Діяльність з управління активамиСкачати 72.99 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір72.99 Kb.
Діяльність з управління активами
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку. Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.

Не допускається поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, крім випадків, передбачених законом.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:


 1. діяльність з торгівлі цінними паперами;

 2. діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

 3. депозитарна діяльність;

 4. діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулівній організації (саморегулівна організація - добровільне об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, яке не має на меті одержання прибутку, створене з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів та зареєстроване Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку - (ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні").


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів.

Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати: 1. компанія з управління активами;

 2. професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

 3. банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Діяльність компаній з управління активами регулюється такими нормативно – правовими актами:

- ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»;

- ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Цивільний кодекс України;

- ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення";

- нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з цього питання, зокрема


  • Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 341;

  • Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 листопада 2006 р. N 1227);

  • Положення про діяльність саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами (затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2004 р. N 415) тощо.


Компанія з управління активами - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, що видається Державною Комісією з цінних паперів і фондового ринку (ст.3 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»). Як господарське товариство КУА створюється і функціонує відповідно до Цивільного кодексу України та ЗУ «Про господарські товариства».

ІСІ - інститут спільного інвестування - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначено види діяльності на ринку цінних паперів, що підлягають ліцензуванню, зокрема - діяльність з управління активами - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності (, п.5, ст. 3).

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами.

Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом. (п. 5, розділ 1 Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 листопада 2006 р. N 1227).
Умови отримання ліцензії на діяльність з управління активами визначені у Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 341

Це наступні умови: 1. Компанія з управління активами створюється відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з цього питання.

 2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:

 • види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;

 • заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавчими актами;

 • здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення";

 • формування резервного фонду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

 • уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних із здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
 1. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не меншу, ніж сума, еквівалентна 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи.

 2. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.

 3. Компанія з управління активами отримує ліцензію за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

 4. Керівні посадові особи компанії з управління активами (її відокремлені підрозділи, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), а також фахівці компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів), що безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинні бути сертифіковані в установленому законодавством порядку (Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року N 93). Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) та не менше двох сертифікованих осіб у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник).Керівник юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.

 5. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).

 6. Компанія з управління активами для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) до структурного підрозділу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії.


До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника, засвідчена нотаріально або органом, що видав документ;

засвідчена в установленому порядку копія статуту заявника, із змінами та доповненнями (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства;

аудиторський висновок про формування та сплату статутного фонду (капіталу) за станом на дату державної реєстрації заявника, складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2004 N 325, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за N 1217/9816;

довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2);

інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 3);

довідка про наявність (відсутність) у складі засновників (акціонерів) заявника органу (органів) державної влади (із зазначенням у разі наявності частки кожного в статутному фонді (капіталі)), засвідчена підписом та печаткою заявника, складена у довільній формі;

копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі здійснення випуску цінних паперів заявником);

письмове подання відповідної саморегулівної організації щодо спроможності компанії з управління активами провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним.
Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.

Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її дії, визнання її недійсною або анулювання.За видачу ліцензії справляється плата, розмір якої встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України - 2000 гривень (Про встановлення розмірів плати за видачу ліцензії на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів.Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 травня 2006 року N 329).
Каталог: dokum
dokum -> Урок рідної мови та літератури…
dokum -> Уроках української мови та літератури
dokum -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
dokum -> Положення про організацію освітнього процесу у приватному закладі "харківський гуманітарно-екологічний інститут" Затверджено Вченою Радою Приватного закладу "Харківський гуманітарно-екологічний інститут"
dokum -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
dokum -> Законодавча процедура в Україні
dokum -> Концепція гуманітарного розвитку україни на період до 2020 року (проект) київ 2011
dokum -> Компанія з управління активами
dokum -> Міністерство екології та природних ресурсів україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка