Директор Хомутецької зош І-ІІІ ступенівСкачати 182.63 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір182.63 Kb.


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ступенів:
___________

(підпис,печатка)
___________

(дата)


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

вихователя групи продовженого дня
№ __________________________

(реєстраційний номер документа) 1. Загальні положення

  1. Посада вихователя групи продовженого дня належить до посад педагогічних працівників.

  2. Вихователь ГПД повинен мати повну або базову вищу педагогіч­ну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

  3. Вихователь ГПД призначається на посаду та звільняється з неї відділом освіти Миргородської РДА за поданням директора школи згідно чинного законодавства

  4. Вихователь ГПД підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ступенів .

  5. У своїй роботі вихователь ГПД керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з пи­тань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки; Статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку школи; наказами та розпорядженнями директора школи; цією посадовою інструкцією.
 1. Завдання та обов’язки

  1. Планує, організовує, проводить виховну та позаурочну навчальну роботу з учнями в закріпленій за ним групі, сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку обдарувань, здібностей, талантів учнів, залучає їх до художньої, технічної, фізкультурно-оздоровчої, спортивної, суспільно корисної діяльності, сприяє їх професійній орієнтації, соціальній адаптації.

  2. Співпрацює з педагогами, органами учнівського самоврядування, батьками або особами, що їх замінюють.

  3. Бере участь у роботі педагогічної ради, методичного об’єднання.

  4. Здійснює роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учнями групи, забезпечує збереження їхнього життя та здоров’я під час навчально-виховного процесу:

  • стежить за забезпеченням безпечних та нешкідливих умов виховання, навчання, праці, відпочинку відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

  • організовує вивчення учнями правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

  • проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності (первинний, позаплановий, цільовий) з учнями групи під час проведення навчально-виховного процесу з реєстрацією у спеціальному журналі;

  • здійснює контроль за виконанням учнями правил з безпеки;

  • проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

  • проводить профілактичну роботу серед учнів щодо дотримання вимог особистої безпеки у побуті;

  • терміново повідомляє директора та службу охорони праці школи про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовує надання долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

  • бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів для усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

  1. Виконує накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою.

  2. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.

  3. Виховує повагу до культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до довкілля.

  4. Готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

  5. Контролює дотримання учнями вимог Статуту школи, підготовку до навчальних занять.

  6. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам та проявам асоціальної поведінки, пропагує здоровий спосіб життя.

  7. Застосовує у роботі найкращі розробки в галузі вітчизняної та світової педагогіки.

  8. Проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.

  9. Проходить навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності.

  10. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної культури.

  11. Дотримується культури спілкування.

  12. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності; працює творчо.

  13. Веде відповідну документацію.

  14. Проходить періодичні медичні огляди.
 1. Права

Має право:

  1. Вільно обирати форми, методи, засоби навчання, виявляти педагогічну ініціативу.

  2. Брати участь у роботі методичних об’єднань, нарадах, загальних зборах школи та в роботі інших органів громадського самоврядування школи.

  3. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.

  4. Давати учням обов’язкові до виконання розпорядження щодо організації занять та дотримання дисципліни.

  5. Захищати свою професійну честь та гідність.

  6. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення стосовно їх змісту.

  7. Подавати керівництву школи пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи.

  8. Вимагати від школи сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

  9. Атестуватися на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання у визначеному порядку.
 1. Відповідальність

Несе відповідальність за:

  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.

  2. Правопорушення, скоєні під час своєї професійної діяльності.

  3. Заподіяння матеріальної шкоди школі.

  4. Неналежне виконання вимог, визначених Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

  5. Застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над учнем.

  6. Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.
 1. Повинен знати

  1. Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти з питань навчання і виховання, безпеки життєдіяльності.

  2. Цілі, принципи, зміст виховання.

  3. Дисципліни психолого-педагогічного циклу, зокрема, педагогіку, вікову психологію та фізіологію дітей і підлітків.

  4. Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів, мотивів.

  5. Методики виховної роботи.

  6. Програмно-методичні матеріали й документи щодо змісту та організації навчально-виховного процесу.

  7. Індивідуальні характеристики учнів, питання формування дитячих та підліткових колективів і керівництва ними.

  8. Соціальні, культурні, інші умови виховання, нормативне забезпечення виховної роботи.

  9. Пріоритетні напрями розвитку загальної середньої освіти.

  10. Принципи виховання громадян України.

  11. Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.

  12. Правила охорони праці й пожежної безпеки.

  13. Державну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків.
 1. Кваліфікаційні вимоги

  1. Вихователь ГПД має відповідну педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні й стандарти виховання та навчання, відповідає загальним етичним і культурним вимогам до педагогічних працівників.

  2. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра). Він здатний забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі; вміє вирішувати педагогічні проблеми, установлювати контакт з учнями, батьками, колегами; дотримується педагогічної етики, моральних норм.

  3. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та вміє ефективно застосовувати їх; впроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.

  4. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та використовує методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; упроваджує перспективний педагогічний досвід; формує в учнів навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.

  5. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання та виховання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в школі. 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє з:

  1. Керівництвом школи .

  2. Педагогічними працівниками школи.

  3. Батьками учнів або особами, які їх замінюють.

7.4.Громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами.
Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи:______________

(підпис)
Візи

________________

(підпис)
_______________

(дата)

ПОГОДЖЕНО


Голова профспілкового комітету
_________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_______________

(дата)

З інструкцією ознайомлений:


_________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)_______________

(дата)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка