Документи, що створюються в управлінській діяльностіДата конвертації15.12.2016
Розмір0.66 Mb.

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тівПри­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФв ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ

1

2

3

4

5

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
4.1. Опе­ра­ти­в­ний і ста­ти­с­ти­ч­ний об­лік та зві­т­ність


До­ку­мен­ти од­но­ра­зо­вих об­сте­жень і пе­ре­пи­сів та вибіркових переписів, що проводяться на постійній основі:1Пі­с­ля чер­го­во­го пе­ре­пи­су

2В органах державної ста­ти­с­тики – постій­не збе­рі­ган­ня (на магніт-них носіях), якщо інше не передбачено чин-ним законодавством

3За мі­с­цем складення, в інших організаціях – не ме­н­ше од­но­го ро­ку пі­с­ля під­бит­тя під­су­м­ків

а) пер­вин­ні (ан­ке­ти, блан­ки, опи­ту­валь­ні кар­т­ки, запиталь-ники, щоденники тощо)

3 р.1,2

3 р.

б) під­су­м­ко­ві (зві­ти, відо-мості, вис­новки, доповіді, таблиці динамічних рядів)

Пост.3

3 р.Ста­ти­с­ти­ч­ні що­рі­ч­ни­ки, річні збі­р­ни­ки та бю­ле­те­ні, таб­ли­ці ди­на­мі­ч­них ря­дів про стан га­лу­зей економіки:


а) за мі­с­цем роз­роб­лення

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба
До­ки

не ми­не потре­ба


Зві­ти ор­га­ні­за­ції про ви­ко­нан­ня державних цільових прог-рам і по­то­ч­них пла­нів; ана­лі­зи зві­тів; документи (довідки, до-повідні записки, відомості то-що) до них:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

3За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­­рі­ч­них – пост.

4За від­су­т­ності річних, пів­рі­ч­них – до лікві-дації організації

5За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

6За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – до ліквідації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

б) рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

в) пів­рі­ч­ні

5 р.1

5 р.2

г) квар­таль­ні

3 р.3

3 р.4

ґ) мі­ся­ч­ні

1 р.5

1 р.6До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, ана­лі­ти­ч­ні до­від­ки) про під-сумки ді­я­ль­но­с­ті ор­га­ні­за­ції


Пост.

До ліквідації організації


Аналітичні огляди, довідки про виконання перспективних і поточних планів


5 р. ЕПК

5 р.


Зві­ти стру­к­ту­р­них під­ро­з­ді­лів організації про виконання по-точних планів


1 р.

1 р.


Звіти та відомості про ви­ко­нан­ня пла­нів


1 р.

1 р.


Звіти про діяльність постій­но ді­ю­чих на­у­ко­вих, науково-технічних, екс­пер­т­них, ме­то­ди­ч­них, педагогічних, кон­суль­та­ти­в­них та інших ко­мі­те­тів, рад, ко­мі­сій


Пост.

10 р.


Ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти й таб­ли­ці з усіх ос­но­в­них ви­дів ді­я­ль­но­с­ті ор­га­ні­за­ції; документи (довід-ки, доповідні записки, відомос-ті тощо) до них:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

3За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­­рі­ч­них – пост.

4За від­су­т­ності річних, пів­рі­ч­них – до лікві-дації організації

5За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

6За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – до ліквідації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

б) рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

в) пів­рі­ч­ні

5 р.1

5 р.2

г) квар­таль­ні

3 р.3

3 р.4

ґ) мі­ся­ч­ні

1 р.5

1 р.6Ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти й таб­ли­ці з до­по­мі­ж­них ви­дів ді­я­ль­но­с­ті ор­га­ні­за­ції; документи (довід-ки, доповідні записки, відомос-ті тощо) до них


5 р.

5 р.


Ви­снов­ки за зві­та­ми:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­нос­ті рі­ч­них – 10 р.


а) рі­ч­ни­ми

Пост.

10 р.

б) квар­таль­ни­ми

3 р.1

3 р.2До­ку­мен­ти (таб­ли­ці, роз­ра­хун­ки, до­від­ки) про скла­ден­ня зве­де­них зві­тів ор­га­ні­за­ції


3 р.

3 р.


Альбоми форм державних ста-тис­тичних спостережень


3 р.
Бланки форм статистичної звітності (систематизований комплект):


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.б) в інших організаціях


До заміни

новими


До заміни

новими

За­мо­в­лен­ня на блан­ки об­лі­ку та зві­т­но­с­ті


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію й удо­ско­на­лен­ня об­лі­ку та зві­т­но­с­ті

3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про скла­ден­ня, по­дан­ня і пе­ре­вір­ку ста­ти­с­ти­ч­ної зві­т­но­с­ті3 р.

3 р.4.2. Бу­х­га­л­тер­сь­кий об­лік та зві­т­ність
Фінансова звітність з приміт-ками до неї:1За мі­с­цем складення, в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях – до­ки не ми­не по­тре­ба

2За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

3За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

4За від­су­т­ності рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

5За від­су­т­ності рі­ч­них, квар­таль­них – до лік-відації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні

Пост.1

До ліквідації організації1

б) рі­ч­ні

Пост.1

До ліквідації організації1

в) квар­таль­ні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.4

1 р.5Пе­ре­да­то­ч­ні, роз­ді­лю­валь­ні, лі­к­ві­да­цій­ні ба­лан­си, до­да­т­ки, по­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки до них


Пост.

До ліквідації організації


Документи (про­то­ко­ли, акти, висновки) про розгляд і затвер-дження звітів і балансів:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – 10 р.

а) рі­ч­них

Пост.

10 р.

б) квар­таль­них


3 р.1

3 р.2Аналітичні документи (табли-ці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балан-сів


Пост.

10 р.


Зві­ти про операції з дорогоцін-ними металами та дорогоцін-ним камінням5 р.


5 р.


Оперативні звіти про витра-чання валюти на закордонні відрядження3 р.

3 р.


Розрахунково-платіжні відо-мості (особові рахунки):1Пі­с­ля за­вер­шен­ня ви­пла­ти до­по­мо­ги і пен­сій

2Після передання пра-ва власності на акції за умови завершення пе-ревірки (ревізії)

а) працівників, аспірантів, сту­ден­тів

75 р.

75 р.

б) одер­жу­ва­чів пен­сій і дер-жа­в­ної до­по­мо­ги

5 р.1

5 р.1

в) акціонерів

5 р.2

5 р.2Відомості на виплату грошей


3 р.1

3 р.1

1За від­су­т­ності розра-хунково-платіжних відомостей (осо­бо­вих ра­хун­ків) – 75 р.
Довіреності (у то­му чи­с­лі ану­льо­ва­ні) на одер­жан­ня гро­шо­вих сум і то­ва­р­но-­ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей; на одержання заробітної плати та інших

виплат3 р.1

3 р.1

1Див. примітку один до статті 186
До­ку­мен­ти (ко­пії зві­тів, ви­тя­ги з про­то­ко­лів, ви­снов­ки, заяви, довідки, списки працівників) про ви­пла­ту до­по­мо­ги, пен­сій, опла­ту ли­с­т­ків не­пра­це­з­да­т­-но­с­ті з фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня3 р.

3 р.


Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про опла­ту від­пу­с­ток у зв’язку з навчанням, одер­жан­ня пільг з по­да­т­ків тощо


5 р.

5 р.


Звіти (відомості) про нараху-вання та перерахування стра-хових внесків на державне та недержавне соціальне страху-вання (пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимча-совою непрацездатністю то-що):1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

3За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­­рі­ч­них – пост.

4За від­су­т­ності річних, пів­рі­ч­них – до ліквідації організації

5За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

6За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – до ліквідації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

б) рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації


в) пів­рі­ч­ні

5 р.1

5 р.2

г) квар­таль­ні

3 р.3

3 р.4

ґ) мі­ся­ч­ні


1 р.5

1 р.6Роз­ра­хун­ко­ві ві­до­мо­с­ті спла­ти вне­с­ків до рі­з­них фон­дів


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186

Документи (акти, відомості, листи) про взаєморозрахунки між організаціями

3 р.

3 р.


Протоколи взаємозаліків


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186


Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) век-селями


3 р.1,2

3 р.1,2

1Після погашення по-датків (заборговано-сті)

2Див. примітки до

статті 186
Погашені казначейські векселі


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186


Документи (заяви, розпоряд-ження, довідки-графіки, акти) про сплату, розмін, прийман-ня-передавання векселів


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186


Ви­ко­нав­чі ли­с­ти

Доки

не мине потреба1Доки

не мине потреба11Не менше 5 роківДо­го­во­ри, уго­ди (аудиторські, го­с­по­дар­сь­кі, опе­ра­цій­ні тощо)

3 р.1,2

3 р.1,2

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­ру, угоди

2Див. примітки до

статті 186


Договори-­зо­бо­в’я­зан­ня за то­ва­ри, одер­жа­ні в кре­дит, листи з офор­м­лен­ня дого­ворів-­зо­бо­в’я­зань


3 р.

3 р.


До­го­во­ри про повну ма­те­рі­аль­ну від­по­ві­даль­ність


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля зві­ль­нен­ня ма­те­рі­аль­но ­ві­д­по­ві­даль­ної осо­би
Майнові довіреності, поручи-тельства третьої особи

3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186


Документи (акти, процентов-ки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186Документи (картки, відомості, повідомлення тощо) з органі-зації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінан-сового моніторингу


5 р.1

5 р.1

1З дати, що визна-чаєть­­ся відповідно до статті 6 Закону Ук-раїни “Про запобіган-ня та протидію лега-лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу­ванню тероризму”Пер­вин­ні до­ку­мен­ти і до­да­т­ки до них, що фі­к­су­ють факт ви­ко­нан­ня го­с­по­дар­сь­ких опе­ра­цій і стали під­ста­вою для за­пи­сів у регістрах бу­х­га­л­тер­сь­кого обліку та податкових докумен-тах (ка­со­ві, бан­ків­сь­кі до­ку­мен­ти, ордери, по­ві­до­м­лен­ня бан­ків і пе­ре­ка­з­ні ви­мо­ги, ви­пи­с­ки бан­ків, корінці квитан-цій, банківських чекових кни-жок, на­ря­ди на ро­бо­ту, ак­ти про при­йман­ня, зда­ван­ня і спи­сан­ня май­на й ма­те­рі­а­лів, кви­та­н­ції і на­кла­д­ні з об­лі­ку то­вар­но-­ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей, рахунки-фактури, аван­со­ві зві­ти тощо)3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186Регі­с­т­ри ра­хун­ків до опла­ти


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186


Податкові накладні


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186


Га­ран­тій­ні ли­с­ти

3 р.

3 р.Зраз­ки під­пи­сів (ма­те­рі­аль­но ві­д­по­ві­даль­них осіб)До­ки

не ми­не потре­баДо­ки

не ми­не потре­ба

До­ку­мен­ти (пла­ни, зві­ти, про-токоли, акти, довідки, доповід-ні записки) до­ку­мен­таль­них ре­ві­зій, перевірок та аудиту фінансово-господарської ді­я­ль­но­с­ті, кон­т­ро­ль­но-ре­ві­зій­ної ро­бо­ти, у тому числі перевірок каси, правильності стягнення податків тощо


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, ак­ти, зо­бо­в’я­зан­ня, листи) щодо роз­тра­т, не­до­стач, роз­кра­дань


5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ак­ти, зві­ти, відомості переоцінки й визначення зношеності основ-них засобів) про пе­ре­оцін­ку ос­но­в­них фон­дів, нематеріаль-них активів, незавершеного бу-дівництва

Пост.

До ліквідації організаціїДокументи (ак­ти, ві­до­мо­с­ті) про переоцінку товарно-мате-ріальних за­пасів, незавершено-го виробництва


5 р.1

5 р.1

1Див. примітку один до статті 186
До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли за­сі­дань ін­вен­та­ри­за­цій­них ко­мі­сій, акти інвентаризації, інвен-таризаційні опи­си, порівняльні ві­до­мо­с­ті) про ін­вен­та­ри­за­цію основних засобів, нематеріаль-них активів, грошових коштів, матеріальних цінностей тощо


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186


Документи (програми, інструк-ції, довідки, листи) про орга-нізацію і впровадження авто-матизованих сис­тем обліку та звітності


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про за­твер­джен­ня й уто­ч­нен­ня фінансової звіт-ності


3 р.

3 р.


Листування про виплату заро-бітної плати


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про фі­нан­со­во-­го­с­по­дар­сь­ку ді­я­ль­ність (про об­лік фон­дів, на­кла­ден­ня і стя­г­нен­ня штра­фів, при­ймання, здавання, спи­сан­ня ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей тощо)


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про стро­ки по­дан­ня фі­нан­со­вої зві­т­но­с­ті


1 р.

1 р.


Об­лі­ко­ві регі­с­т­ри (го­ло­в­на кни­га, журнали, меморіальні ор­де­ри, оборотні відомості, інвентарні картки, роз­ро­б­лю­валь­ні таб­ли­ці тощо)


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186Кни­ги, журнали, картки об­лі­ку:1Після закінчення строку дії останнього договору, угоди

2Див. примітки до

статті 186

а) цінних паперів

Пост.

До ліквідації організації

б) до­го­во­рів, угод кредитних, поруки, застави, гарантії, пере-воду боргу

5 р.1,2

5 р.1,2

в) договорів аудиторських, гос­по­дар­сь­ких, опе­ра­цій­них тощо

3 р.1,2

3 р.1,2

г) касових документів (рахун-ків, касових ордерів, довіре-ностей, платіжних документів, накладних тощо)

3 р.2

3 р.2

ґ) погашених векселів

3 р.2

3 р.2

д) виконавчих листів

5 р.

5 р.
Журнали використання елект-ронних контрольно-касових апаратів, контрольні стрічки електронних контрольно-касо-вих апаратів


3 р.1

3 р.1

1Див. примітку один до статті 186

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка