Додаток 1 до рішення міської ради від № Положення про Порядок передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста ВільнянськаСкачати 261.31 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір261.31 Kb.
ТипДодаток
Додаток 1

до рішення міської ради

від __________ № _____

Положення

про Порядок передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вільнянська
1. Загальні положення
1.1. Порядок передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вільнянська (далі – Порядок) розроблений відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна" та регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду такого майна, регулює майнові відносини між Орендодавцями та Орендарями.
1.2. Орендодавцем нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна що є комунальною власністю територіальної громади міста Вільнянська є Вільнянська міська рада.
1.3. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна комунальної власносту територіальної громади м.Вільнянск з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.


1.4. Об’єктами оренди є обєкти, визначені статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
1.5. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 1.3. цього Порядку, від депутатського корпусу Вільнянської міської ради, керівників структурних підрозділів Вільнянської міської ради, виконавчого комітету Вільнянської міської ради, підприємств, установ та організацій, засновником яких є Вільнянська міська рада.
1.6. Вільнянська міська рада формує переліки цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і вільного нерухомого майна, що може бути передано в оренду, які щороку в січні оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Вільнянської міської ради.

1.7. Передача в оренду цілісних майнових комплексів здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про оренду державного та комунального майна».


2. Порядок подання заяви та перелік документів, необхідних для укладання договору оренди нерухомого майна
2.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють відповідному Орендодавцеві, зазначеному у пункті 1.2. цього Порядку, такі документи:

2.1.1. при оренді нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Вільнянска:
  • заяву про оренду нерухомого майна (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  • проект договору оренди об'єкта;

  • копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:
  • інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);

  • копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

2.1.2. при оренді іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна:
  • заяву про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  • проект договору оренди об'єкта;

  • копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

  • копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

Проект договору оренди має містити всі встановлені законодавством істотні умови договору оренди, чітко визначені обов'язки Орендаря щодо сплати податків та зборів, передбачені законодавством України (ПДВ, податок на землю, тощо). В частині істотних умов проект договору повинен відповідати примірному договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Вільнянск, наведеному у додатку до цього Порядку».


3. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

про укладання договорів оренди

3.1. Порядок прийняття рішення про передачу майна в оренду та укладання договорів оренди»;
3.1.1. У разі надходження заяви про оренду нерухомого майна, юридичний відділ виконавчого комітету міської ради розглядає подані матеріали і протягом п'ятнадцяти робочих днів після їх надходження письмово повідомляє Орендодавця про своє рішення (про передачу матеріалів на розгляд виконавчого комітету міської ради ради та включення питання до порядку денного виконавчого комітету міської ради, або про повернення матеріалів на доопрацювання). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції Вільнянської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.
Після прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради про надання згоди на передачу в оренду майна комунальної влансоті територіальної громади м.Вільнянськ, у разі коли чинним законодавством передбачено здійснення незалежної оцінки для визначення орендної плати, міська рада здійснює конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності в порядку, визначеному міською радою.

Конкурс проводиться постійно діючою конкурсною комісією з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яка створюється розпорядженням голови міської ради. Зазначеною комісією на конкурсних засадах визначаються суб'єкти оціночної діяльності, які здійснюють оцінку нерухомого майна комунальної власносту територіальної громади м.Вільнянськ.

Витрати по сплаті за незалежну оцінку майна, що є предметом договору оренди, несе орендар (або особа, що бажає взяти майно в оренду).

У випадку, якщо чинним законодавством не передбачено здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди для визначення орендної плати, нерухоме майно надається в оренду без проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди в строк, передбачений чинним законодавством.

3.1.2. Після отримання рішення виконавчого комітету міської ради про надання згоди на передачу нерухомого майна в оренду та проведення незалежної експертної оцінки, Оредар розміщує в газеті "Дніпровські вогні" та на офіційному веб-сайті Вільнянської міської ради оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно.

3.1.3. В оголошенні про намір передати в оренду майно Орендодавець вказує адресу, площу, призначення (мета використання) майна, що пропонується до передачі в оренду, розмір місячної орендної плати, строк прийняття заяв, адресу, за якою вони приймаються, номер телефону для довідок.

3.1.4. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв голова міської ради своїм розпорядженням ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди.

3.1.5. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв Орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

3.1.6. Після визначення Орендаря за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди або за результатами конкурсу укладається договір оренди нерухомого майна.

3.1.7. Якщо міська рада не є балансоутримувачем майна, укладається трьохсторонній договір оренди між Орендодавцем, Орендарем та Балансоутримувачем.

3.1.8. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи (закладу), музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

3.1.9. У договорі оренди приміщень, укладеному з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

3.1.10. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до Орендодавця.

3.1.11. У разі коли Орендарем за результатами конкурсу визначений не заявник, переможець конкурсу повинен до укладання договору оренди компенсувати витрати Орендодавця або іншого учасника конкурсу на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат на публікації оголошень про конкурс.

3.1.12. Після визначення Орендаря:

за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди або за результатами конкурсу Орендодавець укладає з ним договір оренди нерухомого майна та складає за формою, наведеною в додатку до Порядку, акт прийому-передачі у трьох примірниках;
3.1.13. Одночасно з укладанням договору оренди Орендарем та Балансоутримувачем орендованого нерухомого майна укладається договір про відшкодування Орендарем витрат на утримання орендованого Майна та надання йому комунальних послуг за формою, наведеною в додатку до Порядку.

3.1.14. Протягом місяця після укладення договору оренди Орендар повинен укласти на користь Балансоутримувача в порядку, визначеному законодавством України, договір страхування на суму, визначену незалежною оцінкою, але не меншу, ніж балансова вартість орендованого майна. Копія договору страхування разом з копією документу про сплату страхового внеску надається до виконавчого комітету міської ради протягом тижня після дати набрання договором страхування чинності.

3.1.15. У разі укладання договору оренди строком на 3 роки і більше, Орендодавець разом з Орендарем здійснюють нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору оренди згідно з чинним законодавством України. Копію нотаріально завіреного договору оренди нерухомого майна Орендодавець надає до виконавчого комітету міської ради.

Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору та/або державною реєстрацією договору оренди, незалежної оцінки предмета оренди, покладаються на Орендаря.


3.2. Строк оренди на три роки і більше встановлюється за наявності свідоцтва про право власності на нерухоме майно, яке передається в оренду.

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету

Вільнянської міської ради Д.В.Гапанюк
Додаток 1


до Положення про порядок передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вільнянська, затвердженого рішенням міської ради

від _____________ року № _______Перелік нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Вільнянска, що пропонується для передачі в оренду
Назва потенцій-ного об'єкта оренди

Площа потенційного об'єкта оренди,

кв. м., та його адресаХарактерис-тика потенційного об'єкта оренди (зона розташування, розміщення в будівлі, ступінь технічного благоустрою, технічний стан та ступінь зносу)


Цільове призна-чення

1

2

2

4

Міський голова___________________________

МП

Додаток 2
до Положення про порядок передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вільнянська, затвердженого рішенням міської ради

від _____________ року № _______


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Вільнянськ

__________________ ___________________

(назва міста) (число, місяць, рік)
___________________________________________________________,

(повне найменування Орендодавця)

у подальшому іменований Орендодавець, в особі

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,


та Балансотримувач__________________________________________,

(повне найменування Балансоутримувача)

в особі _____________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

що діє на підставі ____________________________________________,

з одного боку,


та _______________________________________________________, (повне найменування Орендаря)

у подальшому іменований Орендар, в особі _____________________

__________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________,

(назва документа, дата реєстрації)


з другого боку, уклали цей Договір про нижчезазначене:
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно комунальної власносту територіальної громади м.Вільнянськ: (далі – Майно),

____________________________________________________________

(повна назва)

розташоване за адресою: _____________________________________,

яке обліковується на балансі __________________________________,

вартість якого визначена відповідно до Акта оцінки вартості нерухомого майна і становить ___________________грн. за станом на ______________________________

(число, місяць, рік)
1.2. Приміщення загальною площею _______ кв. м., розташоване на _____поверсі будівлі, _____________________________.

(літера та № приміщень за техпаспортом БТІ)


1.3. Призначення приміщення: ___________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Умови передачі та повернення орендованого майна


2.1. Вступ Орендаря у користування Майном настає одночасно із підписанням сторонами цього Договору та акта приймання-передачі вказаного Майна. В акті приймання-передачі вказується детальний опис та стан майна, що передається в оренду. Акт приймання-передачі складається в трьох примірниках, по одному для Орендодавця, Орендаря та Балансоутримувача.
2.2. Передача Майна в оренду не припиняє право комунальної власності територіальної громади м.Вільнянск на це Майно, Орендар користується ним протягом строку оренди.

Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як приміщення, частини будівель і споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу Орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.

Орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно залишаються на балансі Балансоутримувача із зазначенням, що це майно передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок Орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.
2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, зазначеною у п. 1.1. цього Договору.
2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Балансоутримувачу.

Орендар повертає Майно Балансоутримувачу аналогічно порядку, встановленому при передачі Майна Орендарю цим Договором.


2.5. Обов'язок по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.
3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати (далі – Методика), затвердженої рішенням Вільнянської міської ради.

Місячна орендна плата за перший (базовий) місяць оренди (____________________) складає __________ грн. ______ коп. (без ПДВ).

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Нарахування орендної плати починається з дня підписання сторонами договору та акта приймання-передачі майна.


3.2. Орендна плата встановлюється тільки у грошовій формі.
3.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць розраховується шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.4. Орендна плата перераховується Орендарем на розрахункові рахунки Орендодавця та Балансоутримувача щомісячно, до числа, визначеного умовами Договору, наступного за тим, що підлягає оплаті, в пропорціях, визначених Методикою.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін в разі зміни Методики її розрахунку, встановлення нових орендних ставок, цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України та нормативно-правовими документами, затвердженими рішеннями Вільнянської міської ради.


3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, на який нараховується пеня, від суми заборгованості з урахуванням індексації за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Розмір пені підлягає перегляду з ініціативи Орендодавця у випадку зміни цього розміру в законодавчому порядку.

На вимогу однієї із сторін Договору може проводитись звірка нарахування та сплати орендної плати.
3.7. Зайво перерахована сума орендної плати за Майно зараховується в рахунок наступних платежів.
3.8. До суми орендної плати не входять:

- компенсація Балансоутримувачу за видатки на землю;

- додатково орендоване інше окреме індивідуально визначене майно, яке знаходиться на балансі Балансоутримувача;

- відшкодовування витрат Балансоутримувача за надані Орендареві комунальні послуги на обслуговування будинку і прибудинкової території, тощо.

Відшкодування вищезазначених витрат відбувається відповідно до укладених угод між Балансоутримувачем і Орендарем та чинного законодавства України.
4. Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає в своєму розпорядженні Орендар.

Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окремо індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувач майна.


4.2. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

Право власності на майно, придбане Орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю територіальної громади м.Вільнянськ.
5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування Орендарем витрат на утримання орендованого Майна та надані йому комунальні послуги.
5.4. Забезпечити збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.5. Нести ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди у разі затримання його повернення.
5.6. Своєчасно здійснювати поточний, а у разі письмового погодження з Орендодавцем, капітальний ремонт орендованого Майна.
5.7. У разі припинення або розірвання цього Договору, повернути Балансоутримувачу орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.8. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно на користь його Балансоутримувача в порядку, визначеному законодавством України, на суму, визначену незалежною оцінкою, але не меншу, ніж його балансова вартість.

Копія договору страхування орендованого Майна разом з копією документа про сплату страхового внеску подаються Орендарем Орендодавцю протягом тижня з дати його підписання.


5.9. Забезпечити Орендодавцю та Балансоутримувачу прямий доступ до об'єкта оренди. За першою вимогою Орендодавця і в установлений ним термін надавати будь-яку інформацію про виконання умов цього Договору, стан, склад орендованого Майна, про всі дії, пов'язані з його рухом.

Відмова у наданні інформації є порушенням умов цього Договору.


5.10. Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку).
5.11. У разі, якщо сума сукупної заборгованості Орендаря з орендної плати перевищує двомісячну орендну плату за будь-які місяці оренди, Орендар сплачує штраф в розмірі 200 відсотків місячної орендної плати (за розрахунком останнього місяця оренди) за кожний місяць такого прострочення.
5.12. У разі несвоєчасного повернення орендованого майна після припинення або розірвання Договору оренди Орендар сплачує штраф у розмірі 200 відсотків місячної орендної плати (за розрахунком останнього місяця оренди) за весь час фактичного використання майна.
5.13. Орендар здійснює нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію Договору оренди за власний рахунок, якщо обов'язкове посвідчення та державна реєстрація Договору передбачені чинним законодавством України.

5.14. Протягом 3-х робочих днів повідомляти Орендодавця про зміну свого місцезнаходження (фактичної та юридичної адреси).


6. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. З дозволу Орендодавця проводити капітальний ремонт, реконструкцію та технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
6.2. За письмовою згодою Орендодавця передавати у суборенду орендоване Майно. Термін дії договору суборенди не повинен перевищувати терміну дії цього Договору. Плата за суборенду нерухомого майна, яку отримує Орендар, не повинна перевищувати орендної плати Орендаря за майно, що передається в суборенду.

Цільове призначення орендованого майна, яке передається в суборенду, не може бути іншим, ніж це передбачено договором оренди цього майна.

100 відсотків розміру орендної плати від суборенди нерухомого майна перераховується Орендарем, що виступає Орендодавцем відповідно до договору суборенди, Орендодавцю відповідно до договору оренди, в установленому порядку, в рахунок плати за оренду.

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її до міського бюджету покладається на орендодавця.


7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.


7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Перевіряти один раз в квартал стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Встановлювати Орендарю орендну плату за користування Майном, виступати з ініціативою щодо перегляду розміру орендної плати у випадках, передбачених розділом 3 цього Договору.
8.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна або неналежного виконання умов цього Договору.

В такому випадку сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, надсилає другій стороні свої пропозиції. У двадцятиденний термін, після одержання таких пропозицій, друга сторона договору повинна письмово повідомити першу сторону про результати розгляду.

У разі якщо сторони не досягли згоди, або одна із сторін не отримала відповіді, у встановлений термін, сторона, яка ініціювала питання щодо внесення змін до договору, або його розірвання вирішує спір у встановленому законом порядку.
8.4. Розривати в односторонньому порядку цей Договір у разі:

- невиконання Орендарем істотних умов договору оренди, визначених статтею 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

- несплати або сплати в неповному обсязі Орендарем орендної плати за оренду нерухомого майна протягом трьох місяців підряд;

- невиконання орендарем умов цього договору оренди.


У разі прийняття рішення про одностороннє розірвання цього Договору Орендодавець письмово повідомляє про це Орендаря з обґрунтуванням підстав такого розірвання за 20 календарних днів до розірвання договору оренди. Договір є розірваним з моменту направлення Орендарю відповідного листа (рекомендованого з повідомленням) про одностороннє розірвання договору.
8.5. Вимагати від Орендаря своєчасної та в повному обсязі сплати визначених Методикою та цим договором відсотків орендної плати до міського бюджету.
8.6. Протягом 10 календарних днів з моменту припинення Договору вжити заходи щодо негайного звільнення орендованого нерухомого майна (створення відповідної комісії, опечатування приміщень, заборона доступу до орендованого майна, тощо) у разі, якщо Орендодавець не має наміру продовжувати Договір оренди або у разі його дострокового розірвання.
9. Обов'язки Балансоутримувача
Балансоутримувач зобов'язується:
9.1. Нести ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.
9.2. Контролювати виконання умов договору оренди Орендарем та своєчасно інформувати Орендодавця про їх порушення.
9.3. При виникненні спорів по договору оренди представляти інтереси Орендодавця в судах та органах державної виконавчої служби України.
9.4. Після закінчення терміну дії договору оренди прийняти за актом приймання-передачі майно від Орендаря. Акт приймання-передачі складається в трьох примірниках, по одному для Орендодавця, Орендаря та Балансоутримувача.
9.5. Одночасно з підписанням договору оренди та акту приймання-передачі укласти з Орендарем договір про відшкодування витрат на утримання орендованого Майна та надані йому комунальні послуги.
9.6. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
10. Права Балансоутримувача
Балансоутримувач має право:
10.1. Контролювати виконання умов договору оренди Орендарем.
10.2. При виникненні спорів по договору оренди представляти інтереси Орендодавця в судах та державній виконавчій служби України.
10.3. Здійснювати постійний контроль за використанням та збереженням орендованого майна, дотриманням Орендарем правил пожежної безпеки.

11. Відповідальність сторін


11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.
11.3. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.
11.4. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

12. Строк дії, умови зміни та припинення Договору


12.1. Цей договір укладений строком на ________________ та діє з "____" _______________ 201__ р. по "____" ____________201__ р. включно.
12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладання нормативними документами встановлені правила, що погіршують становище Орендаря.
12.3. Зміни, доповнення, розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін, окрім випадків, передбачених пунктом 8.4. Договору.
12.4. На вимогу однієї з сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України та цим Договором.
12.5. За місяць до закінчення строку дії Договору сторони повинні письмово визначитись щодо продовження або припинення договору.
Протягом 10 календарних днів з моменту припинення Договору Балансоутримувач зобов'язаний вжити заходи щодо негайного звільнення орендованого нерухомого майна (створення відповідної комісії, опечатування приміщень, заборона доступу до орендованого майна, тощо) у разі, якщо Орендодавець не має наміру продовжувати Договір оренди або у разі його дострокового розірвання.
12.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря не визнається підставою для зміни або припинення цього Договору.
12.7. У разі переходу права власності на орендоване Майно третім особам або випадку приватизації орендованого Майна Орендарем цей договір оренди припиняє свою дію.
12.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації орендованого Майна Орендарем;

- загибелі орендованого Майна;

- достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;

- прийняття Орендодавцем рішення про одностороннє розірвання Договору;

- банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
12.9. У разі розірвання Договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження, Орендар в праві залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійсненні за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець може компенсувати йому вартість невідокремлюваних поліпшень, які були здійснені для забезпечення нормального стану та збереження орендованого майна в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо такі зобов'язання передбачені цим Договором.

Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без письмової згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає
12.10. Контроль за збереженням орендованого майна покладається на Орендодавця.
12.11. Взаємовідносини сторін, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
12.12. Цей Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та Балансоутримувача.
13. Платіжні та поштові реквізити сторін
Орендодавець __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Орендар __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Балансоутримувач __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

14. Додатки


Додатки до цього договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;

акт приймання-передачі орендованого Майна.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

______________________________

______________________________

М.П.


ОРЕНДАР:

____________________________

____________________________

М.П.


БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:
Керівник

____________________________ (П.І.Б.)

М.П.


____________________________

Додаток 3 Додаток 5до Положення про порядок передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вільнянська, затвердженого рішенням міської ради

від _____________ року № _______

Акт

прийому-передачі
нежитлових приміщень, розташованих за адресою: ________________

___________________________________________________________,

переданого в оренду _________________________________________

______________ " " 201__ року

Вільнянська міська рада, у подальшому іменована Орендодавець, в особі ____________________________________________________________

(посада керівника орендодавця)

___________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по-батькові повністю)


що діє на підставі ____________________________________________,

за участю Балансоутримувача - _______________________________

(повне найменування балансоутримувача)

в особі _____________________________________________________

(посада керівника балансоутримувача)

_________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по-батькові балансоутримувача повністю)

що діє на підставі ___________________________________________


ПЕРЕДАЄ,

а __________________________________________________________

(повна назва орендаря)
у подальшому іменоване (-а/ -ий) Орендар, в особі ____________________________________________________________

(посада керівника орендаря)

___________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по-батькові повністю)

що діє на підставі Свідоцтва (Положення), зареєстрованого _________

_________________________________________________________________ " " 201_ року № ______________________________


ПРИЙМАЄ

нерухоме майно, яке є комунальною власністю територіальної громади м.Вільнянск, та розташоване за адресою: __________________________________, а саме:

нежитлові приміщення загальною площею _____________ кв. м, в тому числі:_______________________________________________________

(номери та площі відповідно до техпаспорту, назва відповідно до експлікації)

___________________________________________________________.
Технічна характеристика приміщень на момент передачі їх в оренду задовільна, наявні всі види інженерного обладнання, капітального ремонту не потребує та можуть використовуватися орендарем відповідно до цільового призначення.

Додаток: копія викопіровки з технічного паспорту.


Акт прийому-передачі є невід'ємною частиною договору оренди від __.__. 201_ року № _______.


ПЕРЕДАВ:

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:

___________________________

___________________________

___________________________

Керівник

_______________ (П.І.Б.)

М.П.

ПРИЙНЯВ:

Орендар:

___________________________

___________________________

___________________________

Керівник

_______________ (П.І.Б.)

М.П.
Орендодавець:

______________________________

Керівник
___________________ (П.І.Б.)

М.П.

Додаток 4до Положення про порядок передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вільнянська, затвердженого рішенням міської ради

від _____________ року № _______

Примірний договір

про відшкодування витрат балансоутримувача на

утримання орендованого нерухомого майна та

надання комунальних послуг орендарю
Місто _________________________, ______________________ року

(число, місяць, рік)

____________________________________________________________

(повна назва Балансоутримувача орендованого майна)


____________________________ (надалі - Балансоутримувач), в особі

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________, з одного боку,
та _________________________________________________________

(повна назва особи Орендаря)


(надалі - Орендар), в особі __________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)


що діє на підставі _______________________________,
з іншого боку, уклали цей Договір про нижче зазначене:

1. Предмет Договору


1.1. Балансоутримувач ___________________________________________________________

___________________________________________________________

(повна назва)
забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою: _________, ___________ (надалі - Будівля), загальною площею _______ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар ______________________________________ бере участь у витратах Балансоутримувача на виконання вказаних робіт:

за наявності приладів обліку – відповідно до фактично отриманим послугам;

за відсутності приладів обліку:

за теплопостачання - пропорційно до займаної ним загальної площі приміщень в загальній площі всієї будівлі;

за електроенергію - за кількістю джерел електрообладнання, їх потужністю та фактичним часом їх використання в місяць;

за водопостачання та водовідведення – пропорційно до чисельності працівників орендаря в загальній чисельності працівників, які працюють у приміщенні;

за користування місцями загального користування (холи, коридори, сходи, санітарні вузли, тощо) – пропорційно до займаної загальної площі приміщень в загальній площі всієї будівлі;

за послуги зв'язку (у разі якщо орендарем не укладений договір безпосередньо з оператором зв'язку) – відповідно до рахунків постачальників послуг зв'язку.


Орендар користується приміщеннями, які складаються з ___________________________________________________________,

(перелік і вид елементів приміщення відповідно до техпаспорту будівлі)


загальною площею __________ кв. м, розміщені на _____ поверсі(ах) будівлі Літера _____, вартістю (залишковою, експертною) ________________ грн. (надалі - орендовані Приміщення) відповідно до плану розміщення приміщень, що додається до договору.
Орендовані Приміщення використовується для цілей

____________________________________________________________

(цільове використання за договором оренди)
2. Обов'язки Сторін

2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов'язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних житлових умов і здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.

Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цим Договором.

Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб'єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами.

2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифу на послуги.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування

Будівлею та Приміщеннями за цим Договором.


2.2.2. Своєчасно інформувати Балансоутримувача або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, Приміщення.
2.2.3. Не пізніше __________ числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщень, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщень, а також за комунальні послуги.

При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку __________ облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.


2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщень і усунення неполадок.
2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.
3. Права Сторін
3.1. Балансоутримувач Будівлі має право:
3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Договору.

3.1.3. Припинити надання комунальних послуг та послуг з обслуговування Будівлі у разі несплати Орендарем рахунків за надання цих послуг протягом двох місяців.
3.2. Орендар має право:
3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.

3.2.2. У разі незабезпечення виконання вимог пункту 2.1.1 і неприйняття необхідних заходів щодо підприємств, що обслуговують Будівлю, припинити внесення платежів за обслуговування та ремонт Будівлі до усунення виявлених недоліків.

3.2.3. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т.п.), зменшити місячну плату за таким видом послуг на ____ %.

3.2.4. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків за цим Договором, в судовому порядку.

3.2.5. Інші умови: ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
4. Відповідальність і вирішення спорів
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів вирішуються у судовому порядку.


5. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
5.1. Цей Договір укладено строком на _______________, що діє з "___" __________ 201_ р. по "___" _________________ 201_ р. включно.

5.2. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.

5.3. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цим Договором або чинним законодавством.

5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі орендованого майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

5.8. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.


6. Платіжні та поштові реквізити Сторін
Балансоутримувач ____________________________________________

Орендар _____________________________________________________

7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.
До цього Договору додаються:
7.1. План розміщення Приміщення;

7.2. Перелік робіт щодо утримання та ремонту Будівлі;

7.3. Розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.Балансоутримувач

___________________________

___________________________

___________________________


Керівник

_______________ (П.І.Б.)


М.П.
Орендар

___________________________

___________________________

___________________________


Керівник

_______________ (П.І.Б.)


М.П.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № міська цільова програма
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № Підсумковий звіт про виконання міської цільової Програми розвитку молодіжного
2016 -> Звіт про результати виконання Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки за 2014 рік
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області про виконану роботу
2016 -> Реферат з курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини " на тему : " Соціальне партнерство"
2016 -> Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
2016 -> Положення (норми) проекту Закону Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
2016 -> Наказ Міністерства внутрішніх справ України №


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка