Дніпропетровський національний університет ім. Олеся ГончараСторінка2/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник. Серія Економіка. Вип. 35. Ч. 2 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2012. – 290 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.

Серія Економіка. Вип. 35. Ч. 1 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2012. – 271 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075)

Ф33


Федоренко, Валентин Григорович

Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Федоренко. – К. : МАУП, 1999. – 184 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Ф59


Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку :

зб. наук. пр. (матер. ХVI Міжнародної наук.-практ. конф.) / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2012. –

374 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 5, УБП. – 20, Б4. – 14, Чз2. – 1)


33

Х91


Хрестоматия по экономической теории / сост. Е. Ф. Борисов. – М. : Юристъ, 2000. – 536 c. – (Экономика. disciplinae). – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34 - Право. Юриспруденція

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 4 (11) / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Презитентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 304 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 1(12) / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Презитентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 238 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д54


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник. №4(56) / голова редкол. С. М. Алфьоров. – Д., 2011. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-33


Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Вісник. №4(57) / голов. ред.

С. М. Алфьоров. – Запоріжжя, 2011. – 628 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М13


Мадер, Юлиус

Абвер: щит и меч Третьего рейха / Ю. Мадер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 320 c. : ил. – Исторические силуэты. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 1(6) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2012. – 1

74 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Х98


Хужокова, Ирина Михайловна

Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И. М. Хужокова. – М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – 112 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш95


Шугрина, Екатерина Сергеевна

Техника юридического письма : учеб.-практ. пособ. / Е. С. Шугрина. – 2-е изд. – М. : Дело, 2000. – 272 c. – 17 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37(866)

К90


Культура Эквадора : монография / отв. ред. В. А. Кузьмищев. – М. : Наука, 1985. – 279 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

378

П77


Приходько, Тетяна Павлівна

Формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності у процесі магістерської підготовки. Теоретико-методичний аспект : монографія / Т. П. Приходько, І. П. Приходько ; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Д. : Біла К. О., 2010. – 202 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

371.9

Р17


Развивающие игры для детей : справочник / сост. Н. Ехевич. – М. : Томо, 1990. – 117 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

39 - Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

39

Л65


Лихачов, Дмитро Сергійович

Листи про добре і прекрасне : для серед. та ст. шк. віку /

Д. С. Лихачов ; пер.з рос. Н. Камізерко. – К. : Молодь, 1988. – 144 c. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4 Мова. Мовознавство

4

А62


Амичба, Димона Петровна

Лингвокультурологическое выражение смысла и значения "общечеловеческого" в ментальных образах абхазов, русских, украинцев (на материале фразеологии) : монография / Д. П. Амичба ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2012. – 288 c. – 35 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, ЧзГ. – 1, УБГ. – 6)Г36


Георусистика : вызовы ХХI века / под ред. А. Н. Рудякова. – Симферополь : Антиква, 2011. – 156 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Ж86


Жуков, Влас Платонович

Словарь фразеологических синонимов русского языка : около 730 синонимических рядов / В. П. Жуков, М. И. Сидоренко,

В. Т. Шкляров. – М. : Русский язык, 1987. – 448 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, УБГ. – 2, ЛК. – 1)


К75


Лідія Коць-Григорчук : бібліогр. покажч. / авт. передм: О. Кровицька, У. Єдлінська. – Л. : Літопис, 2012. – 52 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Л35


Левенталь, Виталий Иосифович

Английский язык: просто о главном : практ. курс / В. И. Левенталь. – М. : Лайда, 1991. – 228 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Л55


Либерман, Нина Исидоровна

Английский язык для вузов искусств : учеб. для студ. вузов искусств / Н. И. Либерман, Н. А. Фролова-Багреева, М. М. Кедрова. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 1989. – 463 c. – На обложке назв. English for art students. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

П90


Путешествие по Вселенной. Занимательная астрономия в вопросах и ответах = Le voyage dans L'Univers : кн. для чтения на фр. яз. для учащ. ст. кл. сред. шк. / сост. М. Ю. Шевченко. – М. : Просвещение, 1991. – 128 c. : ил. – 14 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Р89


Русский язык. Практический синтаксис : учеб. пособ. по рус. яз. для иностранцев / И. С. Иванова, Л. М. Карамышева, Т. Ф. Куприянова и др. – 5-е изд., стер. – М. : Рус. яз. Курсы, 2004. – 152 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

С88


Ступак, Інна Валер'янівна

Структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). Т.6. / І. В. Ступак ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 470 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Т24


Таценко, Наталія Віталіївна

Основи теорії мовного дискурсу : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Н. В. Таценко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 178 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Т92


Тучина, Наталія Василівна

Speak english with Pleasure = Говоримо англійською з задоволенням : сучасні розмовні теми: навч. посіб. / Н. В. Тучина, Т. К. Меркулова,

В. С. Кузьмина ; за ред. Л. Грін (Велика Британія); К. О. Янсон (США). – К. : Майстер-клас, 2007-2008. – 286 c. – Реком. МОНУ. –

13 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Українсько-англійський словник : близько 20 000 слів / уклад.

Ю. О. Жлуктенко, Н. М. Биховець, А. В. Шванц. – 2-ге вид. – К. :

Рад. школа, 1987. – 432 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

Я79


Ярцев, Виталий Викторович

Немецкая грамматика? Не бойся! : учеб. пособ. для широкого круга лиц с рис. автора / В. В. Ярцев. – 2-е изд., испр. – М. : Моск. лицей, 2000. – 340 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 – Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

5(07)

М54


Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 травня 2012 р.

ХІХ Каришинські читання / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – 469 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

504.5

О-93


Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналіт. огляд / авт.: Є. О. Яковлєв, Ю. М. Скалецький, С. П. Іванюта, Л. М. Якушенко; Нац. ін-т стратег. дослід.. – 2-е вид., допов. – К. : НІСД, 2011. – 32 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

517.91

А84


Арнольд, Владимир Игоревич

Обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. пособ. для студ. мех.-мат. спец. вузов / В. И. Арнольд. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1984. – 271 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 4, Б3. – 7, УБП. – 9)

517(075.8)

Б50


Бермант, Анисим Федорович

Краткий курс математического анализа : учеб. пособ. для втузов /

А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович. – 7-е изд., стер.. – М. : Наука, 1971. – 736 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 36 (УБП. – 34, Б3. – 1, ВНЛ. – 1)


51(477)

В29


Венгер, Є. Ф.

Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834 - 1934 / Є. Ф. Венгер,

Ю. А. Пасічник. – К., 2011. – 128 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


517.37

Г12


Гаврилів, О. С.

Кратні абстрактні вінерівські та фейнманівські інтеграли /

О. С. Гаврилів. – Л. : ТзОВ Графік Стар, 2012. – 66 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


518.12

Д30


Демидович, Борис Павлович

Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособ. для втузов / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Є. З. Шувалова. – М. : Наука, 1967. – 368 c. –5 грн.Кільк. прим.: 29 (ВНЛ. – 8, УБП. – 21)

512.8

М21


Мальцев, А. И.

Основы линейной алгебры : учеб. пособ. для студ. ун-тов /

А. И. Мальцев. – 3-е изд., перераб. – М. : Наука, 1970. – 400 c. –30 грн.

Кільк. прим.: 108 (УБП. – 99, ВНЛ. – 8, Б3. – 1)


518(076)

М34


Математический практикум : учеб. пособ. для втузов / под ред.

Г. Н. Положего. – М. : Физматгиз, 1960. – 512 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 95 (ВНЛ. – 2, УБП. – 93)

519.876(082)

М74


Моделирование-2012 = SIMULATION-2012 : сб. тр. конф. 16-18 мая 2012, Киев / Ин-т пробл. модел. в энергет. им. Г. Е. Пухова

НАН Украины. – К., 2012. – 481 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517(075.8)

М96


Мышкис, Анатолий Дмитриевич

Лекции по высшей математике : учеб. для втузов / А. Д. Мышкис. – М. : Наука, 1964. – 607 c. –20 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 2, УБП. – 2)

51(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка" Вісник. № 718. Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 139 c. : ілюстр. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

512.54

О-11


О влиянии некоторых важных подгрупп на структуру группы = On the influence of some important types of subgroups on the structure of a group : сб. ст. / В. В. Кириченко, Л. А. Курдаченко, Н. Н. Семко,

И. Я. Субботин. – К. : Ін-т мат. НАН України, 2010. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.977(075.8)

П16


Пантелеев, Андрей Владимирович

Оптимальное управление в примерах и задачах : учеб. пособ для студ. вузов / А. В. Пантелеев, А. С. Бортаковский, Т. А. Летова. – М. : МАИ, 1996. – 212 c. – (Учебная лит-ра; Прикладная мат. в примерах и задачах). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

514.12

П75


Привалов, Иван Иванович

Аналитическая геометрия : учеб. для втузов / И. И. Привалов ;

29-е изд., стер.. – М. : Наука, 1964. – 272 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 89 (УБП. – 84, ВНЛ. – 5)


517.9(075.8)

С17


Самарский, Александр Андреевич

Разностные схемы для дифференциальных уравнений с обобщенными решениями : учеб. пособ. для студ. ун-тов / А. А. Самарский,

Р. Д. Лазаров, В. Л. Макаров. – М. : Высшая школа, 1987. – 296 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 4, ФТФ. – 1, Б3. – 2)


52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

52

О-66


Орлянський, Олег Юрійович

Курс лекцій з астрофізики для фізичних спеціальностей класичних університетів / О. Ю. Орлянський ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2012. – 80 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


52 – Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

530.145.1

Б20


Балашов, Всеволод Вячеславович

Квантовая теория столкновений : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов / В. В. Балашов. – М. : МГУ, 1985. – 199 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

530.145

Б48


Берестецький, В. Б.

Релятивистская квантовая теория. Ч. 1 / В. Б. Берестецький,

Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1968. – 480 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 13 (УБП. – 10, ВНЛ. – 3)


537.311

Б77


Бойко, И. И.

Перенос носителей заряда в полупроводниках / И. И. Бойко ;

НАН Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. – К., 2009. – 188 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


532.516

Д27


Дейнека, Василь Степанович

Модели и методы решения задач с условиями сопряжения : монография / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий ;

НАН Украины; Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. :

Наук. думка, 1998. – 614 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(076)

З-15


Задачі з фізики для 7-8 класів / С. Б. Григор'єв, В. К. Донченко,

А. П. Колодяжний та ін.; ДГУ. – 4-те вид., перероб. – Д. : Інновація, 2004. – 136 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

533.6

М74


Модели и методы аэродинамики : Матер. 11-й Междунар. школы-семинара, Евпатория, 3-12 июня 2011 г. / ред. И. И. Липатов;

РАН и др. – М. : МЦНМО, 2011. – 202 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53.08(031)

М92


Мухтасимов, Фуат Нуритдинович

Физические методы измерения : справочник / Ф. Н. Мухтасимов,

Ф. П. Федотов, Ю. В. Зеленев. – Ташкент : Фан, 1988. – 569 c. : ил. –

23 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

53

П36


Піх, Світлана Семенівна

1001 задача з математичної фізики : навч. посіб. для студ..фіз спец.

ун-тів / С. С. Піх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2006. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 18 / відп. ред. А. П. Дзюба. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 240 c. : ілюстр. – 28 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

535.376

Р60


Родионов, В. Е.

Электролюминесцентные индикаторы люминесценция широкозонных материалов / В. Е. Родионов ; Ин-т физики полупроводников

им. В. Е. Лашкарева. – К. : НАН Украины, 2010. – 166 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


535.376

Р60


Родионов, В. Е.

Электролюминесцентные индикаторы с керамическим диэлектриком / В. Е. Родионов ; Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. – К. : НАН Украины, 2010. – 228 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

537.8

С42


Скалозуб, Володимир Васильович

Класична електродинаміка : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ВНЗ /

В. В. Скалозуб, О. В. Гулов. – К. : Вища освіта, 2011. – 208 c. –

Реком. МОНУ. – 75 грн.Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 3, УБП. – 17)

537.531

С91


Сучасні методи дослідження структури матеріалів : [ посібник ]. Ч. 1. Фізика рентгенівських променів / А. П. Шпак, В. Л. Карбівський, Куницький Ю. А. та ін. – К. : Академперіодика, 2001. – 104 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

530.1

Ф82


Фракталы в физике = Fractals in physics : тр. VI междунар. симпоз. по фракталам в физике (МЦТФ, Триест, Италия, 9-12 июля, 1985) / под ред. Л. Пьетронеро, Э. Тозатти ; пер.с англ. Я. Г. Синая,

И. М. Халатникова. – М. : Мир, 1988. – 672 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

532.783

Х12


Хабибуллаев, Пулат Киргизбаевич

Реология жидких кристаллов : монография / П. К. Хабибуллаев,

Э. В. Геворкян, А. С. Лагунов ; под ред. Ю. В. Гуляева. – Ташкент : ФАН, 1992. – 297 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


533.6

Ш18


Шалаев, Владимир Иванович

Применение аналитических методов в современной аэродинамике : учеб. пособ. для студ. вузов по напр. "Прикладная математика и физика". Ч. 1. Теория пограничного слоя / В. И. Шалаев. – М. : МФТИ, 2010. – 300 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

533.6.011.5

Ш35


Швец, Александр Иванович

Аэродинамика сверхзвуковых форм : монография / А. И. Швец. – М. : МГУ, 1987. – 207 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 53 (ВНЛ. – 3, Б3. – 50)

54 – Хімія. Кристалографія. Мінералогія

547

Б91


Буря, Олександр Іванович

Методичні вказівки : для самостійної роботи студ. агроном. ф-ту з дисц. "Органічна хімія" / О. І. Буря, О. П. Чигвінцева. – Д. : Пороги, 2005. – 202 c. – 25 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка