До практичних занятьСторінка1/13
Дата конвертації24.05.2020
Розмір1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


БАНК ТЕСТІВ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

студентів 6 курсу

(з відповідями)


Тема 1.

Методологічні та методичні основи вивчення впливу комплексу

чинників навколишнього середовища на здоров'я населення.

Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього

середовища на організм людини та здоров'я населення


В атмосферне повітря промислового центру поступають викиди металургійних підприємств: оксиди сірки, азоту, металів, вуглецю, які негативно впливають на стан здоров'я населення. Дія цих шкідливих факторів характеризується як:

*A. Комбінована

B. Комплексна

C. Сполучна

D. Суміжна

E. Змішана


На території міста відмічено під­вищений рівень марганцю в атмосфер­ному повітрі, питній воді та продуктах харчування сільськогосподарського по­ходження. Яка дія вказаних чинників на здоров'я населення?

*А. Комплексна

В. Комбінована

С. Поєднана

D. Синергічна

Е. Роздільна


Найбільш діяльний шар живої речовини, в якому зосереджена основна маса організмів (у тому числі людська популяція) і відбувається найбільш активна взаємодія між усіма екологічними компонентами отримав назву:

*A. Біострома

B. Біосфера

C. Ноосфера

D. Необіосфера

E. Палеобіосфера


Недостатньо очищені відходи промислового підприємства скидаються у річку, вода з якої використовується для господарсько-питного водопостачання. Це спричиняє загибель деяких мікроорганізмів, порушення процесів самоочищення води та погіршення її якості, що може мати негативний вплив на стан здоров'я людей. Така дія факторів навколишнього середовища називається:

*A. Непрямою

B. Прямою

C. Поєднаною

D. Комплексною

E. Комбінованою


Обробку ґрунту в сільському господарстві здійснюють в основному за допомогою тракторів, які широко використовують також на збиральних роботах. Основними факторами, які діють на механізаторів у кабіні трактора, є несприятливий мікроклімат, вібрація, шум, забруднення повітря робочої зони пилом, відпрацьованими газами, пестицидами, мінеральними добривами тощо. Крім того, спостерігається фізичне перевантаження та нервово-емоційне перенапруження. Як називається така дія чинників виробничого середовища на людину?

А.  Поєднана

В. Комплексна

С. Ізольована

D. Комбінована

Е. Синергічна


Під час експертизи проекту водовідведення встановлено: проектом передбачено скид недостатньо очищених стічних вод промислового підприємства у річку, вода з якої використовується для господарсько-питного водопостачання. Це спричиняє порушення процесів самоочищення води та погіршення її якості, що може мати негативний вплив на стан здоров’я людей. Така дія факторів навколишнього середовища на людину називається:

*A. Непрямою

B. Прямою

C. Комбінованою

D. Комплексною

E. Поєднаною


При підземному видобутку рудних копалин робітники зазнають впливу багатьох шкідливих чинників виробничого середовища, а саме несприятливого мікроклімату, запиленості повітря, високої концентрації токсичних вибухових газів, інтенсивного шуму і вібрації. Як називається така дія чинників виробничого середовища на людину?

А.  Поєднана

В. Комбінована

С. Ізольована

D. Комплексна

Е. Синергічна


Сукупність циклічних процесів обміну речовин та енергії між окремими компонентами біосфери, зумовлених життєдіяльністю організмів, отримав назву:

*A. Кругообіг речовин

B. Біогеохімічна провінція

C. Біогеоценоз

D. Екологічна система

E. Біогеохімічний цикл


У виробничих умовах реєстру­ються високі рівні шуму та забруднення повітря робочої зони ангідридом сірки. Який вид шкідливої дії на організм можуть справляти ці чинники за даних умов?

*А. Комбіновану

В. Роздільну

С. Поєднану

D. Комплексну

Е. Специфічну


У ливарному виробництві для виготовлення відливок розплавлений метал заливають у форми багаторазового використання. Застосовують форми з металу або вогнетривких матеріалів. Використання таких форм супроводжується надходженням у виробниче середовище продуктів деструкції та аерозолів конденсації (берилію, марганцю, свинцю, хрому, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, аміаку та інших хімічних сполук). Як називається така дія чинників виробничого середовища на людину?

А.  Комбінована

В. Комплексна

С. Ізольована

D. Поєднана

Е. Синергічна


У населеному пункті, який знаходиться поблизу підприємства чорної металургії, реєструють підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі, питній воді та продуктах харчування рослинного походження. Яка дія вказаного чинника на здоров’я населення?

А. Комплексна

В. Комбінована

С. Ізольована

D. Поєднана

Е. Синергічна


У районі розміщення промислового підприємства, де атмосферне повітря інтенсивно забруднюється сірчистим газом, відзначається підвищена загальна захворюваність населення. Який вплив на організм людини у цій ситуації чинить забруднене повітря?

*А. Хронічний неспецифічний

В. Гострий специфічний

С. Гострий неспецифічний

D. Хронічний специфічний

Е. Комбінований


Частина атмосфери, літосфери і гідросфери Землі, в якій існує (чи існувала в минулому) діяльність живих організмів називають:

*A. Біосфера

B. Ноосфера

C. Біострома

D. Навколишнє середовище

E. Зовнішнє середовище


Частина навколишнього середовища, що визначає суспільні, матеріальні, духовні умови формування, існування та діяльності людини отримала назву:

*A. Соціальне середовище

B. Незмінене природне навколишнє середовище

C. Змінене навколишнє середовище

D. Штучне навколишнє середовище

E. Навколишнє середовище


У мiстi заплановано будiвництво промислового пiдприємства (1А класу небезпеки), у викидах якого будуть мiститися дiоксид сiрки i дiоксид азоту. На якiй вiдстанi від джерела викиду даного пiдприємства концентрацiї зазначених iнгредiєнтiв в атмосферному повiтрi повиннi вiдповiдати ГДК?

*A. 3000 м

B. 1000 м

C. 500 м


D. 100 м

E. 50 м

У результаті аварії на одному з промислових підприємств відбувся витік озону та радіоактивних речовин в одному з цехів. Група працівників цього цеху підпала під одночасний вплив обох чинників. Яким буде вплив цих чинників на організм?

A*. Поєднаний радіоміметичний вплив

B. Поєднаний

C. Ізольований

D. Комбінований

E. КомплекснийСеред мешканців присадибних ділянок с. Іванівка, які прилягають до поля агрофірми “Дружба”, через 1 тиждень після зрошування його пестицидами (гексахлораном) з’явилися симптоми отруєння пестицидами. В результаті лабораторних досліджень вміст гексахлорану в грунті сусідніх з полем приватних садиб перевищував ГДК в 2 рази, в повітрі – в 10 разів, у воді криниць (водопостачання населеного пункту є децентралізованим)- в 2 рази. Назвіть вид впливу пестицидів на організм людей, що має місце.

A*. Комплексний

B. Ізольований

C. Поєднаний

D. Комбінований

E. –

У атмосферному повітрі на відстані 700 м від промислового підприємства були присутні підвищені концентрації окису вуглецю та сірчаного газу. Яку дію мають ці речовини на організм населення?

A*. Комбіновану

B. Комплексну

C. Незалежну

D. Канцерогенну

E. СполученуУ токсикологічну лабораторію надійшла нова синтезована речовина ДФК-4. При токсикологічних дослі­дженнях і оцінці визначених показни­ків токсикометрії за ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация й общие требования безопасности" одер­жані такі результати: СL50 - 650 мг/м3 (2 кл.), DL50 - 250 мг/кг (3 кл.), КМIO - 2 (4 кл.), зона гострої дії - 5,0 (1 кл.), ОБРД - 2,0 мг/м3 (3 кл.). Який показник токсикометрії є лімітуючим при визначенні класу небезпеки до­слідженої речовини?

*А. Зона гострої дії

В. DL50

С. СL50


D. КМIO

Е. ОБРД

Вміст пилу в повітрі робочої зони при бурінні свердловини в гранітному кар'єрі перевищує ГДК у 6-10 разів. Бурильник N. (стаж роботи 10 років) скаржиться на задишку при навантаженні, біль і почуття стиснення грудей, кашель; рентгенологічно - посилення дифузійного процесу в паренхімі легень. Зазначені ознаки характерні для пилу, що має наступну дію:

*А. Фіброгенну

В. Алергенну

С. Подразливу

D. Гостронаправлену

Е. Канцерогенну


Максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму чи маси, яка при щоденному впливу протягом необмеженого періоду часу не спричинює тих чи інших хворобливих змін в організмі та несприятливих спадкових змін потомства називається:

*A. ГДК

B. CL50

C. Limsp

D. Зона гострої дії Zac

E. Зона хронічної дії Zch


На експертизу до токсикологічної лабораторії надійшла синтетична речовина, яку планують для використання в сільському господарстві в якості пестициду. На етапі попередньої токсикологічної оцінки була визначена ОБРВ (тимчасова ГДК). Який із токсикометричних показників повинен визначатися при остаточному експериментальному обґрунтуванні ГДК речовини у повітрі робочої зони?

*A. Поріг хронічної дії

B. Поріг гострої дії

C. Середньосмертельна доза

D. Середньосмертельна концентрація

E. Доза хронічної дії


Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є:

*A. Санітарно-статистичні дослідження

B. Санітарна експертиза

C. Санітарне обстеження

D. Санітарне спостереження

E. Лабораторний гігієнічний експеримент


Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту діоксидом сірки. Яку дію забрудненого автмосферного повітря на населення слід перед усім очікувати ?

*А. Рефлекторну

В. Резорбтивну

С. Канцерогенну

D. Гепатотоксичну

Е. Нефротоксичну


Робітники ділянки фасування гормональних препаратів фармацев­тичного заводу пред'являють скарги на головний біль, сльозотечу, шкря­бання в горлі, шкірну сверблячку, по­червоніння ділянок шкіри на обличчі, шиї, передпліччях, нудоту, загальний дискомфорт. Якого роду дія може ви­кликати такі скарги?

*А. Алергійна

В. Специфічна

С. Токсична

D. Подразнююча

Е. Канцерогенна


У повітря робочої зони авторемонтного заводу виділяються шкідливі речовини, які характеризуються ефектом односпрямованої дії: оксид вуглецю у концентрації 10 мг/м3 (ГДК - 20 мг/м3) та двооксиду азоту у концентрації 1,0 мг/м3 (ГДК - 2 мг/ м3). Оцініть рівень забруднення повітря робочої зони з урахуванням можливого ефекту сумації.

*А. Перевищує в 1,4 рази

В. Не перевищує

С. Перевищує у 2,2 рази

D. Перевищує в 1,2 рази

Е. Перевищує в 2,5 рази


У токсикологічну лабораторію надійшла синтетична речовина, яку планують використовувати в сільському господарстві в якості пестициду. Який із токсикометричних показників повинен визначатися при остаточному експериментальному обґрунтуванні ГДК речовини у повітрі робочої зони?

*A. Порог хронічної дії

B. Порог гострої дії

C. Середньосмертельна доза

D. Середньосмертельна концентрація

E. Доза хронічної діїУ туманні похмурі грудневі дні в районі розташування ТЕЦ, що працювала на твердому паливі, зросла кількість захворювань з ураженням дихальних шляхів та ознаками загальної інтоксикації. Мали місце смертельні випадки серед мешканців старшого віку. Який найбільш вірогідний фактор спровокував токсичний ефект?

*А. Завислі речовини

В. Знижена температура повітря

С. Температурний градієнт

Д. Штиль

Е. Висока вологість повітря


У житловому приміщенні були зареєстровані наступні показники повітряного середовища: температура повітря - 350С, швидкість руху повітря – 0,1 м/с, відносна вологість - 95%, температура поверхонь стін та стелі - 330С. Який із засобів віддачі тепла організмом буде в даних умовах основним?

*А. Випромінювання

В. Потовиділення

С. Випаровування

Д. Кондукція

Е. Конвекція


Внаслідок багаторічного забруднення навколишнього середовища викидами металургійного заводу на прилеглій житловій території міста сформувалася біогеохімічна провінція. За якою провідною ознакою можна надати їй гігієнічну оцінку?

*А. Накопичення в грунті специфічних хімічних речовин

В. Забруднення атмосферного повітря

С. Обмеження умов санітарно-побутового водокористування

Д. Підвищений рівень захворюваності населення

Е. Погіршення якості продуктів рослинного походження


Основний спектральний склад штучного джерела ультрафіолетового випромінювання складає 280... 10 нм. Якої специфічної біологічної дії слід очікувати?

A *Сильна бактерицидна

B Слабка загальностимулююча

C Пігментоутворення

D Синтез холекальциферолу

E ЗагальностимулюючаНа розгляд до міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу лако-фарбувальних виробів. Технологічні стічні води, що утворюються, містять в своєму складі 25 хімічних сполук – елементів лаків і фарби. Передбачається після очищення стічних вод скидати їх в річку нижче за течією території міста. Що перш за все треба враховувати лікарю СЕС при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю якості води річки у зв’язку з майбутнім функціонуванням заводу лако-фарбувальних виробів:

A*. Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках

B. Концентрації хімічних речовин у стоках

C. Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії між окремими речовинами

D. Аналітичні можливості санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС

E. Лімітуючи показники шкідливої дії окремих речовин

Тема 2.

Гігієнічна оцінка впливу природних та антропогенних

компонентів біосфери на здоров'я людини та популяції

Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо у дітей. Промисловим викидом в атмосферу яких речовин найбільш вірогідно зумовлена така картина захворюваності?

*A. Оксидів сірки

B. Сполук кадмію

C. Метил ртуті

D. Сполук свинцю

E. Сполук миш'яку


В атмосферному повітрі населеного пункту виявлено підвищені концентрації фотооксидантів. При трансформації якої хімічної сполуки утворюються ці речовини?

*A. Діоксиду азоту

B. Діоксиду сірки

C. Діоксиду вуглецю

D. Оксиду вуглецю

E. Сірководню


Жителю високогірного району Карпат – 102 роки. Працював вівчарем протягом 45 років. Під час медичного огляду: скарг на стан здоров’я немає, самопочуття добре, АТ – 130/80 мм рт. ст., ЧД – 24 за 1 хв,

ЧСС – 88 за 1 хв, ЖЄЛ – 3 л. Інструментальне дослідження стану серцево-судинної системи негативних змін не виявило. Відомо, що батько довгожителя прожив 98 років, дід – 105. Вживав тільки джерельну воду

і натуральні продукти. Алкогольні напої вживав рідко. Не палить. Протягом життя ніяких захворювань (окрім нежиті) не було. Який фактор міг найбільше вплинути на тривалість життя?

*A. Екологічно чисті продукти, вода та генетична схильність

B. Вживання екологічно чистих продуктів

C. Підвищена фізична активність протягом тривалого проміжку часу

D. Відсутність шкідливих звичок

E. Відсутність захворювань протягом усього періоду життя


Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров`я населення слід очікувати ?

*A. Гострі отруєння

B. Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах

C. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності

D. Незначні зміни у стані здоров’я за окремими функціональними показниками

E. Зміни у здоров`ї населення виявлятися не будуть


На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів зросла кількість випадків захворювань ри­нітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. У повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів.

Фахів­ці вважають, що клінічні прояви і ріст захворюваності обумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?

*А. Алергійна дія

В. Загальнотоксична дія

С. Фіброгенна дія

D. Канцерогенна дія

Е. Мутагенна дія
На розгляд та погодження до міської СЕС надійшов проект гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих хімічних речовин декількох промислових, харчових та побутових підприємств міста М. Скид

планується здійснювати у річку С. на 1,5 км нижче за течією міської межі. У проекті ГДС наведено якісний склад стічних вод згаданих об’єктів. Вкажіть, скид яких стічних вод з нижченаведених слід безумовно

заборонити:

*A. Стічні води, що містять речовини з невстановленими ГДК

B. Стічні води лікарняних закладів.

C. Стічні води коксохімічного заводу

D. Стічні води від м’ясокомбінату та птахофабрики

E. Стічні води комбінату з хімічного чищення одягу


Під час експертизи проекту будівництва гаражів на 250 легкових автомобілів та СТО встановлено відстань до приміщення дитячого садка 30 м. На якій відстані від дитячих дошкільних закладів допускається розташовувати подібне підприємство?

*A. 50 м

B. 10 м

C. 30 м


D. 300 м

E. 100 м


Праця в умовах впливу елек­тромагнітних хвиль може викликати функціональні розлади певних сис­тем організму. Які системи є найбільш вразливими при дії електромагнітних хвиль діапазону радіочастот?

*А. Нервова і серцево-судинна сис­теми

В. Шлунково-кишковий тракт і ди­хальна система

С. Серцево-судинна і дихальна сис­теми

D. Серцево-судинна система і вод­но-сольовий обмін

Е. Нервова система і шлунково-кишковий тракт


При дії на організм людини атмосферного повітря, забрудненого поліхлорованими біфенілами, розвиваються різні клінічні ознаки. Які шкіряні прояви характерні при дії цих речовин ?

*А. Коричнева пігментація

В. Хлоракне

С. Чорні плями

D. Пухирці

Е. Пустули


Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту діоксидом сірки (SO2). Якого негативного впливу на населення слід передусім очікувати?

*A. Подразнювального

B. Канцерогенного

C. Гепатотоксичного

D. Нефротоксичного

E. Фіброгенного


Серед населення, що мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що виражаються в центральному паралічі, ідіопатії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища може зумовити розвиток даної патології?

*A. Ртуть

B. Стронцій

C. Кадмій

D. Залізо

E. Хром

У містах з інтенсивним рухом транспорту за відповідних метеоумов утворюється “свинцевий смог”. Які зміни в стані здоров'я населення можна при цьому очікувати ?

*A. Поява еритроцитів з базофільною зернистістю, зниження активності альвеолярних макрофагів.

B. Втрата чутливості, мови

C. Судоми, набряк легень

D. Порушення координації рухів, позагрудинні болі, зниження еластичності легень

E. Парези, паралічі, порушення зору


У промисловому районі одного з індустріальних міст у дітей дошкільного віку почастішали захворювання на хронічний астматичний бронхіт та бронхіальну астму. Дія якої із наведених забруднювальних

речовин, що вивикидаються промисловим підприємством в атмосферне повітря може бути причиною цих захворювань ?

*А. Діоксид сірки

В. Оксид вуглецю

С. Свинець

D. Оксиди азоту

Е. Пероксибензоїлнітрат
Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами декількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання - хронічна пневмонія, особливо у дітей. Ця картина захворюваності найімовірніше може бути пов'язана з промисловим викидом в атмосферу:

A*. Оксидів сірки

B. З'єднань кадмію

C. Метилртуті

D. З'єднань свинцю

E. З'єднань миш'яку

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка