Договір № про надання послуг м. Львів Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа»



Скачати 156.11 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір156.11 Kb.
Договір №________________

про надання послуг
м. Львів _____________________
Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України», надалі «Реєстратор», зареєстроване в реєстрі операторів і провайдерів телекомунікацій НКРЗ за № 594, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачений Розділом ІІІ Податок на прибуток підприємств Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), в особі директора Процикевича І.А., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ___________________________________________________________________________________________ , надалі «Реєстрант», з другої сторони, надалі "Сторони", уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору

1.1. Реєстратор зобов’язується надати Реєстранту телекомунікаційні послуги, які пов’язані з реєстрацією/перереєстрацією та підтримкою функціонування доменного імені (надалі - Послуги), а Реєстрант зобов’язаний оплатити надані послуги.

1.2. Послуги надаються та отримуються відповідно до Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 р. та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

1.3. Визначення термінів, що використовуються в Договорі:



Адміністратор – адміністратор домену, в якому відбувається делегування;

Домен – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється;

Оператор зареєстрований в Україні суб'єкт підприємницької діяльності, який надає послуги доступу до Реєстраційної системи Реєстру доменних імен;

Телекомунікаційна послуга - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

Реєстрант - особа, що бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем;

Реєстратор - зареєстрований в Україні суб'єкт підприємницької діяльності, який надає Реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.

2. Реєстратор зобов’язаний:

2.1. Здійснити реєстрацію доменного імені ___________________________________________________;

2.2. Забезпечити цілодобове функціонування та під’єднання до мережі Internet необхідних технічних засобів Реєстратора, які обслуговують обране доменне ім’я;

2.3. Надати Реєстранту необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням обраного доменного імені, в тому числі, роз’яснення щодо особливостей роботи публічних сервісів whois та інших, які є невід’ємною частиною Реєстру, через електронну адресу hostmaster@uar.net;

2.4. Забезпечити інформування Реєстранта щодо порядку обробки його персональних даних, в разі якщо такі дані обробляються, в тому числі, передаються в Реєстр та/або до інших сервісів публічного домену;

2.5. Інформувати Реєстранта щодо умов надання телекомунікаційних послуг з реєстрації та супроводу доменних імен за допомогою сайту www.uar.net;

2.6. Забезпечити умови збереження та захисту інформації, отриманої від Реєстранта та в зв’язку з обробкою заявок на доменні імена;

2.7. Розміщувати інформацію щодо зміни тарифів на офіційному сайті Реєстратора, а саме www.uar.net не пізніше, ніж за один календарний місяць до введення їх в дію;

2.8. Надсилати поштою (на вимогу Реєстранта) Акти про надання послуг, оригінал рахунку та податкову накладну, які Реєстрант (юридична особа) подає в бухгалтерію для обліку.

3. Реєстрант зобов’язаний:

3.1. Не чинити зловмисних дій, спрямованих на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного устаткування Реєстратора;

3.2. Надавати правильну контактну інформацію, яка потрібна при реєстрації доменного імені, а також вчасно інформувати Реєстратора про можливі зміни цієї інформації упродовж усього терміну дії Договору;

3.3. Не заперечувати проти публікації інформації, наданої, як контактної, при реєстрації доменного імені, у загальнодоступних інформаційних джерелах (базах даних);

3.4. Здійснювати оплату за надані Послуги відповідно до Розділу 6 даного Договору.

4. Реєстратор має право:

4.1. Припинити надання послуг Реєстранту при недотриманні Реєстрантом вимог Розділу 3 та Розділу 6 даного Договору;

4.2. Коригувати вартість Послуг, що надаються за цим Договором, у випадку змін ринкових цін, тарифів, індексу інфляції, змін у чинному законодавстві, а також в інших випадках, які можуть впливати на вартість Послуг;

4.3. Припинити надання послуг Реєстранту у випадку:

- виникнення загрози безпеки функціонування мережі;

- розповсюдження інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів мережі;

- широке розповсюдження в мережі матеріалів рекламного або комерційного змісту, яке здійснюється не за встановленими правилами розповсюдження комерційної інформації;

- порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі;

- навмисне нанесення збитків іншим особам;

- втручання в роботу інших користувачів мережі.



5. Реєстрант має право:

5.1. Припинити дію Договору, письмово повідомивши про це Реєстратора не пізніше, ніж за один календарний місяць до дати припинення;

5.2. Реєстрант має право на необхідний технічний і консультаційний супровід з питань, пов’язаних з делегуванням і функціонуванням доменного імені.

6. Розрахунки.

6.1. Реєстрація/перереєстрація доменного імені діє протягом одного календарного року з моменту реєстрації/перереєстрації доменного імені.

6.2. Вартість реєстрації/перереєстрації визначена в таблиці цін.

6.3. Вартість підтримки функціонування доменного імені включено у вартість реєстрації/перереєстрації доменного імені.

6.4. Перед реєстрацією доменного імені Реєстрант проводить авансову оплату, на підставі рахунку Реєстратора.

6.5. Оплата перереєстрації доменного імені проводиться Реєстрантом, на підставі рахунку Реєстратора.

Рахунок надсилається Реєстранту електронною поштою за один календарний місяць до закінчення річного терміну підтримки домену.

6.6. Реєстрація/перереєстрація доменного імені, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту надходження коштів, на банківський рахунок Реєстратора.



7. Порядок надання-приймання наданих послуг.

7.1. Надання-приймання телекомунікаційних послуг оформляється Актом про надання послуг.

7.2. Реєстратор надсилає Реєстранту, у разі потреби, Акт про надання послуг, у двох примірниках та податкову накладну.

7.3.У разі отримання Актів про надання послуг, Реєстрант повертає Реєстратору один примірник підписаного ним Акту про надання послуг. Якщо протягом одного календарного місяця Реєстрант не повернув Акт про надання послуг та не пред’явив Реєстратору претензії у письмовій формі, то послуги вважаються наданими у повному обсязі.



8. Конфіденційна інформація.

8.1. Договір, Додатки, Додаткові угоди та будь-яка інформація щодо Сторін, яка стане відомою Сторонам у зв’язку з підписанням та/або виконанням, та/або припиненням Договору, є конфіденційною інформацією.

8.2. Конфіденційна інформація не може бути передана жодною із Сторін для ознайомлення та/або використання третіми особами без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

8.3. Сторони забезпечують належний захист і обмежений доступ до конфіденційної інформації.



9. Вирішення спорів.

9.1. Спори, що виникають у зв’язку з виконання чи розірванням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або застосування заходів досудового врегулювання господарського спору, тобто шляхом подання письмової претензії у порядку, встановленому Господарським кодексом України.

9.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спори розглядаються в Господарському суді, відповідно до відомчої належності та підсудності, встановленої чинним законодавством України.

10. Інші умови.

10.1. Реєстратор не несе відповідальності за несправності обладнання, яке йому не належить.

10.2. Реєстратор, Адміністратор публічного домену та Оператор Реєстру не несуть відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

10.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії форс мажорних обставин (непереборна сила, бойові дії, заворушення, масові безпорядки).

10.4. Сторони погодились, що відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (в редакції ст.2 Закону України "Про захист персональних даних" №2297-VI, від 01.06.2010), котрі надавались на основі вільного волевиявлення в процесі укладення договору з Реєстратором, будуть включеними до відповідних баз персональних даних Реєстратора, котрі формуються та підлягають реєстрації відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Реєстратор використає всі необхідні заходи для захисту персональних даних Реєстранта.

11. Термін дії Договору.

11.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання Сторонами та діє до завершення реєстрації доменного імені.

11.2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово про розірвання Договору за один місяць до вказаного терміну, то дія Договору продовжується на наступний календарний рік на тих самих умовах.

11.3. Цей Договір складений у двох примірниках, українською мовою, однакової юридичної сили – по одному для кожної Сторони.

11.4. Усі зміни і доповнення до Договору здійснюються у письмовій формі і вступають в дію з моменту підписання Сторонами.
Таблиця цін

ціни в гривнях з врахуванням ПДВ




Реєстрація та обслуговування домену

Вартість за 1 календарний рік

Другого рівня *.ua

450,00

Другого рівня *.com

132,00

Другого рівня *.org

132,00

Другого рівня *.biz

132,00

Другого рівня *.info

132,00

Другого рівня *.net

132,00

Третього рівня *.com.ua

78,00

Третього рівня *.kiev.ua

78,00

Третього рівня *.lutsk.ua

78,00

Третього рівня *.org.ua

78,00

Третього рівня *.rv.ua

78,00

Третього рівня *.rovno.ua

78,00

Третього рівня *.if.ua

78,00

Кириличні домени *.com.ua

78,00

Кириличні домени *.kiev.ua

78,00

Кириличні домени *.if.ua

78,00




РЕЄСТРАТОР:

Державне підприємство «Науково-телекомунікаційний центр «Українська

академічна і дослідницька мережа»

ІФКС НАН України»

79011, Львів, вул. Свєнціцького, 1

тел. (032) 295-69-34 факс (032) 276-33-57

код за ЄДРПОУ 30275262 МФО 325365

Свідоцтво 17828690

ІПН 302752613045

Р/р 2600601043800

ЦФ ПАТ „Кредобанк” м.Львів

Директор________________І.А.Процикевич

МП


РЕЄСТРАНТ:

ПІБ ________________________________________________

адр.прописки ________________________________________

конт.тел._____________________________________________

конт. e-mail __________________________________________

Паспорт серія __________________ № ___________________

Ким виданий ________________________________________

____________________________________________________

Дата видачі __________________________________________

Інд.код ______________________________________________


_____________________________________________________



підпис

Каталог: fileadmin -> documents
fileadmin -> Рішення щодо викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою
fileadmin -> Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки
fileadmin -> Програма вступного випробування з фахових дисциплін
fileadmin -> Природні чудеса приватизують? Чиновники хочуть забрати статус національних у заповідників Миколаївщини
fileadmin -> «комерційний банк «південкомбанк» (нова редакція) Донецьк, 2013 рік загальні положення
fileadmin -> Реферати Журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних"
fileadmin -> Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної бібліотеки О. В. Баркова
documents -> Акція угода № про інформаційне абонентне обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка