Дипломної освіти програм а з курсу " Основи конституційного права України "Скачати 123.17 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір123.17 Kb.
#2648
ТипДиплом


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут післядипломної освіти


П Р О Г Р А М А

з курсу


Основи конституційного права України

для студентів за спеціальністю7.050.104 Фінанси

7.050.106 Облік і аудит”

7.050.104 Психологія”

Укладач: Г.Ф.Овчиннікова, доцент,

кандидат юридичних наук
Київ – 2005
Програму курсу “Основи конституційного права України” (укладач: Г.Ф.Овчиннікова, кандидат юридичних наук, доцент) для студентів спеціальності 7.050.104 “Фінанси” 7.050.106 “Облік і аудит” 7.050.104 “Психологія” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти.

Протокол від 04 січня 2005 року №5.

І. Вступ
Основи конституційного права України – одна із фундаментальних дисциплін на юридичних факультетах вищих навчальних закладів України.

Завдання вивчення курсу основ конституційного права України є засвоювання слухачами нової Конституції України, яка створила основу для якісно нової системи права України, всіх її галузей і, насамперед, такої провідної галузі, як Конституційне право України. Оволодіння слухачами основ конституційного права України передбачає насамперед всебічне вивчення і осмислення Конституції України, яка об'єктивно сприятиме побудові демократії, правової соціальної держави Україна, а также сприятиме вивченню інших галузей права.ІІ. Програма
Тема 1. Конституційне право – галузь національного права України

Поняття, предмет та метод правового регулювання конституційного права України.

Система конституційного права України: конституційно-правові норми, їх структура, класифікація, інститути конституційного права.

Поняття і види конституційно-правових відносин. Суб'єкти конституційно-правових відносин. Об'єкти конституційно-правових відносин.

Джерела конституційного права: поняття і види джерел конституційного права. Конституційно-правова відповідальність.

Конституційне право як наука і навчальна дисципліна.


Тема 2. Конституція – Основний закон держави

Поняття, суть Конституції України. Функції Конституції України, реалізація конституційно-правових норм у формах: застосування, дотримання, виконання і використання.

Структура Конституції України та характеристика її розділів. Фактична і юридична Конституція.

Основні етапи становлення Конституції України:

а) Конституція Пилипа Орлика;

б) конституційні ідеї українських демократів XVIII – XIX століття. Роль Тараса Шевченка і Івана Франка в формуванні ідей незалежності України;

в) втілення демократичних ідей конституціоналізму в період відродження української державності (1918 – 1920рр). Конституція УНР 1918р.;

г) конституціоналізм України в радянський період;

д) створення принципово нової Конституції України в період утвердження державного суверенітету.


Тема 3. Загальні засади конституційного ладу України

Поняття, суть і ознаки конституційного ладу України. Конституційні основи державного ладу України: принципи державного ладу України: суверенності і незалежності, демократизму держави, соціальної і правової держави, унітарності, республіканської форми правління.

Механізм Української держави: поняття, система органів державної влади за Конституцією України. Загальні засади організації (будівництва) органів державної влади: принцип розподілу влади, верховенство права, демократичний порядок формування органів державної влади, системність і структурованість органів державної влади; конституційності і законності; постійний характер діяльності органів державної влади і чітка детермінованість їх повноважень; теорія “стримань і противаг” – як гарантія діяльності органів державної влади згідно з Конституцією України.

Територіальний устрій України.

Державні символи України.

Основні функції української держави.

Конституційні основи суспільного ладу України: поняття і сутність, основні принципи суспільного ладу. Система суспільного ладу. політична система України. Суб'єкти політичної системи України: народ, держава, політичні партії, територіальні громади і органи місцевого самоврядування. Економічна система суспільства згідно з Конституцією України.

Соціальна система.

Людина – найвища соціальна цінність. Принципи політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Конституція України про державну мову в Україні і мови національних меншин.
Тема 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина

Поняття правового статуса людини і громадянина, основні принципи конституційно-правового інституту прав і свобод людини.

Елементи правового статусу особи: громадянство; принципи правового статусу і конституційні права, свободи й обов'язки громадян.

Класифікація прав і свобод людини і громадянина згідно з Конституцією України:

І – громадянські права і свободи людини;

ІІ – політичні права і свободи громадян України;

ІІІ – економічні, соціальні та культурні права і свободи людини і громадянина.

Загальні гарантії прав і свобод: економічні, політичні, організаційні. Юридичні гарантії як засоби забезпечення здійснення, охорони й захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.

Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні.


Тема 5. Громадянство України

Поняття громадянства і належність до громадянства України. Загальні і спеціальні принципи громадянства України.

Набуття громадянства України.

Припинення громадянства України.

Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України.
Тема 6. Виборча система в Україні

Поняття виборів, їх види. Принципи виборчого права.

Поняття виборчої системи.

Види виборчих систем в Україні.

Виборчий процес і його стадії. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

Поняття і види референдумів в Україні. Принципи і порядок проведення референдумів в Україні. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми і вибори.


Тема 7. Конституційно-правові основи організації державної влади в Україні

Поняття державної влади в Україні. Поняття, система і види органів державної влади.

Суть і зміст принципів “розподілу влад” і “стримань та противаг”.
Тема 8. Народний депутат України

Порядок обрання народних депутатів України.

Зміст правового статусу народного депутата України:

а) законодавче закріплення правового статусу народного депутата України;

б) права народного депутата України, форми їх реалізації;

в) обов'язки народного депутата України і відповідальність народного депутата України.

Основні гарантії депутатської діяльності.
Тема 9. Законодавча влада в Україні

Суть законодавчої влади в Україні.

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади:

а) конституційно-правовий статус Верховної Рада України;

б) депутатський корпус і структура Верховної Рада;

в) регламент Верховної Рада України. Акти Верховної Рада України.

г) повноваження Верховної Рада України.
Тема 10. Законодавча діяльність в Україні

Поняття і зміст законодавчої діяльності.

Стадії законодавчої діяльності:

а) законодавча ініціатива і внесення законопроектів;

б) розгляд і обговорення законопроектів;

в) прийняття закону;

г) промульгація закону;

д) опублікування закону і набрання ним чинності.

Специфіка внесень змін і доповнень до Конституції України.
Тема 11. Президент України

Порядок обрання президента України.

Державно-правовий статус президента України:

а) повноваження президента України;

б) акти президента України.
Тема 12. Виконавча влада в Україні

Поняття і система виконавчої влади в Україні

Кабінет Міністрів України: порядок формування, склад, повноваження.

Міністерства і відомства.

Місцеві органи виконавчої влади.
Тема 13. Конституційні основи судової влади в Україні. Прокуратура.

Суть судової влади.

Система судових органів згідно з Конституцією України, повноваження органів прокуратури.
Тема 14. Забезпечення конституційної законності вУкраїні

Поняття та зміст конституційної законності.

Конституційний Суд України: порядок формування, склад, повноваження.
Тема 15. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування. Місцеві ради, порядок обрання депутатів до місцевих рад, повноваження місцевих рад.

Правовий статус депутатів місцевих рад.
ІІІ. Список літератури.


 1. Конституційне право України / За ред. проф.Погорілко В.Ф. – К, 2003.

 2. Гончар Т.М., Шепетюк В.Д. Вивчаємо Конституцію України: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1996. – 64с.

 3. Історія держави і права України: Підручник / А.Й.Рогожин (ред.). – Х.: Основа, 1996. – ч.1. – 386с., ч.2. – 430с.

 4. Кравченко В.В., Сербан Ф.І. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К., 1996. – 60с.

 5. Кравченко В.В. Конституційне право України. К., 2000.

 6. Тацій В.Я., Погорілко В.Ф., Тодика Ю.М. Конституційне право України. К., 2000, 2003.

 7. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право України: Опорні конспекти; словник. Довідник. – К.: Юмана, 1996. – 272с.

 8. Погорілко В.Ф. Нова Конституція України: Текст Основного Закону: Огляд і коментарі. – К.: Наукова думка, 1996. – 136с.

 9. Основи конституційного права України: Підручник / За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 208с.

 10. Коментар до Конституції України. К., 1998.

 11. О.Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник, – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 12. А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. Права людини і громадянина в Україні. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003.

 13. А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. Державне будівництво і місцеве самоврядування. К.: Юрінком Інтер, 2001.

 14. С.Л. Лисенков. Конституція України. Матеріали до вивчення. Київ “Либідь” 1997.

 15. Муніципальне право України. Підручник. За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького К.: Юрінком Інтер. 2001.

 16. А.О. Селіванов. Організація судової влади в Україні. Київ. Юрінком Інтер 2002р.


Нормативно-правові акти


 1. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - №31.

 2. Акт проголошення незалежності України / Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991. - // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №38.

 3. Конституція України / Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Вид. Інституту законодавства Верховної Ради України, 1996. – 250с.

 4. Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.1992р. / Закони України. – К., 1996. – Т.ІІІ. – с.298-307, із змінами від 2001.

 5. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994 зі змінами: / Закони України. – К., 1997. – Т.VII. – с.122-128.

 6. Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 03.07.1991р. зі змінами і доповненнями станом на 01.03.1996р. - / Закони України. – К., 1996р. – Т.ІІ. – с.92-111.

 7. Закон України “Про вибори президента України” від 18 березня 2004р. // Урядовий кур'єр від 06.04.2004р.

 8. Про статус народного депутата: Закон України від 22.03.2001р.// Урядовий кур”єр від 26 вересня 2001р., із змінами та доповненнями.

 9. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991р. із змінами і доповненнями станом на 01.06.2001р.

 10. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996р. -

/ Закони України. - К., 1996. - Т.ІІІ. - с.252-260.

 1. Закон України “Про політичні партії вУкраїні” від 5 квітня 2001 // Урядовий кур”єр від 28 квітня 2001, із змінами від 27 листопада 2003 р.

 2. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р. // УК від 07 серпня 2002 р.

 3. Регламент Верховної Ради України від 27.07.1994р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №35.

 4. Про біженців: Закон України від 21.06.2001р. // Урядовий кур”єр від 12 вересня 2001 р.

15. Про національні меншини: Закон України від 11.07.1996р. / Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №43.

16. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997р. / Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24.

17. Про громадянствоУкраїни Закон України від 18.01.2001р. // Голос України від 6 березня 2001 р.

18. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18.10.2001р.

// Урядовий кур”єр від 2.11.2001, а з 1.10.2005 від 25 березня 2004 // УК від 6 квітня 2004 р.

19. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 17.12.1997р. // Голос України від 10.01.1998р.

20. Закон України “Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів” від 14.01.1998р. // Голос України від 24.01.1998р.

21. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999р. // Урядовий кур'єр від 15.05.1999р. №89.

22. Закон україни “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 р.

23. Закон України “Про столицю України – місто герой Київ” від 15 січня 1999 р.// УК від 28 січня 1999.

24. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 // УК від 15 серпня 2001 р.

25. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, Місцевих Рад та сільських, селищних міських голів від 6 квітня 2004 // УК від 10 квітня 2004 р., який вступить в чинність з 1 жовтня 2005 р.

26. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 // УК від 6 квітня 2004 р., який вступить в чинність з 1 жовтня 2005 р.

27. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. – К.: Атіка, 2002.28. Закон України “Про постійні комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р. із змінами і доповненнями.


Міжнародні правові акти


 1. Всеобщая декларация прав человека. - 1948г.

2. Пакт о гражданских и политических правах. - 1966г.

 1. Пакт об экономических, социальных и культурных правах. - 1966г.Додаткова література


 1. Геєць В. Державність України на шляху до громадянського суспільства. //Віче. - 1995. - №5. - с.3-16.

 2. Гетьман В.І., Килимник Ю.В. Чи стане Україна соціальною державою: Бесіди про конституцію. - К., 1996. - 22с.

 3. Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України: Нотатки учасника розробки Основного Закону України. - К., 1997. - 127с.

 4. Горелов М. Історичні спроби моделювання української державності в ХХ сторіччі // Політична думка. 1994. - №4. - с.93-100.

 5. Громадські і політичні права: Комітет прав людини / Відп. за вип. Є.Захаров. - Х., 1995. - 40с.

 6. Депутат парламента в зарубежных государствах. - М.: Юрид. Лит., 1995. - 112с.

 7. Коментар до Конституції України / В.Б.Авер’янов, В.Ф.Бойко, В.І.Борденюк та ін.; В.Ф.Опришко та ін. (ред.). - К., Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 368с.

 8. Конох М.С. Особа: право, свобода, відповідальність.: Навч. Посібник. - К., 1996. - 129с.

 9. Конституційна міфологія сучасної України / С.Одарич, Ю.Оробець, М.Томенко. - К.: Укр.перспектива, 1996. - 36с.

 10. Конституція незалежної України: У 3 кн. / С.П.Головатий, Л.П.Юзьков (упоряд.); С.П.Головатий (ред.). Кн. І: Документи, коментарі, статті. - К.: Укр. Правнича Фундація, 1995. - 398 с.

 11. 11.Конституція України - основа реформування суспільства. - Х.: Право, 1996. - 95с.

 12. Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого й сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини.- К.:Український письменник, 1994. - 174 с.

 13. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі /В.Ф.Погорілко (авт. огляду та коментарів) - К.: Наук. думка, 1996. - 133с.

 14. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях: Навч. посібник. - Львів: Каменяр, 1996. - 48с.

 15. Общая теория прав человека. - М: Норма, 1996. - 520с.

 16. Права людини. Міжнародні договори України. Декларації, документи. - К., 1992.

 17. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К.: Знання, 1993. - 191с.

 18. Степанюк О. Норми конституційного права: проблеми теорії. - Львів, 1993.

 19. Тацій В., Тодика Ю. Конституційне право. Критерії, ступінь обгрунтованості // Віче. - 1995. - №4.

 20. Тимошенко В.І. Правова держава. - К.: Наукова думка, 1994. - 139с.

 21. Тихонова Е., Юзьков Л. Конституция юридическая и практическая // Право Украіни. - 1992. - №1.

 22. Ткачев Е.В. Материалы для изучения Конституции Украины: Учебное пособие. - К.: Майстр, 1996. - 64с.

 23. Тодика Ю. Конституційне право України - як галузь права. Конспект лекції - Х., 1995. - 29с.

 24. Шаповал В. Розподіл влад і конституціоналізм: Досвід України. - К., 1994. - 32с.

 25. Шинкарук В. Громадянське суспільство, держава, ідеологія // Розбудова держави. - 1993. - №5. - с.51-56.

 26. Юзьков Л. Правова держава і державне право // Радянське право. - 1989.

 27. Юридичний словник-довідник / Ю.С. Шимшученко (ред.): НАН України, Інститут держави і права. - К.: Феміна, 1996. - 696с.

 28. Юридичний словник. - К., 1974.

 29. Юридический энциклопедический словарь. - М., 1987.

 30. Мармазов В.Є. Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. Київ “Вентурі” 1999.

 31. В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. Навчальний посібник. К. Видавничий Дім “Юридична книга” 2000 р.ІV. Питання до самостійної роботи з курсу “Основи Конституційного права України”. 1. Конституційне право як галузь права: поняття, місце в українській правовій системі.

 2. Предмет конституційного права.

 3. Специфіка та зміст суспільних відносин, що регулюються конституційним правом України.

 4. Конституційно-правові норми: зміст, структура.

 5. Класифікація конституційно-правових норм.

 6. Конституційно-правові інститути.

 7. Конституційно-правова відповідальність: поняття, види.

 8. Поняття джерел конституційного права України і їх види.

 9. Суб”єкти конституційно-правових відносин.

 10. Поняття і суть Конституції України.

 11. Загальна характеристика Конституції України: структура, зміст.

 12. Поняття, принципи та конституційно-правові основи правового статусу людини, громадянина України.

 13. Соціально-економічні права громадян України згідно з Конституцією України.

 14. Конституційні політичні права громадян України.

 15. Конституційні особисті права і свободи громадян України.

 16. Конституційні обов”язки людини і громадянина України.

 17. Утворення держави Україна. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

 18. Правонаступність України.

 19. Гарантії реалізації прав і свобод громадян України.

 20. Поняття і зміст громадянства України.

 21. Підстави та форми набуття громадянства України.

 22. Припинення громадянства України.

 23. Державний устрій і форма державного правління України.

 24. Територіальна організація України і принципи територіальної організації України.

 25. Референдуми в Україні: порядок проведення Всеукраїнських і місцевих референдумів згідно із законодавством України.

 26. Види правового статусу особи.

 27. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

 28. Поняття державного органу, суть і зміст принципу розподілу влади у побудові системи державних органів України.

 29. Поняття виборчої системи. Виборча система і виборче право.

 30. Принципи виборчого права.

 31. Всеукраїнський і місцевий референдуми в Україні.

 32. Порядок формування Верховної Ради України.

 33. Повноваження Верховної Ради України.

 34. Правовий статус народного депутата України.

 35. Основні гарантії депутатської діяльності.

 36. Державні символи України.

 37. Структура Верховної Ради: порядок формування органів Верховної Ради України.

 38. Комітети Верховної Ради, порядок їх формування, повноваження.

 39. Політичні фракції і групи народних депутатів у Верховній Раді. Порядок їх формування.

 40. Державно-правова природа депутатського мандату.

 41. Відповідальність народного депутата за невиконання своїх депутатських обов”язків.

 42. Регламент Верховної Ради. Загальна характеристика.

 43. Організаційні форми діяльності Верховної Ради України.

 44. Стадії законодавчої діяльності.

 45. Порядок внесення змін до Конституції України.

 46. Державно-правовий статус Президента україни.

 47. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження.

 48. Місцеве самоврядування в Україні: порядок формування органів місцевого самоврядування, їх функції.

 49. Місцеві органи виконавчої влади, їх функції.

 50. Система судів загальної юрисдикції за Конституцією України.

 51. Прокуратура України: структура, повноваження за Конституцією України.

 52. Конституційний суд україни.

 53. Конституційне правове регулювання власності в Україні.

 54. Конституційно-правовий статус об”єднань громадян в Україні.

 55. Правовий статус іноземців в Україні.

 56. Конституційно-правовий статус політичних партій і громадських об”єднань в Україні.

 57. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні.

 58. Право громадян на свободу віросповідання за законодавством України.

 59. Право на освіту за законодавством України.

 60. Державна мова в Україні, статус мов національних меншин.

 61. Поняття і види референдумів в Україні, порядок їх призначення і проведення.

 62. Порядок обрання Президента України.

 63. Порядок обрання депутатів місцевих Рад.

 64. Порядок обрання народних депутатів України.

 65. Конституційні основи правової держави України.

 66. Співвідношення держави і громадянина в Україні.

 67. Представницька демократія в системі повновладдя українського народу.

 68. Основні засади конституційного ладу України.

 69. Політичні партії в системі демократії України.

 70. Україна – суверенна, демократична, соціальна і правова держава.

 71. Судова влада в Україні: система і повноваження.

 72. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

 73. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини і громадянина.

 74. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина.

 75. Законодавство України про правовий статус іноземців.

 76. Правовий статус біженців в україні.
Каталог: books
books -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
books -> Післямова
books -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
books -> Вічник Сповідь на перевалі духу
books -> Тарас Прохасько БотакЄ
books -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
books -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
books -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
books -> Кір буличов — творець фантастичних світів

Скачати 123.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка