Договiр № оренди нежилого приміщення м. Чернівці 201 рокуДата конвертації05.05.2016
Розмір256 Kb.
ДОГОВIР №__

оренди нежилого приміщення

м. Чернівці «___» ______ 201___року

ЦЕЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ (далі – "Договір") укладено між: _________________________________, фізичною особою-підприємцем, (надалі іменуватиметься як "Орендодавець"), та фізичною особою-підприємцем _______________________________, (надалі іменуватиметься як "Орендар"), разом іменуватимуться як "Сторони", а кожен з них окремо – як "Сторона", про наступне: 1. Предмет договору

 2. За даним Договором Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орендар зобов’язується прийняти у тимчасове платне користування нежитлове приміщення (надалі – "Приміщення") , що є власністю Орендодавця. Детальні характеристики Приміщення, строк оренди та орендна плата за користування Приміщенням за даним Договором наступні:

  Загальна площа Приміщення:

  ____ м. кв.

  Функціональне призначення Приміщення:

  _____________________________

  Адреса Приміщення:

  _________________________________________________

  Документ, що підтверджує право власності/володіння, користування та розпорядження

  ________________________________________________

  Вартість Приміщення (частини приміщення) з урахуванням індексації:

  ___________________________

  Строк оренди:

  ___________________ місяців з дати складання акту приймання-передачі приміщення

  Орендна плата за місяць, без ПДВ (орендодавець не є платником ПДВ. Орендодавець є платником єдиного податку)

  Розмір орендної плати (ціна) за один місяць оренди станом на 20.07.2013р. визначається в сумі 1468 (одна тисяча чотириста шістдесят вісім) грн. 80 коп., що еквівалентно 180 (сто вісімдесяти) доларам США.

  Орендна плата встановлюється та сплачується в гривнях, згідно виставленого рахунку-фактури, виходячи з формули:

  Оп=180*К

  де:


  Оп – орендна плата;

  К - курс готівкового продажу долара США (на дату проведення оплати, за гривні) за даними комерційного банку - ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».  Приміщення надається Орендареві для:

  Для використання у якості офісу

  1. План Приміщення додається.

  2. Орендар не має право використовувати адресу Приміщення в якості визначення місцезнаходження в реєстраційних документах, проте має право використовувати адресу Приміщення як поштову та для визначення місця діяльності Орендаря.

  3. Протягом строку оренди Орендодавець надає Орендареві, включаючи, але не обмежуючись, співробітникам, відвідувачам та клієнтам Орендаря, право мати доступ на територію Приміщення.

 3. Порядок передачі та повернення Приміщення

 4. Приміщення передається Орендодавцем і приймаються Орендарем в оренду на підставі акту приймання-передачі Приміщення (надалі – "Акт приймання-передачі").

  1. Приймання-передача Приміщення здійснюється уповноваженими представниками Сторін у момент підписання Договору або в інший погоджений Сторонами час.

  2. Приміщення вважається переданим в оренду з моменту підписання Акта приймання-передачі.

  3. Після закінчення строку оренди Приміщення передається Орендарем Орендодавцеві на підставі акта приймання-передачі, що підтверджує повернення Приміщення (надалі – "Акт повернення").

  4. Орендар зобов'язаний здійснити оплату всіх платежів, передбачених Договором, до моменту підписання Сторонами Акту повернення Приміщення.

  5. Орендар повертає Орендодавцеві Приміщення у стані, що є не гіршим від того, в якому Приміщення перебувало на початку оренди із врахуванням нормального зносу. Орендодавець та Орендар спільно перевіряють Приміщення на момент або одразу після припинення Договору з метою виявлення будь-якого пошкодження, заподіяного не внаслідок нормального зносу. Відомості про стан Приміщення, а також виявлені дефекти, недоліки та пошкодження, які не пов’язані з нормальним зносом Приміщення, зазначаються в Акті повернення.

  6. На момент передачі Приміщення Орендодавцеві, Приміщення повинне бути вільним від будь-якого обладнання, речей, сміття, а також від будь-якого майна, крім обладнання, що належить Орендодавцю.

  7. Сторони розуміють та погоджуються, що Акт повернення Приміщення підписується Орендодавцем виключно за умови звільнення Приміщення Орендарем від його майна, обладнання та сміття у порядку, що визначається умовами цього Договору. У протилежному випадку, Орендар зобов’язаний сплатити штраф за несвоєчасне звільнення Приміщення у розмірі, передбаченому цим Договором, додатково до його зобов’язання сплачувати Орендну плату та інші платежі, пов’язанні з утриманням та обслуговуванням Приміщення до підписання Акта повернення Приміщення Сторонами, незалежно від спливу встановленого цим Договором Строку оренди.

 5. Умови використання Приміщення

  1. Передача Приміщення в користування Орендареві не спричиняє передачу Орендареві права власності на Приміщення. Власником Приміщення залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом Строку оренди на умовах, визначених Договором.

  2. Орендар зобов’язаний використовувати Приміщення виключно для цілей, зазначених у цьому Договорі. Орендар не повинен використовувати Приміщення для будь-яких цілей, що є протизаконними, небезпечними, або можуть завдати шкоди Приміщенню.

  3. Орендар повинен дотримуватися усіх правил, положень та вимог, встановлених чинним законодавством України та уповноваженими державними органами протягом усього строку дії Договору.

  4. Орендар зобов’язується використовувати Приміщення відповідно до принципів раціонального використання, правил екологічної і протипожежної безпеки, попередження забруднення та утримувати Приміщення в належному санітарному стані.

  5. Орендар не може здійснювати будь-які капітальні або істотні зміни чи перепланування Приміщення.

  6. Орендар може здійснювати будь-які некапітальні зміни Приміщення тільки з попередньої письмової згоди Орендодавця. Для уникнення будь-яких сумнівів, Сторони погоджуються, що жодні перепланування, що здійснюються Орендарем або за рахунок Орендаря протягом Строку оренди не становлять поліпшень Приміщення.

  7. Орендар повинен забезпечити виконання правил пожежної безпеки у Приміщенні його працівниками, відвідувачами, підрядниками, клієнтами, агентами та уповноваженими особами. Виключно за попередньої письмової згоди Орендодавця Орендар може встановити у Приміщенні обладнання, матеріали чи меблі, які вимагають інсталяції додаткових протипожежних засобів у Приміщенні згідно з українським законодавством, за умови забезпечення Орендарем за свій рахунок наявності у Приміщенні таких додаткових протипожежних засобів. При інсталяції додаткових протипожежних засобів у Приміщенні Орендар надає Орендодавцю копії усіх дозволів, ліцензій та погоджень, необхідних для установки таких додаткових протипожежних засобів, що вимагаються чинним законодавством.

  8. Орендар самостійно несе відповідальність за збереження свого майна, що знаходиться у Приміщенні.

  9. Орендодавець має право контролювати стан, напрями використання Приміщення і, відповідно, з цією метою відвідувати Приміщення, не частіше одного разу на місяць.

  10. Амортизаційні відрахування на орендоване Приміщення нараховуються та використовуються відповідно до чинного законодавства України.

  11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження будь-якого майна, що знаходиться в Приміщенні в період дії Договору несе Орендар.

  12. Орендар має право передавати Приміщення в суборенду відповідно до Договору суборенди згідно додатку до цього Договору. Відхилення не допускаються інакше як за погодженням Орендодавця. 1. Виконання ремонтних робіт та відновлення Приміщення

  1. Орендар виключно за письмовим погодженням з Орендодавцем здійснює поточний ремонт Приміщення, забезпечує все необхідне обслуговування Приміщення та виконання будь-якого оснащення Приміщення з метою підтримання його первісного стану, опорядження та пристосування для подальшого використання відповідно до умов Договору.

  2. Орендар може здійснювати капітальний ремонт Приміщення лише за письмовим погодженням з Орендодавцем.

  3. Сторони встановили, що виконання Орендарем ремонтних робіт в Приміщенні не є створенням нової речі і Орендар в будь-якому випадку не стає його співвласником. Виконання Орендарем ремонтних робіт не є поліпшенням Приміщення, а є лише пристосуванням Орендарем такого Приміщення до своїх потреб та підтримання його первісного стану, і Орендар не має права на відшкодування вартості таких робіт в будь-якому випадку та в будь-якому вигляді.

  4. Орендар зобов’язаний експлуатувати електричні, газові, водопровідно-каналізаційні мережі, пристрої, прилади відповідно до технічних вимог, щоб не завдати збитків Орендодавцю.

  5. У разі, якщо з вини Орендодавця у Приміщенні станеться централізований збій у роботі електромережі, системі водопостачання або збій інших систем забезпечення, що призведе до простою Приміщення і, відповідно, до припинення роботи Орендаря, Орендодавець зобов`язаний вжити всіх необхідних заходів для відновлення таких систем та поновлення функціонування Приміщення.

  6. Ні одна із сторін цього договору не несе відповідальності перед другою стороною у випадку, якщо перебої систем забезпечення сталися не з її вини.

 2. Строк дії Договору та Строк оренди

  1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами (уповноваженими представниками).

Договір залишатиметься чинним до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

  1. Строк оренди Приміщення починається з дати підписання Акта приймання-передачі відповідно до п. 2.1 Договору та спливає в останній день Строку оренди, зазначеного у п. 1.1 цього Договору (надалі – "Строк оренди").

  2. Договір припиняється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, з наступних підстав:

 1. за згодою Сторін, вчиненою у письмовій формі;

 2. закінчення Строку оренди та повне виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором;

 3. знищення Приміщення (пожежа, землетрус, вибух та ін.) або таке пошкодження Приміщення, що унеможливлює його нормальне використання Орендарем відповідно до умов Договору;

 4. розірвання Договору за рішенням суду;

 5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

  1. Орендодавець має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку шляхом надання письмового повідомлення Орендареві у наступних випадках:

а) Орендар використовує Приміщення всупереч його призначенню, та умовам цього Договору.

б) Орендар заборгував сплату орендної плати, більш, ніж на більш, ніж на 1 (один) календарний місяць в будь-який період.  1. Орендар або Орендодавець можуть в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, надіславши іншій стороні попереднє письмове повідомлення про припинення за 2 (два) місяці до дати припинення.

  2. Сторони домовились, що у випадку розірвання Договору до закінчення Строку оренди, припиняються основні зобов’язання Сторін і залишаються чинними ті його умови, які стосуються наслідків розірвання і порядку проведення взаєморозрахунків між Сторонами. Договір вважається повністю припиненим після відшкодування винною Стороною іншій Стороні неустойки, всіх понесених витрат та збитків, відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

  3. Протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення Строку оренди Орендар зобов’язаний повернути Приміщення Орендодавцеві, а Орендодавець зобов’язаний прийняти його на підставі Акта повернення, який підписується Сторонами.

  4. Сторони домовились, що Орендар, за умови належного виконання своїх обов’язків за Договором, має переважне право перед іншими особами на продовження оренди Приміщення або укладення нового договору оренди після закінчення Строку оренди.

  5. Орендар, якщо має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, зобов'язаний повідомити про це Орендодавця за 2 (два) місяці до спливу строку цього Договору.

  6. Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю Сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право наймача на укладення договору припиняється.

 1. Орендна плата та інші платежі

  1. Згідно з умовами Договору, Орендар сплачує Орендодавцю наступні суми грошових коштів (надалі – "Платежі"):

   1. Орендну плату за користування Приміщенням у розмірі, зазначеному у п. 1.1 цього Договору (надалі – "Орендна плата"), яка індексації не підлягає;

   2. Експлуатаційні платежі (відшкодування вартості електроенергії, водопостачання та водовідведення, газопостачання, обслуговування систем пожежної охорони та сигналізації, вивозу сміття) – на підставі виставлених Орендодавцем рахунків;

  2. Плата за неповний (перший та/або останній) місяць оренди нараховується і сплачується пропорційно до кількості днів, протягом яких Орендар користувався Приміщенням.

  3. По закінченню кожного календарного місяця оренди Орендодавець надає Орендарю акти наданих послуг щодо оренди Приміщення (надалі – "Акт наданих послуг"). Орендар, отримавши вищезазначені Акти наданих послуг, зобов’язаний повернути їх Орендодавцю, оформлені належним чином, зокрема, Акти наданих послуг повинні бути належним чином підписані та скріплені печаткою Орендаря.

  4. Незалежно від підписання Акта наданих послуг та виставлення рахунка Орендодавцем Орендар зобов’язаний сплатити Орендну плату за попередній місяць до 5 числа поточного місяця. За відсутності до цієї дати мотивованих претензій Орендаря послуги вважаються наданими Орендодавцем та прийнятими Орендарем в повному обсязі.

  5. В момент укладення Договору Орендар сплачує Орендодавцеві Орендну плату авансом у розмірі Орендної плати за повні останній і передостанній місяці Строку оренди.

У разі дострокового припинення Договору у випадках, передбачених п. 5.4. Договору, аванс Орендодавцем не повертається.

  1. Всі платежі, розрахунки за Договором здійснюються у національній валюті України – гривні, у формі безготівкових розрахунків шляхом перерахування відповідних сум коштів на поточний рахунок Орендодавця, зазначений в Договорі, чи інший рахунок Орендодавця, про який Орендаря було письмово повідомлено, або готівкою.

  2. Зобов’язання щодо здійснення платежів, передбачені цією статтею або іншими умовами Договору, будуть вважатися виконаними належним чином у момент, коли суми грошових коштів, які відповідають повному розміру платежів, будуть зараховані на рахунок Орендодавця або сплачені готівкою в касу Орендодавця.

  3. Банківські витрати, пов’язані з перерахуванням коштів, покладаються на Сторону, яка є платником.

  4. Якщо у який-небудь момент сума платежів або інших сум коштів, одержаних Орендодавцем від Орендаря за Договором, буде недостатньою для покриття всіх фінансових зобов’язань Орендаря перед Орендодавцем, такі суми зараховуються і можуть бути використані для виконання зобов’язань Орендаря у такому порядку (незалежно від формулювання призначення платежу в банківських документах):

 1. відшкодування будь-яких збитків, понесених Орендодавцем з вини Орендаря при виконанні Договору, що встановлені Сторонами або рішенням суду;

 2. компенсація будь-яких пошкоджень Приміщенню, завданих з вини Орендаря, що встановлені Сторонами або рішенням суду;

 3. будь-які види неустойки, якщо вони передбачені Договором або законодавством України;

 4. компенсація експлуатаційних платежів, у випадку сплати їх Орендодавцем;

 5. прострочена Орендарем орендна плата;

 6. Орендна плата.

  1. Про зміну порядку зарахування платежу Орендодавець зобов’язаний повідомити Орендаря протягом 20-ти календарних днів з дати отримання платежу.

  2. Орендар зобов`язаний сплачувати плату за користування Приміщенням у розмірах та у терміни, що визначаються Договором.

  3. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою Сторін та у випадках, передбачених законодавством України. Зміна розміру орендної плати має оформлюватись шляхом внесення змін до цього Договору.

   1. Про намір змінити розмір орендної плати Орендодавець зобов’язаний повідомити Орендаря за два місяці, а також надати для укладення Додаткову угоду до цього Договору щодо встановлення нового розміру орендної плати (надалі – "Додаткова угода").

   2. У випадку, якщо Орендар погодиться зі зміненим розміром орендної плати, він зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів, з моменту отримання Додаткової угоди, підписати надану Орендодавцем Додаткову угоду до цього Договору щодо встановлення нового розміру Орендної плати та повернути її Орендодавцю.

  4. Орендна плата нараховується з дня підписання Орендарем Акта приймання-передачі Приміщення, та до підписання Орендодавцем Акта повернення Приміщення включно.

  5. Припинення Договору не тягне за собою припинення зобов’язання Орендаря щодо погашення заборгованості з Орендної плати, сплати інших платежів та/або пені. Припинення даного зобов’язання Орендаря відбувається лише його належним виконанням.

 1. Заяви, гарантії та відшкодування

 2. Орендодавець заявляє та гарантує, що Орендодавець законно володіє, користується та розпоряджається Приміщенням, та має повне право та законне повноваження укладати Договір на Строк оренди, та не існує жодного обтяження Приміщення, жодної іншої претензії або судового спору із будь-якою третьою особою, які перешкоджають укладенню та виконанню Договору зі сторони Орендодавця.

  1. Орендар заявляє та гарантує, що:

 1. він має усі повноваження і законне право та вчинив усі необхідні дії та отримав всі необхідні корпоративні та інші погодження, щоб укласти Договір та здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки за Договором;

 2. підписання Договору та виконання ним будь-яких своїх зобов’язань та/або здійснення будь-яких своїх прав за Договором та будь-якими правочинами, пов’язаними з цим Договором, не суперечить чинному законодавству України.

 1. Відповідальність

  1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, Сторона, з вини якої сталося таке невиконання або неналежне виконання, несе відповідальність за шкоду, заподіяну іншій Стороні внаслідок такого невиконання або неналежного виконання і зобов’язується відшкодувати іншій Стороні заподіяні цим збитки в повному обсязі, відповідно до закону, якщо інше прямо не передбачено Договором.

Окрім збитків, за невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони зобов’язуються сплатити неустойку, виходячи з підстав, розмірів та в порядку, передбаченому Договором.

Сплата неустойки, збитків здійснюється шляхом переказу належних до сплати грошових коштів на вказаний в Договорі поточний банківський рахунок Сторони, на користь якої здійснюється така сплата, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту одержання вимоги про сплату від іншої Сторони. Відшкодування завданих збитків та/або сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за Договором.  1. У випадку прострочення сплати Орендарем Орендної плати та/або інших платежів, передбачених у Договорі, Орендодавець має право стягнути з Орендаря пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, від несплаченої суми за кожний день прострочення.

  2. Орендодавець не відповідає за жодними зобов’язаннями Орендаря, що можуть виникнути у Орендаря у зв’язку з орендою Приміщення перед будь-якими третіми особами.

  3. Орендодавець не несе відповідальності за шкоду, завдану Орендарю у зв’язку з:

а) будь-яким пошкодженням, зникненням чи крадіжкою майна Орендаря, що знаходиться у Приміщенні;

б) перебоями в роботі комунальних мереж і наданням послуг, які, сталися не з вини Орендодавця;в) несхоронністю Орендарем свого майна, майна третіх осіб та Приміщення під час збою систем забезпечення.

 1. Порядок вирішення спорів

  1. Спори, що можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, в тому числі спори, що стосуються його тлумачення, визнання його недійсним чи невиконання його умов, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами, а при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку згідно зі встановленою законодавством України підвідомчістю і підсудністю справ.

 2. Обставини непереборної сили

  1. Дія обставин непереборної сили, що виникли після підписання Договору й перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань повністю або частково, звільняє Сторони від відповідальності за невиконання й/або неналежне виконання ними відповідних зобов’язань за Договором до моменту ліквідації наслідків таких обставин.

  2. Обставинами непереборної сили за змістом Договору є надзвичайні обставини, настання яких не можна було передбачити в момент укладення Договору, дія яких не залежить від волі Сторін, а також дії наслідків яких при виконанні Сторонами своїх зобов’язань за Договором неможливо уникнути навіть у випадку прикладення Сторонами необхідних зусиль. Обставинами непереборної сили можуть бути, наприклад, воєнні дії, пожежі, природні катастрофи, блокади, терористичні акти, націоналізація, експропріація, обмеження в законодавстві про банківську діяльність, прийняття нових законодавчих актів, дії державних та місцевих органів влади та їх посадових осіб, істотні зміни на ринку нерухомості та фінансових послуг та інші обставини тощо, які роблять неможливим або недоцільним подальше виконання умов Договору. У такому випадку Сторони обговорюватимуть альтернативні шляхи виконання Договору.

  3. Сторона, що не може виконати свої зобов’язання за Договором, повинна без зволікання письмово сповістити іншу Сторону про настання таких обставин, їх характер й можливу тривалість з доданням необхідних документів, що підтверджують їх дію, зокрема, довідки Торгово-промислової палати України, в розумний строк. Неповідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права на звільнення від відповідальності.

  4. Якщо дія обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню Стороною своїх зобов’язань за Договором, буде тривати більше 1 (одного) місяця, Сторони повинні погодити умови подальшого співробітництва в рамках Договору і внести відповідні зміни до Договору. Обов’язок надання доказів дії обставин непереборної сили несе Сторона, що посилається на дію таких обставин як на причину невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань. У випадку неузгодженості таких умов, якщо дія обставин непереборної сили буде тривати більше 3 (трьох) місяців кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору.

 3. Заключні положення

  1. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України. Таке правило діє і у разі протиріччя цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.

  2. Будь-яка зі Сторін може здійснити уступку прав за Договором лише за умови письмової згоди іншої Сторони на таку уступку.

  3. У випадку реорганізації, ліквідації Орендодавця, продажу, передачі майна, його дарування, застави, та інших подій, які можуть вплинути на права Орендодавця щодо Приміщення, Договір не втрачає юридичної сили і продовжує діяти в повній мірі щодо правонаступників Орендодавця.

  4. Договір оренди продовжує діяти у повному обсязі стосовно нового власника Приміщення у разі будь-якого відчуження Приміщення Орендодавцем.

  5. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, нечинним або незаконним, це не тягне за собою недійсності чи нечинності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори з метою заміни вказаного положення іншим дійсним, чинним та законним положенням, що максимально відображало б початкові наміри Сторін щодо врегулювання відповідних відносин.

  6. Назви статей даного Договору використовуються винятково з метою чіткішого викладу змісту його тексту й не вважаються самостійними положеннями Договору.

  7. Кожна Сторона самостійно оплачує належні з неї інші податки та збори, пов’язані з виконанням Договору, відповідно до чинного законодавства України.

  8. Зміна умов Договору, внесення доповнень до нього, а також його розірвання є можливими тільки за згодою Сторін, якщо інше прямо не передбачено у Договорі чи законодавстві України, і здійснюється шляхом укладення додаткового договору, який набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та іншого належного оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

  9. Повідомлення та інші документи, що направляються Стороні для виконання Договору чи в зв’язку з ним, повинні бути складені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками і скріплені печатками Сторін. Зазначені документи будуть вважатися переданими Стороні належним чином, якщо вони вручені нарочним, передані кур'єрською службою чи відправлені поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  10. Відповідальність за проведення державної реєстрації цього Договору в органах державної реєстрації прав на нерухоме майно покладається на Орендодавця.

  11. Договір укладено українською мовою у 3 примірниках, два для Орендодавця, один для Орендаря. Кожен оригінальний примірник має однакову юридичну силу.

  12. Орендодавець та Орендар є платниками єдиного податку.

  13. До відносин Сторін за Договором не застосовуються положення Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

  14. Реквізити та Підписи Сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

_______________________ [ПІБ]

ОРЕНДАР

________________________ [ПІБ]
Орендодавець________ Орендар____________________Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
2013 -> Традиційний сценарій весілля
2013 -> Пояснювальна записка Контрольний лист документу
2013 -> Робоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
2013 -> Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті
2013 -> Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
2013 -> Закон україни про енергетичний аудит


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка