Дипломної освіти «Затверджую»Сторінка1/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Кафедра медичного права факультету післядипломної освіти

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

«_____» _______________ 201_ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа;

7.12010002 Педіатрія;

7.12010003 Медико-профілактична справа

Медичний факультет, IV курс

(розроблена на підставі типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Київ, 2015)


Обговорено та ухвалено Затверджено

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є.Січкоріз

___________________ підпис ___________________ підпис
2015

Опис навчального плану з дисципліни

«Медичне правознавство» для студентів медичних факультетів

за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа»; 7.12010002 «Педіатрія»; 7.12010003 «Медико-профілактична справа», кваліфікація - лікар


Структура навчальної дисципліни

Кількість кредитів, годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

1 модуль: змістовних модулів 3

45 годин, кредитів ECTS-1,5

10

10

25

4-й

залік

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 44 %, СРС – 56%Медичне правознавство (медичне право) – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі надання медичної допомоги, яка застосовується з діагностичною, профілактичною, лікувальною і реабілітаційно-відновною метою, а також у зв’язку з вагітністю і пологами, для забезпечення права людини на охорону здоров'я.

Метою вивчення дисципліни є фахова підготовка студентів-медиків з метою формування і розвитку їхньої компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків у сфері охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем правової культури та правової свідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я.

Завдання: опанування навчального курсу «Медичне правознавство» є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації лікарів, які будуть конкурентоздатними й готовими до викликів, породжених практичною медициною, нормативними й реформістськими змінами у сфері охорони здоров’я.

Викладання курсу «Медичне правознавство України» покладатиметься на осіб з вищою юридичною освітою, які мають науковий ступінь кандидата наук/доктора наук і вчене звання, з професійною дослідницькою орієнтацією на медичному праві. Бажаним, видається, наявність другої вищої освіти – медичної.


У результаті вивчення курсу студенти повинні:

  • знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; джерела медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин; правові умови провадження окремих видів медичної практики та їх правове регулювання; державно-правові гарантії та механізми захисту прав людини у сфері охорони здоров’я; дефекти надання медичної допомоги, їх правову кваліфікацію; види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я; юридичну практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського суду з прав людини.

  • вміти самостійно працювати із законодавством України та міжнародними і регіональними стандартами у сфері охорони здоров’я; знати механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин; складати необхідні правові документи; аналізувати правову природу окремих видів медичної практики; застосовувати юридичну практику для правореалізаційної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду з прав людини; використовувати арсенал експертиз та механізми контролю якості медичної допомоги; правильно оцінювати наслідки професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників.

Змістовий модуль 1.

Медичне право як правове утворення
Мета вивчення змістовного модуля 1

- У результаті опанування змістовного модуля 1 студенти повинні знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; види джерел медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; основи господарської діяльності та страхування у царині охорони здоров’я; правову природу медичної допомоги та медичної послуги; особливості договору про надання медичних послуг.


Тема 1. Медичне право України в системах права і законодавства.

Правова природа медичного права (галузь права, інститут права, галузь законодавства). Місце медичного права в системі права та системі законодавства України.

Медичне право України як галузь права: поняття, завдання, предмет і методи.

Медичні правовідносини: поняття, види і склад.

Принципи і функції медичного права України.

Система медичного права України.

Джерела медичного права України.

Медичне право як навчальна дисципліна і галузь науки.


Тема 2. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини. Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні.

Міжнародні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини.

Регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини.

Ґенеза правового регулювання охорони здоров’я в Україні.

Законодавство України про охорону здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку.

Конституційне регулювання охорони здоров’я в Україні

Галузеве законодавство України у сфері охорони здоров’я.

Угода про асоціацію Україна-ЄС в аспекті охорони здоров’я.

Роль і значення практики Європейського суду з прав людини в галузі охорони здоров’я. Національна судова практика щодо медичних справ.
Тема 3. Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони здоров’я в Україні.

Поняття господарської діяльності у сфері охорони здоров’я.

Порядок та умови ліцензування господарської діяльності з медичної практики. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання у сфері охорони здоров'я. Акредитація закладів охорони здоров’я.

Особливості правового статусу фізичних осіб підприємців як суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

Добровільне медичне страхування.

Загальнообов’язкове медичне страхування: національні реалії і перспективи.

Страхування професійної відповідальності медичних працівників.


Тема 4. Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. Договір про надання медичних послуг.

Поняття, ознаки та види медичної допомоги.

Медична послуга як об’єкт медичних правовідносин. Види медичних послуг.

Загальна характеристика договору про надання медичних послуг та його основні ознаки.

Суб’єктний склад та зміст договору про надання медичної послуги.

Істотні умови договору про надання медичної послуги.

Новітні технології у сфері охорони здоров’я.
Змістовий модуль 2.

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин і механізми та процедури захисту їхніх прав
Мета вивчення змістовного модуля 2

- У результаті опанування змістовного модуля 2 студенти повинні знати права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, зокрема ключових з них - пацієнта та медичного працівника, загальну характеристику дефектів надання медичної допомоги, а також поняття, види та порядок притягнення медичних працівників до юридичної відповідальності.
Каталог: uploads -> repository -> medpravo -> 03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти передатестаційних циклів з дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни «медичне право україни»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклів спеціалізація з суміжної дисципліни «медичне право україни»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка