Дипломної освіти «Затверджую»Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.51 Mb.
#3455
ТипДиплом
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Кафедра медичного права факультету післядипломної освіти

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

«_____» _______________ 201_ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ, ФАРМАЦЕВТІВ-ІНТЕРНІВ

УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


(розроблена на підставі програми з суміжної дисципліни «Медичне право України» для лікарів-інтернів, фармацевтів-інтернів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів МОЗ України. Київ, 2015)

Обговорено та ухвалено Затверджено

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є.Січкоріз___________________ підпис ___________________ підпис
2015
Опис навчального плану з дисципліни

«Медичне право України» для лікарів – інтернів, фармацевтів-інтернів

усіх спеціальностей

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Розподіл навчального часу

6

2

4


в тому числі підсумковий залік
залік

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 6 год.
Медичне право України – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі надання медичної допомоги, яка застосовується з діагностичною, профілактичною, лікувальною і реабілітаційно-відновною метою, а також у зв’язку з вагітністю і пологами, для забезпечення права людини на охорону здоров'я.

Навчальна дисципліна «Медичне право України» складається з таких змістовних частин:

І. Загальна частина

 1. Законодавче забезпечення у сфері охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти в галузі охорони здоров’я.

 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

 3. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення.

ІІ. Спеціальна частина

 1. Спеціальна частина відповідно до набуття спеціальності.

Викладання навчальної дисципліни проводиться у вигляді лекцій, а також практичних занять. Навчальна дисципліна «Медичне право України» вивчається спеціалістами в інтернатурі (6 год., у т.ч. 2 – лекційних та 4 – практичних).

Мета викладання дисципліни: комплексна підготовка медичних працівників, які отримають необхідний обсяг правових знань, знатимуть практичні механізми правореалізації, володітимуть достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.

Викладання курсу «Медичне право України» покладатиметься на осіб з вищою юридичною освітою, які мають науковий ступінь кандидата наук/доктора наук і вчене звання, з професійною дослідницькою орієнтацією в медичному праві. Бажаним, видається, наявність другої вищої освіти – медичної.Завдання вивчення дисципліни: ознайомити медичних працівників із міжнародними та регіональними стандартами в галузі прав людини та охорони здоров’я; розкрити національне законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я, у тому числі надання медичної допомоги; висвітлити правовий статус суб’єктів медичних правовідносин; викристалізувати форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин; окреслити правові умови і підстави здійснення окремих видів медичної практики; охарактеризувати види юридичної відповідальності за професійні правопорушення у царині охорони здоров’я.

У результаті закінчення курсу інтерн повинен:

знати: міжнародні та регіональні стандарти в галузі прав людини та охорони здоров’я; чинне законодавство України про охорону здоров’я, у тому числі біоетичне; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин; механізми й процедури захисту своїх прав; види й підстави юридичної відповідальності за професійні правопорушення; контроль якості медичної допомоги; правові умови провадження окремих видів медичної практики.

уміти: використовувати у своїй діяльності чинну національну нормативно-правову базу в галузі охорони здоров’я; забезпечувати документообіг та захист персональних даних у закладі охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законодавства України; здійснювати права та виконувати обов’язки, гарантовані законодавством України; створювати умови й підстави для забезпечення прав пацієнтів; звертатись за захистом своїх прав й адекватно реагувати на порушення прав інших суб’єктів медичних правовідносин; забезпечувати розгляд звернень громадян згідно з законодавством України; дотримуватись і поважати права пацієнтів.
Програма навчальної дисципліни

Лекція на тему: Законодавче забезпечення у сфері охорони здоров’я в Україні. Міжнародно-правові стандарти у галузі охорони здоров’я.

Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; види джерел медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; основи концепції медичного нейтралітету.Змістове наповнення:

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. Історія становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні. Конституційне регулювання права на охорону здоров’я Україні. Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я. Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Кодифікація законодавства про охорону здоров’я


Практичне заняття №1 на тему: Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, зокрема ключових з них - пацієнта та медичного працівника, а також механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.Змістове наповнення:

Система прав людини у сфері охорони здоров’я. Пацієнт і його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників. Права й обов’язки пацієнтів. Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація. Права й обов’язки медичних працівників. Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. Юридична відповідальність медичних працівників: загальна характеристика. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів. Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників. Юридична практика у сфері охорони здоров’я.


Практичне заняття №2 на тему (залежно від спеціальності воно різнитиметься):

Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати особливості правового регулювання окремих питань здійснення медичної практики за своєю спеціальністю, юридичну оцінку дефектів юридичної допомоги, право біоетики.Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю акушерство та гінекологія)

Змістове наповнення:

Медико-правові стандарти організації та надання акушерсько-гінекологічної допомоги за законодавством України. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Законодавче забезпечення репродуктивних технологій: національних досвід і міжнародні та регіональні стандарти. Сурогатне материнство і штучне запліднення: правові аспекти. Корекція (зміна) статі. Правові аспекти біоетики: проблеми медичної практики у сфері репродуктивних технологій щодо захисту прав людини.Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів)

Змістове наповнення:

Нормативне забезпечення реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я щодо реаніматології у сфері охорони здоров’я щодо реаніматології. Біоетичне законодавство. Організаційно-правові аспекти надання екстреної медичної допомоги в Україні. Особливості функціонування анестезіологічної служби в Україні. Порядок надання медичної допомоги у невідкладних станах. Порядок надання реанімаційної та після реанімаційної допомоги новонародженим.Правове регулювання надання медичної допомоги щодо внутрішніх хвороб (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю: внутрішні хвороби, пульмонологія)

Змістове наповнення:

Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правове регулювання окремих видів медичної практики. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги хворим. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Новітні технології у сфері охорони здоров’я (зокрема, телемедицина): правові основи. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю ортопедія, травматологія, отоларингологія, офтальмологія, урологія, хірургія клінічна онкологія, неврологія, радіологія)

Змістове наповнення:

Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правове регулювання окремих видів медичної практики. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги хворим. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Новітні технології у сфері охорони здоров’я (зокрема, телемедицина): правові основи. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна гігієна)

Змістове наповнення:

Законодавче забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя в Україні. Правовий статус державної санітарно-епідеміологічної служби України. Права й обов’язки громадян щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Гігієна харчування і гігієнічна оцінка та санітарна експертиза продуктів харчування: правова характеристика. Дезінфекція і стерилізація у медичній практиці: правові основи. Відповідальність за порушення санітарного законодавства.Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина)

Змістове наповнення:

Загальна характеристика сімейної медицини: поняття, принципи, міжнародні та регіональні стандарти і національне законодавство. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правовий статус сімейного лікаря. Правовий статус амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Медико-соціальна діяльність сімейного лікаря: правові аспекти. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю епідеміологія, інфекційні хвороби, пульмонологія та фтизіатрія)

Змістове наповнення:

Нормативно-правове забезпечення і державна політика щодо профілактики та лікування інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом, в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти в цій царині. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах лікування інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги. Правове регулювання проведення профілактичних щеплень. ВІЛ-інфекція/СНІД, вірусні гепатити і права людини в Україні. Боротьба з туберкульозом: правові аспекти. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю лабораторна діагностика)

Змістове наповнення:

Законодавче забезпечення імунологічної допомоги в Україні. Правові основи бактеріології. Правове регулювання здійснення лабораторної діагностики. Медико-правове значення лабораторного висновку. Правовий статус лікаря-імунолога та лікаря лаборанта. ВІЛ-інфекція/СНІД, вірусні гепатити та інші захворювання, які передаються парентерально: правові аспекти. Правові основи біоетики.Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю патологічна анатомія)

Змістове наповнення:

Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: національне і зарубіжне законодавство. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні. Особливості правового статусу експерта за законодавством України. Висновок експерта. Судово-медична експертиза. Судово-психіатрична експертиза. Судово-психологічна експертиза. Порядок здійснення патологоанатомічних досліджень за законодавством України.Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю психіатрія)

Змістове наповнення:

Юридичне забезпечення психіатричної допомоги: національні акти, міжнародні та регіональні стандарти. Види і порядок надання психіатричної допомоги. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин у галузі психіатричної допомоги. Судово-психіатрична і судово-психологічна експертизи. Юридична практика у справах щодо надання психіатричної допомоги (судова, позасудова). Правовий захист осіб, хворих на хронічний алкоголізм, наркоманію й інші соціальні хвороби. Нормативні особливості обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Медико-правові стандарти організації та надання психіатричної допомоги. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю педіатрія, дитяча хірургія)

Змістове наповнення:

Нормативно-правове регулювання охорони дитинства в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони дитинства. Біоетичне законодавство. Особисті немайнові права дитини у сфері охорони здоров’я. Особливості правового регулювання надання окремих видів медичної допомоги дітям. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги дітям. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги хворим. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Новітні технології у сфері охорони здоров’я (зокрема, телемедицина): правові основи.Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю стоматологія)

Змістове наповнення:

Стоматологічна допомога в Україні: нормативне забезпечення. Біоетичне законодавство. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правовий статус медичних працівників у галузі стоматології. Медико-правові стандарти організації та надання стоматологічної допомоги. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання стоматологічної допомоги. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Юридична практика. Господарська діяльність у стоматології. Особливості оподаткування стоматологічної діяльності.Правове регулювання провадження фармацевтичної діяльності та забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення в Україні. Інтелектуальна власність у галузі охорони здоров’я (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна фармація, клінічна фармація)

Змістове наповнення:

Міжнародні та регіональні стандарти у сфері фармації, зокрема обігу лікарських засобів. Правові основи фармації в Україні. Провадження фармацевтичної діяльності. Фармацевтична опіка: правові аспекти. Поняття і правовий статус фармацевтичних працівників. Юридична відповідальність фармацевтичних працівників за професійні правопорушення. Загальна характеристика законодавства у сфері забезпечення населення лікарськими засобами. Створення, виробництво і реалізація лікарських засобів: правові аспекти. Патентування лікарських засобів. Поняття та правовий режим генеричних лікарських засобів. Підстави і порядок видачі примусової ліцензії на патент, об’єктом якого є лікарський засіб. Юридичні гарантії забезпечення лікарськими засобами і засобами медичного призначення окремих категорій населення в Україні


Структура навчальної дисципліни

«Медичне правознавство»


з/п

Тема

Лекції

Практ.

І. Загальна частина
Законодавче забезпечення у сфері охорони здоров’я в Україні. Міжнародно-правові стандарти у галузі охорони здоров’я

2

-Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення


-

2

ІІ. Спеціальна частина
Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю акушерство та гінекологія)

-

2Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів)

-

2Правове регулювання надання медичної допомоги щодо внутрішніх хвороб (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю: внутрішні хвороби, пульмонологія)

-

2Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю ортопедія, травматологія, отоларингологія, офтальмологія, урологія, хірургія клінічна онкологія, неврологія, радіологія)

-

2Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна гігієна)

-

2Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина)

-

2Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю епідеміологія, інфекційні хвороби, пульмонологія та фтизіатрія)

-

2Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю лабораторна діагностика)

-

2Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю патологічна анатомія)

-

2Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю психіатрія)

-

2Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю педіатрія, дитяча хірургія)


-

2Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю стоматологія)

-

2Правове регулювання провадження фармацевтичної діяльності та забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення в Україні. Інтелектуальна власність у галузі охорони здоров’я (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна фармація, клінічна фармація)

-

2

Аудиторне навантаження – 100 %
Тематичний план лекційТема

Кількість годин

1.

Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я

2

Разом

2


Тематичний план практичних занятьТема

Кількість годин

1.

Тема 1. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

2

2.

Тема 2.

2
Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю акушерство та гінекологія)Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів)Правове регулювання надання медичної допомоги щодо внутрішніх хвороб (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю: внутрішні хвороби, пульмонологія)Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю ортопедія, травматологія, отоларингологія, офтальмологія, урологія, хірургія клінічна онкологія, неврологія, радіологія)Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна гігієна)Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина)Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю епідеміологія, інфекційні хвороби, пульмонологія та фтизіатрія)Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю лабораторна діагностика)Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю патологічна анатомія)Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю психіатрія)Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю педіатрія, дитяча хірургія)Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю стоматологія)Правове регулювання провадження фармацевтичної діяльності та забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення в Україні. Інтелектуальна власність у галузі охорони здоров’я (для підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю загальна фармація, клінічна фармація)
Разом

4


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час аудиторних занять інтерни під керівництвом викладача вивчають понятійно-категоріальний апарат у царині медичного права, міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я, систему прав людини, правовий статус суб’єктів медичних правовідносин, дефекти надання медичної допомоги, юридичну відповідальність у сфері охорони здоров’я, юридичне забезпечення надання окремих видів медичної допомоги, а також опрацьовують тестові завдання і ситуативні задачі.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюють на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності інтернів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, розв’язанню ситуативних задач з урахуванням умов, які максимально наближені до реальних.Оцінювання поточної навчальної діяльності

Оцінювання поточної навчальної діяльності інтернів проводиться комплексно з використанням стандартизованих засобів контролю знань, що дозволяє оцінити знання студентів із теми, розглядаючи теоретичний матеріал (розв’язання тестів), а наприкінці практичних заняття з’ясовують ступінь засвоєння студентами навчального матеріалу шляхом вирішення ситуативних задач і творчих завдань.

Оцінювання поточної навчальної діяльності інтернів описується у робочій програмі навчальної дисципліни.

При засвоєнні індивідуальної роботи кожної теми за поточну навчальну діяльність інтерну виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою.Особливості оцінювання дисципліни при умові введення заліку як кінцевого контролю

Оцінювання результатів навчання інтернів відбувається з використанням традиційних оцінок за результатами поточного навчання і проходження підсумкового тестування.Для зарахування вивчення дисципліни необхідно:

 • повне виконання вимог навчальної програми;

 • позитивні оцінки за результатами поточного контролю. Отримані «2» та «нб» мають бути відпрацьовані;

 • коректне розв’язання тестів, що становитиме для зарахування необхідну мінімальну кількість правильних відповідей 50%+1.


Рекомендована література

Базова література


 1. Andre den Exter. Human Rights and Biomedicine. Antwerpen. – Apeldorn, Portland, 2010.

 2. A. Alghrani, R. Bennett, S. Ost. Bioethics, Medicine and the Criminal Law: The Chriminal Law and Bioethical Conflict: Walking the Tightrope. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 3. Бібліографія з медичного права: національний контекст / упоряд. І.Я. Сенюта, О.Є. Січкоріз, Х.М. Шубак ; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2014.

 4. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук. ред. І. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ « Медицина і право», 2012.

 5. Берн И., Коэн Дж., Оверал Дж., Сенюта И. Права человека в сфере охраны здоровья: практическое пособие / Под науч. ред. И. Сенюты. – Львов : Изд-во ЛОБФ «Медицина и право», 2012.

 6. Byrne I., Ezer T., Cohen J., Overall J., Senyuta I. Human Rights in Patient Care: A Practitioner Cuide / Under scientific editing of Senyuta I. – L’viv: LOBF Publishing House «Medicine and Law», 2012.

 7. Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : Монографія / І. Демченко, О. Соловйов. — К., 2014.

 8. Furrow B., Creaney Th., Johnson S., Jost T., Schwarts R. Health Law, Cases, Materials and Problems (abridged edition). – Saint Paul, MN, USA: West Publishing Corp, 2013.

 9. Huxtable R. Law, Etics and Compromise at the Limits of Life. To Treat or not to Treat? – Abingdon, UK: Routledge, 2013.

 10. Kerry Lynn Macintosh. Human Cloning: Four Fallacies and Their Legal Consequences. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 11. Кашинцева О.Ю. Медичне право. Наріжні проблеми медичного права : підручник / за ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атака, 2010.

 12. Кашинцева О.Ю. Проблеми права біоетики : курс лекцій / КУП НАНУ. – К., 2012.

 13. Лашкул З.В., Сізінцова Ю.Ю., Фершал Я.Ю. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів. – Запоріжжя : ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст»», 2013.

 14. Майданик Р.А. Медичне право в системі права України : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 15. Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 16. Майданик Р.А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 17. Майданик Р.А. Права людини в вфері охорони здоров’я : практикум / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 18. Медико-правовий тлумачний словник / упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, Н.Є. Хлібороб, О.В. Цибак; за ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 19. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. Кн. 2 : підручник / Т.С. Грузєва, М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко, Т.С. Грузєва, І.Ю. Хміль, О.І. Артеменко. – К. : ВСВ «Медицина», 2011.

 20. Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (III Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення» (22–24 квітня 2010 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 21. Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (IV Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)» (19–21 травня 2011 р., м. Одеса) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 22. Медичне право України: теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права: Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права» (26–28 квітня 2012 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 23. Медичне право України : практикум / уклад.: І.Я. Сенюта, І.О. Богомазова, О.Ю. Кашинцева, Д.Й. Клапатий, Р.А. Майданик, О.Є. Січкоріз, Х.Я. Терешко, У.Я. Хребтань, Х.М. Шубак ; заг. ред. І.Я. Сенюта. – Львів : Світ, 2014.

 24. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 25. Охорона здоров’я і права людини: ресурсний посібник / ред. Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ. Н. Шевчук; наук ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 26. Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення / І.А. Голованова, В.П. Лисак, В.М. Пашков [та ін.]; за заг. ред. В.П. Лисак [та ін.]. – К.: МОРІОН, 2014.

 27. Права людини в галузі охорони здоров’я. — Харків : Права людини, 2011.

 28. Samantha Holliday. Reprodyctive Ethics and the Law: A Comparative Approach. – Oxford: Routledge-Cavendish, 2013.

 29. Steiner Jr. J.E. Problems In Health Care. – Burlington, MA, USA: Jones & Bartlet Learning LLC, 2013.

 30. Study Guide on Medical Law / com. by S.D. Riabenko, B.V. Mykhailichenko. – K.: VSV «Medicine», 2014.

 31. Charles Foster. Medical Law: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2013.

 32. Сенюта І.Я. Страхування в галузі охорони здоров’я : навчальний посібник / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 33. Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2013.

 34. Стеценко В.Ю. Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади впровадження) : монографія / В.Ю. Стеценко. – К. : Атіка, 2010.

 35. Стеценко В.Ю. Адміністративно-правове забезпечення запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07. / Стеценко В.Ю. ; Харк. Нац.. ун-т внутр. справ. – Х., 2010.

 36. Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров'я в умовах страхової медицини) : монографія / В.Ю. Стеценко, Г.М. Такарєв – К. : Атіка, 2012.

 37. Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) : монографія / С.Г. Стеценко, Я.М. Шатковський, В.Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010.

 38. Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. Г.Г. Стеценка. – К. : Атіка, 2010.

Допоміжна література

 1. Акопов В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану здоровья : учебно-практическое пособие для практикуючих юристов и врачей / В.И. Акопов. – Ростов н/Д : Феникс, 2012.

 2. Акопов В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану здоровья: учебно-практическое пособие для практикуючих юристов и врачей / В.И. Акопов. — Ростов н/Д : Феникс, 2012.

 3. Ахметишин Р.Л. Кримінальний кодекс для лікаря. – Донецьк: Видавець Заславський А.Ю., 2010.

 4. Болотіна Н.Б. Медичне право як галузь права і навчальна дисципліна // Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

 5. Воробьева Л.В. Медицинское право : краткий курс лекций / Л.В. Воробьева. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.

 6. Дерягин Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. – М. : ЮНИТА-ДАНА: Закон и право, 2010.

 7. Куц В.М. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною : монографія / В.М. Куц, С.В. Гізімчук, В.О. Єгорова. – Харків: Юрайт, 2012.

 8. Рыжкова Е. Медицинский туризм: общая характеристика и правовая регламентация в Украине / Е. Рыжкова. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/3-2/51.pdf

 9. Фармацевтическое и медицинское право : учеб. пособ. / В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мл.), В.А. Шаповалова; под. ред. В.В. Шаповалова. – [1-е узд.]. – Харьков : Скорпион, 2011.

 10. Фармацевтичне право : навч. посібник / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мол.), О.С. Абросимов, Ю.В. Васіна, В.О. Радіонова, Н.Г. Малініна, О.О. Курижева; за аг. ред. В.О. Шаповалової. – Харків, 2011.

 11. Флоря В. Ответственность за врачебные преступления. Расcледование и экспертиза. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.

 12. Чеботарьва Г.В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності : монографія. – К.: КНТ, 2011.


Інформаційні ресурси

Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Алма-Атинська Декларація. ВООЗ, від 06.09.1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/ru/publications/policy-documents/declaration-of-alma-ata,-1978

 2. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, від 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 3. Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі / Європейська консультативна нарада ВООЗ з прав пацієнта, 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf

 4. Джакартська декларація про провідну роль зміцнення здоров’я у ХХІ столітті / ВООЗ, 21-25 липня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/index1.html

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, від 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Європейська хартія прав пацієнтів, листопад 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.activecitizenship.net/patients–rights/projects/29–european–charter–of–patients–rights.html

 7. Захист осіб з психічними захворюваннями та покращення психіатричної допомоги: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 46/119 / Генеральна Асамблея ООН. 17 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm

 8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 9. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, від 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 10. Конвенція про права інвалідів. ООН, від 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 11. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 12. Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я / ВООЗ, від 18.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/113302/E55363.pdf

 13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 15. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 16. Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних досліджень на людині / Рада міжнародних організацій медичних наук, 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fhi.org/training/fr/retc/pdf_files/cioms.pdf

 17. Позиційний документ: медсестри і права людини / Міжнародна рада медичних сестер, 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf

 18. Рекомендації REC(2004)10 Комітету Міністрів Ради Європи державам–учасницям щодо захисту прав людини і гідності осіб з психічними розладами / Комітет Міністрів Ради Європи, від 22.09.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=775685

 19. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, від 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 20. General comment No. 14: The Righttothe Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). CESCR, від 11.08.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html


Основні нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1389889414323304

 3. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 8. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 11. Етичний кодекс лікаря України прийнятий Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) від 27 вересня 2009 р.

 12. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 14. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр

 15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 16. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5081-17

 17. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12/print1382877439537761

 18. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Закон України вiд 22.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua.

 19. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

 20. Про захист персональних даних: Закон України вiд 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 21. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. (ред. від 01.12.2005 р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/print1394382702105452

 22. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 23. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 24. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

 25. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1789-12

 26. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2586-14

 27. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

 28. Про психіатричну допомогу: Закон України вiд 22.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

 29. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 30. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1007-14

 31. Про Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80

Каталог: uploads -> repository -> medpravo -> 03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти передатестаційних циклів з дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни «медичне право україни»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклів спеціалізація з суміжної дисципліни «медичне право україни»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка