Дипломної освіти Програма з курсу "Кримінально-процесуальне право" для студентів за спеціальністю 060. 101 "Скачати 233.42 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір233.42 Kb.
#2882
ТипДиплом

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інституту післядипломної освіти

Програма

з курсу “Кримінально-процесуальне право”

для студентів за спеціальністю

7.060.101 “Правознавство”

( З використанням модульно-рейтингової системи)

Укладачі: В.В.Молдован,

професор


Г.В. Андрусів,

доцент

Київ - 2011

Програму курсу “Кримінально-процесуальне право” для слухачів за спеціальністю: 7.060.101 “Правознавство” (Укладач: професор В.В. Молдован). Рекомендовано на засіданні навчально- методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол №3 від 8 листопада 2011р.

Тематичний план

№ п/п

Назва теми.

Кількість годин

Лекції

Семінари

Загальна частина

1.

Предмет, основні поняття і завдання кримінального процесу України. Принципи кримінального процесу

22.

Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності.

2

2

3.

Доказування і докази в кримінальному процесі.

2

2

4.

Заходи процесуального процесу.

2

2

Особлива частина

5.

Порушення кримінальної справи.

26.

Загальні положення досудового розслідування.

27.

Слідчі дії.

2

2

8.

Притягнення як обвинуваченого.

2

2

9.

Зупинення і закінчення досудового слідства. Підсудність.

210.

Попередній розгляд справи суддею.

211.

Судовий розгляд справи.

2

2

12.

Апеляційне і касаційне провадження.

2Всього:

24

12

ВСТУП

Приєднання нашої країни до Болонського процесу надає можливість здійснити структурні перетворення нашої освіти за узгодженою системою критеріїв, стандартів і характеристик, що дозволяють Україні стати визначною частиною європейського світового і наукового простору. Звичайно, -як вказує академік України Михайло Згуровський,-це перетворення є не лише необхідними,а й обє”ктивно незрілими для системи вищої освіти України.

Стимулювання систематичної роботи студентів при вивченні юридичних дисциплін може бути забеспечене через удосконалення контролю їхніх знань за допомогою навчальних модулів.Навчальний модуль-це логічно завершений розділ дисципліни,який включає кілька лекцій .Після їх прочитаня проводяться 2 гри темами даного розділу. Завершується модуль проблемною лекцією.Студенти які не пропустили занять,шо входять до даного модуля, і набрали необхідний мінімум балів,установлений кафедрою,запрошуються на співбесіду.Студенти,які працюють за фахом, можуть достроково вивчити і за домовленістю з викладачем звітувати з матеріалу,що належить до того чи іншого модуля. Вивільнений таким чином час використовується ними відповідно до їхніх інтересів

Для студентів, котрі засвоїли зміст двох модулів, з кримінального процесу, до закінчення навчального року, екзаменаційна сесії з цього предмету відміняється. У випадку, коли хтось не зміг з тих чи інших причин своєчасно звітувати про вивчення тем чергового модуля, це можна зробити за домовленістю з викладачем.

Звіт студента про вивчення певного розділу навчальної дисципліни, тобто віднесеного до конкретного модуля,вважається прийнятим, якщо під час співбесіди він продемонструє позуміння предмета, аргументовано викладає його(письмово або усно). Обов”язковим є участь в ігрових заняттях.

Виконання студентом навчальних завдань ооцінюється певною кількістю балів. Для кожного визначається мінінальна, середня та максимальна кількість балів, яким відповідають оцінки “задовільно”, “добре”, “відмінно”. Регулярно звітують про виконання цих завдань, студент протягом усього періоду вивчнння кримінального процесу контролює свою успішність,знаючи наперед максимальне число залікових одиниць (балі), яким оцінюється відмінне виконання кожного навчального завдання, він може цілеспрямовано розподілити свої зусилля для досягнення бажаних результатів.

Остаточну оцінку успішності вивчення своїми слухачами кримінального процесу викладач визначає на основі додавання балів отриманих ними за виконання всієї сукупності навчальних завдань, участі в заняттях тощо.З метою стимулювання систематичної роботи ця сума набраних балів враховується при визначенні десяти кращих студентів. З-поміж них рада інституту за поданням викладача дає рекомендацію до аспірантури.
Модуль 1

Загальна частина кримінального процесу. Поняття, завдання, принципи, суб”єкти кримінального процесу. Докази в кримінальному процесі. Ігрове заняття”Щит і Меч”.

Модуль 2

Ділове розслідування. Порушення кримінальної справи. Слідчі дії.Притягнення як обвинуваченого.Зупинення і закінчення досудового розслідування.Судовий розгляд у суді першої інстанції. Підсудність і попередній розгляд справи суддею. Загаьні умови, порядок судового розгляду, вирок суду. Перегляд виконання вироків. Особливі порядки провадження. Провадження справ у суді апеляційної та касаційної інстанцій. Виключне провадження. Особливі порядки провадження в кримінальному процесі України. Основи кримінально-процесуального права зарубіжних держав. Основи кримінально-процесуального права Англії, США, ФРН, та Франції. Ігрове заняття ”Щит і Меч”.


ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1. Загальна частина

Тема 1. Предмет, основні поняття і завдання кримінального процесу України

1. Предмет і завдання кримінального процесу.

2. Стадії і функції кримінального процесу.

3. Процесуальна форма, відносини і гарантії кримінальною процесу.

4. Наука кримінально-процесуального права, її предмет і система.

5. Джерела кримінально-процесуального права.

6. Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо

осіб.


7. Історичні форми кримінального процесу.
Тема 2. Принципи кримінального процесу України.

1.Поняття і значення кримінального процесу.

2. Конституційні принципи кримінального процесу:


 • Здійснення правосуддя включно судами.

 • Незалежність суддів і підкорення їх лише закону. Одноособовий і колегіальний розгляд справи.

 • Законність.

Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Забезпечення сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

 • Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором.

 • Забезпечення обвинуваченому права на захист.

 • Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

 • Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суддів.

 • Державна мова судочинства.

 • Недоторканість особи, житла, охорона телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

3. Інші принципи кримінального процесу, закріплені в Кримінально-процесуальному кодексі України:

 • Публічність процесу.

 • Вільна оцінка доказів.

 • Установлення об”єктивної істини.

Безпосередність, устність і безперервність судового процесу та інші.

Тема 3. Суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності.

1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.

2. Суд як орган правосуддя. Законний склад суду.

3. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі

4. Слідчім, його повноваження.

5. Органи дізнання.

6. Підстави для відводу і самовідводу слідчого, прокурору, судді та інших учасників процесу.

7. Підозрюваний. Обвинувачений. Потерпілий. Цивільний відповідач, їх процесуальні права та обов'язки.

8. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, його завдання . права та обов'язки.

9. Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. Права та обов'язки представника.

10. Законний представник підозрюваного . обвинуваченого, підсудного, потерпілого. Його права та обов'язки.

11. Представники громадськості, інші суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності. Їх права та обов'язки.

12. Процесуальні заходи забезпечення безпеки суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.
Тема 4. Доказування і докази в кримінальному процесі.

1. Поняття і значення доказів. Доказове право. Теорія доказів. Джерела доказів.

2. Поняття доказування. Допустимість доказів.

3. Процес доказування, його елементи.

4. Предмет і межі доказування. Обов'язок доказування.

5. Класифікація доказів та їх джерел.

6. Показання свідків, їх предмет, значення та оцінка.

7. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка.

8. Показання підозрюваного і обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка.

9. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст.

10. Речові докази, їх поняття та види.

11. Протоколи слідчих та судових дій як джерела доказів.

12. Інші документи як джерела доказів, їх поняття, види.
Тема 5. Заходи процесуального примусу.

1. Поняття, значення та види заходів кримінально-процесуального примусу.

2. Підписка про невиїзд. Особиста порука. Порука громадської організації або колективу трудящих. Нагляд командування військової частини. Віддання неповнолітнього обвинуваченого до дитячої установи або під нагляд батьків, опікунів, піклувальників. Застава. Взяття під варту.

3. Підстави, мотиви та порядок затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.

4. Відсторонення обвинуваченого від посади. Інші заходи процесуального примусу.

Модуль 2. Особлива частина.

Тема 2. Порушення кримінальної справи


Поняття, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи.

1. Органи і особи, які мають право порушити кримінальну справу.

2. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи

3. Перевірка заяв і повідомлень про злочини, її строки.

4. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.

5. Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі, як підстави для відмови в порушенні кримінальної справи.


Тема 7. Загальні положення досудового розслідування

1. Поняття і завдання досудового розслідування.

2. Форми і строки досудового розслідування.

3. Поняття і види підслідності кримінальних справ.

4. Окреме доручення слідчого, його зміст, процесуальне оформлення.

5. Види слідчих процесуальних документів.

6. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.

7. Розслідування справ групою слідчих.

8. Порядок та підстави об'єднання і виділення кримінальних справ.

Тема 8. Слідчі дії.

1. Порядок виклику і допиту свідка.

2. Порядок виклику і допиту потерпілого.

3. Очна ставка.

4. Пред'явлення для впізнання.

5. Обшук і виїмка.

6. Накладення арешту на кореспонденцію і виїмка в поштово-телеграфних установах.

7. Огляд. Його мета, види і порядок проведення.

8. Освідування. Його мета, види.

9. Відтворення обстановки і обставин події.

10. Підстави і порядок проведення експертизи.

Тема 9. Притягнення як обвинуваченого.

1. Підстави і порядок притягнення особи як обвинуваченої. Форма та зміст постанови про притягнення особи як обвинуваченої.

2. Строки і порядок пред'явлення обвинувачення.

3. Порядок виклику і допиту обвинуваченого.

4. Особливості притягнення як обвинувачених деяких категорій громадян.

5. Підстави і процесуальний порядок зміни і доповнення обвинувачення в стадії досудового слідства.Тема 10. Зупинення і закінчення досудового слідства.

1. Зупинення досудового слідства: підстави, умови і процесуальний порядок.

2. Підстави та порядок відновлення зупиненого досудового слідства.

3. Форми закінчення досудового слідства.

4. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальної справи.

5. Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку.

6. Обвинувальний висновок. Додатки до нього.

7. Питання, які повинен вирішити прокурор у справі, що надійшла до нього з обвинувальним висновком.Тема 11. Підсудність кримінальних справ.
1. Поняття та значення підсудності кримінальних справ.

2.Види підсудності.

3.Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.

Тема 12. Попередній розгляд справи суддею.
1. Питання, які з'ясовуються суддею при попередньому розгляді справ.

2. Строки та порядок досудового розгляду справ.

3.Рішення судді за результатами досудового розгляду справ.

4.Особливості досудового розгляду в справах , які порушуються за скаргою потерпілого.

5. Питання, які належить вирішити судді в порядку підготовки до судовою розгляду справи.

Тема 13. Загальні умови судового розгляду.

1. Завдання і значення судового розгляду.

2. Законний склад суду. Незмінність складу суду при розгляді справи.

3. Учасники судового розгляду. Наслідки неявки учасників в судове засідання.

4. Межі судового розгляду .

5. Відкладання і зупинення розгляду справи.

6. Направлення справи на додаткове розслідування, закриття справи.

7. Процесуальні документи в суді першої інстанції.

8. Розпорядок судового засідання.
Тема 14. Порядок судового розгляду кримінальної справи.

1. Підготовча частина судового засідання.

2. Судове слідство. Його значення в судовому розгляді справи.

3. Судові дебати, їх значення . порядок і зміст. Репліки.

4. Останнє слово підсудного, його значення.

5. Порядок постановлення вироку.

6. Види вироків.

7. Окрема ухвала суду і окрема постанова судді, підстави та порядок їх винесення.


Тема 15. Апеляційне провадження

1. Суть і значення апеляційного провадження.

2. Особи, які мають право на оскарження.

3. Порядок розгляду справи за апеляцією.

4. Підстави для зміни чи скасування вироку або ухвали апеляційної інстанції.

5. Результати розгляду справи в апеляційному порядку.

6. Звернення до виконаннясудового рішення апеляційного суду.
Тема 16. Виконання вироку.

1. Суть і значення виконання вироку.

2. Набрання вироком законної сили .

3. Питання, які вирішуються судом у зв'язку з виконанням вироку.

4. Процесуальний порядок вирішення питань у стадії виконання вироку.

Тема 17. Касаційне провадження.

1. Суть і значення касаційного провадження.

2. Суб”єкти і порядок касаційного оскарження.

3. Касаційні інстанції і строки касаційного оскарження.

4. Підстави для скасування або зміни судового рішення.

5. Розгляд справи касаційним судом.

6. Звернення ухвали до виконання.


Тема 18. Відновлення кримінальних справ за нововиявленими обставинами.

1. Поняття і завдання стадії відновлення справ за нововиявленими обставинами. Відмінність її від стадії наглядного провадження.

2. Приводи і підстави до відновлення кримінальної справи за нововиявленими обставинами.

3.Строки, порядок і результати перегляду кримінальних справ за нововиявленими обставинами.

4.Порядок розгляду справи в порядку виключного провадження.

5.Наслідки перегляду справи в порядку виключного провадження.


Тема 19. Особливі порядки провадження в кримінальному процесі України.

1. Провадження в справах приватного і приватне - публічного обвинувачення.

2. Провадження в справах про неосудних і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину.

3. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.

4. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.
Тема 20. Загальна характеристика кримінального процесу зарубіжних країн.

1.Кримінальний процес Франції.

2.Кримінальний процес Англії.

3.Кримінальний процес США.

4.Кримінальний процес ФРН.
НОРМАТИВНІ АКТИ.

1. Загальна декларація прав людини. У кн: Права людини. Міжнародні договори України, декларації , документи. К.. 1992 р.

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Там же.

3. Европейська конвенція прав людини і основних свобод.Рада Європи,1995р.

4. Конституція України , 1996 р.

5. Кримінально - процесуальний кодекс України , 1960 р.

6. Закон України "Про судоустрій", 1981 р.

7. Закон України " Про статус суддів", 1992 р.

8. Закон України " Про Конституційний суд України ", 1996 р.

9. Закон України " Про адвокатуру" , 1992 р.

10. Закон України " Про прокуратуру", 1991р.

11. Закон України " Про міліцію", 1990 р.

12. Закон України " Про службу безпеки України, 1992 р.

13. Закон України " Про оперативно - розшукову діяльність", 1992 р 14. Закон України " Про попереднє ув'язнення", 1993 р.

15. Закон України " Про забезпечення безпеки осіб, які беруть у кримінальному судочинстві", 1993 р.

16. Закон України " Про судову експертизу", 1994р.

17. Закон України " Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", 1993р.

18. Судова влада в Україні / Збірник законів і нормативних актів, 1994 р./.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. За ред. Маляренка В.Т., Гончаренка В.Г. Науково-практичний коментар. Кримінально - процесуального кодексу України. - К., 2003 р.

2. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т., Кримінальний процес України.-К.,2004 р.

3. Маляренко В.Г. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів.-К., 2005 р.

4.Молдован А.В., Кримінальний процес:Україна, Франція, Англія, ФРН, США.- К. 2005 р.

5. Михеєнко М.М. , Молдован В.В. , Шибіко В.П .Криолдован В.В. Кримінальний процес України: ділоаі ігри, задачі. –К.,1992 р.

6. Молдован В.В., Михеєнко М.М. Юридичний практикум : навчальні ігри .-К., 1994 р.

7. Нор. В.Т. Практикум з кримінального процесу України. - Львів. 1994 р.

8. Коментар судової практики з кримінальних справ. - К., Юрінком., 1997р.

9. Молдован В.В. Судова риторика . -К., 2005 р.10. Молдован В. В. Судоустрій України. - К.. 2003 р.
Каталог: books
books -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
books -> Післямова
books -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
books -> Вічник Сповідь на перевалі духу
books -> Тарас Прохасько БотакЄ
books -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
books -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
books -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
books -> Кір буличов — творець фантастичних світів

Скачати 233.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка