Договір найму (оренди) квартириДата конвертації08.05.2016
Розмір1.2 Mb.


ДОГОВІР
найму (оренди) квартири

м. "___"______ 2012 року

Ми, що нижче підписалися:

(П.І.П.)______________________________________ (паспорт , номер та серія _______________, ідентифікаційний код ________________________), надалі іменується - НАЙМОДАВЕЦЬ, з однієї сторони, та: (П.І.П.)______________________________________ (паспорт, номер та серія _______________, ідентифікаційний код ________________________), надалі іменується - НАЙМАЧ, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, керуючись ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234. 235, 759, 762, 764 Цивільного кодексу України, домовились про наступне:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язується передати НАЙМАЧЕВІ в строкове платне користування квартиру № ___ (_________________________), що розташована в будинку № ___ (_________________________), по вулиці ____________________________, в м. Києві, загальною площею ____ кв.м, (що складається з: (опис майна) _________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________) надалі - ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ, а НАЙМАЧ зобов'язується прийняти зазначене майно, своєчасно сплачувати орендну плату та після припинення цього Договору повернути ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ НАЙМОДАВЦЮ в належному стані.

1.2. Квартира, що надається в найм (оренду), належить НАЙМОДАВЦЮ на праві власності на підставі _____________________________________________.

1.3. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ надається НАЙМАЧЕВІ для його проживання.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМАЧА:

2.1.1. Використовувати ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ згідно з призначенням, зазначеним у п. 1.3.

2.1.2. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов'язкових норм і правил при експлуатації ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ. Не допускати перевантаження електромереж;

2.1.3. За власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ;

2.1.4. Здійснювати за власний рахунок поточний ремонт ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ;

2.1.5. Безборонно допускати на ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ‚ НАЙМОДАВЦЯ з метою перевірки використання ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ у відповідності до умов Даного Договору;

2.1.6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату не пізніше 5 числа поточного місяця у розмірі визначеному в п. 3.1. цього Договору.

2.1.7. За власний рахунок сплачувати комунальні та інші експлуатаційні платежі згідно з рахунками відповідних установ, у встановлені чинним законодавством строки, а саме:

- теплопостачання згідно з діючим в державі тарифом до 30 числа поточного місяця;

- водопостачання, електроенергія згідно з даними лічильників – до 14 числа поточного місяця;

- за користування телефонним зв’язком  згідно з рахунком телефонної станції (у тому числі послуги інтернет)– до 20  числа поточного місяця.

2.1.8. Після припинення договору повернути ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ НАЙМОДАВЦЕВІ в непошкодженому стані;

2.1.9. Утримувати домашніх тварин в квартирі лише зі згоди НАЙМОДАВЦЯ;

2.1.10. Відшкодувати шкоду Наймодавцеві та/або третім особам, завдану внаслідок умислу та/або необережності у зв’язку з експлуатацією НАЙМАЧЕМ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ.2.2. ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ:

2.2.1. Після підписання цього договору передати ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ НАЙМАЧЕВІ в належному стані. Квартира оглянута НАЙМАЧЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б використовувати майно за призначенням, під час його огляду не виявлено. Передача квартири підтверджується передачею ключів НАЙМОДАВЦЕМ НАЙМАЧУ зазначеного майна.

2.2.2. Приймати від НАЙМАЧА плату в строки і на умовах, визначених цим договором.

2.3. ПРАВА НАЙМАЧА:

2.3.1.Користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в будинку;

2.3.2. НАЙМАЧ має переважне право на продовження цього договору у випадку добросовісного виконання умов Договору.

2.4. НАЙМОДАВЕЦЬ СВІДЧИТЬ, ЩО:

- незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання квартири, немає;

- від НАЙМАЧА не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;

- усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в приміщенні, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;

- до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

- щодо квартири відсутні судові спори;

- внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;

- квартира не надана в користування іншим наймачам;

- договір не укладається під впливом тяжкої для НАЙМОДАВЦЯ обставини.

2.5. СТОРОНИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО:

- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

- укладення договору відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

- у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються оренди квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. НАЙМАЧ за користування орендованим майном сплачує орендну плату. Розмір орендної плати становить _______ (___________________________) гривень за місяць, що на момент укладання цього договору становить _______ (_________________________________) доларів США.

3.2. Орендна плата сплачується готівкою, або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок НАЙМОДАВЦЯ, вказаний в цьому договорі, щомісячно до 5-го числа поточного місяця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.2. НАЙМАЧ відшкодовує збитки, завдані НАЙМОДАВЦЮ внаслідок пошкодження орендованого майна шляхом приведення пошкодженого майна в попередній стан або відшкодування вартості приведення майна в попередній стан.

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за збитки, що сталися внаслідок дії обставин непереборної сили.

4.3. У разі прострочення сплати орендної плати більше ніж на 5 днів, НАЙМАЧ зобов'язується сплатити пеню у розмірі 3% від орендної плати (боргу) за кожний день прострочення.  Сплата пені не звільняє НАЙМАЧА від виконання свого обов'язку в натурі.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Дія договору припиняється у разі:

5.1.1. Пошкодження орендованого майна.

5.1.2. Відчуження квартири що є предметом цього договору.

5.1.3. За згодою сторін.

5.1.4. Договір припиняється за умови попередження про це заінтересованою стороною іншу сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення.

5.1.5. На вимогу НАЙМОДАВЦЯ, у разі несплати орендної плати та/або платежів за комунальні та інші послуги НАЙМАЧЕМ більше ніж протягом місяця - через 15 днів з моменту надіслання НАЙМОДАВЦЕМ такої вимоги.

5.2. При припиненні договору НАЙМАЧ зобов'язується протягом одного тижня передати НАЙМОДАВЦЕВІ орендоване майно в належному стані. Про передачу квартири складається акт. НАЙМАЧ, який затримав повернення майна НАЙМОДАВЦЕВІ, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.

5.3. Якщо НАЙМАЧ не виконує обов'язку щодо повернення квартири, НАЙМОДАВЕЦЬ має право вимагати від НАЙМАЧА сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за час прострочення.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до "_____" _______________ ______ року.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. Дія договору автоматично продовжується на той же строк, якщо жодна із сторін не попередить письмово іншу сторону про припинення його дії на протязі одного місяця до закінчення строку, вказаного у п. 6.1. цього Договору.7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання  Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством  України і умовами даного Договору.

7.2. Сторони вправі в період дії цього договору вносити в нього зміни. Зміни до цього договору можуть вноситися договором, укладеним в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, які є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

7.4. В усьому останньому, не передбаченому цим договором, сторони  керуються діючим законодавством України.

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.8.АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
НАЙМОДАВЕЦЬ:

Адреса_____________________________

Паспорт серія _______№_____________

виданий_______________________________________________________________

Ідентифікаційний номер_____________

НАЙМАЧ:


Адреса_____________________________

Паспорт серія ______№______________

виданий_______________________________________________________________

Ідентифікаційний номер_____________Підписи сторін:

НАЙМОДАВЕЦЬ:      

____________________________________________ ___________________ _________________

(П.І.П.) (Підпис) (Дата)


НАЙМАЧ:

____________________________________________ ___________________ _________________(П.І.П.) (Підпис) (Дата)Документ скачан с сайта Днепр-Рент http://Dnepr-Rent.dp.ua

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка