Додаток до наказу № від 24 квітня 2014 р. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічнихСторінка1/3
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.8 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3
Додаток до наказу

__________від 24 квітня 2014 р.
ПОЛОЖЕННЯ

про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних

працівників Національного університету державної податкової служби України
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного університету державної податкової служби України (далі – Положення) визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні (виборні) посади науково-педагогічних працівників Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет), а саме: ректора, деканів факультетів (директорів інститутів), завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів.

1.2. Положення розблено на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" зі змінами та доповненнями, Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 № 744, Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці України від 29.12.2004 № 336, Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, погоджених з Міністерством соціальної політики України та затверджених наказом Міністерства освіти та науки України від 01.06.2013 № 665, інших нормативних актів Міністерства освіти і науки України та органу виконавчої влади, в сфері управління якого перебуває Університет (далі – Уповноважений орган), наказу Університету від 24.04.2014 № 741 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик виборних посад науково-педагогічних працівників Національного університету державної податкової служби України» (далі – Кваліфікаційні характеристики), Статуту та Колективного договору Університету.

1.3. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, стаж наукової, науково-педагогічної роботи та/або досвід практичної діяльності, а також випускники магістратури, аспірантури, докторантури, які відповідають вимогам затверджених Кваліфікаційних характеристик на ці посади.

Молоді спеціалісти (за наявності відповідного направлення/рекомендації), випускники магістратури, аспірантури та докторантури можуть бути прийняті на посади науково-педагогічних працівників до оголошення конкурсу на умовах трудового договору (контракту).

1.4. Для організації та проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних (виборних) посад науково-педагогічних працівників наказом ректора Університету утворюється Конкурсна комісія у складі голови (першого проректора), секретаря (начальника відділу кадрів) і членів комісії (проректорів, деканів (директорів інститутів), представника Уповноваженого органу, голови первинної профспілкової організації Університету, інших осіб у разі необхідності.

Головне завдання Конкурсної комісії – перевірка відповідності поданих претендентами на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників документів вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників чинним законодавством України.2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Конкурс – спеціальна форма добору персоналу, що має на меті забезпечити альтернативні вибори на вакантні посади науково-педагогічних працівників Університету з числа осіб, які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти, що визначаються Кваліфікаційними характеристиками відповідних посад.

2.2. Конкурс проводиться у такі етапи: • прийняття рішення про проведення Конкурсу та опублікування оголошення про це в засобах масової інформації і на офіційному інтернет-сайті Університету;

 • створення Конкурсної комісії;

 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у Конкурсі, та їх попередній розгляд Конкурсною комісією на відповідність встановленим Кваліфікаційним характеристикам відповідних посад;

 • проведення оцінювання професійного рівня та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад шляхом обговорення на засіданнях кафедр, колегіальних органів громадського самоврядування Університету (факультету) в установленому чинним законодавством порядку;

 • обрання на посаду шляхом таємного голосування;

 • укладення трудового договору (контракту).

  1. Конкурс на заміщення вакантної посади ректора Університету оголошується Уповноваженим органом у встановленому чинним законодавством України порядку. Уповноважений орган приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора Університету і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету для голосування.

  2. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора, терміни й умови його проведення публікуються в засобах масової інформації та офіційному інтернет-сайті Уповноваженого органу та Університету.

  3. Рішення про проведення конкурсу за наявності вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме: деканів факультетів (директорів інститутів), завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів приймає ректор, про що видається наказ по Університету.

  4. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету, терміни й умови його проведення публікуються в засобах масової інформації та офіційному інтернет-сайті Університету.

  5. В оголошенні про проведення Конкурсу розміщуються такі відомості:

 • повна назва Університету з зазначенням його місцезнаходження та номерів контактних телефонів;

 • перелік вакантних посад із приміткою, що додаткова інформація про Кваліфікаційні характеристики, розмір та умови оплати праці тощо надається відділом кадрів;

 • термін подання документів.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, яка не суперечить чинному законодавству.

  1. Про зміни умов оголошеного конкурсу або його скасування видається наказ по Університету, про що розміщується інформація у відповідних засобах масової інформації та на офіційному інтернет-сайті Університету.

  2. Конкурс оголошується:

 • на вакантні посади, що вважаються такими після звільнення науково-педагогічних працівників на підставах, передбачених законодавством про працю;

 • на вакантні посади при введені нових посад до Штатного розпису Університету;

 • на посади, які, згідно з наказом ректора, зайняті науково-педагогічними працівниками за строковим трудовим договором до обрання за Конкурсом;

 • на посади деканів факультетів (директорів інститутів) та завідувачів кафедр у зв’язку з закінченням строку обрання на ці посади та/або закінченням строку трудових договорів (контрактів);

 • на посади професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів у зв’язку з закінченням строку обрання на ці посади та/або закінченням строку трудових договорів (контрактів);

 • на посади науково-педагогічних працівників, які працюють в Університеті за строковим трудовим договором (контрактом), дія якого припиняється після закінчення навчального року та до початку нового навчального року.

  1. Конкурс не оголошується на посади:

а) зайняті вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах; зайняті жінками, що мають дітей віком до 3-х років, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - віком до 6-ти років; одинокими матерями при наявності дитини віком до 14 років або/та дитини-інваліда;

б) тимчасово вільні у зв’язку з переведенням працівників, які їх займали, в аспірантуру, докторантуру, на посади наукових співробітників для завершення докторської дисертації, на стажування;

в) за сумісництвом;

г) в інших випадках, коли за працівником зберігається місце роботи (посада).

2.11. Посада ректора Університету заміщується особами, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора, стаж наукової або науково-педагогічної роботи - не менше 10 років, вільно володіє державною мовою.

2.12. Посада декана факультету (директора інституту) заміщується особами, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника), стаж науково-педагогічної роботи - не менше 5 років.

2.13. Посада завідувача кафедри заміщується особами, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника), стаж науково-педагогічної роботи - не менше 2 років.

2.14. Посада професора заміщується особами, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника), стаж науково-педагогічної роботи - не менше 5 років.

2.15. Посада доцента заміщується особами, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника), стаж науково-педагогічної роботи - не менше 3 років.

2.16. Посада старшого викладача та викладача заміщується особами, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), стаж наукової, науково-педагогічної роботи - не менше 2 років.

2.17. Посада асистента заміщується особами, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), без вимог до стажу наукової або науково-педагогічної роботи.

2.18. У разі реорганізації (злиття, поділ, приєднання) інституту, факультету або кафедри заміщення вакантних посад здійснюється відповідно до цього Положення.

Реорганізація структурних підрозділів Університету без скорочення штатної чисельності не є обов’язковою підставою для проведення конкурсу науково-педагогічних працівників. Заміщення посади завідувача новоствореної кафедри під час об’єднання кафедр відбувається шляхом конкурсу.

При створенні нової кафедри шляхом поділу раніше існуючої (базової), її завідувач обирається за конкурсом, а завідувач раніше існуючої (базової кафедри) зберігає свої повноваження до закінчення строку дії трудового договору (контракту).

При поділі кафедри та створенні на її базі двох нових, заміщення посад завідувачів обох нових кафедр відбувається шляхом конкурсу.

2.19. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, які встановлено до науково-педагогічних працівників Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", кваліфікаційними характеристиками професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, погодженими з Міністерством соціальної політики України та затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 01.06.2013 № 665 (додаток 1), іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Уповноваженого органу та умовам оголошеного конкурсу, зокрема: • постійно підвищують свій професійний і науковий рівень та педагогічну майстерність;

 • забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітньо-професійної програми відповідного напряму підготовки та/або спеціальності;

 • є авторами підручників, навчально-методичних посібників, інших навчальних і наукових праць, свідоцтв (патентів);

 • здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів;

 • мають досвід практичної роботи за профілем кафедри;

 • дотримуються норм педагогічної етики і моралі;

 • дотримуються Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору Університету;

 • вільно володіють державною мовою.

2.20. Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вимогам оголошеного
конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову
мотивовану відмову. Не допускається немотивована відмова в допуску до участі у конкурсі.

2.21. До участі у конкурсі не допускаються особи, яких: • позбавлено права обіймати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін;

 • в інших випадках, установлених чинним законодавством.
 1. ПРИЙОМ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

3.1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, (далі - кандидат) подає до Конкурсної комісії Університету (у разі виборів ректора – до Конкурсної комісії Уповноваженого органу) Конкурсну справу (додаток 2), що має містити такі документи: • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора (керівника Уповноваженого органу) (додаток 3,4);

 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в Університеті);

 • автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті);

 • дві фотокартки розміром 4 на 6 см (для осіб, які не працюють в Університеті);

 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, посвідчені нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку (для осіб, які не працюють в Університеті);

 • копію трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють Університеті), посвідченої нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку;

 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб, які не працюють в Університеті);

 • копію документів про відношення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних осіб, які не працюють в Університеті);

 • довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

 • характеристику (рекомендацію) з останнього місця роботи або навчання за бажанням (для осіб, які не працюють в Університеті);

 • медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров`я України (для осіб, які не працюють в Університеті);

 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних;

 • список наукових та навчально-методичних праць, за наявності (додаток 5);

 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);

 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в Університеті) (додаток 6);

 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п'яти років (за наявності).

Кандидат може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня та ділової репутації тощо.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

При поданні заяви кандидат повинен мати при собі оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, документа про відношення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних) та трудової книжки (за наявністю) або її завіреної копії.


 1. Прийом документів (матеріалів), що містяться у Конкурсній справі здійснює Секретар Конкурсної комісії (начальник відділу кадрів). Секретар Конкурсної комісії проводить перевірку документів (матеріалів) Конкурсної справи та їх повноту, а саме: звіряє інформацію, зазначену в заяві та особовому листку з обліку кадрів, з даними паспорта громадянина України, трудової книжки (за наявності) або її посвідченої копії, дипломів про повну вищу освіту та/або наявний науковий ступінь, атестатів про вчені звання, військового квитка та інших наданих кандидатом документів. При цьому він ознайомлює кандидата під підпис з цим Положенням, професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади, особливостями прийому та роботи в Університеті відповідно до відомчих нормативно-правових документів.

Секретар Конкурсної комісії не пізніше як за 3 дні інформує кандидата про дату та місце проведення засідання кафедри, на якому відбудеться обговорення кандидатів, які претендують на посаду, а також засідання Вченої ради Університету (Вченої ради факультету, інституту) з обрання на посаду.

 1. Кандидат, документи якого не відповідають встановленим вимогам, за рішенням Конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускається, про що йому письмово повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

 1. Подані кандидатами до участі в конкурсі документи та матеріали обліковуються Секретарем Конкурсної комісії в журналі та зберігаються у відділі кадрів Університету.

У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов’язковим, претенденту відмовляється у реєстрації заяви на участь у конкурсі.

3.5. Після закінчення встановлених умовами конкурсу термінів подачі документів, заяви на участь у Конкурсі не приймаються.

3.6. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників має бути проведений протягом одного місяця (як виняток, за наявності об’єктивних причин, – двох місяців) після закінчення терміну подачі документів.


 1. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ КАНДИДАТІВ ТА ЇХ ВІДБІР

 1. Після закінчення терміну прийому документів Конкурсна комісія у тижневий строк розглядає матеріали, які надійшли на Конкурс, та приймає рішення (у письмовій формі по кожній кандидатурі) про допуск кандидатів, які відповідають умовам оголошеного конкурсу та вимогам чинного законодавства України, до участі в ньому.

 2. При позитивному рішенні Конкурсної комісії Уповноваженого органу вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету проводиться обрання на вакантну посаду ректора. Процедура обрання ректора викладена у Розділах 5 та 6.

4.3. При позитивному рішенні Конкурсної комісії Університету Конкурсні справи кандидатів на заміщення посади декана факультету (директора інституту) в установленому порядку передаються до Вченої ради факультету (інституту) (вченому секретарю).

4.3.1. За результатами розгляду Конкурсних справ по кожному кандидату, який бере участь у конкурсі, Вчена рада факультету (інституту, вчений секретар) в установленому порядку готує висновок щодо його професійних та особистісних якостей, з яким ознайомлює кандидата.   1. Негативний висновок Вченої ради факультету (інституту) не дає права відмовляти кандидату у розгляді його кандидатури Вченою радою факультету (інституту) в установленому законодавством порядку.

4.3.3. Процедура обрання декана факультету (директора інституту) викладена у Розділів 5 та 7.

  1. При позитивному рішенні Конкурсна комісія скеровує матеріали Конкурсних справ кандидатів на заміщення посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора та завідувача кафедри на відповідну кафедру для їх опрацювання.

4.5.1. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації кандидата кафедра може запропонувати йому прочитати пробну лекцію, провести семінарське або практичне заняття тощо (додаток 7). Обговорення кандидатур проводиться на засіданні кафедри в присутності кандидатів.

   1. Засідання кафедри, на якій обговорюються кандидати на посаду завідувача кафедри, проводить проректор або декан відповідного факультету (директор інституту).

4.6. За результатами розгляду Конкурсних справ та проведених пробних занять по кожному кандидату, який бере участь у конкурсі, кафедра (вчена рада факультету (інституту)) готує висновок щодо його професійних та особистісних якостей, з яким ознайомлює кандидата до засідання вченої ради факультету (інституту) (для асистента, викладача, старшого викладача, доцента) та до Вченої ради Університету (для професора та завідувача кафедри). Витяг з протоколу засідання кафедри разом з матеріалами Конкурсних справ передаються до Вченої ради факультету (інституту) (для асистента, викладача, старшого викладача, доцента) та до Вченої ради Університету (для професора та завідувача кафедри) (додаток 8).

  1. Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти кандидату у розгляді його кандидатури відповідною Вченою радою.

  2. Процедура обрання завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента викладена у Розділах 5, 8 та 9.

  3. Спірні питання щодо обрання декана факультету (директора інституту), завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента в тижневий термін розглядає Конкурсна комісія Університету, рекомендації якої є підставою для прийняття відповідного рішення Вченою радою Університету (факультету, інституту) у порядку, встановленому законодавством України. 1. ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ

5.1. Обрання науково-педагогічних працівників проводиться таємним голосуванням: • ректора Університету – Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;

 • завідувача кафедри та професора – Вченою радою Університету;

 • декана факультету (директора інституту), доцента, старшого викладача та викладача, асистента – Вченою радою відповідного факультету (інституту).

 1. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури на відповідну посаду оголошується висновок за результатами вивчення їх Конкурсних справ та проводиться обговорення у присутності кандидатів (як виняток, обговорення може проводитися за відсутності кандидата, але за обов'язкової наявності його відповідної письмової заяви). У разі необхідності, за рішенням Вченої ради Університету (факультету, інституту), кандидату може бути надано можливість виступу.

 2. Прізвища всіх кандидатів на заміщення відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради Університету (факультету, інституту) має право голосувати лише за одну кандидатуру на кожну вакантну посаду. В усіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними (додатки 9-13).

 1. Рішення Вченої ради Університету (факультету, інституту) під час проведення голосування вважається дійсним, якщо в ньому взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради Університету (факультету, інституту).

 2. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія із членів відповідної Вченої ради Університету (факультету, інституту) кількістю не менше трьох осіб. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада Університету (факультету, інституту) відкритим голосуванням (додаток 14). Окрема думка членів лічильної комісії додається до протоколу.

 3. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради Університету (факультету, інституту).

 4. Якщо при проведенні конкурсу, у якому брали участь два або більше кандидати, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж засіданні Вченої ради Університету (факультету, інституту). При повторенні цього результату конкурс уважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

 5. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради Університету (факультету, інституту), конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

 1. Рішення відповідної Вченої ради Університету (факультету, інституту) є остаточним, якщо воно не суперечить чинному законодавству та цьому Положенню. У разі їх порушення ректор скасовує рішення Вченої ради Університету (факультету, інституту), про що видає наказ.

 1. Витяг з рішення Вченої ради Університету (факультету, інституту) про обрання кандидата на посаду в установленому порядку передається до відділу кадрів для подальшого зберігання в особовій справі. 1. обрання РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету обирає і рекомендує Уповноваженому органу кандидатури претендентів на посаду ректора Університету, які набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Уповноважений орган, згідно зі ст. 39 Закону України «Про вищу освіту», зобов'язаний призначити одну з рекомендованих кандидатур строком до семи років на умовах трудового договору (контракту).

6.2. У разі, якщо жоден з претендентів на посаду ректора Університету не набрав у першому турі потрібної кількості голосів (30 відсотків від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету), проводиться другий тур виборів. До голосування у другому турі допускається не більше двох кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів на посаду ректора не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, конкурс оголошується повторно.

6.3. Якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету. Уповноважений орган, згідно зі ст. 39 Закону України «Про вищу освіту», до проведення нових виборів призначає виконуючого обов'язки ректора Університету на умовах трудового договору (контракту) на строк не більше ніж два роки.

6.4. Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету подана Уповноваженому органу на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше 30 відсотків голосів виборців, останній, згідно зі cт. 39 Закону України «Про вищу освіту», може не призначити рекомендовану кандидатуру та подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету мотивоване заперечення (у тому числі у разі порушення визначеної процедури проведення конкурсу). Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету розглядає заперечення і виносить своє рішення. В іншому випадку відбувається повторне висунення кандидатур на посаду ректора Університету. Якщо вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету при повторному голосуванні підтверджує двома третинами голосів від статутного складу своє рішення щодо рекомендованої кандидатури ректора, Уповноважений орган зобов’язаний призначити цю кандидатуру на посаду ректора Університету згідно зі ст. 39 Закону України «Про вищу освіту».

6.5. Позитивне рішення Вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету є підставою для укладання трудового договору з обраною особою і видання наказу Керівником Уповноваженого органу про прийняття її на роботу на посаду ректора (додаток 16).


 1. обрання декана факультету (директора інституту)

7.1. Декан факультету (директор інституту) обирається таємним голосуванням на засіданні Вченої ради факультету (інституту) і рекомендується ректору Університету для призначення на посаду та укладання трудового договору (контракту).

Засідання Вченої ради факультету (інституту) проводить голова або заступник голови конкурсної комісії.

7.2. Декан факультету (директор інституту) обирається з числа науково-педагогічних працівників факультету (інституту).

7.3. Кандидатури претендентів на посаду декана факультету (директора інституту) можуть висувати Вчена рада факультету (інституту), кафедри.

Науково-педагогічні та наукові працівники можуть висувати свою кандидатуру шляхом самовисування.

7.4. Висунення кандидатур претендентів проводиться протягом місяця від дня опублікування оголошення. Відповідний витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (інституту), кафедри, якими висунені кандидатури претендентів, і заяви окремих науково-педагогічних та наукових працівників (самовисуванців) передаються до Конкурсної комісії (додаток 15).

7.5. Запропоновані (самовисунені) кандидати подають письмову заяву на ім’я ректора про своє бажання брати участь у конкурсі на посаду декана факультету (директора інституту). Кандидат на посаду декана факультету (директора інституту), крім обов’язкових документів Конкурсної справи, передбачених п. 3.1. цього Положення, додатково подає до Конкурсної комісії власний проект стратегії розвитку факультету (інституту) за напрямами його діяльності (додаток 17).

7.6. Конкурсна комісія встановлює відповідність об’єктивних даних претендентів на посаду декана факультету (директора інституту) умовам конкурсу та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про вищу освіту», а також Кваліфікаційним характеристикам, реєструє їх як кандидатів на посаду декана факультету (директора інституту) і визначає дату проведення виборів декана факультету (директора інституту).

7.7. Оголошення про обрання декана факультету (директора інституту) із зазначенням дати та місця засідання Вченої ради факультету (інституту), список кандидатів на посаду декана факультету (директора інституту) із зазначенням вченого звання, наукового ступеня, посади, а також структурних підрозділів (підрозділу) або осіб (особи), якими висунена кандидатура претендента розміщується на інформаційному сайті Університету (факультету, інституту) за 10 днів до засідання Вченої ради факультету (інституту).

7.8. Прізвища претендентів на посаду декана факультету (директора інституту), які не зняли свою кандидатуру від подальшого розгляду, вносять в один бюлетень для таємного голосування. Кожен член Вченої ради факультету (інституту) має право голосувати лише за одного претендента (кожен член Вченої ради факультету (інституту) повинен у графі бюлетеня «Результати голосування» залишити лише одну позицію «за» чи «проти» інше викреслити). При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними (додаток 9).

7.9. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія з членів Вченої ради факультету (інституту) в кількості не менше трьох членів Вченої ради факультету (інституту). Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада факультету (інституту) відкритим голосуванням (додаток 14).

7.10. Рішення Вченої ради факультету (інституту) вважається легітимним, якщо в голосуванні брало участь не менше, ніж дві третини її складу.

Обраним уважається претендент, який здобув більше 50 % голосів присутніх на цьому засіданні Вченої ради факультету (інституту).

Якщо у виборах декана факультету (директора інституту) брало участь два або більше претендентів на посаду декана факультету (директора інституту), і голоси членів Вченої ради факультету (інституту) розділились порівну, проводять повторне голосування на тому ж засіданні Вченої ради факультету (інституту). При повторенні такого самого результату голосування конкурс уважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

7.11. Позитивне рішення Вченої ради факультету (інституту) є підставою для укладання трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття її на роботу.

7.12. У разі створення нового факультету (інституту) ректор наказом по Університету призначає на умовах трудового договору (контракту) виконувача обов'язків його декана (директора) на строк до оголошення конкурсу та проведення виборів декана факультету (директора інституту).

7.13. Декана факультету (директора інституту), не обраного на новий строк, звільняють з посади після обрання нового декана факультету (директора інституту) або призначення ректором на умовах трудового договору (контракту) виконувача обов’язки декана факультету (директора інституту) на строк до оголошення конкурсу та проведення виборів декана факультету (директора інституту), але не більше, ніж на один рік.

7.14. У разі дострокового звільнення декана факультету (директора інституту), ректор наказом по Університету покладає виконання обов’язків, як правило, на одного з професорів (доцентів) факультету (інституту) до проведення конкурсу.

7.15. Ректор Університету може порушити питання перед Вченою радою факультету (інституту) про скасування виборів декана факультету (директора інституту), якщо під час проведення конкурсу не дотримано цього Положення, інших нормативних актів та ініціювати проведення повторного конкурсу.

7.16. Претендент, який обраний за конкурсом на посаду декана (директора), подає заяву до відділу кадрів.

7.17. Строк трудового договору (контракту) з деканом факультету (директором інституту), який працював на вказаній посаді до конкурсу, встановлюється з урахуванням виконання попереднього трудового договору (контракту) та якості виконання посадових обов`язків за звітний період.
 1. обрання завідувача кафедри, професора кафедри

8.1. Завідувач кафедри і професор кафедри (далі – професор) обираються за конкурсом таємним голосуванням на засіданні Вченої ради Університету при умові попереднього розгляду їх кандидатур на засіданні кафедри.

8.2. Претендент на посаду завідувача кафедри, крім обов’язкових документів, передбачених п. 3.1. цього Положення, додатково подає до Конкурсної комісії власний проект стратегії розвитку кафедри за напрямами діяльності.

8.3. Претендент на посаду професора, крім обов’язкових документів, передбачених п. 3.1. цього Положення, додатково подає до Конкурсної комісії пакет навчально-методичної документації та інші матеріали авторських курсів.

8.4. Конкурсна комісія у тижневий строк після закінчення терміну подачі заяв на участь у конкурсі на посаду завідувача кафедри або професора вивчає Конкурсну справу кандидата, встановлює відповідність умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Кваліфікаційним характеристикам, і готує матеріали Конкурсних справ, подані кандидатами, для розгляду на засіданні відповідної кафедри для подальшого обговорення та прийняття рекомендацій щодо заміщення відповідної посади. Засідання Конкурсної комісії проводиться в присутності кандидата на відповідну посаду.

8.5. Висновки кафедри про відповідність професійних та особистих якостей кандидатів на посаду завідувача кафедри та професора умовам конкурсу та вимогам посади, а також рекомендації кафедри щодо кожної кандидатури ухвалюються таємним голосуванням штатних науково-педагогічних працівників кафедри простою більшістю голосів (додаток 8).

Кандидати мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання Вченої ради університету.

Негативний висновок кафедри не позбавляє кандидата права продовжити участь у конкурсі та розгляді його кандидатури на засіданні Вченої ради Університету.

8.6. Представник Конкурсної комісії ознайомлює членів Вченої ради Університету з матеріалами Конкурсної справи кожного кандидата і з рекомендаціями кафедри по кожній кандидатурі на засіданні Вченої ради Університету перед таємним голосуванням. Обговорення кандидатури кожного кандидата проводиться на засіданні Вченої ради Університету в його присутності (як виняток, обговорення може проводитися за відсутності претендента, але за обов’язкової наявності його відповідної письмової заяви).

8.7. Рішення Вченої ради Університету про обрання завідувача кафедри чи професора вважають дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше ніж дві третини членів Вченої Ради Університету. Обраним вважають претендента, який набрав найбільшу кількість голосів за умови, що вона становить більше 50 % голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

8.8.Претендент, який обраний за конкурсом на відповідну посаду науково-педагогічного працівника Університету подає заяву до відділу кадрів.

8.13. Строк трудового договору (контракту) із завідувачем кафедри, професором, які працювали на кафедрі до конкурсу, встановлюється з урахуванням виконання попереднього трудового договору (контракту) та якості виконання посадових обов’язків за звітний період.9. обрання доцента, старшого викладача, викладача,

асистента
9.1. Доцент кафедри, старший викладач кафедри, викладач кафедри, асистент кафедри (далі – доцент, старший викладач, викладач, асистент) обираються за конкурсом таємним голосуванням на засіданні Вченої ради факультету (інституту).

9.2. Кандидат на посаду доцента або старшого викладача додатково подає до Конкурсної комісії власний пакет навчально-методичної документації з навчальних(ої) дисциплін(и), які він викладає, а претендент на посаду викладача або асистента – методичні розробки щодо проведення практичних занять, семінарів, лабораторних робіт тощо.

9.3. Конкурсна комісія у тижневий термін після закінчення терміну подачі заяв на участь у конкурсі вивчає всі матеріали Конкурсної справи, подані кандидатами, включаючи додаткові згідно з п.9.2, встановлює відповідність та об’єктивність Конкурсних справ кандидатів умовам конкурсу та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Кваліфікаційним характеристикам і подає всі матеріали Конкурсних справ для подальшого обговорення на засіданні кафедри та прийняття рекомендацій щодо заміщення відповідної посади. Засідання Конкурсної комісії проводиться в присутності кандидатів на відповідну посаду.

9.4. Кандидатури претендентів на заміщення посад доцента, старшого викладача, викладача, асистента, попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності.

При проведенні конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників новоствореної кафедри засідання проводить представник Конкурсної комісії (декан факультету або проректор).

За результатами обговорення звіту претендента та/або пробного заняття, списку наукових та навчально-методичних праць, кафедра приймає письмовий висновок з відповідними рекомендаціями, які ухвалює таємним голосуванням штатних науково-педагогічних працівників кафедри простою більшістю голосів.

Негативний висновок кафедри не позбавляє кандидата права участі в конкурсі та розглядати його кандидатуру на засіданні Вченої ради факультету (інституту).

9.5. Представник Конкурсної комісії ознайомлює членів Вченої ради факультету (інституту) з матеріалами Конкурсної справи кандидата і з рекомендаціями кафедри на засіданні Вченої ради факультету (інституту) перед таємним голосуванням по кожній кандидатурі. Обговорення кандидатури кожного кандидата проводиться на засіданні Вченої ради факультету (інституту) в його присутності (як виняток, обговорення може проводитися за відсутності кандидата, але за обов’язкової наявності його відповідної письмової заяви).

9.6. Особа, яка обрана за конкурсом на відповідну посаду науково-педагогічного працівника Університету, подає заяву на ім`я ректора до відділу кадрів.

9.7. Рішення Вченої ради факультету (інституту) є підставою для укладання з обраною особою трудового договору (контракту), строк якого встановлюється за погодженням сторін від 1 до 5 років, і видання наказу ректора про прийняття цієї особи на відповідну посаду (для декана факультету (директора інституту) та завідувача кафедрою - 7 років).

9.8. Строк контракту з науково-педагогічним працівником, який працював на кафедрі до конкурсу, встановлюється з урахуванням виконання попереднього трудового договору (контракту) та якості виконання індивідуального плану роботи за звітний період.


 1. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

10.1. Підставою для укладення з науково-педагогічним працівником трудового договору (контракту) та видання наказу ректора про призначення на відповідну посаду є рішення Вченої ради Університету (факультету, інституту) про обрання відповідної особи на посаду науково-педагогічного працівника, що у тижневий термін подається у відділ кадрів Університету.

10.2. Відповідно до чинного законодавства, при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників після проведення Конкурсу може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт.

10.3. Строк трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо строку трудового договору має право кожна із сторін.

10.4. На підставі Закону України «Про вищу освіту» при прийнятті на роботу таких науково-педагогічних працівників, як ректор, декан факультету (директор інституту) та завідувач кафедри строк трудового договору у національному ВНЗ складає 7 років.

10.5. Після обрання науково-педагогічного працівника на посаду відповідною Вченою радою обрана особа в тижневий термін пише заяву з клопотанням щодо встановлення конкретного строку трудового договору (контракту) в межах строків, встановлених чинним законодавством. До заяви додається витяг з протоколу засідання кафедри та рішення відповідної Вченої ради. Заява з додатками передається до відділу кадрів для подальшого погодження з завідувачем кафедри, деканом факультету (директором інституту) та проректором. Рішення щодо строку дії трудового договору (контракту) приймається ректором Університету.

10.6. Трудовий договір (контракт) оформляється в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін. У трудовому договорі (контракті) передбачаються строк його дії; права, обов'язки та відповідальність сторін за невиконання його умов; умови оплати та організації праці; додаткові, порівняно із законодавством, умови припинення трудових відносин; соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання обов'язків науково-педагогічного працівника. Конкретні зобов’язання в трудовий договір (контракт) вносяться за погодженням з науково-педагогічним працівником завідувачем кафедри, деканом факультету (директором інституту), проректорами. Трудовий договір (контракт) набирає чинності з дати його підписання сторонами.

10.7. Не пізніше як за три місяці до закінчення дії строкових трудових договорів (контрактів) науково-педагогічних працівників відділ кадрів Університету доводить інформацію про це до відома деканів факультетів (директорів інститутів) та завідувачів кафедр.

10.8. Не пізніше, як за два місяці до закінчення дії строкових трудових договорів (контрактів) науково-педагогічні працівники, які працюють на посадах професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента, мають право звернутися до ректора Університету з заявою щодо продовження  його дії на новий строк, якщо строк трудового договору (контракту) не перевищував встановленого цим Положенням строку дії трудового договору (контракту), відповідно до 5 та 7 років.

10.9. Не пізніше як у тижневий термін після надходження і реєстрації у встановленому порядку заяви про продовження дії трудового договору (контракту) та попередньому розгляді деканом факультету (директором інституту), проректорами за напрямами діяльності, відділ кадрів скеровує її завідувачу відповідної кафедри для заслуховування звіту науково-педагогічного працівника на найближчому засіданні кафедри. На засідання кафедри науково-педагогічний працівник подає: • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу (далі - Звіт) у період дії попереднього трудового договору (контракту) (підписаний науково-педагогічним працівником і зав. кафедри) (додаток 6);

 • рецензію на відкриту лекцію, практичне заняття (підписи 3-х рецензентів) (додаток 7);

 • список наукових та навчально-методичних праць (підписаний автором і вченим секретарем факультету (інституту) (додаток 5);

 • примірник трудового договору (контракту).

10.10. За результатами Звіту кафедра приймає рішення в установленому порядку таємним голосуванням, яке оформляється у вигляді обґрунтованої рекомендації (чи не рекомендації) про продовження трудового договору (контракту) (додаток 8). В рішенні кафедри обов’язково має бути відображена характеристика роботи працівника за період діючого трудового договору (контракту): проходження підвищення кваліфікації чи стажування, вид і кількість наукових публікацій, інші результати наукової діяльності, конкретизація методичної, організаційної, профорієнтаційної та виховної роботи, дата проведення останнього відкритого заняття та результати його обговорення тощо. Крім того в рішенні кафедри слід коротко охарактеризувати виконання умов трудового договору (контракту).

10.11. Заява разом із витягами з протоколів засідання кафедри про рекомендацію щодо продовження трудового договору (контракту) Вченої ради факультету (інституту) та рекомендації на укладання додаткової угоди до діючого трудового договору (контракту) погоджується з деканом факультету (директором інституту) та проректорами за напрямами роботи (в тому числі стосовно строку продовження трудового договору (контракту) та передається начальнику відділу кадрів. Остаточне рішення про подовження трудових відносин, строку подовження трудового договору (контракту) приймає ректор Університету, про що видається наказ.

10.12. Після прийняття рішення про продовження на певний строк трудових відносин з науково-педагогічним працівником укладається додаткова угода до попереднього трудового договору (контракту) із зазначенням конкретних зобов’язань сторін в межах встановленого чинним законодавством строку дії трудового договору (контракту).

10.13. У разі неподання науково-педагогічним працівником заяви про продовження дії трудового договору (контракту), відмови у подовженні трудового договору (контракту) на новий строк трудові відносини припиняються у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту). 1. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН  1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками може відбуватися за наявністю підстав та у порядку, передбаченому законодавством про працю та вищу освіту.

  2. У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного працівника трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту).

  3. Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк, звільняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту).

  4. Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до закінчення строку на підставах, передбачених законодавством про працю. Звільнення у таких випадках проводиться за наказом ректора Університету відповідно до чинного законодавства про працю.

  5. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

Схвалено Вченою радою

Національного університету

державної податкової служби України

протокол №____ від 24 квітня 2014 р.

Додаток 1.
Кваліфікаційні характеристики виборних посад науково-педагогічних працівників Національного університету державної податкової служби України

(відповідно до наказу по Університету від 24.04.2014 № 741 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик виборних посад науково-педагогічних працівників Національного університету державної податкової служби України»)


Кваліфікаційна вимога

Освіта

Науковий ступінь

Вчене звання

Стаж науково-педагогічної діяльності

Інше

Ректор

(код КП – 1210.1)

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст)

доктор наук

професор

не менше ніж 10 років

вільне володіння державною мовою

Декан

(код КП – 1229.4)*


Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)

доктор (кандидат) наук

професор (доцент)

не менше 5 років
Завідувач кафедри

(код КП – 1229.4)

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)

доктор (кандидат) наук

професор (доцент)

не менше 2 років
Професор

(код КП – 2310.1)

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст)

доктор (кандидат) наук

професор (доцент)

не менше 5 років
Доцент

(код КП – 2310.1)

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст)

доктор (кандидат) наук

професор (доцент)

не менше 3 років
Старший викладач

(код КП – 2310.2)

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст)

-

-

не менше 2 років
Викладач

(код КП – 2310.2)

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст)

-

-

не менше 2 років
Асистент

(код КП – 2310.2)

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст)

-

-

без вимог до стажу роботи

*Посада директора інституту прирівнюється до посади декана.

Додаток 2.

Зразок титульної сторінки Конкурсної справи

Державна податкова служба України


Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка