Догляд за хворимиСкачати 276.92 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір276.92 Kb.


1. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПІДСУМ­КОВОГО КОНТРОЛЮ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ "ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ"
1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та про­вести санітарну обробку приліжкових тумбочок та підвіконь у палаті.

2. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та про­вести вологе прибирання маніпуляційної.

3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провес­ти обробку медичного приладдя для багаторазового використан­ня (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна).

4. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії хвороби.

5. Провести розпитування хворого та виділити основні скарга.

6. Провести вимірювання температури у хворого та оформити температурний лист.

7. Провести огляд хворого на наявність корости та педікульозу.

8. Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла та розрахувати індекс маси тіла.

9. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хво­рого та провести її дезінфекцію після користування.

10. Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах (каталці) та перекладання його на ліжко.

11. Продемонструвати навички користування функціональ­ним ліжком та надання відповідних положень хворому при на­паді ядухи та при колапсі.

12. Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зро­бити висновок про основні його властивості.

13. Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його відповідність нормі.

14. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність нормі.

15. Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок про основні його властивості.

16. На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.

17. Провести переміну натільної та постільної білизни хво­рому, що знаходиться на ліжковому режимі

18. Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лі­карські засоби по групах за способом введення, назвати основні способи введення препаратів.

19. Продемонструвати на муляжі методику закапування кра­пель у вуха, ніс, очі.

20. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцом після його засто­сування.

21. Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та пухиря з льодом і користування ними.

22. Продемонструвати методику застосування гірчичників.

23. Продемонструвати методику годування хворого, прику­того до ліжка.

24. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, продемонструвати методику її застосування на муляжі.

25. Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном та сечоприймачем у хворих чоловічої та жі­ночої статі.

26. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні вказівки хворому.

27. Підготувати необхідні засоби та провести гігієну поро­жнини рота, носа та вух важкохворому.

28. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.

29. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі.

30. Продемонструвати методику утилізації перев’язувального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями в гнійній перев’язочній.

31. Продемонструвати методику одягання операційної білизни.

32. Продемонструвати методику виготовлення серветок, тампонів, кульок для догляду за хірургічним хворим та правила їх утилізації після використання.

33. Підготувати операційну білизну та перев’язувальний матеріал до стерилізації.

34. Підготувати хірургічний інструментарій до стерилізації.

35.Провести проби на якість передстерилізаційної обробки інструментів.

36.Продемонструвати методи стерилізації шовного матеріалу.

37.На фантомі продемонструвати підготовку до операції шкіри хворого та санацію ротової порожнини, відібравши для цього необхідні засоби.

38.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету очей, вух, порожнини рота дитині першого року життя.

39.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування дитини першого року життя.

40.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику проведення гігієнічної ванни та підмивання дитини залежно від статі.

41.Продемонструвати методику подавання дитині певного віку зволоженого кисню.

42. Продемонструвати на фантомі дитини методику проведення штучного дихання та непрямого масажу серця.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Форми контролю і система оцінювання здійснюються від­повідно до вимог програми виробничої практики “Догляд за хворими” та Інструкції про систему оцінювання навчальної дія­льності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної на­вчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні практич­них навичок відповідно до переліку, визначеного програмою практики.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60%), за результата­ми модульного підсумкового контролю - 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей під час кожного з практичних занять та під час самостійної роботи у відділенні стаціонару. Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки сту­дентів: контроль виконання практичних навичок, розв'язування ситуаційних задач, тест-контроль теоретичної підготовки.

Поточне оцінювання студентів по відповідних темах про­водиться за традиційною

4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багато­бальну шкалу.Оцінка “відмінно” виставляється у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, ілюструючи відповіді різнома­нітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і не­точностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності;

Оцінка “добре” виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерп­ними, хоча на додаткові питання студент відповідає без поми­лок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваю­чи складнощі лише у найважчих випадках;

Оцінка “задовільно” ставиться студентові на основі його знань всього об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично ви­класти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

Оцінка “незадовільно” виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам “задовільної” оцінки.

Зважаючи на кількість практичних занять перерахунок оці­нок у багатобальну шкалу здійснюється наступним чином:


Оцінка "відмінно" - 11 балів

Оцінка "добре" - 8 балів

Оцінка "задовільно" - 4 бали

Оцінка "незадовільно" - 0 балів

Модуль “Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару”
Змістовний

модуль 1
Змістовний модуль 2Змістовний модуль 3


Індивідуальна робота студентів№ теми


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Макс. бал


11


11


11


11


11


11


11


11


11


11


10Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: кількість ба­лів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента за­лежить від її обсягу і значимості, але не більше 10 балів. При цьому за виконання передбаченої індивідуальної роботи під час проходження виробничої практики в терапевтичному відділенні студент може отримати максимум 3 бали, в хірургічному відді­ленні - максимум 3 бали, в педіатричному відділенні - максимум 4 бали. Якщо студент виконував індивідуальну роботу при про­ходженні практики у всіх трьох відділеннях., він, відповідно може отримати максимальну оцінку 10 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність, дорівнює 120 балам. Вона вира­ховується шляхом складання кількості балів, що відповідають оцінці "відмінно" на кожному практичному занятті (11 х 10 = 110) з додаванням максимальної кількості балів за індивідуальну са­мостійну роботу

(10): 110+10=120.Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом складання кількості ба­лів, що відповідають оцінці "3" на кожному занятті: 4x10= 40.

Одним з видів діяльності студента та його контролю з боку викладача є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом кожного дня та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи сту­дента у стаціонарі. По закінченні виробничої практики студен­том заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу (дода­ток 2). Наявність заповненого та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов'язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю з виробничої практики.

До підсумкового модульного контролю допускаються сту­денти, які виконали програму виробничої практики, мають на­лежно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 40 балів.

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу здійснюється по завершенню виробничої практики на підсумковому модульно­му занятті. Засобами діагностики засвоєння матеріалу є конт­роль виконання практичних навичок (демонстрація методики і техніки виконання запропонованих практичних навичок з вище наведеного переліку), ситуаційні задачі (типові ситуаційні зада­чі у кількості 2), тестові завдання (студентові пропонується ЗО тестів формату А). Максимальна кількість балів, яку студент може отримати під час модульного контролю складає 80, причо­му максимальна кількість балів за демонстрацію виконання прак­тичної навички складає ЗО балів (практичну навичку виконано методично вірно - ЗО балів, виконано з недоліком, виправленим студентом самостійно - 20 балів, виправлено студентом після зауваження викладача - 10 балів, не виконано - 0 балів), за вирішення ситуаційних задач - 20 (10 балів за кожну задачу), за від­повідь на питання тест-контролю - 30 балів. Модульний конт­роль зараховується студентові, якщо за результатами тестуван­ня він набрав не менше 20 балів, вирішив не менше 1 ситуаційної задачі (10 балів) та за виконання практичної навички отримав не менше 10 балів (мінімальна сумарна оцінка за підсумковий модульний контроль - 40 балів).

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виробничу практику “Догляд за хворими” (поточна навчаль­на діяльність та підсумковий модульний контроль), становить 200 балів.
Конвертація кількості балів за сестринську практику в оцінки за шкалами ЕСТS та 4-ри бальною (традиційною).

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам конвертується у шкалу ЕСТS наступним чином:Оцінка ЕСТS

Статистичний показник
А


Найкращі 10% студентів


В


Наступні 25% студентів


С


Наступні 30% студентів


D


Наступні 25% студентів


Е


Останні 10% студентів


Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.
Оцінка ЕСТSОцінка за 4-ри бальною шкалою
А


"5"


В,С


"4"


D, Е


"3"


FХ,F


"2"


Оцінка з дисципліни FХ, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано модуль виробничої практики "Догляд за хворими" після її завершення.

Оцінка FХ ("2") виставляється студентам, які набрали міні­мальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не бі­льше двох разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені практики з догляду за хворими (не виконали навчальну програму або не набрали за поточну навчальну діяльність мінімальної кількості балів), мають пройти практику повторно. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, за­твердженим в установленому порядку.

Додаток 1.5. ЩОДЕННИК

проходження виробничої практики з догляду за хворими

студента ІІ курсу ____________________________________ факультету ___ групи

________________________________________________________________________

(ПІБ)

Місце проходження практики:Кафедра _________________________________________________________________

Клінічна база _____________________________________________________________

Дата,

години роботи *
Зміст виконаної роботи **


Підпис викладача ***
* окремо вказуються години роботи під час аудиторної під­готовки і самостійної роботи

** наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань з вказанням у дужках їх кількості, номера палати або назви під­розділу відділення, де вони безпосередньо виконувались

*** виконання маніпуляцій та завдань під час аудиторної підготовки засвідчується підписом викладача, під час самостій­ної роботи - старшою медичною сестрою відділення.

Додаток 2.4. ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану під час виробничої практики роботу з догляду за хворими

в обсязі обов'язків молодшого медичного персоналу

студента II курсу _______________________________. факультету _____ групи

__________________________________________________________________________

(ПІБ)

Місце проходження практики:Кафедра __________________________________________________________________

Клінічна база ____________________________________________________________________з/п


Найменування маніпуляцій

і процедур


Терапевтичне відділення


Хірургічне відділення


Педіатричне відділення


1.


Санітарно-гігієнічне прибирання приміщень
2.


Приготування та застосування дезінфікуючих розчинів

3.


Санітарна обробка хворих
4.


Застосування гігієнічної ванни
5.


Транспортування хворого у відділення
6.


Проведення антропометричних

досліджень

7.


Огляд хворих на наявність корости та педікульозу
8.


Проведення розпитування хворих
9.


Дослідження пульсу на руках
10,


Дослідження пульсу на ногах
11.


Вимірювання артеріального тиску
12.


Визначення характеристик дихання
13.


Вимірювання температури тіла
14.


Заповнення температурних листків
15.


Розкладання та роздавання ліків хворим
16.


Закапування крапель у вуха, ніс, очі
17.


Застосування гірчичників, банок, компресів
18.


Застосування грілки, пухиря з льодом
19.


Застосування клізм
20.


Користування підкладним судном, сечоприймачем
21.


Годування хворих, що знаходяться на ліжковому режимі
22.


Туалет шкіри, догляд за нігтями, волос­сям
23.


Туалет порожнини рота, очей, носа
24.


Профілактика пролежнів
25.


Підготовка посуду для взяття аналізів
26.


Участь у проведенні реанімаційних заходів
27.


Підготовка інструментарію до стери­лізації
28.


Проведення проб на якість передстерилізаційної обробки
29.


Участь у стерилізації шовного матері­алу


-
-


30.


Передопераційна підготовка шкіри та слизових оболонок


-
-


31.


Підготовка засобів для перев'язки та гігієни післяопераційної рани


-
-


32.


Годування дітей першого року життя


-


-
33.


Підмивання дітей різної статі


-


-
34.


Інше (вказати)
Підпис викладача ____________________________________

3. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

1. Нетяженко В.З.. Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загаль­ний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993. - 304 с.

2. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хво­рими з основами валеології, К., 1998. - 384 с.

3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірур­гічному стаціонарах / За ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. - Запоріжжя, 1996.

4. В.Г. Майданних, В.Г. Бурлай. Ваша дитина (догляд та виховання). - Київ 2004.-298 с.

5. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за діть­ми. - Київ 2002. Знання України. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г.

6. Методичні розробки для аудиторної та самостійної робо­ти студентів.

Додаткова література:

7. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. - М.: Медицина, 1999.

8. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. - М.: МЕДпресс-информ, 2002.

9. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби (довідник). - Дн-ск, Арт-прес, 2002.

10. П.М. Гудзенко. Раціональне харчування дітей. /Здоров'я.-Київ.-1974.

11. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994.12. Пелещук А.П , Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб.- К.: Здоров'я, 1993.Каталог: uploads -> repository -> propvn1
repository -> Методичні рекомендації до практичного заняття з теми: " вірусні дерматози " зі студентами iv-го курсу
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна Ергономіка у стоматології спеціальність
propvn1 -> Тема. Схема
propvn1 -> Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю засвоєння частини 1 «Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб»
propvn1 -> 1. Який колір шкіри у хворого на хронічний лейкоз


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка