+Дихальний об’ємСторінка1/467
Дата конвертації21.07.2021
Розмір8.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   467К1. Лiкар записав в iсторiї хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнiшнього дихання:

 1. +Дихальний об’єм

 2. Життєва ємнiсть легень

 3. Функцiональна залишкова ємнiсть

 4. Ємнiсть вдиху

 5. Хвилинний об’єм дихання

К2. Людина зробила спокiйний видих. Як називається об’єм повiтря, який мiститься у неї в легенях при цьому?

 1. +Функцiональна залишкова ємкiсть легень

 2. Залишковий об’єм

 3. Резервний об’єм видиху

 4. Дихальний об’єм

 5. Життєва ємнiсть легень

К3. Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повiтря, що знаходиться в її легенях пiсля цього?

 1. +Залишковий об’єм

 2. Функцiональна залишкова ємнiсть легень

 3. Ємнiсть вдиху

 4. Резервний об’єм видиху

 5. Альвеолярний об’єм

К4. У альпiнiста, що пiднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку? A. +Гiпервентиляцiя легенiв

 1. Гiповентиляцiя легенiв

 2. Гiпероксемiя

 3. Гiпоксемiя

 4. Зниження температури навколишнього середовища

К5. У хворого внаслiдок хронiчного захворювання органiв дихання, що супроводжується задишкою, тахiкардiєю i цiанозом, при дослiдженнi газового складу кровi виявлений розвиток гiпоксемiї i гiперкапнiї. Внаслiдок якого з порушень зовнiшнього дихання виникли цi змiни? A. +Гiповентиляцiя

 1. Гiпервентиляцiя

 2. Гiперперфузiя

 3. Гiпоперфузiя E. Гiпердифузiя

К6. У вiддiлення реанiмацiї поступив хворий пiсля ДТП з однобiчним пневмотораксом. Який вид дихання спостерiгається у даному випадку?

 1. +Поверхневе часте

 2. Глибоке часте

 3. Поверхневерiдке

 4. Поверхневе E. Асфiктичне

К7. У людини в результатi патологiчного процесу збiльшена товщина гематоальвеолярного бар’єру. Безпосереднiм наслiдком цього буде зменшення:

 1. +Дифузiйної здатностi легень

 2. Резервного об’єму видиху

 3. Альвеолярної вентиляцiї легень

 4. Кисневої ємностi кровi

 5. Хвилинного об’єму дихання

К8. У пацiєнтiв для оцiнки ефективностi дихання використовують показник функцiональної залишкової ємностi. З яких наступних об’ємiв вона складається?

 1. +Резервний об’єм видиху та залишковий

 2. Резервний об’єм вдиху та залишковий

 3. Резервний об’єм вдиху, дихальний, залишковий

 4. Резервний об’єм видиху та дихальний

 5. Резервний об’єм вдиху та дихальний

К9. У працiвникiв хiмiчних комбiнатiв, де виробляють органiчнi розчинники, якi здатнi розчиняти фосфолiпiди, часто розвиваються захворювання легень. Який компонент аерогематичного бар’єру при цьому пошкоджується в першу чергу?

 1. +Сурфактант

 2. Респiраторнi альвеолоцити

 3. Секреторнi альвеолоцити

 4. Альвеолярнi макрофаги

 5. Септальнi клiтини

К10. У людини пiсля довiльної тривалої затримки дихання збiльшилися частота й глибина дихання. Якi змiни в кровi, насамперед, стали причиною цього?

 1. +Пiдвищення рСО2

 2. Зниження рСО2

 3. Зниження рО2

 4. Пiдвищення рО2

 5. Пiдвищення рН

К11. В експериментальної тварини зроблено двобiчну перерiзку блукаючих нервiв. Що вiдбудеться з диханням?

 1. +Стане рiдким i глибоким

 2. Не змiниться

 3. Стане частим i поверхневим

 4. Зупиниться в фазi вдиху

 5. Зупиниться в фазi видиху

К12. У людини виявлена пухлина одного з вiддiлiв головного мозку, внаслiдок чого в неї порушена здатнiсть пiдтримувати нормальну температуру тiла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

 1. +Гiпоталамус

 2. Таламус

 3. Мозочок

 4. Стрiатум

 5. Чорна субстанцiя

К13. Охолодження тiла людини у водi виникає значно швидше, нiж на повiтрi, тому, що у водi значно ефективнiшою є вiддача тепла шляхом:

 1. +Теплопроведення

 2. Конвекцiї

 3. Тепловипромiнювання

 4. Випаровування поту

 5. )

К14. У лiкарню до кiнця робочого дня доставлений працiвник ”гарячого” цеху, який скаржиться на головний бiль, запаморочення, нудоту, загальну слабкiсть. Свiдомiсть збережена, шкiрнi покриви гiперемованi, сухi, гарячi на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесiв регуляцiї тепла найiмовiрнiше виникло у людини у данiй ситуацiї?

 1. +Зниження тепловiддачi

 2. Посилення тепловiддачi i зниження теплопродукцiї

 3. Посилення тепловiддачi i теплопродукцiї

 4. Посилення теплопродукцiї без змiн тепловiддачi

 5. Зниження теплопродукцiї без змiни тепловiддачi

К15. Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналiзацiя вiд яких рецепторiв, перш за все, зумовила її розвиток?

 1. +Осморецептори гiпоталамусу

 2. Натрiєвi рецептори гiпоталамусу

 3. Осморецептори печiнки

 4. Глюкорецептори гiпоталамусу

 5. Барорецептори дуги аорти

К16. У людини визначили величину енерговитрат. У якому станi знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмiн?

 1. +Сон

 2. Вiдпочинок

 3. Легка робота

 4. Нервове напруження

 5. Спокiй

К17. При визначеннi основного обмiну з’ясовано, що його величина у дослiджуваного менша за належну величину на 7%. Це означає, що iнтенсивнiсть процесiв енергетичного метаболiзму у дослiджуваного:

 1. +Нормальна

 2. Помiрно пiдвищена

 3. Помiрно знижена

 4. Суттєво знижена

 5. Суттєво пiдвищена

К18. Людина стоїть у кiмнатi в легкому одязi, температура повiтря +14oC. Вiкна i дверi зачиненi. Яким шляхом органiзм людини вiддає найбiльше тепла?

 1. +Теплорадiацiя

 2. Теплопроведення

 3. Конвекцiя

 4. Випаровування E. Перспiрацiя

К19. В ходi визначення енерговитрат органiзму людини встановлено, що дихальний коефiцiєнт дорiвнює 1,0. Це означає, що у клiтинах дослiджуваного переважно окиснюються: A. +Вуглеводи

 1. Бiлки

 2. Жири

 3. Бiлки i вуглеводи

 4. Вуглеводи та жири

К20. У холодну погоду з вiтром люди мерзнуть швидше, нiж за вiдсутностi вiтру. Причиною цього є те, що вiтер збiльшує, насамперед, вiддачу тепла таким шляхом: A. +Конвекцiя

 1. Радiацiя

 2. Теплопроведення

 3. Випаровування

 4. )

21. Волокнами якого нерва імпульси від хеморецепторів каротидних тілець надходять у довгастий мозок? 1. Трійчастий нерв

 1. Блукаючий нерва

 2. Язикоглотковий нерв

 3. Нюховий нерв

 4. Діафрагмальний нерв

22. Вкажіть механізм рефлекторної регуляції дихання за відхиленням.

 1. Негативний зворотній зв'язок при збудженні периферичних хеморецепторів?

 2. Аферентні сигнали до дихального центру з пропріорецепторов

 3. Активність моторної кори при фізичній роботі

 4. Умовнорефлекторний вплив на дихальний центр

 5. Аферентні сигнали до дихального центру з ноціцепторов

23. Вкажіть механізм рефлекторної регуляції дихання за прогнозуванням.

 1. Негативний зворотній зв'язок при збудженні периферичних хеморецепторів

 2. Аферентні сигнали до дихального центру з пропріорецепторов

 3. Активність моторної кори при фізичній роботі

 4. Умовнорефлекторний вплив на дихальний центр

 5. Аферентні сигнали до дихального центру з ноціцепторов

К первой группе механизмов относятся следующие принципы регуля­ции:

- по отклонению (регуляция посредством хеморецепторных рефлексов);

- по возмущению (регуляция с афферентов работающих мышц, верхних дыхательных путей, защитные рефлексы);

- по прогнозированию (условнорефлекторные влияния и все произвольные изменения дыхания, связанные с «обучением» дыхательной системы).

24. Що виявляється провідним подразником для центральних хеморецепторів?


 1. pO 2 артеріальної крові

 2. pCO 2 артеріальної крові?555555

 3. рH артеріальної крові

 4. pO 2 і pCO 2 ліквору (СМР)

 5. pH ліквору (СМР)

25. Який ефект має активація рецепторів розтягнення легень?

 1. Активація вдиху

 2. Зупинка вдиху на його висоті

 3. Збільшення частоти дихання

 4. Віддишка

 5. Поверхневе рідке дихання

26. Які рецептори збуджуються при збільшенні об'єму інтерстиціальної рідини легеневої тканини?

 1. Рецептори розтягнення

 2. Юкстамедулярні рецептори

 3. Іритантні рецептори

 4. Пропріорецептори

 5. Хеморецептори дихальних шляхів

27. На які подразники реагують рецептори носової порожнини й верхніх дихальних шляхів?

 1. Хімічні

 2. Механічні

 3. Хімічні та механічні

 4. Розтягнення легень

 5. Збільшення об'єму інтерстиціальної рідини легеневої тканини

28. За участю якого нерва імпульси, спричинені подразненням швидкоадаптивних рецепторів слизової носової порожнини, надходять до довгастого мозку і спричиняють чхання?

1. Нюховий нерв 1. Трійчастий нерв

 2. Язикоглотковий нерв

 3. Блукаючий нерв?

 4. Діафрагмальний нерв

29. За участю якого нерва імпульси, спричинені подразненням швидкоадаптивних рецепторів епіфарингіальної області, спричиняють аспіраційний рефлекс?

 1. Нюховий нерв

 2. Трійчастий нерв

 3. Язикоглотковий нерв

 4. Блукаючий нерв?

 5. Діафрагмальний нерв

30. Посилена активація яких саме рецепторів спостерігається при підйомі на значну висоту над рівнем моря і супроводжується частим поверхневим диханням та бронхоконстрикцією?

1. j-рецептори

 1. пропріорецептори

 2. механорецептори

 3. іритантні рецептори?

 4. ноціцептоптори

31. Гормонами, які є одними з важливих стимуляторів термогенезу є:

 1. Кальцитонін та паратгормон

 2. Статеві гормони

 3. Тиреоїдні гормони

 4. Глюкокортикоїди

 5. Мінералоеортикоїди

32. Співвідношення об'єму виділеного СО2 до об'єму поглинутого О2 називається:

 1. теплотворним коефіцієнтом;

 2. калоричним еквівалентом кисню;

 3. дихальним коефіцієнтом;

 4. основним обміном;

 5. 5. усе невірно.33. Калоричний еквівалент кисню для білків становить :

 1. 5,05 ккал;

 2. 4,7 ккал;

3. 4,8 ккал;

 1. 4,6 ккал;

 2. 3,8 ккал;

34. Найбільша кількість тепла утворюється в:

1. працюючих скелетних м'язах 2. нирках. 1. сполучній тканині

 2. легенях

 3. печінці

35. Як називається правило, згідно якому окремі поживні речовини можуть замінювати один одного відповідно до їх енергетичної цінності?

 1. закон Франка-Старлінга

 2. правило ізодінамії

 3. правило поверхні тіла

 4. правило середніх навантажень

 5. усе невірно

36. Чому при одній і тій же температурі повітря людина більше мерзне при високій вологості повітря, ніж в суху погоду?

 1. Внаслідок погіршення випаровування рідини

 2. Внаслідок посилення конвекції

 3. Внаслідок підвищення теплопровідності повітря------

 4. Внаслідок посилення випаровування рідини

 5. Усе невірно

37. При зниженні температури навколишнього середовища судини внутрішніх органів:

 1. Звужуються?

 2. Не змінюють просвіту

 3. Розширюються

 4. Спочатку звужуються, а потім розширюються

 5. Усе невірно

38. Специфічно динамічна дія їжі - це:

1. підвищення енерговитрат під впливом вітамінів, які містяться в продуктах харчування 2. підвищення енерговитрат, обумовлене прийомом і подальшим перетворенням поживних речовин 1. теплотворний ефект харчових речовин

 2. зниження енерговитрат організму

 3. усе не вірно

39. Людина в легкому одязі знаходиться в прохолодному приміщенні. Які основні шляхи тепловіддачі працюють в таких умовах?

 1. Теплопроведення

 2. Конвекція

 3. Випромінювання

 4. Випаровування поту

 5. Випромінювання і конвекція

40. У вітряну погоду (температура 16ºС) легко одягнена людина швидко замерзає. Такій значній тепловіддачі сприяла:

 1. Конвекція

 2. Випромінювання

 3. Випаровування поту

 4. Теплопроведення

 5. Немає правильної відповід

Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в повітроносних шляхах після видиху. В якій з перерахованих нижче ситуаціях відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору?

%!100%накладення трахеостоми

%0%Нахил голови вперед

%0%Поворот лежачого пацієнта на лівий бік

%0%Поворот лежачого пацієнта на правий бік

%0%Дихання через рот

@Мертвий простір (МП) - об'єм повітря, що знаходиться в повітроносних шляхах і не бере участі в газообміні (150 мл). Трахеостома накладається на трахею, тобто від 150 мл віднімається об'єм повітроносних шляхів вище трахостоми.

#1

В результаті нещасного випадку сталася обтурація трахеї легень. Який етап дихання порушиться першим?%!100%вентиляція легенів

%0%Газообмін у легенях

%0%Транспорт кисню і вуглекислого газу

%0%Газообмін у тканинах

%0%тканинне дихання

@Випадає частина першого етапу – конвекційне надходження повітря в повітроносні шляхи.

#1

Недоношені діти часто гинуть після народження, так як не можуть зробити перший вдих. Дослідження гомогенатів легень дозволило зрозуміти природу цього явища. Вкажіть безпосередню причину смерті недоношених дітей, нездатних самостійно дихати.%!100%дефіцит сурфактанту

%0%пневмоторакс

%0%Низька збудливість центральних хеморецепторів

%0%Низька збудливість периферичних хеморецепторів

%0%Недостатній розвиток дихальних м'язів

@Дефіцит продукції сурфактанту у немовлят викликає респіраторний дистрес-синдром новонароджених (РДСН), який характеризується ригідністю легень, неподатливістю їх до розтягнення, суттєвою легеневою недостатністю. Відсутність сурфактанту викликає ателектаз легень, несумісний з життям.

#1

Якщо дихальний об’єм К = 450 мл, а частота дихання ЧД = 20 в 1 хв., то альвеолярна вентиляція АВ дорівнює:%!100%6000 мл

%0%3000 мл

%0%4000 мл

%0%5000 мл

%0%8000 мл

@АВ = (дихальний об’єм (ДО) – Мертвий простір (МП))*ЧДР = (450-150)*20 = 6000

#1

У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?%!100%Схильність альвеол до спадіння

%0%Зменшення опору дихальних шляхів

%0%Зменшення роботи дихальних м'язів

%0%Збільшення вентиляції легенів

%0%Гіпероксемія

@Дефіцит продукції сурфактанту у дорослих викликає респіраторний дистрес-синдром дорослих (РДСД), який характеризується ригідністю легень, неподатливістю їх до розтягнення, суттєвою легеневою недостатністю. Відсутність сурфактанту викликає ателектаз легень, несумісний з життям.

#1

Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перерахованих обсягів повітря Ви скористаєтеся?%!100%Життєва ємність легенів

%0%ємність вдиху

%0%Функціональна залишкова ємність

%0%Загальна ємність легенів

%0%Резервний об'єм вдиху

@Перед надуванням кульки людина робить максимальний вдих, який в себе включає: ДО (500мл) + РОвд. (3000мл) + РОвид. (1500мл) = 5000 мл і називається Життєвою ємністю легень

#1

В обстежуваного визначили дихальний об’єм (500 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (100 мл). Скільки повітря пройде у нього за хвилину через альвеоли?%!100%6000 мл

%0%7500 мл

%0%1500 мл

%0%9000 мл

%0%400 мл

@АВ = (дихальний об’єм (ДО) – Мертвий простір (МП))*ЧДР = (500-100)*15 = 6000мл

#1

У людини вимірювали внутрішньоплеврально тиск. У якій фазі людина затамував подих, якщо величина тиску дорівнює -25 см.вод.ст.?%!100%форсований вдих

%0%спокійний видих

%0%спокійний вдих

%0%форсований видих

%0%не форсований видих

@Внутрішньоплевральний тиск в кінці спокійного видиху становить -3 мм рт. ст., в кінці спокійного вдиху -7 мм рт. ст., тиск під час максимального вдиху може змінюватися -30 мм рт. ст.

#1

У людини вимірювали внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затамувала подих, якщо величина тиску дорівнює - 30 мм.рт.ст.?%!100%форсований видих

%0%спокійний видих

%0%форсований вдих

%0%спокійний вдих

%0%не форсований вдих

@Внутрішньоплевральний тиск в кінці спокійного видиху стає -3 мм рт. ст., в кінці спокійного вдиху -7 мм рт. ст., тиск під час максимального вдиху може змінюватися -30 мм рт. ст.

#1

Вимірюють тиск в альвеолах легенів здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см водн.ст. при:%!100%Паузі між вдихом і видихом

%0%спокійному вдиху

%0%спокійному видиху

%0%форсованим вдиху

%0%форсованому видиху

@Перед черговим вдиханням повітря в альвеолах дорівнює атмосферному тиску 0 см водн.ст.

#1

При обстеженні людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється при кожному вдиху. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?%!100%Коефіцієнт легеневої вентиляції

%0%Хвилинний об’єм дихання

%0%Хвилинну альвеолярну вентиляцію

%0%життєву ємність легенів

%0%Функціональну залишкову ємність легенів

@Коефіцієнт легеневої вентиляції (КЛВ) - та частина повітря, яка обмінюється в легенях під час кожного вдиху.

#1

Лікар написав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшений такий показник зовнішнього дихання:%!100%Дихальний об’єм

%0%Життєва ємність легенів

%0%Функціональна залишкова ємність

%0%Ємність вдиху

%0%Хвилинний об’єм дихання

@Дихальний об’єм (ДО) - це об’єм повітря, який доросла людина в стані спокою вдихає і видихає (приблизно 500 мл, коливання від 300 до 800 мл).

#1

Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повiтря, який мiститься у неї в легенях при цьому?%!100%Функцiональна залишкова ємність легень

%0%Залишковий об’єм

%0%Резервний об’єм видиху

%0%Дихальний об’єм

%0%Життєва ємність легень

@Функціональна залишкова ємність (ФЗЄ) - об’єм повітря, який залишається в легенях у кінці спокійного видиху. Вона складається із РОвид (1300 мл) і ЗО (1200 мл) і дорівнює 2500 мл.

#1

Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повiтря, що знаходиться в її легенях пiсля цього?%!100%Залишковий об’єм

%0%Функцiональна залишкова ємнiсть легень

%0%Ємнiсть вдиху

%0%Резервний об’єм видиху

%0%Альвеолярний об’єм

@Залишковий об’єм (ЗО) - об’єм повітря, що залишається в легенях після максимального видиху (1200 мл).

#1

Лiкар записав в iсторiї хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнiшнього дихання:%!100%Дихальний об’єм

%0%Життєва ємнiсть легень

%0%Функцiональна залишкова ємнiсть

%0%Ємнiсть вдиху

%0%Хвилинний об’єм дихання

@Дихальний об’єм (ДО) - це об’єм повітря, який доросла людина в стані спокою вдихає і видихає (приблизно 500 мл, коливання від 300 до 800 мл).

#1

На лабораторному занятті студенти реєстрували спирограмму. Який з показників МОЖНА визначити з її допомогою?%0%Частота дихання

%0%Хвилинний обсяг дихання

%0%Життєва ємність легенів

%!100%Функціональна залишкова ємність

%0%Максимальна вентиляція легенів

@Функціональна залишкова ємність (ФЗЄ) - об’єм повітря, який залишається в легенях у кінці спокійного видиху. Вона складається із РОвид (1300 мл) і ЗО залишковий об’єм (1200 мл) і дорівнює 2500 мл. Залишковий об’єм – об’єм неможливо визначити.

#1

В результаті отруєння чадним газом (СО) у людини виникли головний біль, задуха,запаморочення. Зниження вмісту якоїсполуки в крові призвело до цього?%!100%оксигемоглобіну

%0%карбоксигемоглобіну

%0%карбгемоглобіну

%0%метгемоглобіну

%0%дезоксигемоглобіну

@Гемоглобін, що утворився при вдиханні чадного газу (СО), називається карбоксигемоглобіном (НЬ + СО = НЬСО). Навіть при малих концентраціях чадний газ витісняє кисень зі сполук з гемоглобіном, який через це втрачає можливість транспортувати О2.

#1

Киснева ємність крові плоду більше, ніж у матері через великий вміст:%!100%HbF

%0%HbA


%0%HbH

%0%HbS


%0%HbP

@Гемоглобін плода — фетальний гемоглобін (НЬГ) має більшу спорідненість до кисню, ніж гемоглобін дорослих — НЬА, що полегшує надходження кисню від матері до плода, а власне і більшу кисневу ємність крові.

#1

У людини в результаті патологічного процесу збільшена товщина гемато-альвеолярного бар’єру. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:%!100%Дифузiйної здатності легень

%0%Резервного об’єму видиху

%0%Альвеолярної вентиляції легень

%0%Кисневої ємності кровi

%0%Хвилинного об’єму дихання

@Дифузійна здатність легень - цездатність альвеолярно-капілярної мембрани проводити газ за 1 хв при градієнті тиску 1 мм рт. ст. Шлях дифузії газу визначається товщиною альвеолярно-капілярної мембрани, що розділяє два середовища: рідке в капілярі і газове в альвеолі.

#1

Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?%!100%гіпертермія

%0%Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерата в еритроцитах

%0%алкалоз

%0%гіпокапнія

%0%гіпоксемія

@Зміщення кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо: зменшення рН, збільшення рСО2, підвищення температури крові, збільшення концентрації в еритроцитах 2,3-ДФГ.

#1

У людини в результаті патологічного процесу збільшена товщина альвеолярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:%!100%Дифузійної здатності легень

%0%Кисневої ємності крові

%0%Хвилинного об’єму дихання

%0%Альвеолярної вентиляції легенів

%0%Резервного об'єму видиху

@Дифузійна здатність легень – ц ездатність альвеолярно-капілярної мембрани проводити газ за 1 хв при градієнті тиску 1 мм рт. ст.

#1

У людини вміст гемоглобіну в крові становить 100 г / л. Чому у неї рівняється киснева ємність крові?%!100%134 мл / л

%0%100 мл / л

%0%150 мл / л

%0%168 мл / л

%0%180 мл / л

@1 г НЬ максимально може приєднати 1,34 мл кисню (число Хюфнера). В крові міститься в 100 г НЬ, який може зв'язати: 100 • 1,34 = 134 мл кисню.

#1

Людина втратила свідомість в салоні автомобіля, де тривалий час чекала приятеля при включеному двигуні. У крові в неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?%!100%карбоксигемоглобін

%0%дезоксигемоглобін

%0%карбгемоглобін

%0%метгемоглобін

%0%оксигемоглобін

@Гемоглобін, що утворився при вдиханні чадного газу (СО), називається карбоксигемоглобіном (НЬ + СО = НЬСО). Навіть при малих концентраціях чадний газ витісняє кисень зі сполук з гемоглобіном, який через це втрачає можливість транспортувати О2.

#1

Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Якасполука стала причиною цього?%!100%Карбоксигемоглобін.

%0%Карбгемоглобін.

%0%Метгемоглобін.

%0%Дезоксигемоглобін.

%0%Оксигемоглобін.

@Гемоглобін, що утворився при вдиханні чадного газу (СО), називається карбоксигемоглобіном (НЬ + СО = НЬСО). Навіть при малих концентраціях чадний газ витісняє кисень зі сполук з гемоглобіном, який через це втрачає можливість транспортувати О2.

#1

Яка із сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будинку з пічним опаленням, якщо рано перекрити димохід?%!100%карбоксигемоглобін

%0%карбгемоглобін

%0%дезоксигемоглобін

%0%метгемоглобін

%0%оксигемоглобін

@Якщо рано перекрити димохід, утвориться продукт неповного згорання – СО (чадний газ). Гемоглобін, що утворився при вдиханні СО, називається карбоксигемоглобіном. Навіть при малих концентраціях чадний газ витісняє кисень зі сполук з гемоглобіном, який через це втрачає можливість транспортувати ,О2.

#1

У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, яка увійшла в це приміщення?%!100%Збільшиться глибина і частота

%0%зменшиться глибина

%0%збільшиться глибина

%0%зменшиться частота

%0%збільшиться частота

@У дихальному центрі довгастого мозку, окрім дорсальних і вентральних груп дихальних нейронів, що не чутливі до змін концентрації іонів водню та вуглекислого газу, білатерально під вентральною поверхнею (на глибині 0,2 мм) знаходиться хемочутливе поле, яке реагує на зміни концентрації Н+ і СО2. Підвищення концентрації СО2 призведе до стимуляції дихання.

#1

У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?%!100%задній мозок

%0%гіпоталамус

%0%Продовгуватий мозок

%0%Кора великих півкуль

%0%мозочок

@В задньому мозку (воролієв міст), знаходиться пневмотаксичний центр, який контролює періодику дихання (лімітує вдих). Його пошкодження призведе до зміни глибини і частоти дихання.

#1

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче п'ятого грудного сегмента. Як внаслідок цього зміниться дихання?%!100%Суттєво не зміниться

%0%зупиниться

%0%стане більш рідким

%0%стане більш глибоким

%0%стане більш частим

@Дихання суттєво не змінюється в тому випадку, коли зберігаються моторні центри, що контролюють діафрагму. Вони знаходяться в шийних сегментах С3-С5.

#1

В результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним перериванням) на рівні першого шийного хребця. Що станеться з диханням?%!100%дихання припиниться

%0%Дихання не зміниться

%0%Зросте частота дихання

%0%Зросте глибина дихання

%0%Зменшиться частота дихання

@Пошкодження спинного мозку вище моторних центрів, що контролюють діафрагму (С3-С5), призведе до зупинки дихання.

#1

У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини в цій камер?%!100%Збільшиться глибина і частота дихання

%0%Зменшиться глибина і частота дихання

%0%Зменшиться глибина і зросте частота дихання

%0%Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

%0%Залишиться без змін

@Зниження парціального тиску до 400 мм рт.ст. призведе до зниження парціального тиску кисню в дихальній суміші, стимуляції периферичних хеморецепторів і збільшенню параметрів зовнішнього дихання.

#1

Перерізання стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв'язку дихального центру довгастого мозку з:%!100%Пневмотаксичним центром

%0%формацією

%0%мозочком

%0%Корою великих півкуль

%0%червоними ядрами

@Пневмотаксичний центр (ПТЦ) розташований у дзьобоподібно-латеральній частині варолієвого мосту гальмує вдих, впливаючи на інспіраторні нейрони дорсальної дихальної групи (ДДГ) та регулює ДО і частоту дихання і тим самим забезпечує пристосування глибини і ритму дихання.

#1

Проводять реєстрацію електричної активності нейронів. Вони збуджуються перед вдихом та його початком. Де розташовані ці нейрони?%!100%Довгастий мозок

%0%проміжний мозок

%0%середній мозок

%0%Спинний мозок

%0%Кора головного мозку

@Дорсальна дихальна група нейронів (ДДГ) - розташована на дні IV шлуночка в латеральній частині ядра одинокого тракту дорсальної поверхні довгастого мозку. Представлені тут переважно інспіраторні нейрони, що збуджуються перед вдихом та його початком.

#1

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?%!100%М-холінорецептори

%0%Н-холінорецептори

%0%альфа-і бета-адренорецептори

%0%альфа-адренорецептори

%0%бета-адренорецептори

@Блокада М-холінорецепторів гладком’язових клітин бронхіол призведе до їх релаксації, збільшення їх діаметру

#1

Велика група людей тривалий час знаходиться в закритому приміщенні невеликого об’єму. Це призвело до розвитку у них гіпервентиляції внаслідок таких змін повітря:%!100%Збільшення вмісту вуглекислого газу

%0%Зменшення вмісту кисню

%0%Збільшення вмісту водяної пари

%0%збільшення температури

%0%Зменшення вмісту кисню і водяної пари

@У дихальному центрі довгастого мозку, окрім дорсальних і вентральних груп дихальних нейронів, що не чутливі до змін концентрації іонів водню та вуглекислого газу, білатерально під вентральною поверхнею (на глибині 0,2 мм) знаходиться хемочутливе поле, яке реагує на зміни концентрації Н+ і СО2. Підвищення концентрації СО2 призведе до стимуляції дихання.

#1

При курінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?%!100%іритантних

%0%центральних хеморецепторів

%0%Хеморецепторів дуги аорти

%0%Хеморецепторів каротидних синусів

%0%механорецепторів легень

@Іритантні рецептори - розташовані у слизовій оболонці повітроносних шляхів між епітеліальними клітинами. Вони стимулюються як механічними (вдихання часточок пилу, диму, накопичення слизу), холодним повітрям, так і хімічними подразниками (пари сірчаної кислоти, аміаку, сірки) і швидко адаптуються. Подразнення іритантних рецепторів бронхів скорочує видих, внаслідок чого дихання стає частим і поверхневим. Збудження іритантних рецепторів трахеї призводить до чхання, кашлю та бронхоспазму.

#1

У людини, яка вийшла з теплого приміщення на холодне повітря часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає рефлекс кашлю?%!100%іритантних

%0%центральних хеморецепторів

%0%Хеморецепторів дуги аорти

%0%Хеморецепторів каротидних синусів

%0%механорецепторів легень

@Іритантні рецептори - розташовані у слизовій оболонці повітроносних шляхів між епітеліальними клітинами. Вони стимулюються як механічними (вдихання часточок пилу, диму, накопичення слизу) , холодним повітрям, так і хімічними подразниками (пари сірчаної кислоти, аміаку, сірки) і швидко адаптуються. Подразнення іритантних рецепторів бронхів скорочує видих, внаслідок чого дихання стає частим і поверхневим. Збудження іритантних рецепторів трахеї призводить до чхання, кашлю та бронхоспазму.

#1

У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 в м'язах. Яким чином це можна зробити?%!100%Дихати в режимі гіпервентиляції

%0%Дихати в режимі гіповентиляції

%0%Робити швидкий вдих і повільний видих

%0%дихати поверхнево

%0%Дихати з низькою частотою

@Гіпервентиляція призведе до підвищення парціального тиску кисню в крові та тканинах.

#1

Після вдихання пилу у людини виник кашель, обумовлений збудженням:%!100%іритантних рецепторів

%0%Юкстамедулярних рецепторів

%0%хеморецепторів легень

%0%терморецепторів легень

%0%больових рецепторів

@Іритантні рецептори - розташовані у слизовій оболонці повітроносних шляхів між епітеліальними клітинами. Вони стимулюються як механічними (вдихання часточок пилу, диму, накопичення слизу), холодним повітрям, так і хімічними подразниками (пари сірчаної кислоти, аміаку, сірки) і швидко адаптуються.

#1

У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегмента. Як зміниться характер дихання?%!100%припиниться

%0%стане поверхневим і рідким

%0%стане глибоким і частим

%0%стане поверхневим і частим

%0%стане глибоким і рідким

@Пошкодження спинного мозку вище моторних центрів, що контролюють діафрагму (С3-С5), призведе до зупинки дихання.

#1

У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу потрапив хворий 62-х років. Об'єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апноє, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?%!100%Чейна-Стокса

%0%Куссмауля

%0%Біота

%0%Гаспінг-дихання

%0%Апнейстичне

@Дихання Чейна-Стокса - патологічний тип дихання, при якому поверхневі й рідкі дихальні рухи поступово частішають і поглиблюються, а досягнувши максимуму на п'ятий - сьомий вдих, починають слабшати й стають рідшими, після чого настає пауза. Цикл дихання повторюється в тій же послідовності і переходить в чергову дихальну паузу.

#1

В пiдводному човнi пiд час занурення порушилася система подачi кисню. У пiдводникiв збiльшилися частота дихання i серцевих скорочень. Який вид гiпоксiї розвинувся у пiдводникiв?%!100%Гiпоксична

%0%Кров’яна

%0%Серцево-судинна

%0%Тканинна

%0%Дихальна

@Виникає при зниженні парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі, в умовах розрідженої атмосфери або в тих випадках, коли загальний барометричний тиск нормальний, але парціальний тиск кисню у вдихуваному повітрі знижений. Зустрічається, головним чином, у виробничих умовах (робота в шахтах, неполадки в системі кисневого забезпечення кабіни літального апарату, в підводних човнах, а також має місце при знаходженні в приміщеннях малого об'єму при великій скупченості людей.

#1

У альпiнiста, що пiднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?%!100%Гiпервентиляцiя легенiв

%0%Гiповентиляцiя легенiв

%0%Гiпероксемiя

%0%Гiпоксемiя

%0%Зниження температури навколишнього середовища

@Гіпервентиляція призводить до підвищення парціального тиску кисню в крові та алкалозу.

#1

Вагiтна жiнка під час пологів втратила близько 800 мл кровi. Спостерiгається тахiкардiя, артеріальний тиск 100/70 мм рт. ст., тахiпное до 28/хв. Який тип гiпоксiї розвивається первинно в такiй клiнiчнiй ситуацiї?%!100%Кров’яна

%0%Серцево-судинна

%0%Змiшана

%0%Тканинна

%0%Дихальна

@Гемічна гіпоксія (кров’яна) — обумовлена зменшенням кількості гемоглобіну або порушенням його якісних характеристик (із-за зниження загальної кількості гемоглобіну в крові).

#1

У хворого внаслiдок хронічного обструктивного бронхiту на тлi задишки, тахікардії та цiанозу під час дослiдження газового складу кровi виявлено розвиток гiпоксемiї та гiперкапнiї. Яке порушення зовнішнього дихання спостерiгається у хворого?%!100%Гiповентиляцiя

%0%Гiпоперфузiя

%0%Гiперперфузiя

%0%Гiпердифузiя

%0%Гiпервентиляцiя

@Гіповентиляція призводить до порушення газотранспортної функції крові (гіпоксемія, гіперкапнія).

#1

В пiдводному човні під час занурення порушилася система подачi кисню. У пiдводникiв збiльшилися частота дихання i серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся у пiдводникiв?%!100%Гiпоксична

%0%Кров’яна

%0%Серцево-судинна

%0%Тканинна

%0%Дихальна

@Виникає при зниженні парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі, в умовах розрідженої атмосфери або в тих випадках, коли загальний барометричний тиск нормальний, але парціальний тиск кисню у вдихуваному повітрі знижений. Зустрічається, головним чином, у виробничих умовах робота в шахтах, неполадки в системі кисневого забезпечення кабіни літального апарату, в підводних човнах, а також має місце при знаходженні в приміщеннях малого об'єму при великій скупченості людей.

#1

У хворого виник спазм гладкої мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунтованим буде використання для зняття нападу активаторів:%!100%бета-адреноблокаторів

%0%альфа-адреноблокаторів

%0%альфа-і бета-блокаторів

%0%Н-холінорецепторів

%0%М-холінорецепторів

@Стимуляція ?2 адренорецепторів приведе до розслаблення гладких м’язів бронхіол та збільшення їх діаметру.

#1

У хворого виник бронхоспазм. Використання яких препаратів буде обгрунтованим для купірування бронхоспазму?%!100%адреноміметики

%0%М-холіноблокатори

%0%Н-холіноблокатори

%0%адреноблокатори

%0%Немає правильної відповіді

@Стимуляція бета2 адренорецепторів препаратами (адреноміметики) приведе до розслаблення гладких м’язів бронхіол та збільшення їх діаметру.

#1

Отруєння ботулінічний токсин, що блокує вхід іонів кальцію в нервові закінчення аксонів мотонейронів, є небезпечним для життя, так як загрожує:%!100%Зупинкою дихання

%0%Зупинкою серця

%0%Порушенням тонусу судин

%0%Виникненням діареї

%0%Виникненням блювоти

@Ботулінічний токсин блокує виділення медіатора з нервових закінчень мотонейрону, що призводить до порушення нервово-м’язової передачі збудження. Це викликає зупинку дихання (не скорочується діафрагма).

#1

При підйомі в гори у людини збільшується частота дихання і прискорюється серцебиття. Яка причина таких змін?%0%Збільшення концентрації азоту в повітрі

%!100%Зниження парціального тиску О2

%0%Підвищення pH крові

%0%Підвищення вологості повітря

%0%Підвищення парціального тиску СО2

@Зниження парціального тиску до 400 мм рт.ст. призведе до зниження парціального тиску кисню в дихальній суміші, стимуляції периферичних хеморецепторів і збільшенню параметрів зовнішнього дихання.

#1

У результатi травми в ділянцi потилиці людина перестала дихати. Щo могло стати причиною апноє?%!100%Ушкодження довгастого мозку

%0%Ушкодження мозочка

%0%Poзpив мозку між середнім i довгастим

%0%Розрив спинного мозку нижче 3 –го сегмента

%0%Травматичний шок

@Дорсальна дихальна група нейронів (ДДГ) - розташована на дні IV шлуночка в латеральній частині ядра одинокого тракту дорсальної поверхні довгастого мозку. Представлені тут переважно інспіраторні нейрони, що збуджуються перед вдихом та його початком.

#1

Перед пірнанням пiд воду вилолювачі перлин роблять декілька глибоких вдихів та видихів. Що забезпечують цi рухи?%!100%Максимально можливе виведения СО2 з органіму

%0%Забезпечення організму запасом кисню

%0%Адаптацію організму до тимчасового припинення дихання

%0%Збільшення кровотоку в малому колі кpoвooбiry

%0%Збільшення дифузійної здатності легень

@Гіпервентиляція призводить до підвищення парціального тиску кисню в крові та виведенню вуглекислого газу.

#1

У пацієнта захворювання бронхолегеневої системи, яке супроводжується підвищенням тонусу гладком’язових елементів бронхів. В який час доби найбільша вірогідність виникнення спазму бронхів (враховуючи циркадний ритм тонусу бронхів)?%!100%Близько 6-ої години ранку

%0%Близько 10-ої години ранку

%0%Близько 12-ої години дня

%0%Близько 18-ої години вечора

%0%Близько 24-ої години ночі

@ Зафіксовано циркадний ритм тонусу бронхів з максимальною схильністю до констрикції близько 6 год ранку та властивістю до максимальної дилатації о 18 год вечора. Як зазначено вище, бронходилатацію зумовлює ВІП. З іншого боку, речовина Р спричинює бронхоконстрикцію, подібно до дії аденозину через вплив на ,бета2-рецептори, як і інші цитокіни та модулятори запалення. Роль цих субстанцій у патогенезі астми розглянута в Розділі 37, однак значення їх у фізіології регулювання бронхіального тонусу остаточно не з’ясоване.

#1

Чи змінюється дихання під час сну?%!100%Можливі короткочасні епізоди апное

%0%Не змінюється

%0%Виникає дихання Куссмауля

%0%Виникає апнейстичне дихання

%0%Виникає гаспінг-дихання

@ Дихання під час сну контрольоване не так чітко, як під час неспання, і короткі періоди апное трапляються в нормі у сплячих дорослих. Тоді формуються різні зміни вентиляції легень, спричинені гіпоксією. Якщо РСо2 знижується під час періоду неспання, то різноманітні подразники від пропріорецепторів та зовнішнього середовища підтримують дихання, однак під час сну дія цих подразників послаблена, і зниження РШ2 може спричинити апное. Під час періоду сну ШРО дихання нерегулярне, і відповідь на СО, дуже різноманітна.

#1

У хворого виявлено порушення легеневої вентиляції по обструктивному типу. Яку методику можна використати для підтвердження діагнозу%!100%Тест Теффно

%0%Бронхоскопію

%0%Спірографію

%0%Рентгенографію

%0%Визначення резерву дихання

@ Проба Тиффно (форсована життєва ємкість легень - ФЖЕЛ) може бути зареєстрована на спірографі СГ-2М, що має перемикач швидкостей кімографа і володіє малою інерцією. Після включення швидкості лентопротяжки 500 мм / хв. хворий робить максимально глибокий вдих і видихає повітря з максимальною силою і швидкістю. ФЖЕЛ дорівнює обсягу газу, видихнути за першу секунду і вираженого у відсотках до всієї ЖЕЛ. ФЖЕЛ менш 70% вказує на наявність обструктивної дихальної недостатності.

#1

В експерименті подразнювали пневмотаксичний центр варолієвого мосту. Це викликано:%!100%Лімітує тривалість вдиху.

%0%Подовження видиху.

%0%Лімітує видих.

%0%Подовження вдиху.

%0%Не викликає змін.

@Пневмотаксичний центр (ПТЦ) розташований у дзьобоподібно-латеральній частині варолієвого мосту гальмує вдих, впливаючи на інспіраторні нейрони дорсальної дихальної групи (ДДГ) та регулює ДО і частоту дихання і тим самим забезпечує пристосування глибини і ритму дихання.

#1

Під час експерименту на собаці подразнювали центральні хеморецептори. Як змінювалося дихання при цьому?%!100%Посилювався двих і видих.

%0%Послаблювався вдих і видих.

%0%Послаблювався вдих, посилювався видих.

%0%Посилбювався вдих, послаблювався видих.

%0%Змін в диханні не відмічалось.

@ Центральні хеморецептори, що започатковують гіпервентиляцію, спричинену збільшенням артеріального РСО2, містяться у довгастому мозку, тому їх називають хеморецепторами довгастого мозку. Вони відокремлені від дорсальних та вентральних дихальних нейронів і локалізовані на вентральній поверхні довгастого мозку.

#1

Адаптація системи дихання до умов високогір’я залучає всі з наведених механізмів, крім:%!100%Зменшення кількості капілярів

%0%Збільшення альвеолярної вентиляції

%0%Збільшення дифузної здатності

%0%Збільшення кількості еритроцитів і рівня гемоглобіну

%0%Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну

@ Зменшення кількості капілярів не є адаптивним механізмом до існування в середовищі зі зниженим парціальним тиском кисню.

#1

Пацієнту, що страждає бронхітом, потрібно провести спірометрію. Який з легеневих об’ємів неможливо визначити за допомогою цієї методики?%!100%Залишковий об'єм

%0%Дихальний об’єм

%0%Резервний об’єм вдоху

%0%Резервний об’єм видоху

%0%Життєву ємність легенів

@Залишковий об'єм легень - об'єм повітря, який залишається в легенях після максимального видиху.

#1

Причиною некардіального болю в грудній клітині при крупозній пневмонії є подразнення рецепторів:%!100%Плеври

%0%Легеневої тканини

%0%Хребця

%0%Судин


%0%М’язів

@ Шлях істинної вісцеральної болю використовує сенсорні больові волокна нервів автономної нервової системи, а виникаючі при цьому відчуття відбиваються на ділянках поверхні тіла, часто далеких від хворобливого органу. На відміну від цього парієнтальні больові сигнали проводяться прямо в місцеві спинальні нерви від парієтальної очеревини, плеври або перикарда, а відповідні їм відчуття зазвичай локалізуються безпосередньо над болючою областю.

#1

В експерименті на собаці викликали рефлекс Геринга-Брейєра. Було помічено, що подразнення певних рецепторів легень гальмує вдих. Що це за рецептори?%!100%Рецептори розтягнення

%0%Іритантні

%0%Плевральні

%0%М’язові веретена

%0%Юкстамедулярні рецептори

@Рецептори розтягнення легень - розташовані в гладких м’язах бронхів і бронхіол. Вони активуються при перерозтягуванні легень повітрям під час вдиху, коли дихальний об’єм перевищує 1,0 л, наприклад, при інтенсивній фізичній роботі. Інформація від рецепторів передається аферентними волокнами блукаючого нерва до інспіраторних нейронів дорсальної дихальної групи, що призводить до припинення вдиху і прискорення видиху, збільшення частоти дихальних рухів (рефлекс Герінга - Брейєра). Рефлекс має захисний характер, бо попереджає надмірний розтяг легень.

#1

При фізичному навантаженні під час форсованого дихання людина мимоволі переходить на дихання через рот, тому що це призводить до:%!100%Зниження аеродинамічного опору

%0%Підвищення аеродинамічного опору

%0%Зниження еластичного опору

%0%Зниження поверхневого натягу

%0%Зниження сил гравітації

@ Під час нормального спокійного дихання на легеневу вентиляцію витрачається тільки 3-5% загальних енерговитрат тіла. Але під час важкої роботи кількість цих витрат може збільшуватися в 50 разів, особливо якщо у людини спостерігається деяке підвищення опору повітроносних шляхів або зменшення розтяжності легких, тому здатність людини забезпечувати енергією дихальний процес є одним з найбільш важливих факторів, що лімітують інтенсивність виконуваної роботи.

#1

Зміна об’єму легень при спокійному диханні викликає збудження рецепторів:%!100%Розтягнення.

%0%Юкстаальвеолярних.

%0%Іритантних.

%0%Хеморецепторів.

%0%Юкстакапілярних.

@Рецептори розтягнення легень - розташовані в гладких м’язах бронхів і бронхіол. Вони активуються при перерозтягуванні легень повітрям під час вдиху, коли дихальний об’єм перевищує 1,0 л, наприклад, при інтенсивній фізичній роботі. Інформація від рецепторів передається аферентними волокнами блукаючого нерва до інспіраторних нейронів дорсальної дихальної групи.

#1

Гіперпное після довільної затримки дихання виникає внаслідок:%!100%Підвищення в крові напруги СО2.

%0%Підвищення в крові напруги О2.

%0%Зниження в крові напруги О2.

%0%Зниження в крові напруги СО2.

%0%Немає правильної відповіді.

@Дихання можна свідомо затримувати на деякий час, проте остаточно довільне регулювання обмежене і його не беруть до уваги. Межа, коли дихання не можна більше утримувати затриманим, називають точкою розриву. Вона залежить від підвищення артеріального РС02 і зниження Р0г Особи можуть затримувати дихання довше після видалення каротидних клубочків. Дихання 100% киснем перед затримкою дихання зумовлює підвищення альвеолярного Ро2, завдяки чому точка розриву настає пізніше. Це однаково справджується в разі гіпервентиляції повітрям кімнати, оскільки С02 вивітрюється назовні й артеріальний РСо2 є низьким на початку. Рефлекторно або завдяки мехаінічним факторам розпочинається вплив на точку розриву, тому особи, які затримують дихання якомога довше, а потім вдихають газову суміш з низьким вмістом 02 і високим С02, можуть затримати дихання на додаткових 20 с або більше. Психологічні фактори також відіграють роль, і особи, які можуть утримувати дихання довше, коли вони говорять, своїм виступом свідчать про добрий стан, ніж коли ні.

#1

Скорочення дихальних м’язів повністю припиняється після перерізки спинного мозку на рівні:%!100%Верхніх шийних сегментів.

%0%Нижніх грудних сегментів.

%0%Нижніх шийних сегментів.

%0%Верхніх грудних сегментів.

%0%Немає правильної відповіді.

@Пошкодження спинного мозку вище моторних центрів, що контролюють діафрагму (С3-С5), призведе до зупинки дихання.

#1

В обстежуваного визначили кількість гемоглобіну, який становив 150 г/л. Яка величина кисневої ємкості крові?%!100%Киснева ємкість крові - 20 мл у 100мл крові.

%0%КЄК - 12 мл

%0%КЄК - 25 мл

%0%КЄК - 10 мл

%0%КЄК - 15 мл

@Якщо кров урівноважується на 100% 07 (Р0, дорівнює 760 мм рт. ст.), то нормальний гемоглобін стає 100% насичений. У разі повного насичення кожний 1 г нормального гемоглобіну вміщує 1,39 мл 07, хоча кров у нормі містить невелику кількість неактивних похідних гемоглобіну, і рівень, який вимірюють in vivo, є нижчий: традиційно він становить 1,34 мл 02. У нормі концентрація гемоглобіну крові в середньому 15 г/дл (14 г/дл для жінок і 16 г/дл у чоловіків; див. Розділ 27). Отже, 1 дл крові містить 20,1 мл (1,34 мл х 15) 02, зв’язаного з гемоглобіном за 100% насичення гемоглобіну. Кількість розчиненого 02є в лінійному співвідношенні до Ро2 (0,003 мл/дл крові/мм рт. ст.)КЕК=15 * 1,34 = 20,1мл

#1

У хворого з бронхіальною астмою звужені бронхи. Які дихальні м’язи в цьому випадку будуть забеспечувати спокійний вдох:%!100%Основні і допоміжні інспіраторні

%0%Лише основні інспіраторні м’язи

%0%Лише експіраторні м’язи

%0%Основні і допоміжні експіраторні м’язи

%0%Основні експіраторні і інспіраторні м’язи

@Форсоване дихання забезпечується за допомогою залучення в скорочення ряду додаткових м'язів, воно здійснюється з великою витратою енергії, так як при цьому різко зростає нееластіческое опір. При вдиху допоміжну роль грають всі м'язи, прикріплені до кісток плечового пояса, черепу або хребта і здатні піднімати ребра, - це грудинно-ключично-соскоподібного, трапецієвидна, обидві грудні м'язи, м'яз, що піднімає лопатку, сходова м'яз, передній зубчастий м'яз.

#1

У хворого було виявлено порушення перфузії певної ділянки легень. На якому показнику дихання це відобразиться найбільше%!100%На газообміні в легенях

%0%На ЖЄЛ

%0%На хвилинному об’ємі дихання

%0%На альвеолярній вентиляції

%0%На максиальній вентиляції легень

@ Газообмін між атмосферним повітрям і внутрішнім середовищем організму здійснюється завдяки без-перервному обновленню складу повітря в альвеолах, оточених легеневими капілярами. У функціонально повноцінній легені апікальні альвеоли вентилюються нормально, проте частково або повністю не перфузуються кров'ю. Це явище визначають як альвеолярний мертвий простір. Він спостерігається як у фізіологічних (зменшення хвилинного об'єму крові, тиску крові в артеріальних судинах легень), так і в патологічних (емфізема, анемія) умовах та виключає газообмін у цих частках легень. Сума об'ємів фізіологічного та виключеного із газообміну просторів називається фізіологічним мертвим простором.

#1

У досліді Фрідеріка з перехрестним кровопостачанням у одної собаки пережимають трахею, в результате чого у другої виникає…%!100%гіперпное

%0%гіпопное

%0%періодичне дихання

%0%ейпное

%0%асфіксія

@ Якщо закрити трахеотубус собаки (а), то в її крові різко підвищується вміст вуглекислого газу. В результаті частота дихальних рухів собаки (б) значно збільшується і завдяки підсиленій вентиляції легень вміст вуглекислого газу в її крові зменшиться. Така кров надійде в голову собаки (а), де в її тілі вміст вуглекислоти буде значно підвищений. Це свідчить про те, що вуглекислий газ діє безпосередньо на нервові клітини дихального центра.

#1

В якому дихальному акті приймають участь внутрішні межреберні м’язи?%!100%форсованого видоха

%0%спокійного вдоха

%0%форсованого вдоха

%0%спокійного видоха

%0%всі відповіді правильні

@Форсоване дихання забезпечується за допомогою залучення в скорочення ряду додаткових м'язів, воно здійснюється з великою витратою енергії, так як при цьому різко зростає нееластичний опір. При вдиху допоміжну роль грають всі м'язи, прикріплені до кісток плечового пояса, черепу або хребта і здатні піднімати ребра, - це грудинно-ключично-соскоподібного, трапецієвидна, обидві грудні м'язи, м'яз, що піднімає лопатку, сходова м'яз, передній зубчастий м'яз.

#1

Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупина дихання. Які зміни в крові це зумовлюють?%!100%Зменшення напруги СО2

%0%Зменшення рН

%0%Збільшення напруги СО2

%0%Зменшення напруги О2

%0%Збільшення напруги СО2 і О2

@Гіпервентиляція призводить до підвищення парціального тиску кисню в крові та виведенню вуглекислого газу.

#1

У тварини видалили каротидня тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у неї не буде розвиватися гіпервентиляція?%!100%Гіпоксемія

%0%Фізичне навантаження

%0%Гіперкапнія

%0%Ацидоз

%0%Збільшення темпетарури ядра тіла

@Каротидні клубочки розташовані у місці каротидної біфуркації з кожного боку. Чутливі до зниження парціального тиску кисню в крові – гіпоксемії.

#1

На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів приймають участь у розвитку такого видоху?%!100%Живота

%0%Діафрагма

%0%Драбинчасті

%0%Грудинноключичнососкові

%0%Трапецієвидні

@Форсований видих також здійснюється з додатковою безпосередній витратою енергії, по перше, в результаті скорочення внутрішніх міжреберних м'язів. Їх напрямок протилежно напрямку зовнішніх міжреберних м'язів, тому в результаті їх скорочення ребра опускаються. По-друге, найважливішими допоміжними експіраторними м'язами є м'язи живота, при скороченні яких ребра опускаються, а органи черевної порожнини стискаються і зміщуються догори разом з діафрагмою. Сприяють форсованого видиху також задні зубчасті м'язи. Природно, при форсованих вдиху-видиху діють і всі сили, за допомогою яких здійснюється спокійне дихання.

#1

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?%!100%Звуження дихальних шляхів

%0%Поверхневе дихання

%0%Рідке дихання

%0%Негативний внутрішньоплевральний тиск

%0%Зменшення хвилинного об'єму дихання

@Форсоване дихання забезпечується за допомогою залучення в скорочення ряду додаткових м'язів, воно здійснюється з великою витратою енергії, так як при цьому різко зростає нееластичний опір. При вдиху допоміжну роль грають всі м'язи, прикріплені до кісток плечового пояса, черепу або хребта і здатні піднімати ребра, - це грудинно-ключично-соскоподібного, трапецієвидна, обидві грудні м'язи, м'яз, що піднімає лопатку, сходова м'яз, передній зубчастий м'яз.

#1

При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у даних відділах легень:%!100%Вентиляція переважає над перфузією

%0%Перфузія переважає над вентиляцією

%0%Перфузія і вентиляція врівноважені

%0%Вентиляція відсутня

%0%-

@ Зона 1 має альвеолярний тиск (Рд) більший за тиск у легеневій артерії, а в ній (Ро) вищий, ніж тиск у легеневих венах (Ру): РА> Ро>Ру. Це означає, що перфузія капілярів кров'ю у верхівках легень мінімальна, що може призвести до її припинення. Перфузія відбувається під час систоли, коли підвищується тиск у легеневій артерії.#1

У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Це може бути наслідком:

%!100%Довільної гіпервентиляції

%0%Затримки дихання

%0%Інтенсивного фізичного навантаження

%0%Помірного фізичного навантаження

%0%Перебування в горах

@Гіпервентиляція призводить до підвищення парціального тиску кисню в крові та виведенню вуглекислого газу.

#1

Під час функціонального навантаження на велотренажері у досліджуваного збільшилася частота дихання. Що є основною причиною зміни діяльності дихального центру в цьому випадку?%!100%Підвищення напругиї СО2 у крові

%0%Зниження напруги СО2 у крові

%0%Зростання кількості адреналіну в крові

%0%Підвищення напруги О2 у крові

%0%Зниження напруги О2 у крові

@ Центральні хеморецептори, що започатковують гіпервентиляцію, спричинену збільшенням артеріального РСО2, містяться у довгастому мозку, тому їх називають хеморецепторами довгастого мозку. Вони відокремлені від дорсальних та вентральних дихальних нейронів і локалізовані на вентральній поверхні довгастого мозку.

#1

У результаті травми у людини пошкоджена грудна клітка з розвитком відкритого пневмотораксу. Як, внаслідок цього, зміниться тиск у плевральній порожнині?%!100%Стане рівним атмосферному

%0%Не зміниться

%0%Стане вище атмосферного

%0%Стане нижче атмосферного

%0%-

@Якщо повітря надходить у плевральний простір через розрив легень або отвір у грудній стінці, то легеня на ураженому боці колабує внаслідок еластичної тяги. З моменту, коли внутрішньоплевральний тиск на ураженій стороні стає знову атмосферним, середостіння зміщується у нормальне положення. Якщо взаємозв’язок між плевральним простором та зовнішнім середовищем відкритий (відкритий, або аспіраційний, пневмоторакс) то більше повітря рухається у плевральний простір або від нього кожного разу, коли хворий вдихає. Якщо ж отвір великий, то опір для потоку повітря у плевральний простір менший, ніж опір для потоку повітря в інтактну легеню, і невелика кількість повітря потрапляє у легені. Під час вдихання середостіння зміщується у неуражений бік, вигинаючи великі судини, зміщуючи серце й утруднюючи його діастолічне наповнення під час видихання. Також відбувається значне стимулювання дихання через гіпоксію, гіперкапнію й активування легеневих рецепторів спадіння. Дихальний дистрес є важким.#1

Після довільної затримки дихання в людини зросла глибина і частота дихання. Головним чинником, що стимулює ці зміни зовнішнього дихання є:

%!100%Підвищення в крові напруги СО2.

%0%Підвищення в крові напруги О2.

%0%Зниження в крові напруги О2.

%0%Зниження в крові напруги СО2.

%0%Зниження в крові концентрації Н+.

@Дихання можна свідомо затримувати на деякий час, проте остаточно довільне регулювання обмежене і його не беруть до уваги. Межа, коли дихання не можна більше утримувати затриманим, називають точкою розриву. Вона залежить від підвищення артеріального РС02 і зниження Р0г Особи можуть затримувати дихання довше після видалення каротидних клубочків. Дихання 100% киснем перед затримкою дихання зумовлює підвищення альвеолярного Ро2, завдяки чому точка розриву настає пізніше. Це однаково справджується в разі гіпервентиляції повітрям кімнати, оскільки С02 вивітрюється назовні й артеріальний РСо2 є низьким на початку. Рефлекторно або завдяки мехаінічним факторам розпочинається вплив на точку розриву, тому особи, які затримують дихання якомога довше, а потім вдихають газову суміш з низьким вмістом 02 і високим С02, можуть затримати дихання на додаткових 20 с або більше. Психологічні фактори також відіграють роль, і особи, які можуть утримувати дихання довше, коли вони говорять, своїм виступом свідчать про добрий стан, ніж коли ні.

#1

В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?%!100%стане глибоким і рідким

%0%стане поверхневим і частим

%0%стане глибоким і частим

%0%стане поверхневим і рідким

%0%дихання не зміниться

@У разі перетинання блукаючого нерва в анестезованих тварин настає пролонгований інспіратор-ний спазм, подібний до затримки дихання. Дихання припиняється на фазі вдихання (апнейзис).

#1

У молодої жінки, яка зайшла у виробничий цех з різким запахом лако-фарбової продукції, виник бронхоспазм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення даного рефлексу?%!100%Іритантних

%0%Юкстагломерулярних

%0%Рецепторів плеври

%0%Центральних хеморецепторів

%0%Периферичних хеморецепторів

@Іритантні рецептори - розташовані у слизовій оболонці повітроносних шляхів між епітеліальними клітинами. Вони стимулюються як механічними (вдихання часточок пилу, диму, накопичення слизу), холодним повітрям, так і хімічними подразниками (пари сірчаної кислоти, аміаку, сірки) і швидко адаптуються. Подразнення іритантних рецепторів бронхів скорочує видих, внаслідок чого дихання стає частим і поверхневим. Збудження іритантних рецепторів трахеї призводить до чхання, кашлю та бронхоспазму.

. Для з’ясування початкових порушень оксигенації крові в легенях найбільш

інформативним є визначення:

А. Коефіцієнта використання кисню;

Б. Артеріовенозної різниці по кисню;

В. РО2 артеріальної крові;Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   467


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка