Дипломної освіти програм а курсу " Адвокатура в Україні " для слухачів за спеціальністю 03040101 "Скачати 197.83 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір197.83 Kb.
ТипДиплом
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

П Р О Г Р А М А

курсу “Адвокатура в Україні

для слухачів за спеціальністю

7.03040101Правознавство

Укладач: к.ю.н., доцент

Андрусів Григорій Васильович

Київ – 2013

Програму курсу “Адвокатура в Україні” (укладач: Г.В. Андрусів, доцент) для слухачів спеціальності 7.03040101 “Правознавство” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти.

Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

(Протокол №1 від 10.09.2013р.)
.


п/п

Тема лекцій

Кількість годин

1.

Історія адвокатури України.

1

2.

Закон України про адвокатуру.

2

3.

Адвокат в Кримінальному Судочинстві.

2

4.

Адвокат в цивільному судочинстві.

1

Всього

6

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів сучасного погляду на професію адвоката і її місце у забезпеченні прав та охоронюваних законом інтересів громадян і юридичних осіб; її значення та роль у побудові демократичної і правової держави: вироблення свідомого і відповідального ставлення до майбутньої професії; засвоєння принципів та організаційних форм діяльності адвокатури та гарантій адвокатської діяльності.

Місце дисципліни у навчальному плані: даний спецкурс має особистий матеріал та в тій чи іншій мірі спирається на всі юридичні дисципліни (галузі права), тому з вивченням даної дисципліни студент робить перший крок до професійного переосмислення вже набутих знань і отримує можливість під час вивчення наступних дисциплін розглядати їх під кутом зору майбутньої професії адвоката.

Анотація змісту, основні розділи дисципліни:

Структура дисципліни складається з вступу та основних розділів: Історія адвокатури в Україні; Закон України “Про адвокатуру”; адвокат у цивільному судочинстві; Адвокат у кримінальному судочинстві; Адвокат у адміністративному провадженні; Участь адвоката в арбітражному процесі; Адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов; Сучасні системи адвокатури.

Студенти повинні:

Знати:


 • історичний шлях розвитку адвокатури в Україні;

 • поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури в Україні;

 • види адвокатської діяльності;

 • вимоги, що пред'являються до адвоката;

 • професійні права та обов'язки адвоката у різних галузях права.

Уміти:

 • аналізувати нормативні акти;

 • побудувати захист в кримінальній або представництво у цивільній справі;

 • орієнтуватись у різних галузях права;

 • складати процесуальні документи;

 • сприймати інформацію як письмову, так і усну.

Форми підсумкового контролю знань студентів: залік.

ТЕМА 1. Історія адвокатури України

Виникнення адвокатської професії в Україні.

Формування професійної адвокатури в Україні XIV – XVI століття. Судовий захист за Литовськими Статутами.

Становлення адвокатської професії. Регулювання діяльності адвоката в проекті Кодексу “Права, по которым судится малороссийский народ”.

Запровадження адвокатури як самостійного правового інституту за судовою реформою 1864 року. Організація присяжної адвокатури за “Судовими статутами”.

Рада присяжних повірених. Права, обов'язки та відповідальність присяжного повіреного.

Приватний повірений. Особливості його правового статусу.

Судовий захист у перші роки радянської влади в Україні (1918–1922рр.). Організація захисту за тимчасовим положенням про народні суди і революційні трибунали УРСР (1919р.).

Правове оформлення інституту адвокатури за положенням про адвокатуру УРСР (1922р.).

Колегії захисників у кримінальних і цивільних справах, їх організаційна побудова та вдосконалення у період проведення судової реформи (1922, 1924рр.). Умови і порядок прийому до колегії захисників.

Запровадження інституту стажистів і практикантів (1927р).

Перехід на колективні форми праці захисників, скасування приватної адвокатської практики (1929р).

Оплата праці адвокатів.

Структура, завдання та порядок діяльності адвокатури у 30 - 40 роках.

Положення про адвокатуру УРСР 1962р.

Деякі історичні події, які мали істотний вплив на формування адвокатури (70 – 90 роки).ТЕМА 2. Закон України “Про адвокатуру”

Поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України.

Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

Види адвокатської діяльності.

Вимоги, що пред'являються до адвоката та його помічника.

Професійні права та обов'язки адвоката.

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

Дисциплінарна відповідальність адвоката.

Гарантії адвокатської діяльності.

Оплата праці адвоката.ТЕМА 3. Адвокат у цивільному судочинстві

Правові підстави представництва адвокатом у цивільному процесі.

Методика розробки адвокатом правової позиції по справі.

Складання адвокатом процесуальних документів.

Права та обов'язки представника в стадії підготовки справи.

Права та обов'язки представника під час судового розгляду.

Представництво в стадії судового виконання.

ТЕМА 4. Адвокат у кримінальному судочинстві

Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом.

Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі.

Права та обов'язки захисника.

Значення участі захисника на попередньому слідстві та в суді.

Відмова підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від захисника.

Правова позиція захисника. Колізія позицій захисника і підзахисного.

Юридичний зміст принципу презумпції невинуватості.

Обов'язок доказування.

Показання підозрюваного та обвинуваченого.

Захист прав підозрюваного.

Захист прав обвинуваченого.

Представник потерпілого у кримінальному процесі.

Захист у суді першої інстанції.

Особливості захисту в окремих категоріях справ.

ТЕМА 5. Адвокат у адміністративному провадженні

Значення участі адвоката у адміністративному провадженні.

Підстави участі адвоката у адміністративному провадженні.

Засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб у адміністративному провадженні.ТЕМА 6. Участь адвоката в арбітражному процесі. Адвокат-юрисконсульт.

Значення участі адвоката в арбітражному процесі.

Підстави участі адвоката в арбітражному процесі.

Юридичне обслуговування адвокатом установ, підприємств та організацій. Права і обов'язки адвоката-юрисконсульта. Консультаційна робота на виробництві.ТЕМА 7. Адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов.

Касаційне оскарження вироку. Підготовка і складання касаційної скарги адвокатом, який брав участь у суді першої інстанції.

Участь адвоката у касаційному оскарженні, якщо він не брав участь у судовому розгляді справи по першій інстанції.

Форма і зміст касаційної скарги, методика її складання. Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги.

Участь адвоката у розгляді справи судом касаційної інстанції. Методика викладення доводів касаційної скарги. Подання додаткових матеріалів.

Складання і подання скарг у порядку наглядного провадження а також про перегляд справ за нововиявленими обставинами.ТЕМА 8. Сучасні системи адвокатури

Адвокатура Німеччини.

Адвокатура Франції.

Адвокатура Англії.

Адвокатура США.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України // Офіційне видання Верховної Ради України. – К. –1996.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К. – 1996. - №2.

 3. Цивільний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К. – 1996. - №2.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України. / Юрінком. К. 1995.

 5. Кримінальний кодекс України. / Юрінком. К. 1994.

 6. Кодекс про шлюб та сім'ю України // Право України. – 1994. - №7-8.

 7. Кодекс законів про працю України. – К. – 1995.

 8. Про громадянство України. Закон України від 08.10.91р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №50 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7.

 9. Журнал. Адвокат.

 10. Аврах Я.С. Психологические проблемы защиты по уголовным делам. – Казань. – 1972.

 11. Адаменко В.Д. Советское уголовно-процесуальное представительство. – Томск. – 1978.

 12. Адвокатура в СССР. М. 1971.

 13. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. – Л. – 1985.

 14. Білоус В.Т., Демський С.Е. „Суд, правоохоронні та правозахисні органи України.” – навчальний посібник. – Київ, 2002р., 305с.

 15. Бойков А.Д. Роль защитника в предупреждении преступлений. – М. – 1971.

 16. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М. – 1978.

 17. Варфоломеева Т.В., Русанов Б.В. Советская адвокатура. Задачи и формы деятеьности. – К. – 1983.

 18. Варфоломеева Т.В., Роговская С.Б. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних на предварительном следствии и в суде. – К. – 1983.

 19. Д.П. Ватман, В.А. Елизаров Адвокат в гражданском процессе. – М. – 1969.

 20. Гинзбург Г.А., Поляк А.Г., Самсонов В.А. Советский адвокат. – М. – 1968.

 21. Гольдинер В.Д. Защитительная речь. – М. – 1970.

 22. Історія адвокатури України. За ред. Варфоломеєвої Т.В., Святоцького О.Д. – К. – 1992.

 23. Кони А.Ф. Избранные произведения. – М. – 1980.

 24. Купрішин В., Сусло Д. На сторожі прав трудящих та інтересів держави: Про історію створення, організацію і діяльність адвокатури Української РСР. – К. – 1973.

 25. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле. / Юрист. – М. – 1997.

 26. Матвиенко Е.В. Судебная речь. – Минск. – 1972.

 27. Михайловская Н.Г, Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. – М. – 1981.

 28. Молдован В.В. Судова риторика. – К. – 1996.

 29. О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. Адвокатура: історія і сучасність. – К. – 1997.

 30. Перлов И.Д. Право на защиту. – М. – 1969.

 31. Право обвиняемого на защиту в социалистическом уголовном процессе. / Под ред. В.М. Савицкого. – М. – 1983.

 32. Права, за якими судиться малоросійський народ. // За ред. Ю.С. Шемшученко. – К. – 1997.

 33. Проблемы судебной этики. / Под ред. М.С. Строговича. – М. – 1974.

 34. Речи известных русских юристов. – М. – 1985.

 35. Речи советских адвокатов по уголовним делам. – М. – 1975.

 36. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. / ІнЮре. – К. – 1997.

 37. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України. / Ін Юре. – К. – 1997.

 38. Слово адвокату: речи советских адвокатов по гражданским и уголовным делам. – М. – 1981.

 39. Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова: русские ораторы второй половини XIX – начала ХХ века. – М. – 1984.

 40. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Практ. пособие. – М. – 1989.

 41. Стецовский Ю.М. Уголовно-процесуальная деятельность защитника. – М. – 1982.

 42. Сучасні системи адвокатури. / За ред. Святоцького О.Д. – К. – 1993.

 43. Цельтнер П.Г. Составление адвокатом процессуальных документов по гражданским делам . – М.

 44. Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России (60-80 годы XIX в.). – М. – 1987.

 45. Чубатий М. До історії адвокатури на Україні. – Львів. – 1934.

 46. Шаламов М.П. История советской адвокатуры. – М. – 1939.

 47. Я.А. Розенберг. Представительство по гражданским делам. – Рига. –1981.

 48. Штефан М.И., Дрижчаная Е.Г., Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. – К. – 1991.

 49. Штефан М.Й. Цивільний процес. – К. – 1997.

 50. Адвокатура України. Навчальний посібник в 2-х томах; Київ-КНТ 2007. Видавець Фурса С.Я.

 51. Д.П. Філевський. Адвокатура: підручник.-К., Алерта Прецидент, 2007.

Питання до заліку

1. Виникнення адвокатської професії в Україні.

2. Формування професійної адвокатури в Україні XIV – XVI століття. Судовий захист за Литовськими Статутами.

3. Становлення адвокатської професії. Регулювання діяльності адвоката в проекті Кодексу “Права, по которым судится малороссийский народ”.

4. Запровадження адвокатури як самостійного правового інституту за судовою реформою 1864 року. Організація присяжної адвокатури за “Судовими статутами”.

5. Рада присяжних повірених. Права, обов'язки та відповідальність присяжного повіреного.

6. Приватний повірений. Особливості його правового статусу.

7. Судовий захист у перші роки радянської влади в Україні (1918–1922рр.). Організація захисту за тимчасовим положенням про народні суди і революційні трибунали УРСР (1919р.).

8. Правове оформлення інституту адвокатури за положенням про адвокатуру УРСР (1922р.).

9. Колегії захисників у кримінальних і цивільних справах, їх організаційна побудова та вдосконалення у період проведення судової реформи (1922, 1924рр.). Умови і порядок прийому до колегії захисників.

10. Запровадження інституту стажистів і практикантів (1927р).

11. Перехід на колективні форми праці захисників, скасування приватної адвокатської практики (1929р).

12. Структура, завдання та порядок діяльності адвокатури у 30 -40 роках.

13. Положення про адвокатуру УРСР 1962р.

14. Поняття адвокатури України за Законом України “Про адвокатуру”, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України.

15. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

16. Види адвокатської діяльності.

17. Вимоги, що пред'являються до адвоката та його помічника.

18. Професійні права адвоката за Законом України “Про адвокатуру”.

19. Професійні обов'язки адвоката за Законом України “Про адвокатуру”.

20. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

21. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

22. Гарантії адвокатської діяльності.

23. Оплата праці адвоката.

24. Правові підстави представництва адвокатом у цивільному процесі.

25. Методика розробки адвокатом правової позиції по справі.

26. Складання адвокатом процесуальних документів.

27. Права та обов'язки представника в стадії підготовки цивільної справи.

28. Права та обов'язки представника під час судового розгляду цивільної справи.

29. Загальні правила, які має застосовувати представник при допиті свідків, сторін та третіх осіб.

30. Представництво в стадії судового виконання судового рішення.

31. Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом.

32. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі.

33. Права та обов'язки захисника.

34. Значення участі захисника на попередньому слідстві та в суді.

35. Відмова підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від захисника.

36. Правова позиція захисника в кримінальній справі.

37. Колізія позицій захисника і підзахисного.

38. Юридичний зміст принципу презумпції невинуватості.

39. Обов'язок доказування.

40. Показання підозрюваного та обвинуваченого.

41. Захист прав підозрюваного.

42. Захист прав обвинуваченого.

43. Представник потерпілого у кримінальному процесі.

44. Захист у суді першої інстанції.

45. Особливості захисту в окремих категоріях справ.

46. Значення участі адвоката у адміністративному провадженні.

47. Підстави участі адвоката у адміністративному провадженні.

48. Засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб у адміністративному провадженні.

49. Значення участі адвоката в арбітражному процесі.

50. Підстави участі адвоката в арбітражному процесі.

51. Юридичне обслуговування адвокатом установ, підприємств та організацій.

52. Права і обов'язки адвоката-юрисконсульта.

53. Консультаційна робота.

54. Касаційне оскарження вироку. Підготовка і складання касаційної скарги адвокатом, який брав участь у суді першої інстанції. Участь адвоката, який не брав участь у суді першої інстанції у касаційному оскарженні.

55. Форма і зміст касаційної скарги, методика її складання. Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги.

56. Участь адвоката у розгляді справи судом касаційної інстанції. Методика викладення доводів касаційної скарги. Подання додаткових матеріалів.

57. Складання і подання скарг у порядку наглядного провадження, а також про перегляд справ за нововиявленими обставинами.

58. Відмінні особливості діяльності адвокатури Німеччини від адвокатури України.

59. Відмінні особливості діяльності адвокатури Франції від адвокатури України.

60. Відмінні особливості діяльності адвокатури Англії від адвокатури України.

61. Відмінні особливості діяльності адвокатури США від адвокатури України.Примітка: при складанні заліку обов'язковим є вирішення ситуаційних задач, які є додатком до кожного білету.
Каталог: books
books -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
books -> Післямова
books -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
books -> Вічник Сповідь на перевалі духу
books -> Тарас Прохасько БотакЄ
books -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
books -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
books -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
books -> Кір буличов — творець фантастичних світів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка