Договір між Україною та Туркменістаном про довгострокове торговельно-економічне співробітництво на 2001 2010 рокиСкачати 96.45 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір96.45 Kb.

ДОГОВІР
між Україною та Туркменістаном про довгострокове торговельно-економічне співробітництво на 2001 - 2010 роки


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.05.2001 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 12.09.2002 р.

Україна та Туркменістан, далі іменовані Високі Договірні Сторони,

керуючись головними положеннями Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Туркменістаном від 10 жовтня 1992 року, а також Декларації між Україною та Туркменістаном про подальший розвиток співробітництва від 28 січня 1998 року, а також договірно-правовою базою двостороннього співробітництва України та Туркменістану,

виходячи з намірів подальшого зміцнення і розвитку рівноправних і взаємовигідних торговельно-економічних відносин,

уважаючи, що довгострокове і стійке економічне співробітництво, ефективне використання економічного потенціалу двох держав служить підвищенню добробуту їхніх народів,

високо оцінюючи потенціал торговельно-економічного співробітництва, що формується між Україною та Туркменістаном і сприяє зміцненню економічного процвітання і безпеці двох держав,

зважаючи, що відносини між Україною та Туркменістаном набувають характеру стратегічного партнерства,

приймаючи до уваги, що розширення співробітництва між двома державами в найближчі десятиліття мають визначальне значення для зміцнення економіки обох країн,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1


Високі Договірні Сторони виражають готовність здійснювати довгострокове економічне співробітництво на основі рівності, взаємної вигоди, сумлінного виконання взятих зобов'язань. Таке співробітництво буде здійснюватися на основі Міждержавної Програми довгострокового торговельно-економічного співробітництва між Україною та Туркменістаном на 2001 - 2010 роки (далі - Програма), яка є невід'ємною частиною цього Договору.

Стаття 2


Високі Договірні Сторони створюють спільний механізм контролю за ходом виконання Програми.

Стаття 3


Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін здійснюється шляхом взаємодії між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності двох держав, незалежно від форм власності, відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права і національного законодавства Високих Договірних Сторін.

Високі Договірні Сторони, виходячи з необхідності поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва між ними, будуть створювати умови для розвитку торговельно-економічних зв'язків, зміцнення міжбанківських відносин, формування окремих проектів і програм, створення спільних виробничих структур, здійснення інвестиційної діяльності, у відповідності з національним законодавством Високих Договірних Сторін.

Високі Договірні Сторони будуть утримуватися від дій, що завдають шкоди інтересам економіки їх держав.

Стаття 4


Суперечки щодо тлумачення і застосування положень цього Договору будуть вирішуватися шляхом консультацій і переговорів між Високими Договірними Сторонами.

Стаття 5


За обопільною згодою Високих Договірних Сторін у цей Договір можуть уноситися зміни або доповнення. Зміни та доповнення оформляються протоколами, які є невід'ємною частиною цього Договору, та набирають чинності в порядку, передбаченому Статтею 7 цього Договору.

Стаття 6


Виконання положень цього Договору не торкається прав і зобов'язань, що випливають з інших міжнародних договорів Високих Договірних Сторін.

Стаття 7


Цей Договір набирає чинності з дати одержання останнього письмового повідомлення про виконання Високими Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Договором, і діє до 31 грудня 2010 року.

Кожна з Високих Договірних Сторін може припинити чинність цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Високої Договірної Сторони. У цьому випадку чинність Договору припиняється через шість місяців від дати такого повідомлення.

Припинення чинності Договору не торкається виконання проектів, реалізація яких розпочата до припинення чинності цього Договору.

Вчинено в м. Києві 14 травня 2001 року в двох примірниках, кожний туркменською, українською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

Для цілей тлумачення положень цього Договору використовується текст російською мовою.

 


За Україну 

За Туркменістан 

Леонід Кучма 

Сапармурат Ніязов 

 

МІЖДЕРЖАВНА ПРОГРАМА


довгострокового торговельно-економічного співробітництва між Україною та Туркменістаном на 2001 - 2010 роки


Ця Програма торговельно-економічного співробітництва між Україною та Туркменістаном (надалі - Сторони) на 2001 - 2010 роки покликана послужити основою для міждержавного торговельно-економічного співробітництва на вказаний період і підготовлена відповідно до Договору між Україною та Туркменістаном про дружбу і співробітництво від 10 жовтня 1992 року, а також Декларацією між Україною та Туркменістаном про подальший розвиток співробітництва від 28 січня 1998 року.

1. Основні завдання економічного співробітництва


Програма передбачає взаємодію державних органів України та Туркменістану з таких головних напрямів:

спільний пошук шляхів, що забезпечують розвиток економічного співробітництва, спрямованого на зростання економік обох держав в інтересах підвищення рівня життя населення;

обмін інформацією про заходи щодо створення суб'єктам господарювання стимулів для розширення виробництва, збільшення інвестицій, упровадження новітніх досягнень в області науки і передових технологій, підвищення якості і конкурентоздатності продукції, що випускається.

Головними завданнями двостороннього довгострокового торговельно-економічного співробітництва на 2001 - 2010 роки є:

створення умов для реалізації українсько-туркменських міжурядових договорів і угод;

розширення економічного співробітництва в області торгівлі послугами, роботами і капіталом, формування і закріплення механізмів розширеної виробничої інтеграції у вигляді промислово-фінансових груп, спільних підприємств, ліцензійних угод;

забезпечення енергетичної, продовольчої та інших видів економічної безпеки Сторін шляхом взаємовигідного обміну товарами, ресурсами, послугами і технологіями, що належать до всіх стадій відтворення національного продукту;

сприяння зміцненню взаємовигідних економічних зв'язків між підприємствами всіх секторів підприємництва, приватними виробниками товарів і послуг, надання їм сталого і незворотного характеру;

формування окремих міжгалузевих проектів і програм економічного співробітництва, створення спільних підприємств різноманітних форм, розвиток виробничої кооперації, активізація діяльності національних інвесторів на території обох держав;

здійснення на довгостроковій взаємовигідній основі поставок туркменського природного газу в Україну.

Двостороннє довгострокове економічне співробітництво буде грунтуватися на розвитку торгових, інвестиційних та інших видах ділових відносин між суб'єктами господарювання Сторін за формою:

комерційних договорів про купівлю-продаж;

договорів про розподіл продукції, про спільну діяльність і про утворення спільних підприємств;

інвестиційних і кредитних договорів, лізингових контрактів;

договорів про концесію, оренду, ліцензійних і франчайзингових угод;

інших договорів спільної діяльності в сфері розробки природних ресурсів, виробництва, маркетингу та реалізації готової продукції;

інших договорів у сфері інвестицій та кредитування, співробітництва в сфері послуг і використання інтелектуальної власності.

Сторони сприятимуть всебічному використанню і поширенню перерахованих вище та інших форм довгострокового економічного співробітництва у відповідності до національних законодавств Сторін та загальноприйнятих норм і правил у сфері торгівлі й інвестицій.


2. Головні напрями економічного співробітництва


Головними напрямами економічного співробітництва Сторін є:

розробка та підписання міжурядових угод з поглиблення економічного співробітництва;

створення міждержавних фінансово-промислових груп та інших спільних структур;

взаємовигідне використання (функціонування й експлуатація) міжнародних транспортних коридорів;

подальша гармонізація систем стандартизації, метрології та сертифікації шляхом упровадження міжнародних стандартів на продукцію і процедур оцінки відповідності (сертифікації).

Сторони сприяють створенню і розвитку національних виробництв, їхньому забезпеченню необхідними ресурсами, збереженню виробничого профілю підприємств, що мають ключове значення для забезпечення економічного розвитку України та Туркменістану.

До таких виробництв, насамперед, належать паливно-енергетичний комплекс, сільськогосподарське машинобудування, легка і харчова промисловість, суднобудування.

З метою підвищення конкурентоздатності продукції, виробленої підприємствами цих галузей, необхідно буде розглянути можливості збереження і розвитку найбільш цінних елементів накопиченого науково-технічного потенціалу та використання його в інтересах розвитку економіки двох держав, створення для власних товаровиробників пріоритетних умов для виробництва.

Цьому буде сприяти створення спільних українсько-туркменських підприємств у сфері виготовлення повнокомплектного устаткування для нафтогазового комплексу, виробництва компресорів, будівельно-монтажної арматури, сталевих труб, розширення обсягів спільних робіт, пов'язаних із видобутком вуглеводнів, проектування і будівництво нових комунікацій.

Важливим напрямом співробітництва буде розвиток технологій у:

використанні біотехнологій для сільського господарства і виробництва медичних препаратів;

машинобудуванні, організації виробництва високоефективної техніки для оновлення продукції в галузях виробництва, сільгоспмашинобудуванні, виробництві спецтехніки, транспортних засобів, устаткування для енергетичної, транспортної і гірничодобувних галузей;

хімічній і нафтохімічній промисловості.

У процесі здійснення цієї Програми буде прийнято діючі заходи щодо зміцнення і розвитку взаємовигідної виробничої кооперації і прямих зв'язків між підприємствами України та Туркменістану. Вони будуть спрямовані на збільшення випуску різноманітних видів продукції, ефективного комплексного використання сировинних ресурсів і розвиток імпортозамінних виробництв.

Сторони домовилися вважати пріоритетними такі головні напрями співробітництва:

Співробітництво в галузі нафтогазової промисловості


Сторони визнають наявність і зміцнення співробітництва в сфері нафтогазової промисловості пріоритетним завданням розвитку довгострокового економічного співробітництва в цілому й одним із найважливіших чинників забезпечення енергетичної безпеки Сторін.

До головних пріоритетів двостороннього співробітництва в галузі нафтогазової промисловості Сторони відносять проектування та будівництво магістральних нафтопроводів, постачання устаткування і будівництво насосних і компресорних станцій, комплексне будівництво об'єктів облаштування нафтових і газових родовищ, морських стаціонарних платформ для буріння й експлуатації скважин у туркменському секторі Каспійського моря та мають намір прийняти всі необхідні заходи щодо їх прискореної реалізації.

Пріоритетними напрямами на початковому етапі реалізації Програми є реалізація спільних проектів з ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе" на таких об'єктах:

будівництво "під ключ" лінійної компресорної станції "Йиланли";

будівництво "під ключ" лінійної компресорної станції "Дер'ялик";

будівництво "під ключ" газліфтної компресорної станції "Готурдепе";

будівництво "під ключ" комплексу установок із збору, підготовки та транспортуванню природного газу родовищ "Кеймир", "Акпатлаук" та "Чекишлер" на Заході Туркменістану;

будівництво металургійного заводу малої продуктивності;

будівництво цеху з ремонту дизельних двигунів, насосів і компресорів.

Сторони будуть заохочувати і сприяти спільній діяльності своїх суб'єктів господарювання з розвідки, розробки і видобутку вуглеводневих ресурсів обох країн, а також сприяти діяльності своїх суб'єктів господарювання з проектування, будівництва й експлуатації промислових виробництв з переробки вуглеводневих ресурсів, нафтохімічної і газохімічної промисловості.

Сторони з урахуванням національних законодавств України та Туркменістану на паритетній основі можуть встановлювати пільгові режими оподаткування розрахунків за газ, які будуть здійснюватися суб'єктами господарювання на виконання цих Договору і Програми.

Співробітництво в області енергетики і важкої промисловості


Сторони вважають за необхідне з метою забезпечення енергетичної безпеки здійснювати реалізацію спільних проектів і спільне впровадження на території Сторін передових технологій і устаткування в області виробництва і розподілу електроенергії.

Сторони розглядають спільне співробітництво в галузі виробництва продукції машинобудування, чорної і кольорової металургії, виробництва і переробки хімічної сировини, розробки родовищ корисних копалин як перспективні напрями довгострокового економічного співробітництва в XXI сторіччі та з цією метою мають намір у період 2001 - 2010 років приступити до спільного створення й управління новими високотехнологічними виробництвами чорної і кольорової металургії, машинобудування, гірничої та хімічної галузей на територіях Сторін, для забезпечення внутрішніх потреб ринків і просування виробленої продукції на міжнародних ринках.


Співробітництво в галузі сільського господарства і харчової промисловості


Сторони на довгостроковій основі будуть здійснювати спільні заходи щодо інтеграції сільськогосподарських і переробних виробництв, із метою забезпечення їхньої взаємодоповнюваності і зміцнення продовольчої безпеки Сторін.

У співробітництві Сторін у галузі сільського господарства і харчової промисловості пріоритетне значення буде надано виробництву продовольчих товарів першої необхідності, а також сільськогосподарської продукції експортної орієнтації.

У справі розвитку довгострокового співробітництва в цій сфері Сторони будуть враховувати вимоги стійкого розширення зайнятості сільського населення і підвищення інтенсивності сільськогосподарського виробництва, здійснюючи регулярний обмін передовими технологіями рослинництва і тваринництва та методами організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції.

Співробітництво в галузі транспорту і телекомунікацій


Сторони будуть здійснювати послідовні заходи щодо інтеграції свого транспортного і комунікаційного просторів.

Сторони мають намір заохочувати діяльність своїх суб'єктів господарювання з розширення можливостей транспортування вантажів і пасажирів засобами повітряного, автомобільного, залізничного, морського і трубопровідного транспорту, надаючи особливе значення залученню в інтегровані транспортні мережі регіональних центрів Сторін.

Сторони заохочуватимуть діяльність своїх суб'єктів господарювання щодо реалізації інвестиційних проектів з розвитку транспортної та телекомунікаційної інфраструктури, заснованих на передових технологіях, у тому числі проекти розширення мережі сучасних видів зв'язків.

Сторони створюватимуть сприятливі умови для забезпечення доступу до своїх транспортних і телекомунікаційних мереж суб'єктів господарювання іншої Сторони з метою здійснення транзиту товарів і послуг.


Співробітництво в сфері фінансів і банківської справи


Сторони прагнутимуть до всестороннього розширення і зміцнення довгострокового співробітництва в сфері фінансів і банківської справи, рівень розвитку якого надалі матиме вирішальний вплив на динаміку співробітництва в галузях національної економіки Сторін.

Пріоритетними завданнями і напрямами співробітництва в сфері фінансів і банківської справи будуть:

створення сучасної системи розрахунків між банками Сторін, заснованої на використанні електронних банківських технологій, розширенні кореспондентської мережі, що забезпечуватиме максимальні зручності здійснення грошових розрахунків між суб'єктами господарювання з операцій, пов'язаних із переміщенням товарів, послуг, робіт і капіталів;

розвиток співробітництва в області міждержавного кредиту, забезпечення взаємовигідного механізму фінансування постачань товарів і устаткування, будівництва й експлуатації об'єктів виробничого призначення, здійснюваних суб'єктами господарювання Сторін, у тому числі в третіх країнах;

розвиток механізмів кредитного і розрахункового стимулювання спільної підприємницької діяльності суб'єктів господарювання Сторін, особливо в сфері малого і середнього приватного підприємництва, включаючи в тому числі механізми банківських гарантій, лізингу та факторингу.

Співробітництво у галузі текстильної промисловості


Сторони будуть сприяти прискореному розвитку текстильної промисловості і виробничої кооперації в цій галузі між суб'єктами господарювання Сторін.

Сторони будуть утримуватися від застосування тарифних і нетарифних обмежень у торгівлі текстильними виробами.


Співробітництво в сфері будівництва, архітектури і промисловості будівельних матеріалів


Сторони будуть сприяти створенню сприятливих умов для співробітництва в області архітектури, будівництва і виробництва будівельних матеріалів і будуть обмінюватися накопиченим досвідом і інформацією з архітектури, містобудування та використання нових екологічно безпечних будівельних матеріалів.

Сторони будуть сприяти участі своїх суб'єктів у спільних підприємствах, співробітництву науково-дослідних організацій, спільному виконанню міжнародних проектів із використанням передових методів і технологій у будівництві та виробництві будівельних матеріалів, експорту будівельних матеріалів і виробів.

Сторони будуть проводити консультації з питань будівництва на територіях із підвищеною сейсмічною і тектонічною активністю.

Співробітництво в інших сферах економіки


Не обмежуючись перерахованими вище пріоритетними сферами економічного співробітництва, Сторони будуть сприяти розширенню ділових зв'язків між своїми суб'єктами господарювання у рамках національного законодавства Сторін і дотриманню загальновизнаних норм міжнародного права в усіх галузях національних економік Сторін.

Сторони будуть сприяти зміцненню ділових зв'язків, що формуються на основі довгострокових комерційних договорів, шляхом утворення спільних підприємств і здійснення обміну досвідом і передовими технологіями виробництва, організації управління і збуту.


3. Розвиток взаємовигідного торговельного співробітництва


Розвиток і поглиблення торговельного співробітництва між Україною та Туркменістаном буде здійснюватися у відповідності з загальноприйнятими нормами міжнародного права та національним законодавством Сторін.

Цьому буде сприяти проведення узгодженої митної політики, створення сприятливих умов для руху транспортних засобів, товарів і туристів, оптимізації митного контролю, поступовий і послідовний розвиток взаємодії митних, правоохоронних, прикордонних та інших органів на основі двосторонніх регламентуючих документів.

Програмою передбачається розширити співробітництво в області взаємодії транспортних систем України та Туркменістану, маючи на увазі їх більш ефективне використання у взаємних перевезеннях вантажів, зниження транспортних витрат, проведення з цією метою узгодженої політики з розвитку та реконструкції систем транспорту.

З метою збільшення обсягів двостороннього товарообігу та збереження позитивних темпів його росту Сторони домовились про розширення співробітництва та взаємне сприяння в наступних напрямах торговельних відносин:

реалізація інвестиційних проектів, у першу чергу, передбачених укладеним 4 жовтня 2000 року Президентом України та Президентом Туркменістану Спільним розпорядженням;

диверсифікація товарної структури експорту-імпорту;

розширення номенклатури (асортименту) продукції, що постачається;

спільний вихід на ринки третіх країн;

створення спільних підприємств, торгових домів або інших спільних структур;

збільшення кількості представництв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

створення мережі сервісних центрів з обслуговування та ремонту техніки, що поставляється і, в першу чергу, сільськогосподарської;

створення консигнаційних складів;

міжрегіональне співробітництво;

обмін базами даних або інформацією на відповідних веб-сторінках в Інтернеті з експортно-імпортних можливостей і потреб Сторін;

активізація роботи Посольств Сторін у сфері торговельно-економічного співробітництва.

Організація та здійснення торгових відносин між країнами передбачає активний обмін необхідною статистичною інформацією і, в першу чергу, зіставлення даних зовнішньої торгівлі, що не суперечать національному законодавству Сторін. Передбачається обмін статистичними виданнями і публікаціями, методологічними матеріалами і розробками, програмами, а також досвідом проведення статистичних спостережень, переписів, обстежень, узгодження принципів формування статистики зовнішньої торгівлі.

Буде підготовлено пропозиції зі створення спільної інформаційної системи України та Туркменістану, що повинна забезпечити відслідкування стану ринків товарів і послуг обох країн, уключаючи обсяги виробництва і споживання товарів і послуг, їхньої порівняльної кон'юнктури на внутрішньому і світовому ринку. Надання інформації в спільну інформаційну систему буде здійснюватися за узгодженим переліком показників уповноваженими відомствами України та Туркменістану.

4. Контроль за реалізацією Програми


Контроль за виконанням цієї Програми покладається на Спільну міжурядову українсько-туркменську комісію з питань економічного співробітництва.

____________ 
Каталог: imgsupload
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Республіки Гайана про торговельно-економічне співробітництво
imgsupload -> Угода про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Його Величності Султана І Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу про сприяння та взаємний захист інвестицій
imgsupload -> Угода про сприяння та взаємний захист інвестицій між Україною та Королівством Нідерландів
imgsupload -> Договір між Україною та Азербайджанською Республікою про економічне співробітництво на 2000 2009 роки
imgsupload -> Угода про торговельні відносини між Україною І Сполученими Штатами Америки
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про сприяння та взаємний захист інвестицій
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про сприяння та взаємний захист інвестицій
imgsupload -> Угода про торговельно-економічне, інвестиційне та науково-технічне співробітництво між Україною та Королівством Саудівська Аравія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка