (по­дан­ня, за­яви, до­від­ки)

5 р.1

5 р.

1До­ку­мен­ти щодо встановлення імен­них сти­пен­дій, спи­с­ки сти­пен­ді­а­тів, які одер­жу­ють імен­ні сти­пен­дії, – пост.
Пла­ни пер­со­наль­но­го роз­по­ді­лу ви­пу­с­к­ни­ків навчаль­них закла­дів


5 р.

5 р.


Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій з пер­со­наль­но­го роз­по­ді­лу ви­-пу­с­к­ни­ків навчаль­них за­кла­дів


5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду

Ві­до­мо­с­ті про мі­с­ця при­зна­чен­ня на ро­бо­ту ви­пу­с­к­ни­ків навчаль­них за­кла­дів


3 р.

3 р.


Документи (протоколи, заяви, подання, доповідні та поясню-вальні записки) зі студентсь-кого самоврядування


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (зві­ти, до­по­ві­ді, огля­ди, до­від­ки) про ро­бо­ту ас­пі­ран­ту­ри


Пост.
Про­то­ко­ли за­сі­дань приймаль-ної ко­мі­сії щодо зарахування в ас­пі­ран­ту­ру та ек­за­ме­на­цій­них ко­мі­сій


5 р.11Пі­с­ля за­кін­чен­ня аспі­ран­ту­ри або

ви­бут­тя з неї

Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій з при­ймання кан­ди­дат­сь­ких іс­пи­тів


50 р.
До­від­ки про ви­ко­нан­ня пла­нів зарахування в ас­пі­ран­ту­ру3 р.
Спи­с­ки на­у­ко­вих на­пря­мів і про­б­лем для ви­бо­ру тем ди­сер­та­цій­них ро­біт:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба
Ре­фе­ра­ти, що по­да­ю­ть­ся в ас­пі­ран­ту­ру при скла­дан­ні всту­п­них іс­пи­тів


3 р.
Документи (програми, білети, списки питань) про підготовку і проведення вступних іспитів в аспірантуру з дисциплін


До заміни новими
Документи (заяви, витяги з протоколів, листи) про за­твер­джен­ня тем дисертаційних

досліджень, на­у­ко­вих ке­рі­в­ни­ків, про­дов­жен­ня стро­ку пе­ре­бу­ван­ня в ас­пі­ран­ту­рі, надання академічних відпусток
10 р.
До­ку­мен­ти (по­дан­ня, про­то­ко­ли, рішення ко­мі­сій) про при­зна­чен­ня аспірантам іменних сти­пен­дій


5 р.
Списки стипендіатів, які одер-жують іменні стипендії


Пост.
Типові та індивідуальні прог-рами кандидатських іспитів з дисциплін, екзаменаційні біле-ти


До заміни новими
Ін­ди­ві­ду­аль­ні про­гра­ми скла­ден­ня кан­ди­дат­сь­ких іс­пи­тів зі спе­ці­аль­них ди­с­ци­п­лін


1 р.11Пі­с­ля скла­ден­ня іспитівІн­ди­ві­ду­аль­ні пла­ни ас­пі­ран­тів

75 р.11Зберігаються в осо­бо­вих спра­вах ас­пі­ран­тів
Ли­с­ту­ван­ня про під­го­тов­ку, пе­ре­під­го­тов­ку і під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції ка­д­рів


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про розроблення пас­пор­тів навчаль­ного за­кла­ду

5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про при­ймання і за­ра­ху­ван­ня уч­нів, студентів до навчаль­них за­кла­дів


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про про­ве­ден­ня днів від­кри­тих две­рей, ле­к­цій, виї­з­дів до шкіл, ін­ших за­хо­дів що­до за­лу­чен­ня уч­нів у навчаль­ні за­кла­ди, заходів з профорієнтаційної роботи


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію кур­сів і груп з під­го­то­вки осіб, які всту­па­ють до навчаль­них за­кла­дів


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про розроблення навчаль­них пла­нів і про­грам, під­го­тов­ку до ви­дан­ня навча-ль­них по­сі­б­ни­ків і під­ру­ч­ни­ків


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію і стан навчаль­но-­ви­хо­в­ної і ме­то­ди­ч­ної ро­бо­ти в навчаль­них за­кла­дах, за­оч­но­го, ве­чі­р­ньо­го та дистанційного навчан­ня


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про за­твер­джен­ня скла­ду дер­жа­в­них ек­за­ме­на­цій­них ко­мі­сій у навчаль­них за­кла­дах


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про про­ве­ден­ня за­лі­ко­во-­ек­за­ме­на­цій­них се­сій і до­пуск уч­нів, студентів до скла­дан­ня іс­пи­тів, за­лі­ків


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня з уч­ня­ми, студен-тами, що навчаються ­за­о­ч­но, про стро­ки і по­ря­док скла­дан­ня іс­пи­тів, за­лі­ків, над­си­лан­ня кон­т­ро­ль­них ро­біт, ор­га­ні­за­цію кон­суль­та­цій, про­хо­джен­ня ви­ро­б­ни­чої пра­к­ти­ки та ін­ших пи­тань за­оч­но­го навчан­ня


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду

Ли­с­ту­ван­ня про роз­по­діл мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тів


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про під­го­тов­ку нау­ко­вих ка­д­рів че­рез ас­пі­ран­ту­ру

3 р.
Жу­р­на­ли, кар­то­те­ки (особові планово-звітні картки), ві­до­мо­с­ті об­лі­ку го­дин (виконання педагогічного навантаження виховної, дослідницької ро­бо­ти викла­да­чів)


5 р.1

5 р.1

1Ві­до­мо­с­ті обліку

годин – 1 р.

Жу­р­на­ли об­лі­ку перепід­го­тов­ки працівників до ін­ших про­фе­сі­й


3 р.

3 р.Жу­р­на­ли об­лі­ку ла­бо­ра­то­р­них і пра­к­ти­ч­них за­нять, кон­т­ро­ль­них ро­біт


3 р.

3 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції при­ймання до­ку­мен­тів від осіб, які всту­па­ють у навчаль­ний за­кла­д і на під­го­тов­чі кур­си


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

нав­ча­ль­но­го закладу, підготовчих курсів

Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції кон­суль­та­цій

1 р.

1 р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка