Договір № на послуги по постачанню програмного забезпечення, ліцензії та надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення "Агент передачі файлів tcpfoss"Скачати 92.32 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір92.32 Kb.
Д О Г О В І Р № ___
на послуги по постачанню програмного забезпечення, ліцензії та надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення "Агент передачі файлів TCPFOSS"

м. Харків "___" ________ 20__ р.
**********, іменований надалі "ЗАМОВНИК", в особі ******, що діє на підставі ******, з одного боку, і Підприємство "ФОСС-ОН-ЛАЙН" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, іменоване надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі Генерального директора Ткаченка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний ДОГОВІР про нижченаведене:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання по:

  2. послуги по постачанню невиключної, безстрокової ліцензії на право користування програмним забезпеченням "Агент передачі файлів TCPFOSS";

  3. послуги по постачанню безпосередньо самого програмного забезпечення для операційної системи Windows;

  4. надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення.

  5. У рамках супроводу програмного забезпечення ВИКОНАВЕЦЬ повинний забезпечити:

 • усунення виявлених недоліків, що частково перешкоджають виконанню програмним забезпеченням функцій прийому/передачі інформації і забезпечення стабільності експлуатаційних характеристик програмного забезпечення (на протязі 3-х робочих днів);

 • внесення необхідних змін в експлуатаційну документацію (в разі випуску нової версії);

 • своєчасну актуалізацію програмного забезпечення відповідно до змін законодавства і банківських розрахунків, що регламентовані й узаконені (до моменту вступу в дію цих змін);

 • постачання нових версій програмного забезпечення, якщо такі будуть випущені (згідно п.4.9);

 • надання консультацій користувачам в оперативному відновленні працездатності програмного забезпечення у випадку аварійної ситуації, зв'язаної з помилками в роботі програмного забезпечення, через відмовлення технічних засобів, помилок користувачів, у випадку неможливості користувача відновити роботу власними силами (оперативно - по телефону, на форумі http://community.foss.kharkov.ua/forum/viewforum.php?f=6 , чи по електронній пошті в разі звернення представників ЗАМОВНИКА).
 1. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПОСТАВКИ
  1. За послуги по постачанню програмного забезпечення та ліцензії на право користування програмним забезпеченням ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ суму 1600,00 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп. без ПДВ.

Оплата проводиться на підставі рахунку, що виставляється ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ.

  1. За надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щокварталу суму 325,00 (триста двадцять п’ять) грн. 00 коп. без ПДВ.

  2. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ, на підставі рахунків, що виставляються ВИКОНАВЦЕМ. ЗАМОВНИК сплачує рахунок протягом 5-ти днів із моменту його одержання.

  3. Оплата за перший і останній квартали, протягом яких діє Договір, здійснюється пропорційно часу супроводу програмного забезпечення.

  4. ВИКОНАВЕЦЬ виставляє рахунки до 20-го числа останнього місяця кварталу.

  5. Після виконання робіт по постачанню комплекту програмного забезпечення ВИКОНАВЕЦЬ протягом трьох робочих днів надає ЗАМОВНИКУ Акт здачі-приймання виконаних робіт.

  6. ВИКОНАВЕЦЬ також надає ЗАМОВНИКУ щоквартально Акт здачі-приймання виконаних робіт за виконані роботи по супроводу програмного забезпечення .

  7. Ліцензію на право користування програмним забезпеченням ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ поштою на адресу м.******* вул.**** на протязі трьох робочих днів з моменту надходження на адресу ВИКОНАВЦЯ підписаного ЗАМОВНИКОМ договору.

  8. Програмне забезпечення та серійний номер на використання програми ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ електронною поштою на адресу **@***** на протязі трьох робочих днів з моменту проведення оплати згідно п.2.1.

  9. Індексація величини оплати проводиться відповідно до офіційного рівня інфляції.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. У випадку невиконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства.

  2. За кожний день прострочення оплати ЗАМОВНИК оплачує пеню ВИКОНАВЦЮ в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діє на момент прострочення.

  3. За кожен день прострочення в поставці програмного забезпечення та ліцензії ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від сплаченої суми, що діє на момент прострочення.

  4. У випадку встановлення неможливості використання програмного забезпечення через програмні помилки ЗАМОВНИК вправі призупинити оплату за даним договором до їхнього усунення ВИКОНАВЦЕМ, попередивши про це письмово ВИКОНАВЦЯ.
 1. ІНШІ УМОВИ
  1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що на дату підписання цього Договору він має всі права та правові підстави, необхідні для виконання своїх обов’язків за цим Договором, а також, що Ліцензії, ПЗ та документація на ПЗ не порушують будь-який патент, авторські та/або подібні права на інтелектуальну власність третіх осіб згідно з чинним законодавством України. У випадку виникнення прецеденту твердження третьою стороною, що порушено її патенти, авторські права, права інтелектуальної власності чи інші права ВИКОНАВЕЦЬ буде захищати ЗАМОВНИКА від таких заяв за свій рахунок і буде сплачувати всі збитки, які суд зобов'яже ЗАМОВНИКА сплачувати.

  2. Роботи, виконувані за даним ДОГОВОРОМ, орієнтовані на технічні засоби, використовувані ЗАМОВНИКОМ.

  3. Усі зміни до даного ДОГОВОРУ здійснюються на підставі двосторонніх письмових угод.

  4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни і доповнення в програмне забезпечення з метою його поліпшення й удосконалення без попереднього узгодження із ЗАМОВНИКОМ. ЗАМОВНИК зобов'язаний надати ВИКОНАВЦЮ можливість внесення змін по його вимозі.

  5. Дія даного ДОГОВОРУ тимчасово припиняється при настанні обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що перешкоджають його виконанню. До таких обставин можуть бути віднесені стихійні лиха, стан війни, масові безладдя, законодавчі й урядові акти, що обмежують чи виключають можливість виконання даного ДОГОВОРУ, а також інші. Ці обставини мають бути підтверджені довідками уповноважених державних органів.

  6. Даний ДОГОВІР складений у двох екземплярах, по одному екземплярі ВИКОНАВЦЮ і ЗАМОВНИКУ, що мають рівну юридичну силу.

  7. Про зміну адрес і інших реквізитів сторони зобов'язуються повідомляти один одного в одноденний термін.

  8. Усі статті даного ДОГОВОРУ є комерційною таємницею.

  9. Нові версії програмного забезпечення користувачі, що знаходяться на супроводі, одержують на сервері: http://www.foss.kharkov.ua.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
  1. Договір діє протягом року з моменту його підписання. Якщо після закінчення зазначеного терміну жодна зі сторін не виявила бажання розірвати чи переглянути даний ДОГОВІР, він вважається продовженим на умовах по супроводу програмного забезпечення (п.1.4 і 2.2 Договору) на наступний рік. Наступна пролонгація договору здійснюється щорічно в тому ж порядку.

  2. Договір може бути розірваний по ініціативі однієї із Сторін. Сторона, яка має намір розірвати Договір, повинна сповістити іншу сторону за два місяці до моменту розірвання Договору. 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
  1. Адреси і розрахункові рахунки сторін:

ЗАМОВНИК: ****************

Поштовий ідентифікатор мережі НБУ

Код ЄДРПОУ ____________, Система оподаткування

Індивідуальний податковий №

Свідоцтво платника ПДВ №

к. тел. __________________

ВИКОНАВЕЦЬ: м. Харків , 61052, пров. Малопанасівський 4/7,

п/р №26003036011100 в АКІБ «Укрсиббанк» м. Харкова,

МФО 351005, Код ЄДРПОУ 30291001

Платник єдиного податку по ставці 4%.

к. тел. (057) 7-141-228, 7-195-194

Адреса для поштового листування: 61002 м. Харків, вул. Дарвіна, 20, корпус 3

Підприємство "ФОСС-ОН-ЛАЙН".E-mail: FOSS@FOSS.KHARKOV.UA, WWW.FOSS.KHARKOV.UAЗАМОВНИК
_______________

ВИКОНАВЕЦЬ
Генеральний директор

Підприємства

"ФОСС-ОН-ЛАЙН" в формі ТОВ
_______________С.М. Ткаченко

Каталог: download
download -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
download -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
download -> Охорона природи в Україні
download -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
download -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
download -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
download -> Післямова


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка