Додаток до рішення Одеської міської ради від № статут комунальної установи «міська клінічна лікарня №3 імені професора л. Й. Алейнікової» (нова редакція) м. Одеса 2013Скачати 112.25 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір112.25 Kb.
#6123
ТипДодаток
Додаток

до рішення Одеської міської ради

відСТАТУТ


КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ


«МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3

ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Л.Й. АЛЕЙНІКОВОЇ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Одеса – 2013 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Л.Й. АЛЕЙНІКОВОЇ» (далі – Установа) згідно із законодавством України є бюджетною установою охорони здоров’я, заснованою на власності територіальної громади м. Одеси. Засновник – Одеська міська рада.

1.2. Установа здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітна Одеській міській раді. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (далі – Департамент).

1.3. Установа є правонаступником Одеської міської клінічної лікарні № 3.

1.4. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Департаменту та цього Статуту.

1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

1.6. Установа має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки та інші необхідні реквізити.

1.7. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника; Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.

1.8. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УСТАНОВИ
2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Л.Й. АЛЕЙНІКОВОЇ».

2.2. Скорочене українською мовою: КУ «МКЛ № 3 ім. проф. Л.Й. Алейнікової».

2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Л.И. АЛЕЙНИКОВОЙ».

2.4. Скорочене російською мовою: КУ «ГКБ № 3 им. проф. Л.И. АЛЕЙНИКОВОЙ».

2.5. Місцезнаходження Установи: Україна, 65014, м. Одеса, Лідерсівський бул., 11.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Метою діяльності Установи є забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів, послуг медичного характеру в обсязі виділених бюджетних асигнувань.

3.2. Основними напрямками діяльності Установи є:

- здійснення медичної практики;

- надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню;

- здійснення експертизи тимчасової непрацездатності;

- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях стаціонару;

- впровадження в практику обслуговування населення сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих;

- організація та проведення навчання персоналу інших медичних закладів на робочих місцях згідно з профілем організації;

- розвиток і удосконалення організаційних форм, методів і систем розвитку медичного обслуговування населення;

- надання невідкладної медичної допомоги хворим незалежно від місця проживання;

- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, та іногороднім громадянам на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання платної медичної допомоги населенню та працівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- участь у підготовці медичних працівників шляхом надання баз для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних медичних установ відповідно до договорів з Одеським національним медичним університетом і міжклінічними кафедрами й організаціями;

- виступати клінічною базою для проведення клінічних досліджень (випробовувань) лікарських засобів, нових методів та методик діагностики, лікування і реабілітації хворих відповідно до чинного законодавства;

- здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, використанням, знищенням, відпуском наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- підвищення якості медичного обслуговування;

- здійснення господарської діяльності для досягнення мети і завдань Установи в порядку, передбаченому чинним законодавством України, задоволення попиту на медичні послуги;

- надання населенню комплексу оздоровчо-реабілітаційних послуг;

- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;

- встановлення і розвиток міжнародних професійних і економічних зв’язків;

- надання населенню медичних послуг в рамках державних гарантій забезпечення громадян безоплатною медичною допомогою та послугами, що спрямовані на забезпечення профілактики хвороб та інших розладів здоров'я, на підставі договорів про державну закупівлю таких послуг, що укладаються відповідно до вимог закону;

- організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом направлення пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Установою після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

3.3. Установа здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров'я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом.
4. МАЙНО УСТАНОВИ
4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси, належить Установі на правах оперативного управління.

4.2. Установа має право володіння, розпорядження та користування майном, придбаним за рахунок господарської діяльності та додаткових джерел фінансування в межах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.


  1.  Джерелом формування майна Установи є:

4.4.1. Бюджетні кошти.

   1. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:

- від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями й установами;

- плата за оренду майна;

- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;

- інші власні надходження.

4.4.3. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.


  1. Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством України та рішеннями Одеської міської ради.

4.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.


 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

5.1. Установа має право:

5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з плановими завданнями Управління, контрольними показниками; визначати стратегію й основні напрямки свого розвитку відповідно до комплексних і цільових загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.

5.1.2. Укладати угоди про спільну діяльність із дозволу Засновника та інші цивільно-правові договори з підприємствами, установами й організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України.

5.1.3. Відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в банківських установах та органах Державного казначейства України.

5.1.4. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Управління та збереження профілю Установа може створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи.

5.1.5. Організовувати діяльність Установи щодо забезпечення виконання договору про надання медичних послуг за рахунок коштів бюджету міста та виконання інших укладених договорів.

5.1.6. У разі, коли особа, яка звернулась до Установи, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані нею безпосередньо з використанням наявних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Установа зобов’язана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров'я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

5.2. Установа зобов’язана:


   1. Забезпечувати надання медичних послуг за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм та укладених договорів.

   2. Надавати оперативну інформацію за запитом Департаменту.

   3. Забезпечити цільове використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів.

   4. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства України за результатами своєї діяльності.

   5. Своєчасно здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, своєчасно освоювати нові виробничі потужності і вводити в дію придбане устаткування та техніку.

5.2.6. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.7. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ і осіб незалежно від форм власності.

5.2.8. Надавати відповідно до планових завдань, контрольних показників та укладених договорів медичні послуги та здійснювати інші види діяльності.

5.2.9. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.10. Здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості як у результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи Установи.

5.2.11. Забезпечувати при наданні медичних послуг дотримання відповідних, пов’язаних з наданням медичної допомоги, особистих прав фізичної особи, встановлених Цивільним кодексом та іншими законами України, а також затверджених у встановленому порядку стандартів якості медичної допомоги, клінічних протоколів і вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

5.3. Установа здійснює облік і веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.
6. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
6.1. Керівництво Установою здійснює її керівник – головний лікар.

6.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Установи здійснюється міським головою за поданням начальника Департаменту. Керівник Установи призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.  1. Керівник Установи:

6.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Установи за винятком тих, що віднесені до компетенції Одеської міської ради, її виконавчого комітету, Управління.

6.3.2. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи, за додержання вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів Департаменту.

6.3.3. Несе відповідальність за формування та виконання плану використання бюджетних коштів і плану розвитку Установи, виконання показників ефективності, якості послуг, що надаються Установою, використання наданого в оперативне управління майна.

6.3.4. Діє без доручення від імені Установи, представляє її у всіх підприємствах, установах і організаціях.

6.3.5. Розпоряджається коштами та майном Установи відповідно до чинного законодавства, рішень Засновника і цього Статуту.


   1. Укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень.

6.3.7. Відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в банківських установах та органах Державного казначейства України.

6.3.8. Несе особисту відповідальність за результати своєї діяльності.

6.3.9. Розробляє штатний розклад Установи та затверджує Положення про її структурні підрозділи.

6.3.10. Організує акредитацію Установи.

6.3.11. Несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення обліку та складання статистичної звітності.

6.3.12. Приймає та звільняє працівників згідно з КЗпП України.

6.3.13. Встановлює правила внутрішнього розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.

6.3.14. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Установи.

6.3.15. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

6.3.16. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом та Департаментом до компетенції керівника.

6.4. Дорадчо-консультативним органом керівника є Медична рада. Регламент діяльності Медичної ради затверджується керівником Установи.

6.5. Право першого підпису на фінансових документах має головний лікар Установи. Право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, що обслуговує Установу.

6.6. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності Установи покладається на адміністрацію Установи та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.
7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА

ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, у тому числі надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.

7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.

7.3. Бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності Установи здійснюється централізованою бухгалтерією при лікувально-профілактичній установі, визначеній розпорядженням міського голови.

7.4. Фінансування установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до схеми фінансування галузі «Охорона здоров'я», затвердженої розпорядженням міського голови.

7.5. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.

7.6. Установа за згодою Засновника здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
8.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.
9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ
9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Засновника.

9.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду.

9.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.

9.5. У разі ліквідації Установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

9.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє свою діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.Секретар ради О. Бриндак
Каталог: images -> File -> DODATKI2013 -> PROEKTispolkom
PROEKTispolkom -> Рішення Одеської міської ради від № стратегі я Економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року одеса 2013 Зміст Стор
PROEKTispolkom -> Програма соціально-економічного розвитку
PROEKTispolkom -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»
PROEKTispolkom -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про адміністративні послуги»

Скачати 112.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка