Дидактична гра це цікава для її учасників навчальна


Тема. Культура українських земель у другій половині XVIII ст. МетаСторінка20/20
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.82 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Тема. Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури у другій половині XVIII ст.; визначити основні здобутки і видатних представників української культури тієї доби; удоскона­лювати набуті знання і уміння; формувати естетичні уяв­лення учнів і почуття гордості культурними досягненнями у складних умовах. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні поняття і терміни: барбарерум, філософія, рококо, класи­цизм.

Основні дати: 1722—1794 рр. — життя і діяльність Григорія Сковоро­ди.

285


—--ХІД УРОКУ-

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВМявввШавЯ^

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ явваМвШПШШ^

Дидактична гра «Снігова куля». Правила гри див. на с. ЗО.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ вввввввввв^^

Урок доцільно побудувати на порівнянні культури попередньої доби, зазначаючи особливості культури останнього. Опрацювання нового матеріалу супроводжується демонстрацією відповідного ілюс­тративного матеріалу 'Актуалізація знань учнів

1) Якими були особливості розвитку культури України другої по­ловини XVII ст. — першої половини ХУЛІ ст.?

2) Як розвивалися освіта і наука на українських землях другої половини XVII ст. — першої половини XVIII ст.?

3) Якими були здобутки української музичної культури кінця XVII — першої половини ХУЛІ ст. ?

4) Якими були досягнення українського образотворчого мистецт­ва другої половини XVII ст. — першої половини XVIII ст.?

Ш 1. Особливості розвитку культури. Розповідь учителя

В історії культури Української козацької держави ХУЛІ ст. було складною і багатогранною добою. Це був період, коли продовжував­ся започаткований у попередні часи розквіт українського мистецтва і літератури. Однак у той самий час створювалися умови, за яких ук­раїнська Культура поступово втрачала свою самобутність.

Підґрунтям, на якому квітло дерево української культури, була козацька державність. Курс російського царизму на ліквідацію Гетьманщини і Запорозької Січі й перетворення Лівобережної Украї­ни на російську провінцію позбавляли українську культуру основи її розвитку, вели до занепаду і вимушеного підлаштування до росій­ських імперських взірців.

Особливістю культурних процесів на українських землях було також те, що до кінця XVIII ст. у Гетьманщині, з одного боку, і Правобережжі й західноукраїнських землях, з іншого, вони розвивалися у різних умо­вах. Але це не вплинуло на єдність національної культури українців.

Прикметною рисою української культури Гетьманщини XVIII ст. був вищий за сусідів рівень розвитку. Імперські кордони значно об­межили звичні раніші культурні контакти із Західною Європою. Одночасно з цим Російська імперія отримала можливість викорис­

вувати інтелектуальний потенціал Гетьманщини. Процес «вими­тая» високоосвічених українців із національного середовища став рактерним явищем тогочасної української культури. Українці іймали високі посади в Російській імперії: від вищих державних ііністраторів і церковних ієрархів до ректорів Вищих навчальних ладів і вихователів царської родини. Вагомий внесок у розвиток ійського мистецтва XVIII ст. зробили українські митці.Завдання

Заповніть таблицю «Особливості розвитку культури українських ~мель у другій половині ХУЛІ ст.».

Чинники, що сприяли розвитку культури

Чинники, що негативно впливали на розвиток культури

2. Освіта і книгодрукування. Розповідь учителя

На середину XVIII ст. загальний рівень грамотності населення Украї-: був досить високим. Його забезпечував, перш за все, найпоширеніший п початкових шкіл — українські народні школи. Своїм корінням вони

__гали у глибину століть і були невід'ємною частиною парафіяльного

церковно-братського комплексу, який складали церква, школа, шпи­таль, а інколи й друкарня. Утримувалася школа коштом парафіяльного братства. Школи цього типу були у переважній більшості населених пунктів семи полків Гетьманщини. У другій половині XVIII ст. тут працювало 866 українських народних шкіл. Існували подібні школи й на Слобідській Україні. Навчання здійснювалося рідною українською мовою, учнями могли стати найнезаможніші прошарки населення.

Наступ російського царизму на українську державність зруйнував одночасно й народну школу. Закріпачене українське селянство було не в змозі утримувати власним коштом школи, а імперський уряд підтримувати їх не збирався — це не відповідало його інтересам. На початок XIX ст. цих шкіл не залишилося.

В останній чверті XVIII ст. на Лівобережжя і Слобожанщину було поширено дію загальноросійської освітньої реформи. Для дітей дво­рян створювалися головні чотирирічні народні училища, для дітей купців, міщан і урядовців — малі дворічні училища. Освіта набувала станового характеру і перетворювалася на привілей вищих верств на­селення. Відтепер те, що було звичайною потребою вільної людини, стало надмірністю і розкішшю для кріпака.

Упродовж другої половини ХУЛІ ст. початкові народні школи іс­нували й на Правобережжі та західноукраїнських землях. Більшість початкових шкіл Правобережжя контролювали єзуїти, а польська ло-чаткова освіта для українських селян була фактично недоступною.

287


Середню освіту давали засновані в першій половині XVIII ст. Чер­нігівський, Харківський, Переяслівський колегіуми. Це були все-станові навчальні заклади, створені за зразком Києво-Могилянської академії. Напввкінці XVIII ст. Чернігівський і Переяславський ко­легіуми були перетворені на духовні навчальні заклади — семінарії, а Харківський — у казенне училище.

На Правобережжі й західноукраїнських землях іноземне пануван­ня також уповільнювало розвиток середньої освіти. На Правобереж­жі існували гімназії для дітей польської шляхти, навчання в яких велось польською або німецькою мовами. Надзвичайно обмеженим був доступ українців у католицькі й протестанські навчальні заклади на Закарпатті.

Величезне значення для розвитку освіти мала Києво-Могилян-ська академія. Вона була найавторитетнішим навчальним, науковим і культурним центром, із яким у XVII—XVIII ст. пов'язана більшість здобутків українського народу в освіті, філософії, богослов'ї, мово­знавстві, літературі, публіцистиці, історії. В стінах академії форму­валася українська літературна мова, розвивалися літературні жанри, закладалися основи національного театру.

Однак у 60-х рр. ХУЛІ ст. період розквіту академії, що тривав від кінця XVII ст., змінюється занепадом. Матеріальне становище ака­демії поступово погіршується.

Падінню престижу академії сприяло й те, що українська шлях­та, прагнучи урівнятися з російським дворянством, віддавала своїх дітей на навчання до російської столиці. В академії здійснювалися русифікаторські заходи — від студентів і викладачів під загрозою виключення і звільнення з посад вимагали дотримуватися «російсь­кого правопису і московської вимови».

У 1829 р. Києво-Могилянську академію було перетворено на типо­вий для Російської імперії духовний навчальний заклад.

Важливим осередком вищої освіти на західноукраїнських землях продовжував залишатися Львівський університет. Із приєднанням Галичини до Австрійської імперії у ньому відбулися певні зміни. Авст­рійський уряд дозволив існування певних кафедр, які увійшли до так званого Українського інституту (Студіям Рутеніум). Діяльність цієї структури суворо регламентувалася. У навчальний процес було за­проваджено викладання української мови. Однак викладання інших предметів здійснювалося лише польською і німецькою мовами. Інс­титут проіснував до 1805 р.

В освітньому житті галичан ситуація суттєво змінилася із засну­ванням імператрицею Марією Терезією у 1776 р. у Відні Греко-ка­толицької генеральної семінарії (Барбарерум). Щорічно тут могли навчатися 29 юнаків із Галичини. Згодом частина випускників Бар-бареруму ставали церковними ієрархами, ученими, письменниками, громадськими діячами.

288

ісриття у Львові у 1783 р. Греко-католицької семінарії знаменува-іаток створення першої вищої теологічної школи для галицьких ;ів. Дещо раніше, у 1744 р., подібний заклад був заснований на Ірпатті в Мукачеві. Пізніше він був перенесений до Ужгорода, де на ',1 основі утворили навчальний заклад для підготовки вчителів, безпосередньому зв'язку з розвитком освіти перебувало книго-іування. Роль найважливіших видавничих осередків відіграва-друкарні Києво-Печерського монастиря та чернігівського Трої-ілінського монастиря. Тут друкувалися як богословська, так ька література. Посилення утисків російського царизму на ук-ську культуру спричинило появу численних указів і циркулярів -рського уряду з вимогами недопущення «особливого наріччя» тіовідності українських книгодруків московським зразкам. Знач-кількість цих вказівок свідчить, що українські друкарні зберігали ю національну свідомість і не були слухняними виконавцями ім-_ зьких розпоряджень.-Незважаючи на постійні обмеження й заборони, українські друкарі Другій половині XVIII ст. істотно збагатили національне духовне гя. Серед тогочасних книгодруків найпомітнішими були Біблія 759 р.), «Києво-Печерський патерик» (1760,1762 рр.), «Синопсис» 755 р.), «Часослов навчальний» (1753, 1758, 1766 рр.), «Буквар» ість видань) та багато інших. Кілька друкарень існувало і на західноукраїнських землях. Най-іьшою з них була друкарня А. Пілєра, де видавали книги різними овами. До 1800 р. було видано 250 книжок.

3. Література. Розповідь учителя

Українська література другої половини XVIII ст. розвивалися на радиціях попереднього періоду. Упродовж усього XVIII ст. доміну­ючим залишався стиль бароко.

Цікавим явищем тогочасної літератури став розвиток української 'сторико-мемуарної прози. Чільне місце в ній посідають щоденники 'иколи Ханенка (1691—1760) і Якова Маркевича (1696—1770). Обидва автори належали до козацької старшини і займали високі по­сади в Гетьманщині. У своїх щоденниках вони зображували події і факти тогочасного державного, політичного і економічного життя, детально змалювали побут української шляхти.

Важливе місце в літературі другої половини XVIII ст. займають поетичні твори різних жанрів. Тогочасна поезія відображувала проб­леми, які були в центрі уваги українського суспільства.

До жанру історичних віршів належав написаний Семеном Дов-говичем віршований діалог «Розмова Великороси з Малоросією*. Автор твору обстоював ідею автономії України і протестував проти централізаторської політики російського царизму в Гетьманщині.

10 «Історія України», 8 кл

289


У цьому творі також обґрунтовувалися давні права і привілеї, якими користувалася українська шляхта, підкреслювалося право козацької старшини на всі права і привілеї, отримані російським дворянством.

У багатьох історичних віршах знайшла відображення національ­но-визвольна боротьба українського населення Правобережжя, події Коліївщини. Це вірші «Захотіла Смілянщина віру утвердити», «Во шестьдесят восьмому году собиралось народу ».

Відгуком на царський-указ від 10 квітня 1786 р. про вилучення в українських монастирях земельних маєтків став анонімний сати­ричний вірш «Плач київських монахів».

Представником сатирично-гумористичної поезії був Іван Некраше-вич. Колоритні побутові сцени з народного життя змальовані у творах «Ярмарок» та «Сповідь». Він також є автором кількох віршованих листів, духовного вірша «Суперечка між душею і тілом».

■ 4. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода. Розповідь учителя

Друга половина XVIII ст. збагатила новими ідеями українську філо­софську думку. У Києво-Могилянській академії курс філософії викладав відомий суспільний діяч, письменник Михайло Козачинський (1699— 1755). У своєму курсі він знайомив слухачів з ідеями про невід'ємні при­родні права людини, які були поширені в тогочасній Західній Європі. Свої філософські погляди Козачинський виклав у книзі «Громадянська політика». Він уперше в українській філософії спробував викласти пра­вове вчення і заклав основи громадянського природного права.

Найвизначніший серед учнів Козачинського був Григорій Сково­рода (1722—1794) — майбутній видатний філософ, гуманіст, просві­титель, поет, педагог, музикант.

Постать в історії

Народився Г. Сковорода в сім'ї бідного козака на Полтавщині. У 12-річно-му віці вступив до Києво-Могилянської академії. Студент Сковорода володів небиякими музичними здібностями. Із класу філософії його взяли до при­дворної хорової капели в Петербурзі. Дворічне перебування у столиці спри­чинило перерву в навчанні. Згодом побачене при царському дворі вилилося у гнівне засудження тамтешнього деспотизму.

Завершивши навчання, Сковорода вирушає до православної церкви в угорському місті Токай і, користуючись цією нагодою, відвідує Буду і Пешт, Пресбург (нині Братислава), Відень, Венецію, Флоренцію і, можливо, Рим. Опанувавши латинську, грецьку, польську, німецьку й церковнослов'янську мови, він мав можливість читати філософські твори стародавніх і сучасних йому авторів.

Після повернення в Україну Сковорода протягом 15 років приватно вчите­лює, викладає з перервами у Переяслівському та Харківському колегіумах. Постійний тиск представників церкви змушував його залишати викладання. У ці роки Григорій в пошуках істини і правди побував у Москві, обійшов всю Слобожанщину.

290

"ьнений з посади викладача у 1769 р., Сковорода втратив можливість ітися педагогічною діяльністю. Наступні 25 років він вів мандрівне , проповідуючи свої ідеї і світогляд. Численні пропозиції духівництва ;ьких правителів зайняти ту чи іншу посаду філософ відхиляв стверд-: «Мій жребій із голяками». Підчас цих мандрівок виникли твори, які і переписував і дарував друзям й знайомим.яираючи у селі Пан-Іванівці (нині с. Сковородинівка) на Харківщині, : заповів викарбувати на своїй могилі: « Світ ловив мене, та не спіймав ».

Уернути увагу! філософських роздумав велику увагу Г. Сковорода приділяв *, як людина може стати щасливою. На його думку, для цього пот-о пізнати самого себе і займатися у житті тим, що людині природ -ідповідає. Одним із головних джерел творчості Г. Сковороди була ;їнська дійсність другої половини XVIII ст. Імовірно, саме тому _ософ твердив, що найвищим досягненням людини є свобода і треба "удь-яку ціну забезпечувати особисту незалежність. Це переконай-■спричинило різке засудження тих, хто гнобив українських селян, ад з існуючого становища філософ вбачав не в активній боротьбі, уникненні ненависного світу зла, розуміючи під ним прагнення до отрібного збагачення і пригноблення інших. , Велику роль в усуненні існуючого зла, на думку Сковороди, могла рати освіта. Просвітитель вірив у безмежні можливості людського -уму. «Не розум від книжок, — твердив він, — а книжки від розуму».

Робота з документом

Григорій Сковорода про головну мету філософії Головна мета життя людського, голова діл людських є дух людини, дум-я, сердця. Кожен має свою мету в житті; але не кожен головну мету... Один іклується про черево життя, себто усі діла свої скеровує, щоб дати життя ереву;... інший — одягам й подібним бездушним речам; філософія, або лю-~в до мудрості, скеровує усе коло діл своїх до тієї мети, щоб дати життя духу ашому, благородство серцю. Світлість думкам, яко голові всього. Коли дух юдини веселий, думки спокійні, серця мирне, — то й усе світле, щасливе, лаженне. Оце і є філософія. Запитання до документа

1) Як Сковорода визначає головну мету людського життя і філо­софії?

2) Як філософія може допомогти людині стати щасливою?

! 5. Розвиток природничих наук. Самостійна робота за підручником Додатковий матеріал

Друга половина XVIII ст. стала періодом певних успіхів у розвитку при­родничих наук. Рослинний світ України розпочали досліджувати М. Тере-ховський і М. Амбодик-Максимович. Останній у 1795 р. опублікував перший

10*

291


відчизняний підручник ботаніки, приділивши в ньому значну увагу вивчен­ню рослин України.

Продовжували розвиватися медичні знання. У другій половині XVIII ст. чимало лікарів-українців отримали вчений ступінь докторів медицини. М. Амбодик-Максимович став автором книги «Врачебное веществословие, или Описание целительных растений». М. Тереховський довів, що мікроор­ганізми не самозароджуються в організмі, а заносяться іззовні.

Чимало уваги українські лікарі приділяли боротьбі з епідемічними за­хворюваннями. Так, Є. Мухін запроваджував віспощеплення, шукав засоби боротьби з холерою. Знаменитий епідеміолог Д. Самойлович, який служив військовим лікарем на Півдні, запропонував нові методи запобігання епідемії чуми, що спалахнула тут у 1784 р. Вони отримали схвалення багатьох закор­донних академій наук.

Розвивалася медична освіта. У 1773 р. для підготовки лікарів і аптекарів у Львові було сторено медичну колегію. У Наддніпрянській Україні перша спеціальна медична школа виникли в 1787 р. в Єлисаветграді.

Н 6. Музика.

Розповідь учителя

Друга половина XVIII ст. позначена вагомими здобутками вітчиз­няної музичної культури. Улюбленцями українського народу, як і раніше, залишалися козаки-бандуристи.

Суттєві зміни відбулися в українській інструментальній музиці. На Запорозькій Січі музиканти грали під час походів та святкування пере­мог, скликали на козацькій раді. Після ліквідації Січі запорозьких му­зик перевели до спеціальних підрозділів при міських магістратах. їхнім завданням було грати під час різноманітних урочистостей. На Правобе­режжі музиканти, як правило, розважали польських магнатів. Новим явищем стали також оркестри та інструментальні ансамблі, створювані царськими вельможами з обдарованих українських селян-кріпаків.

Прикметною рисою розвитку тогочасної української музики було посилення її зв'язків із західноєвропейською музичною культурою. Останній гетьман К. Розумовський утримував у Глухові власний ор­кестр і театр, де ставили італійські опери. Зібрана ним нотна бібліо­тека є однією з найдавніших у Східній Європі.

Музичне мистецтво другої половини XVIII ст. не можна уявити без творчості трьох видатних майстрів української хорової музики Мак­сима Березовського (1745—1777), Дмитра Бортнянського (1751— 1825) та Артема Веделя (1767—1808).

Доля цих трьох музикантів була різною. М. Березовський і Д. Борт­нянський виявили неабиякі музичні здібності в дитячі роки. Із Глу-хівської співацької школи, де відбирали найкращих співаків для імператорського двору, їх відправили до придворної хорової капели в Петербурзі.

Через деякий час обдарованих юнаків за державний кошт відісла­ли навчатися до Італії. Березовський навчався в Болонській філар­

292


нічній академії, Бортнянський — у Венеції. Навчання обох було же успішним. Написані ними опери з великим успіхом постави-на італійській сцені. Березовський є автором опери «Демофонт», ртнянський написав опери «Креонт», «Алкід», «Квінт Фабій». Цікаво, що Березовський навчався у того ж учителя, що і славно-' існий Моцарт. За традиціями академії ім'я найздібнішого серед учнів осили на почесну «золоту дошку». Березовський, на думку більшості, визнаний талановитішим за Моцарта, і його ім'я було викарбоване «золотій дошці» Болонської академії. Йому пророкували блискуче " бутнє. Однак після повернення до Петербурга Березовський не ви­ймав придворних інтриг і покінчив життя самогубством. Бортнянський, повернувшись до Петербурга, отримав посаду ерівника придворної хорової капели, у якій співали майже виключ-українці. Він прожив довге життя в імперській столиці, прис,тосу-шись до її звичаїв.

Зовсім іншою є доля Артема Веделя. Цей талановитий киянин нав-ався в Києво-Могилянській академії, де був співаком-солістом, піз-іше — диригентом хору. Звідси його силою примусили їхати до Моск-и. Однак через три роки музикант повернувся в Україну. Заняття узикою Ведель поєднував з участю в антиросійському опозиційному усі, за що і був заарештований. Його оголосили божевільним й утри-ували у божевільні Кирилівського монастиря.

М. Березовський є автором 20 хорових церковних концертів. Його [узика відзначається ліричністю, проникненням у внутрішній світ людини. Д. Бортнянський після повернення з Італії написав оперу «Сокіл», «Син-суперник», комедію «Свято сеньора». Він також ство­рив понад сто творів хорової церковної музики. Світла лірика, радісні та енергійні теми, глибокий драматизм — риси, притаманні багатог­ранному світу образів хорових концертів Бортнянського. Артем Ве­дель створив 29 хорових церковних концертів, які позначені високою фаховою майстерністю і глибоким драматизмом образів.

Спільною рисою творчої спадщини цих видатних українських ком­позиторів є відчутні впливи української народної пісенності.

Ш 7. Архітектура і скульптура. Розповідь учителя

В українській архітектурі другої половини XVIII ст. співіснували різні стилі.

В оригінальних формах українського бароко зводив будівлі Степан Ковнір (1695—1786). За його участю споруджено ковнірський (жит­ловий) корпус, будинок друкарні й дзвіниці на Дальніх і Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, Кловський палац у Києві, церкву Антонія і Феодосія у Василькові. Кращі риси українського бароко розвинув Іван Григорович-Барський (1713—1785). Першою робо­тою будівничого стало спорудження міського водогону у Києві. Його

центральною спорудою був павільйон-фонтан «Феліціан» на майдані перед будинком магістрату (нині «Самсон» на Контрактовій площі). За проектами Григоровича-Барського у Києві споруджено Надбрамну церкву з дзвіницею у Кирилівському монастирі, Покровську церкву, церкву Миколи Набережного на Подолі, бурсу Києво-Могилянської академії, дзвіницю Успенського собору. У творчості майстра просте­жуються перші паростки класицизму.

У середині XVIII ст. в українську архітектуру прийшов новий за­хідноєвропейський стиль рококо. Він є подальшим розвитком баро­ко і відрізняється від нього деталями декоративного оздоблення. На зміну досить важким і громіздким барочним формам приходять делі­катні ажурні прикраси рококо. Будівлі в цьому стилі на українських землях споруджувалися переважно за проектами іноземних будівни­чих.-У стилі рококо збудовані Андріївська церква у Києві (за проек­том В. Растреллі), Собор Св. Юра у Львові (архітектори М. Урбанік та Я. де Вітт), міська ратуша в Бучачі (архітектор Б. Меретіні) та ін.

У цей час починає також поширюватися стиль класицизму, що був своєрідною реакцією на бурхливий і напружений стиль бароко. Ви­щим зразком у своїй творчості його послідовники визнавали античне мистецтво. У спокійних і навіть суворих класичних формах зведено палаци гетьмана К. Розумовського в Почепі, Яготині, Глухові та най­кращий у Батурині (архітектор Ч. Камерон), палац П. Заводовського в Ляличах (архітектор Д. Кваренгі).

Українські народні майстри не забули в цей час секретів дерев'яної архітектури. Найбільшою дерев'яною спорудою XVIII ст. — заввиш­ки близько 65 метрів — був Троїцький собор у Самарі (нині Новомос­ковську). Спорудив його в 1773—1779 рр. народний майстер Яким Погребняк. Це єдиний в українському дерев'яному будівництві при­клад дев'ятикамерної церкви з дев'ятьма банями.

Протягом цього часу на українських землях успішно розвивалася скульптурна творчість. На Лівобережжі її досягнення пов'язують із діяльністю російського різьбяра по дереву Сисоя Шалматова. Він викону­вав скульптурне оформлення іконостасів Мгарського монастиря, церкви св. Покрови в Ромнах, Хрестовоздвиженського собору в Полтаві. Майстер інколи відступав від релігійних канонів. Відчувалося, що він добре знав анатомію людини і прагнув до психологічної характеристики образу.

Серед скульпторів, які працювали в цей час на західноукраїнських землях, виділяють Пінзеля. Будь -які біографічні відомості й навіть ім'я майстра невідомі. Він виконав статую Св. Юра, Св. Афанасія і Лева на фасаді собору Св. Юра у Львові. Різцю Пінзеля припису­ють також серію кам'яних фігур, які доповнюють архітектуру ра­туші в місті Бучачі, скульптурне оздоблення костьолу в Городці, «Розп'яття» в львівському костьолі Св. Мартіна.

Наприкінці 60-х рр. XVIII ст. провідна роль у галицькій скульптурі перейшла до місцевих майстрів. Це були Семен Сташевський, Михайло

вич, Петро Полейовський та Іван Оброцький. Усі майстри працю-в стилі рококо. Вони виконували роботи для собору Св. Юра і Ла-ького кафедрального собору у Львові. Для їх творів характерним „днання реалістичних елементів із високою емоційністю.

■;в. Живопис і графіка. Розповідь учителя1 Для українського живопису ця доба стала часом поширення стилю роко-. Цікавим є те, що в Україні легший і елегантний стиль рококо поширив-досить швидко. Українські митці знайомилися з ним не через інші руки, безпосередньо з Франції. У Лаврській школі малювання було знайдено энки, які приписують «батькам» французького рококо Ватто і Буше, їх основі українські майстри розробляли власний стиль. У новий спосіб, риклад, вони малювали козака з оселедцем на голові й бандурою в ру-; — у характері галантного кавалера доби рококо. У Гетьманщині доба рококо — це останні часи козацької Украї-і, коли вона втрачала свою державність. Імовірно, саме тому жит-ерадісне європейське рококо мало в Україні відчутні сумні настрої, властиві добі, що минає. Тому українські портрети доби рококо знач­ною мірою зберігають пишність і урочистість форм, вироблену в по­передні часи бароко. До наймайстерніших робіт належать портрети полковника О. Ковпака, київського міщанина Балабухи, А. Полети-ки, знатного військового товариша Г. Гамалії, переяслівського пол­ковника С. Сулими, Якова Шияна тощо.

Успішно розвивалося в цей час мистецтво гравюри. У творчості Григорія Левицького-Носа (1697—1769) — батька відомого порт-1 ретиста Дмитра Левицького — старе українське граверство досягло своєї вершини, увібравши в себе найкращі досягнення української гравюри за попередні півстоліття. Після навчання у Києво-Моги­лянській академії він працював у друкарні Києво-Печерської лаври, займаючись гравюрою і живописом.

Левицький досконало володів технікою гравіювання. Нерідко він намагався переосмислити традиційні сюжети і створював власні оригінальні глибокозмістовні композиції. Своїми творами Левиць­кий виражав інтелектуальну силу людини. Це зближує його з видат­ним філософом-просвітителем Г. Сковородою.

Великих успіхів досягли гравери друкарні в Почаєві Адам та Йосип Го-чемські. Адам ілюстрував не лише церковні видання, але й перший в Ук­раїні лікарський підручник А. Крилинського, виданий 1774 р. у Львові. Про його стиль говорили, що в анатомічних ілюстраціях він об'єктивно точний, а в барочних релігійних зображеннях стає багатомовним.

Найоригінальнішим жанром малярства другої половини XVIII ст. стали картини, які створені невідомими народними майстрами. Вони є своєрідним відображенням головних тем тогочасного українсь­кого життя. Серед картин цих часів чимало зображень опришків,

295


гайдамаків, ватажків Коліївщини Максима Залізняка та Івана Ґонти. Оригінальністю визначається картина «Богдан із полками», присвя­чена Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини XVIII ст.

Не оминали народні картини і жіночих образів. За свідченням Ми­коли Костомарова, в середині XIX ст. в багатьох заможних будинках на Волині можна було бачити зображення української дівчини, яке вважалося портретом Бондарівни— героїні народної пісні, яку пан Потоцький зажадав мати своєю коханкою. Бондарівна відкинула це домагання, за що й була ним застрелена.

Символом минаючої епохи стала народна картина «Козак Мамай». Козак-бандурист сидить сам-самісінький серед широкого степу, у глибокому роздумі згадуючи славне минуле козацтва, журиться із його сумної долі. У часи знищення російським урядом Гетьманщини і Запорозької Січі безупинного соціального і духовного поневолення ця картина була найпопулярнішою серед українців.

Ж 9. Повсякденне життя. Розповідь учителя

У результаті соціально-політичних змін, що мали місце в другій половині XVIII ст. українство втратило свою еліту і перетворилося на «селянську націю». У повсякденному житті селянина мало що зміни­лося, порівняно з попередньою епохою.

Найбільш поширеною й відомою ще за часів Київської України-Русі була трипільна система землеробства. Господарі ділили поле на три частини: одну з них навесні засівали яровими культурами (овес, ячмінь, гречка), другу восени — озимими (жито, пшениця), третя від­почивала під пасовищем (парувала). На наступний цикл пар засівали озиминою.

Поділ праці в селянській родині визначався тогочасним способом життя. Чоловік доглядав худобу, займався оранкою та посівом зер­нових культур, заготовленням сіна під час косовиці, транспортни­ми засобами, перевезенням снопів, обмолотом, будівництвом житла й господарських споруд, ремісництвом.

На жінку був покладений насамперед хатній побут усієї родини. Вищий ступінь господарювання — «добра господиня» — передбачав: приготування їжі, випікання хліба, переробку молочних продуктів (готувати сир, масло), приготування круп (товкти в ступі); прання білизни, рушників, одягу; виховання дітей (співати колискові пісні, розповідати казки, навчати ремеслу: прядінню, вишиванню, оздоб­ленню хати тощо); заготівлю на зиму продуктів харчування (соли­ти, заквашувати); дотримання норм гігієни (купати дітей, щосуботи мити голову), а також чистоти в приміщенні (щотижня змазувати долівку хати, підбілювати піч, мити мисник, лави, підводити призь­бу), виготовлення одягу (пошиття та оздоблення вишивкою сорочок

всієї родини) й багато іншої повсякденної роботи. Допомагали —і старші діти та старі батьки. Крім цього, селянська родина відбувала ще і повинності на пана * на державу, залежно від того статусу, який вона мала.

закріплення нових знань учнів шттшшшшштшшттштшж

Завдання

;~1) Складіть таблицю «Українська культура другої половини XVIII ст.».__

Галузі культури

Видатні діячі

Основні здобутки

Експрес-опитування

11) Якими були особливості розвитку української культури другої половини XVIII ст.?

Охарактеризуйте розвиток освіти на українських землях. Які зміни відбулися в цей час у розвитку Києво-Могилянської академії?

Як розвивалося книгодрукування?

Назвіть видатних представників української культури другої половини XVIII ст.

Якими були здобутки тогочасних природничих наук? Якими були здобутки української музичної культури другої половини XVIII ст.?

Якою була доля трьох видатних майстрів української музи­ки — М. Березовського, Д. Бортнянського та А. Веделя? Які архітектурні стилі були домінуючими на українських зем­лях у другій половині XVIII ст.?Творчі завдання

1) Як мистецтво рококо відображало зміни, які відбувалися в Гетьманщині другої половини XVIII ст.?

Чому народні картини вважаються своєрідним відображенням тогочасного українського життя?

Чим можна пояснити високий рівень розвитку музикального мистецтва в Україні?

2) 3)

4) 5)


6) 7)

8)

9)2) 3)

шшшштш

v. підсумки уроку ™™.„ ......---------

У другій половині XVIII ст. українська культура ще по інерції про­довжувала бурхливо розвиватися.

В українській культурі зявилася постать світового значення — Григорій Сковорода. ч

На кінець століття українська культура швидко стала втрачати свій самобутній характер, її видатних представників було інтегровано до російської культури, а вона сама стала набувати рис провінційної.

297

VI. домашнє завдання .ШшаМшимаажаіа)

1) Опрацювати відповідний параграф підручника.

2) Скласти? кросворд із 12 слів.Тема. Узагальнення знань учнів за темою* «Українські землі в другій половині XVIII ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення уч­нями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; про­довжити формувати в учнів уміння складати план, хроно­логічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні яви­ща і факти; виховувати інтерес до національної історії. Тип уроку: повнорювально-узагальнюючий. Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

-ХІД УРОКУ-:-I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вввввввввввввШ^

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ШШШгШШШШШШШІІ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався упродовж опрацювання теми.Вступна бесіда

1) Вивчення якої теми ми завершили?

2) Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?

3) Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.Завдання

1) Складіть перелік подій з історії України другої половини ХУЛІ ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів «гайдамаки», «оприш­ки», «Вільності Війська Запорозького», «Підпільненська Січ», « Задунайська Січ ».

) Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України другої половини XVIII ст.? 4) Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економіч­ного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.». • 5) Дайте оцінку діяльності гетьмана К. Розумовського, кошового отамана П. Калнишевського, філософа Г. Сковороди, народних ватажків М. Залізняка, І. Ґонти та О. Довбуша.

6) Визначте місце та історичне значення українського козацтва, Запорозької Січі та Гетьманщини в історії України.

7) Що, на ваш погляд, хотів сказати Сковорода своєю епітафією: «Світ ловив мене, та не спіймав»?Завдання за історичною картою

ї 1) Які нові території були заселені українцями в другій половині XVIII ст.?

2) Покажіть українські землі, які у другій половині ХУШ ст. змі­нили свою державну приналежність.

3) Де в цей період була розташована Запорозька Січ?

4) Укажіть центри гайдамацького та опришківського рухів, тери­торію, охоплену Коліївщиною.

5) Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду (національно-визвольний рух, російсько-турецькі війни).

6) Визначте адміністративно-територіальні зміни, що зазнали ук­раїнські* землі у цей період.

пі. підсумки уроку шаианпишпгжшшшшвішшшшттшяш

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми і опрацювали основні види і типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.iv. домашнє завдання .миНЧмЯаГЛй. аіМ>«ш»і«!«у^^

Підготуватися до тематичного оцінювання.Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в другій половині XVIII ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого нашої Батьківщини. Тип уроку: перевірка й облік знань. Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних до­сягнень учнів.

299
Каталог: download -> version -> 1355681543 -> module -> 7135432984 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка