До хiрургiчного вiддiлення надiйшов чоловiк 35 рокiв з гнiйною раною шиї попереду трахеїСторінка1/47
Дата конвертації02.09.2020
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
До хiрургiчного вiддiлення надiйшов чоловiк 35 рокiв з гнiйною раною шиї попереду трахеї

(у дiлянцi передвiсцерального простору). Куди може поширитися iнфекцiя, якщо термiново

не буде проведене оперативне втручання?

A. У переднє середостiння

B. У середнє середостiння

C. У заднє середостiння

D. У ретровiсцеральний простiр

E. У надгруднинний мiжапоневротичний простiр

ANSWER: A

Хворий не розумiє змiсту слiв, а також не розумiє власної мови (словесна глухота). Яка iз

структур кори великих пiвкуль головного мозку уражена?

A. Верхня скронева звивина

B. Нижня лобова звивина

C. Задня центральна звивина

D. Верхня тiм’яна часточка

E. Нижня тiм’яна часточка

ANSWER: A

Молода людина пiд час активно-го пiдтягування на перекладинi вiдчу-ла рiзкий бiль у спинi.

Об’єктивно: бiль при спробах руху верхньою кiнцiвкою, обмеження функцiй приведення та

пронацiї. Розтягнення якого м’яза, найбiльш вiрогiдно, вiдбулося?

A. A. М.latissimus dorsi

B. B. М.levator scapulae

C. C. М.romboideus major

D. М.trapezius

E. М.subscapularis

ANSWER: A

Постраждалому з колотою раною передньої стiнки шлунка надається хi-рургiчна допомога.

До якого утворення порожнини очеревини потрапив вмiст шлунка?

A. Передшлункова сумка

B. Сальникова сумка

C. Печiнкова сумка

D. Лiвий мезентерiальний синус

E. Правий мезентерiальний синус

ANSWER: A

Пiд час лапаротомiї хiрург виявив гангренозне ураження низхiдної ободової кишки. Тромбоз

якої артерiї зумовив цей стан?

A. Лiва ободова

B. Серединна ободова

C. Права ободова

D. Клубово-ободова

E. Верхня брижова

ANSWER: A

Постраждалому з колотою раною передньої стiнки шлунка надається хiрургiчна допомога.

До якого утворення порожнини очеревини потрапив вмiст шлунка?

A. Передшлункова сумка

B. Сальникова сумка

C. Печiнкова сумка

D. Лiвий мезентерiальний синус

E. Правий мезентерiальний синус

ANSWER: A

У хворого з аневризмою правої пiдключичної артерiї спостерiгається осиплiсть голосу. З

подразненням якого нерву це може бути пов’язане?

A. N.laringeus reccurens dexter

B. N.laringeus superior dexter

C. N.laringeus reccurens sinister

D. N.laringeus superior sinister

E. N.laringeus inferior sinister

ANSWER: A

У пацiєнта пiсля травми виникли паралiчi, розлади дотикової чутливостi з правого боку;

злiва паралiчi вiдсутнi, але порушена больова та температурна чутливiсть. Яка причина цього

явища?

A. Однобiчне пошкодження спинного мозку з правого бокуB. Пошкодження стовбура мозку

C. Пошкодження середнього мозку

D. Пошкодження рухової зони кори головного мозку

E. Пошкодження мозочка

ANSWER: A

Оглядаючи черевну порожнину потерпiлого з проникним пораненням передньої черевної

стiнки, хiрург помiтив пошкодження малого сальника, з якого витiкала яскраво-червона

(артерiальна) кров. Яка артерiя виявилася пошкодженою?

A. A.hepatica propria

B. A.gastroepiploica dextra

C. A.hepatica communis

D. A.lienalis

E. A.gastroepiploica sinistra.

ANSWER: A

У хворого 60 рокiв виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та пiдшкiрних вен

передньої черевної стiнки. Система якої вени ушкоджена?

A. Ворiтна

B. Нижня порожниста

C. Непарна

D. Верхня порожниста

E. Верхня брижова

ANSWER: A

У хворого 30 рокiв з рiзаною раною передплiччя виникло порушення розгинання пальцiв

кистi. Про пошкодження якого нерва це свiдчить?

A. Променевий

B. Серединний

C. М’язовошкiрний

D. Лiктьовий

E. Присереднiй шкiрний нерв перед-плiччя

ANSWER: A

У гiстопрепаратi представлено паренхiматозний орган, що має кiркову та мозкову речовину.

Кiркова речовина утворена тяжами епiтелiоцитiв, мiж якими проходять кровоноснi капiляри;

тяжi формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафiноцитiв та венозних

синусоїдiв. Який орган має зазначенi морфологiчнi ознаки?

A. Наднирник

B. Нирка


C. Лiмфатичний вузол

D. Тимус


E. Щитовидна залоза

ANSWER: A

Пiд час рентгенологiчного дослiдження кiсток основи черепа виявлено збiльшення

турецького сiдла та деструкцiя окремих його дiлянок. Пухлинне

розростання якого анатомiчного утворення може спричинити таке руйнування кiстки?

A. Гiпофiз

B. Епiфiз

C. горб


D. Чотиригорбове тiло

E. Колiнчастi тiла

ANSWER: A

До травматологiчного пункту доставлено хворого з ушкодженням нижньої кiнцiвки

внаслiдок прямого удару по внутрiшнiй поверхнi середньої третини гомiлки. Перелом якого

анатомiчного утворення найбiльш вiрогiдний?

A. Дiафiз великогомiлкової кiстки

B. Дистальний епiфiз малогомiлкової кiстки

C. Дистальний епiфiз великогомiлкової кiстки

D. Проксимальний епiфiз великогомiл-кової кiстки

E. Проксимальний епiфiз малогомiлко-вої кiстки

ANSWER: A

Куди треба провести катетер для забору лiмфи з грудної лiмфатичної протоки?

A. У лiвий венозний кут

B. У правий венозний кут

C. У верхню порожнисту вену

D. У нижню порожнисту вену

E. У лiву пахвинну вену

ANSWER: A

У жiнки 37 рокiв пiд час оперативного втручання на органах малого тазу виникла

необхiднiсть перев’язати маткову артерiю. Яке з утворень може бути випадково

перев’язаним разом з нею?

A. Сечовiд

B. Маткова труба

C. Кругла зв’язка матки

D. Внутрiшня клубова вена

E. Сечiвник

ANSWER: A

Хвора 40 рокiв надiйшла до iнфекцiйного вiддiлення лiкарнi з високою температурою тiла.

Об’єктивно: вираженi менiнгеальнi симптоми. Проведено спиномозкову пункцiю. Яке анатомiчне утворення було пропунктовано?

A. Spatium subarachnoideum

B. Spatium subdurale

C. Spatium epidurale

D. Cavum trigeminale

E. Cisterna cerebellomedullaris posterior

ANSWER: A

До лiкаря звернувся хворий iз скаргами на бiль у лiвiй половинi шиї, який посилюється при

рухах голови. Положення при якому бiль не турбує - це нахил голови лiворуч з поверненим

обличчям праворуч. Ураження якого м’яза спричиняє бiль у даному випадку?

A. M.sternocleidomastoideus sinister

B. M.sternocleidomastoideus dexter

C. M.platisma dexter

D. M.platisma sinister

E. M.longus colli

ANSWER: A

Хворий 45 рокiв госпiталiзований до лiкарнi зi скаргами на високу температуру, бiль пiд час дихання, задишку та кашель. Пiсля обстеження, лабораторної та

рентгенодiагностики було встановлено дiагноз - плеврит. Для евакуацiї ексудату була

призначена плевральна пункцiя. В якому мiсцi плевральної порожнини буде знаходитися

найбiльша кiлькiсть ексудату?

A. Реберно-дiафрагмальний синус

B. Дiафрагмально-медiастинальний синус

C. Реберно-медiастинальний синус

D. Пiд куполом плеври

E. Пiд коренем легенiв

ANSWER: A

У хворого 53 рокiв пiсля поранення в дiлянку промежини вiдмiчається довiльне

сечовидiлення. Який з м’язiв найбiльш вiрогiдно ушкоджений?

A. M.sphyncter uretrаe

B. M.ischiocavernosus

C. M.bulbospongiosus

D. M.transversus perinei superficialis

E. M.transversus perinei profundus

ANSWER: A

У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливiсть структур ротової порожнини.

Про ураження якого нерва це свiдчить?

A. N.trigeminus

B. N.vagus

C. N.glossopharyngeus

D. N.hypoglossus

E. N.glossopharyngeus та n.vagus

ANSWER: A

У хворого на жовчокам’яну хворобу розвинулася механiчна жовтяниця. Пiд час обстеження

встановлено, що камiнь знаходиться у загальнiй жовчнiй протоцi. Якi жовчовивiднi протоки

утворюють обтуровану протоку?

A. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B. Ductus hepaticus dexter et sinister

C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

ANSWER: A

У людини крововилив у задню центральну звивину призвiв до порушення чутливостi з

протилежного боку. Який вид чутливостi порушений?

A. Шкiрна та пропрiоцептивна

B. Зорова

C. Слухова

D. Нюхова та смакова

E. Слухова та зорова

ANSWER: A

У пацiєнта розвинулися порушення рухової активностi: тремор, атаксiя та асинергiя рухiв,

дизартрiя. Яка структура найбiльш вiрогiдно уражена?

A. Мозочок

B. Базальнi ганглiї

C. Лiмбiчна система

D. Стовбур мозку

E. Довгастий мозок

ANSWER: A

Iзольована клiтина серця людини автоматично генерує iмпульси збудження з частотою 60

разiв за хвилину. З якої структури серця отримано цю клiтину?

A. Синоатриальний вузол

B. Передсердя

C. Шлуночок

D. Атрiовентрикулярний вузол

E. Пучок Гiса

ANSWER: A

У хворої паралiч мiмiчної мускулатури, розлад сприйняття смаку в переднiх 2/3 язика,

зменшення слиновидiлення. Який з черепних нервiв уражений?

A. N.facialis

B. N.glossphapyngeus

C. N.hypoglossus

D. N.trigeminus

E. N.vagus

ANSWER: A

До хiрургiчного вiддiлення надiйшов чоловiк 35-ти рокiв з гнiйною раною шиї попереду

трахеї (в дiлянцi передвiсцерального простору). Куди може поширитися iнфекцiя, якщо термiново не буде проведене оперативне втручання?

A. У переднє середостiння

B. У середнє середостiння

C. У заднє середостiння

D. У ретровiсцеральний простiр

E. У надгруднинний мiжапоневроти-чний простiр

ANSWER: A

У дiтей часто можна спостерiгати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмiрним

розвитком лiмфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликiв може спричинити це явище?

A. T onsilla pharyngea

B. T onsilla palatina

C. T onsilla lingualis

D. T onsilla tubaria

E. –

ANSWER: AУ пацiєнта 60-ти рокiв виявлено погiршення сприйняття звукiв високої частоти. Порушення

стану яких структур слухового аналiзатора зумовило цi змiни?

A. Основна мембрана завитки бiля овального вiконця

B. Основна мембрана завитки бiля гелiкотреми

C. Євстахiєва труба

D. М’язи середнього вуха

E. Барабанна перетинка

ANSWER: A

У хворого спостерiгається iшемiя тканин нижче колiнного суглоба, що супроводжується

"перемiжною кульгавiстю". Про оклюзiю якої артерiї слiд думати?

A. Пiдколiнна

B. Малогомiлкова

C. Задня великогомiлкова

D. Передня великогомiлкова

E. Проксимальна частина стегнової

ANSWER: A

Хворiй проводиться операцiя на щитоподiбнiй залозi. Гiлки яких артерiй має перев’язати

хiрург пiд час операцiї?

A. Верхня та нижня щитоподiбнi

B. Верхня та нижня гортаннi

C. Верхня щитоподiбна та щитошийний стовбур

D. Верхня щитоподiбна та висхiдна артерiя шиї

E. Висхiдна та глибока артерiї шиї

ANSWER: A

Запалення барабанної порожнини (гнiйний середнiй отит) у хворого ускладнилося

запаленням комiрок соскоподiбного вiдростка. Через яку стiнку барабанної порожнини

проникнув гнiй до комiрок?

A. Задня


B. Передня

C. Медiальна

D. Латеральна

E. Верхня

ANSWER: A

У хворого 27-ми рокiв дiагностовано гнiйне запалення жовчного мiхура. До якого вiддiлу

очеревинної порожнини потрапить гнiй пiд час розриву жовчного мiхура при його типовому

положеннi?

A. До печiнкової сумки

B. До чепцевої сумки

C. До лiвого бiчного каналу

D. До верхнього дванадцятипалого закутка

E. До передшлункової сумки

ANSWER: A

При переведеннi погляду на близько розташований об’єкт, заломна сила оптичних

середовищ ока збiльшилася на 10 дiоптрiй. Це є результатом змiни стану такої структури ока:

A. Кришталик

B. Рогiвка

C. Скловидне тiло

D. Волога передньої камери ока

E. М’яз, що розширює зiницю

ANSWER: A

Пiд час операцiї на головному мозку вiдмiчено, що подразнення певних зон кори великих

пiвкуль викликало в хворого i тактильнi i температурнi вiдчуття. На яку зону кори дiяли

подразники?

A. Постцентральна звивина

B. Прецентральна звивина

C. Верхня латеральна звивина

D. Поясна звивина

E. Парагiпокампова звивина

ANSWER: A

У потерпiлого травма м’яких тканин голови та тiм’яних кiсток в дiлянцi їх з’єднання мiж

собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

A. Sinus sagittalis superior

B. Sinus transversus

C. Sinus petrosus superior

D. Sinus rectus

E. Sinus sagittalis inf erior

ANSWER: A

У внутрiшньоутробному перiодi розвитку в судиннiй системi плода функцiонує крупна

артерiальна (боталова) протока, яка пiсля народження перетворюється в lig. arteriosum. Що

з’єднує ця протока?

A. Легеневий стовбур та аорту

B. Праве та лiве передсердя

C. Аорту та нижню порожнисту вену

D. Легеневий стовбур та верхню поро-жнисту вену

E. Аорту та верхню порожнисту вену

ANSWER: A

Оперуючи молочну залозу, хiрурги надають перевагу радiальним розрiзам. З особливостями

будови яких анатомiчних структур пов’язана така технiка операцiї?

A. Верхiвки часточок сходяться до соска

B. Основи часточок зверненi до соска

C. Часточки залози розташованi попе-речно

D. Часточки залози розташованi верти-кально

E. -

ANSWER: AУ мiкропрепаратi спинного мозку необхiдно проаналiзувати стан ядра, нейрони якого

утворюють моторнi закiнчення в скелетнiй мускулатурi. Про яке ядро спинного мозку йде

мова?

A. Власне ядро переднього рогаB. Грудне ядро

C. Промiжне латеральне ядро

D. Власне ядро заднього рога

E. Власне ядро сiрої речовини

ANSWER: A

Швидкою допомогою до приймального вiддiлення доставлений хворий з кривавим

блюванням. В анамнезi - цироз печiнки. Пошкодження яких вен найбiльш вiрогiдне у даному

випадку?


A. Стравохiднi

B. Верхня брижова

C. Печiнковi

D. Нижня брижова

E. Селезiнкова

ANSWER: A

На препаратi одного з вiддiлiв дихальної системи виявлений трубчастий орган, в якому

визначається невисокий епiтелiй, добре розвинена м’язова оболонка, вiдсутнi залози та хрящ.

Назвiть цей орган:

A. Малi бронхи

B. Трахея

C. Гортань

D. Великi бронхи

E. Середнi бронхи

ANSWER: A

При оглядi лiкарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке анатомiчне утворення вона

виходить пiд шкiру?

A. Hiatus saphenus

B. Anulus f emoralis

C. Canalis adductorius

D. Lacuna musculorum

E. Anulus inguinalis superf icialis

ANSWER: A

У вагiтної жiнки 29-ти рокiв лiкар визначив розмiри таза. За допомогою циркуля була

вимiряна вiдстань мiж двома верхнiми переднiми клубовими остями. Який розмiр великого

таза був визначений?

A. Distantia spinarum

B. Distantia cristarum

C. Distantia trochanterica

D. Conjugata vera

E. Conjugata anatomica

ANSWER: A

У хворого спостерiгається зниження тактильної та смакової чутливостi слизової оболонки

задньої третини спинки язика. З патологiєю якого нерва це пов’язано?

A. Язикоглотковий

B. III гiлка трiйчастого нерва

C. Лицевий

D. Пiд’язиковий

E. II гiлка трiйчастого нерва

ANSWER: A

Пiд час операцiї у пацiєнта було видалено частину легенi, яка вентилюється бронхом

третього порядку, що супроводжується гiлками легеневої артерiї та iнших судин. Яка

частина легенi була видалена?

A. Сегмент легенi

B. Середня частка

C. Нижня частка

D. Верхня частка

E. Легенева часточка

ANSWER: A

Запальний процес видозмiненої пiдсерозної основи навколо шийки ма-тки спричинив

iнтенсивний больовий симптом у пацiєнтки. Патологiчний процес якої дiлянки статевих

органiв встановив лiкар?

A. Parametrium

B. Mesometrium

C. Myometrium

D. Endometrium

E. Perimetrium

ANSWER: A

В експериментi електричними iмпульсами подразнюють нерв, що призводить до видiлення

привушною залозою великої кiлькостi рiдкої слини. Який нерв стимулюють?

A. N.glossopharyngeus

B. N.facialis

C. N.sympathicus

D. N.trigeminus

ANSWER: A

Людина пiсля травми головного мозку втратила зiр. Пошкодження яких зон кори головного

мозку може бути причиною цього?

A. Потилична

B. Скронева

C. Лобна


D. Тiм’яна

E. Скронева та тiм’яна

ANSWER: A

У хворого на тромбофлебiт нижнiх кiнцiвок з’явився бiль у груднiй клiтцi, кровохаркання,

наростаюча дихальна недостатнiсть, при явищах якої вiн помер. На розтинi дiагностовано

множиннi iнфаркти легень. Яка найбiльш вiрогiдна причина їх розвитку в цьому випадку?

A. Тромбоемболiя гiлок легеневої артерiї

B. Тромбоз гiлок легеневої артерiї

C. Тромбоз бронхiальних артерiй

D. Тромбоемболiя бронхiальних артерiй

E. Тромбоз легеневих вен

ANSWER: A

У дитини 2-х рокiв виникли судоми внаслiдок зниження концентрацiї iонiв кальцiю в плазмi

кровi. Функцiя якого ендокринного органу знижена?

A. Прищитоподiбнi залози

B. Гiпофiз

C. Кора наднирникiв

D. Шишкоподiбна залоза

E. Тимус

ANSWER: A

У людини частота серцевих скоро-чень постiйно утримується на рiвнi 40 разiв за хвилину.

Що є водiєм ритму серця у неї?

A. Атрiовентрикулярний вузол

B. Синоатрiальний вузол

C. Пучок Гiса

D. Нiжки пучка Гiса

E. Волокна Пуркiн’є

ANSWER: A

До приймального вiддiлення доставлено чоловiка з рiзаною раною пiдошви правої стопи. У

постраждалого обмежене пiдняття латерального краю стопи. Пiд час обробки виявлено пошкодження сухожилка м’яза. Який м’яз ушкоджений?

A. Довгий малогомiлковий

B. Переднiй великогомiлковий

C. Довгий розгинач пальцiв

D. Триголовий м’яз гомiлки

E. Короткий малогомiлковий

ANSWER: A

У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомiлки у

колiнному суглобi. Функцiя якого м’яза при цьому порушена?

A. Чотирьохголовий м’яз стегна

B. Двоголовий м’яз стегна

C. Триголовий м’яз стегна

D. Пiвсухожилковий м’яз

E. Напiвперетинчастий м’яз

ANSWER: A

Внаслiдок аварiї у постраждалого виникли сильний бiль та набряк передньої поверхнi

гомiлки; тильне згинання ступнi утруднене. Функцiя якого з названих м’язiв гомiлки

постраждала?

A. M.tibialis anterior

B. M.f lexor digitorum longus

C. M.f lexor hallucis longus

D. M.peroneus longus

E. M.peroneus brevis

ANSWER: A

У пораненого кровотеча iз гiлок сонної артерiї. Для тимчасового при-пинення кровотечi

сонну артерiю тре-ба притиснути до горбика поперечного вiдростка шийного хребця. До

якого са-ме хребця притискається артерiя у та-ких випадках?

A. VI

B. V


C. IV

D. III


E. II

ANSWER: A

У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслiдок ураження пухлиною

дорзальної артерiї язика. Яку судину повинен перев’язати лiкар для зупинки кровотечi?

A. Язикова артерiя

B. Дорзальна артерiя язика

C. Глибока артерiя язика

D. Лицева артерiя

E. Висхiдна артерiя глотки

ANSWER: A

У дитини 2-х рокiв пiсля грипу з’явилися скарги на бiль у вусi. Лiкар виявив зниження слуху

та запалення середнього вуха. Яким шляхом iнфекцiя потрапила до середнього вуха?

A. Через слухову трубу

B. Через foramen jugularis

C. Через canalis caroticus

D. Через atrium mastoideum

E. Через canalis nasolacrimalis

ANSWER: A

У чоловiка 33-х рокiв внаслiдок спинномозкової травми порушена больова та температурна

чутливiсть, що обумовлено пошкодженням таких висхiдних шляхiв:

A. Спиноталамiчнi

B. Медiальний спинокортикальний

C. Заднiй спиномозочковий

D. Латеральний спинокортикальний

E. Переднiй спиномозочковий

ANSWER: A

У хворого не розгинається колiнний суглоб, вiдсутнiй колiнний рефлекс, порушена

чутливiсть шкiри на переднiй поверхнi стегна. Який нерв уражений?

A. Стегновий

B. Верхнiй сiдничний

C. Великий малогомiлковий

D. Затульний

E. Нижнiй сiдничний

ANSWER: A

Пiсля резекцiї середньої третини облiтерованої тромбом стегнової артерiї нижня кiнцiвка

кровопостачається за рахунок обхiдних анастомозiв. Назвiть артерiю, яка має основне

значен-ня у вiдновленнi кровотоку:

A. Глибока стегнова артерiя

B. Поверхнева огинальна артерiя клу-бової кiстки

C. Низхiдна колiнна артерiя

D. Поверхнева надчеревна артерiя

E. Глибока зовнiшня соромiтня артерiя

ANSWER: A

Хворий 50-ти рокiв потрапив до лiкарнi зi скаргами на бiль за грудниною, ядуху при

фiзичних навантаженнях. Пiсля ангiографiї виявленi патологiчнi змiни в заднiй

мiжшлуночковiй гiлцi правої вiнцевої артерiї. Якi дiлянки серця ураженi?

A. Задня стiнка правого i лiвого шлуно-чкiв

B. Лiве передсердя

C. Передня стiнка правого i лiвого шлуночкiв

D. Праве передсердя

E. Правий передсердно-шлуночковий клапан

ANSWER: A

Внаслiдок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орiєнтувальнi

рефлекси. Якi структури було зруйновано?

A. Чотиригорбкова структура

B. Медiальнi ядра ретикулярної формацiї

C. Червонi ядра

D. Вестибулярнi ядра

E. Чорна речовина

ANSWER: A

У пацiєнта за даними аудiометрiї виявлено порушення сприйняття звукiв середньої частоти.

Причиною цього може бути пошкодження:

A. Середньої частини завитки

B. Кохлеарних ядер

C. Спiрального ганглiя

D. Чотиригорбикової структури

E. Латеральних колiнчастих тiл

ANSWER: A

Пiд час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-пiднебiнної ямки. Куди може

розповсюдитись iнфекцiя при несвоєчасному наданнi медичної допомоги?

A. Орбiта

B. Мiжкрилоподiбний простiр

C. Лобова пазуха

D. Пiдапоневротичний скроневий простiр

E. -

ANSWER: AУ хворого 65-ти рокiв пiд час неврологiчного обстеження виявлено крововилив у межах

верхньої скроневої звивини. У зонi кровопостачання якої артерiї воно знаходиться?

A. Середня мозкова артерiя

B. Передня мозкова артерiя

C. Задня мозкова артерiя

D. Передня сполучна артерiя

E. Основна артерiя

ANSWER: A

Чоловiк 70-ти рокiв пiд час голiння зрiзав гнiйник в дiлянцi соскоподiбного

вiдростка. Через 2 доби вiн був доставлений до лiкарнi з дiагнозом запалення оболонок

головного мозку. Яким шляхом iнфекцiя потрапила в порожнину черепа?

A. V.v.emissariae mastoideae

B. V.v.labyrinthi

C. V.v.tympanicaeПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка