Договір № банківського рахунку фізичної особиСкачати 156.08 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір156.08 Kb.

Договір № _____________
банківського рахунку фізичної особи
м. Дніпро«___»________ 20____.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", далі - "Банк", в особі _______________, що діє на підставі __________, з однієї сторони, та _______________________(ПІБ), далі - "Клієнт", з іншої сторони, далі разом "Сторони", а окремо "Сторона" уклали цей договір, надалі за текстом "Договір", про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок № 2620________________ у ______________, надалі за текстом "Рахунок", та надає послуги з розрахунково-касового обслуговування, надалі за текстом "Послуги", відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

1.2. Банк надає Клієнту Послуги згідно тарифів, затверджених рішенням Тарифного комітету Банку, які оприлюднюються шляхом їх розміщення на інформаційних стендах Банку.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк зобов'язується:

2.1.1. Відкрити Клієнту Рахунок.

2.1.2. Надавати Клієнту Послуги, перелік та вартість яких визначена Тарифами банку, відповідно до вимог чинного законодавства України та вимог Договору.

2.1.3. Виконувати всі розпорядження Клієнта стосовно операцій за Рахунком, дотримуючись чинного законодавства України та цього Договору.

2.1.4. Інформувати Клієнта про зміну Тарифів шляхом розміщення в приміщенні Банку відповідної інформації на стендах не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати введення в дію цих змін.

2.1.5. Забезпечити збереження банківської таємниці при здійсненні операцій, що проводяться за рахунком, згідно з чинним законодавством України.

2.1.6. Зупиняти видаткові операції за рахунком клієнта в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без установлення такої суми. Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів на підставі рішення суду, яке винесене за зверненням органу державної податкової служби і надійшло до Банку безпосередньо від суду або органу державної податкової служби після отримання рішення суду. Банк здійснює поновлення видаткових операцій за рахунком клієнта на підставі рішення податкового керуючого або суду. Банк зупиняє видаткові операції за рахунком клієнта, щодо якого в Банку є публічне обтяження рухомого майна, яке накладене державним виконавцем, на суму такого обтяження, та відновлює видаткові операції за рахунком у випадку, визначеному Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", у порядку, визначеному внутрішніми процедурами Банку.

2.2. Клієнт зобов'язується:

2.2.1. В день укладання Договору надати Банку повний пакет документів, необхідний для відкриття Рахунку, відповідно до переліку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку України, а також законами України з питань фінансового моніторингу.

2.2.2. При здійсненні операцій за Рахунком дотримуватись вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень Банку, не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.2.3. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі виявлені неточності або помилки у виписках з Рахунку та інших документах та/або про невизнання (не підтвердження) розміру залишків на рахунку.

2.2.4. Не пізніше ніж за 2 (Два) робочі дні надати заявку на отримання готівкових коштів з каси Банку, якщо сума готівки перевищує 5 000,00 (П'ять тисяч гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленного Національним банком України на день подання заявки.

2.2.5. У разі зміни адреси свого фактичного місця проживання, даних паспорта або інших даних, зазначених у п.7 Договору, в п'ятиденний термін письмово повідомити про це Банк з наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін.

2.2.6. Клієнт відповідно Цивільному кодексу України, нормам Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України, доручає (надає розпорядження) Банку самостійно здійснювати договірне списання грошових коштів з Рахунку як плату за надані Банком послуги з розрахунково-касового обслуговування в розмірі, передбаченому Тарифами Банку.
Банк
______________

М.п.Клієнт
______________
2.2.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і повернути кошти у 3-денний термін з дня їх надходження на рахунок власнику. При використанні Клієнтом помилково зарахованих на його рахунок коштів, Клієнт відшкодовує Банку збитки, нанесені таким використанням, якщо вони виникли.

2.2.8. Надавати не пізніше 20 січня підтвердження залишків коштів за всіма рахунками Клієнта, відкритими у Банку, за станом на 01 січня кожного року. При неотриманні підтвердження до вищевказаної дати, залишок коштів на рахунку вважається підтвердженим.
2.3. Банк має право:

2.3.1. Вимагати від Клієнта надання документів та інформації, що передбачені чинними нормативно-правовими актами України, у т.ч. для ідентифікації особи Клієнта, уповноважених ним осіб та з'ясування його фінансового стану тощо. У випадку ненадання Клієнтом необхідних документів чи інформації, або навмисного надання неправдивої інформації про себе, відмовити Клієнту в обслуговуванні.

2.3.2. Відмовити Клієнту в обслуговуванні, в тому числі у здійсненні розрахункових і касових операцій у випадках, передбачених законодавством та/або цим Договором, зокрема (але не обмежуючись цим):

- при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, банківських правил;

- у разі виникнення сумнівів у дійсності розрахунково-касових документів та законності проведення операцій;

- при відмові у наданні або ненаданні Клієнтом у встановлений в письмовій вимозі Банку строк відомостей чи документів, які Банк має право вимагати, або умисного надання неправдивих відомостей про себе, необхідних для з'ясування його особи, невідповідність проведення фінансової операції суті діяльності Клієнта , його фінансовому стану, а також у випадку встановлення, що така операція містить ознаки операції, яка підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Клієнт розуміє і цим погоджується з тим, що Банк є суб'єктом первинного фінансового моніторингу і зобов'язаний надавати відповідному уповноваженому органу держави інформацію про фінансові операції Клієнта, що підлягають фінансовому моніторингу, та здійснювати інші передбачені чинним законодавством України дії, пов'язані з моніторингом фінансових операцій Клієнта, в тому числі відмовити в здійсненні обслуговування Клієнта та/або в здійсненні фінансової операції Клієнта, якщо у Банка, на його власний розсуд, виникла підозра, що така операція містить ознаки такої, що згідно із законом підлягає фінансовому моніторингу та/або порушує чинне законодавство України щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В таких випадках Банк звільняється від відповідальності (в тому числі від сплати пені та збитків) за відмову від здійснення обслуговування та/або виконання відповідної фінансової операції Клієнта.2.3.3. Здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з Рахунку у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України.

2.3.4. Користуватися грошовими коштами Клієнта, гарантуючи право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

2.3.5. Змінювати Тарифи, інформуючи про це Клієнта, шляхом розміщення в приміщенні Банку відповідної інформації не менше ніж за 15 ( п'ятнадцять) календарних днів до дати введення в дію цих змін.

2.3.6. Здійснювати договірне списання коштів в разі невідповідності проведеної операції режиму функціонування рахунку і повернення даних коштів платнику.

2.3.7. Вимагати розірвання Договору з Клієнтом у разі відсутності операцій за Рахунком протягом року.

2.3.8. Відмовити в обслуговуванні Рахунку, якщо операції за Рахунком не здійснювались протягом трьох років (за виключенням операцій із сплати на Рахунок Клієнта нарахованих Банком процентів на залишок коштів по рахунку та/або операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, якщо такі операції проводились) підряд з дати укладання Договору або з моменту здійснення останньої операції по рахунку ( крім операцій, визначених цим пунктом) пройшло не менше трьох років.

2.3.9. Надавати інформацію на запит банку-кореспонденту, який бере участь у проведенні операцій Клієнта, стосовно ідентифікації Клієнта та операцій, що здійснюються на його користь або за його дорученням.
2.4. Клієнт має право:

2.4.1. Самостійно розпоряджатися коштами на Рахунку, дотримуючись вимог чинного законодавства України.

2.4.2. Отримувати інформацію про стан Рахунку у вигляді виписки з Рахунку.

2.4.3. Оформити довіреність на розпорядження Рахунком іншій особі.

2.4.4. Закрити Рахунок на підставі наданої Банку письмової заяви про закриття Рахунку.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання умов цього Договору у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.2. Відповідальність за використання поточного рахунку для проведення операцій, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, несе Клієнт згідно чинного законодавства.


Банк
______________

М.п.Клієнт
______________
3.3. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо невиконання буде наслідком надзвичайних обставин таких як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, воєнні дії, змін в законодавстві України та інших причин, що виникли після підписання Договору і які Сторони не могли передбачити та запобігти розумними діями (форс-мажор).
4. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

4.1. Всі спори та непорозуміння, які можуть виникнути в зв'язку з укладенням та виконанням положень цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

4.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони вирішують всі питання у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Ніякі зобов'язання Банку в зв'язку із збереженням банківської таємниці та конфіденційної інформації, викладені в цьому Договорі, або в інших договорах (угодах, протоколах, листах) Банку з Клієнтом, не розповсюджуються на випадки, коли Банк передає таку інформацію третім особам для захисту своїх інтересів в межах, визначених діючим законодавством.

5. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його належного підписання Сторонами та діє протягом не визначеного строку, - до моменту його розірвання (припинення) з підстав та у порядку передбаченому цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.2. Договір припиняє свою дію в момент закриття Рахунку, відкритого на його підставі.

5.3. Рахунок може бути закритий в таких випадках:

(1) за згодою Сторін;

(2) внаслідок закриття рахунку з ініціативи однієї із Сторін відповідно до цього Договору;

(3) в інших випадках передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.5.4. Клієнт має право закрити Рахунок подавши до Банку заяву про закриття Рахунку та за умови відсутності у Клієнта не виконаних зобов'язань перед Банком, незалежно від строку їх виконання.

5.5. У випадках, передбачених пунктом 2.3.1. цього Договору, Банк має право відмовитися від цього Договору та закрити Рахунок в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Клієнта за 7 (сім) календарних днів. В такому разі Рахунок вважається закритим, а цей Договір припиняє свою дію через 7 (сім) календарних днів з моменту направлення на останню відому Банку адресу Клієнта відповідного повідомлення Банку. При цьому боргові зобов'язання Клієнта перед Банком, а також права Банка стосовно цих боргових зобов'язань за цим Договором залишаються чинними до моменту повного виконання боргових зобов'язань за цим Договором.

5.6. Банк має право відмовитися від цього Договору та закрити Рахунок у разі відсутності операцій за Рахунком протягом трьох років підряд відповідно до п. 2.3.8. цього Договору. У випадку відмови Банку від обслуговування Рахунку, Банк повідомляє про це Клієнта не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення на відому Банку адресу Клієнта.

У випадку, якщо на Рахунку є залишок грошових коштів, Клієнт, отримавши повідомлення Банку про закриття Рахунку, зобов'язаний повідомити Банку реквізити іншого рахунку Клієнта для перерахування на нього залишку грошових коштів, або отримати їх готівкою. У випадку, якщо Клієнт письмово не повідомить Банку реквізити такого рахунку або не отримає кошти готівкою протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту письмового повідомлення Банку, Банк має право залишок коштів на Рахунку перерахувати на балансовий рахунок 2903 "Кошти клієнтів Банку за недіючими рахунками", на якому кошти зберігаються до моменту звернення власника цих коштів. Проценти на залишок коштів за цим рахунком не нараховуються.Рахунок вважається закритим через 30 (тридцять) календарних днів з дати надіслання Клієнту на останню відому Банку адресу Клієнта повідомлення про закриття Рахунку.

5.7. Банк має право відмовитися від цього Договору та закрити Рахунок у разі:

5.7.1. відсутності або недостатності коштів на Рахунку для виконання Банком договірного списання заборгованості Клієнта перед Банком по оплаті здійснених операцій та/або наданих Банком послуг протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з дати виникнення такої заборгованості.

5.7.2. з будь-яких інших підстав або на власний розсуд Банку, попередньо повідомивши Клієнта за 30 (Тридцять) календарних днів.

5.8. Будь-які зміни і доповнення до Договору оформляються письмово за згодою Сторін. Такі зміни додаються до Договору і є його невід'ємними частинами.

5.9. В усьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.10. Цей Договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. При цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

5.11. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999 р. (свідоцтво учасника Фонду №109 від 06.11.2012 р., реєстраційний номер 118). Умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим рахунком, а також перелік умов, за яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти містяться в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору та в Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет www.fg.gov.ua.

5.13. Граничний розмір відшкодування коштів за рахунками (вкладами), включаючи відсотки, на дату відкриття цього Договору складає 200000,00 (Двісті тисяч) гривень. Якщо протягом дії Договору граничний розмір відшкодування буде змінений рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодування буде здійснюватись в межах зміненого граничного розміру.
Банк
______________

М.п.Клієнт
______________
5.12. Кошти за цим договором відшкодовуються ВКЛАДНИКУ в розмірі залишку на рахунку, включаючи відсотки, але не більше граничної суми відшкодування, встановленої на день відкриття цього Договору, незалежно від кількості рахунків (вкладів) в БАНКУ, та за умови, що ВКЛАДНИК не відноситься до переліку осіб, зазначених в п.6 Додатку №1 до цього Договору.

5.13. Граничний розмір відшкодування коштів за рахунками (вкладами), включаючи відсотки, на дату відкриття цього Договору складає 200000,00 (Двісті тисяч) гривень. Якщо протягом дії Договору граничний розмір відшкодування буде змінений рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодування буде здійснюватись в межах зміненого граничного розміру.


6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК КЛІЄНТ


ПАТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, код банку 305880, тел. 778-01-11, 32-21-01

код за ЄДРПОУ 20280450

коррахунок №32006121901026

в Національному банку України

Платник податку на прибуток на

загальних піставах

_____________________ПІБ

Рік народження «___»_________

Паспорт: _____________________

виданий ____________________»___»_______ р.

Ідентифiкацiйний № _________________________

Адреса: ___________________________________


ПІБ

Посада

ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

З діючими тарифами Банку на послуги з розрахунково-касового

обслуговування ознайомлений, примірник договору отримав(ла)

"Клієнт":

_____________/ ПІБ


«_____» ______________________20_______ПІБ


Додаток №1

До договору №__________

від «__» ________________

Довідка

про систему гарантування вкладів фізичних осіб
1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти*.

4. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

6. Фонд не відшкодовує кошти:

1) суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*;

2) передані банку в довірче управління;

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);

7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

10) за вкладами у філіях іноземних банків;

11) за вкладами у банківських металах;

12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

____________

* Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.


Банк
______________

М.п.Клієнт
______________Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка