Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни


Облік і оцінка роботи студентів-практикантівСторінка3/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3

Облік і оцінка роботи студентів-практикантів


 1. Поточний контроль за роботою студентів-практикантів здійснюється факультетським керівником і деканатом.

 2. Протягом терміну практики керівник відвідує заняття магістрів, організовує їх обговорення та аналіз.

 3. По завершенню педагогічної практики студенти подають факультетському керівнику папку зі звітною документацією. На підставі всіх поданих документів, результатів роботи студента та захисту звіту приймається рішення комісії керівників практики про виконання програми і виставлення оцінки.

 4. Облік та оцінка результатів роботи завершується на підсумковій конференції з педагогічної практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

 5. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який в останнє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.


По завершенню практики факультетському керівнику подаються такі документи:

 • Контрольно-оцінювальний лист результатів.

 • Педагогічний щоденник.

 • Розгорнутий план–конспект лекційного заняття.

 • Розгорнутий план–конспект проведеного лабораторного заняття з самоаналізом.

 • Тексти контрольних завдань для перевірки ЗУН студентів з навчальної дисципліни на репродуктивному, продуктивному і творчому рівнях.

 • Звіт про проходження педагогічної практики.


Контроль успішності студентів під час проведення практик
Порядок перерахунку показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в національну та європейську шкалу ECTS.

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок.

За шкалою ECTS

За шкалою університету

За національною шкалою

A

90-100 (відмінно)

Зараховано

B

80-89 (дуже добре)

C

70-79 (добре)

D

65-69 (задовільно)

E

60-64 (достатньо)

FX

35-59

(незадовільно з можливістю повторного складання)

Не зараховано

F

1-34

(незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


А. Модульні заходи (60 балів).

Поточний контроль - орієнтований на визначення рівня оперативного засвоєння студентами тематичного модуля. Виконання студентом завдань поточного контролю є обов'язковим етапом проходження практики. Об'єктом поточного контролю знань студента є:

 1. виконання студентом модульних завдань;

 2. систематичність та активність роботи студента протягом практики над
  вивченням програмного матеріалу;

Завдання поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу, виконання самостійних робіт, умінь самостійно опрацьовувати нормативні документи, складання конспекту, написання звіту, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, полягає у тому, що студенти виконують самостійні роботи з кожного модулю у відповідні аудиторні часи та за рахунок часу, відведеного на індивідуальну та самостійну роботу.

Рейтингова оцінка (РО) модульного контролю складається з:

- РО оформлення щоденника практики – до 10 балів;

- РО опанування практичними навичками та методиками - 20 балів;

- разом за 1 модуль – 30 балів;

- разом за 2 модуль –30 балів;Б. Звіт з практики (20 балів).

20 балів виставляється студенту у випадку, коли його звіт з практики бездоганний за змістом, формою, обсягом. Якщо звіт розкриває поставлені питання, а також показує знання не лише основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів.

16 балів передбачає високий рівень знань і навичок, що відображені у роботі. При цьому робота повинна бути повною, логічною, з елементами самостійності, але містить деякі неточності в неосновних питаннях, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів.

12 балів передбачає високий рівень знань і навичок, що відображені у роботі. При цьому робота містить деякі неточності, недостатня чіткість у визначенні окремих формулювань, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів. Додаткова література недостатньо пророблена.

8 бали передбачає наявність знань лише основної літератури, звіт студента відповідає по суті питання і в загальній формі розбирається у представленому матеріалі, але робота неповна, неглибока і містить неточності, має місце недостатньо правильні формулювання, порушення послідовності викладення матеріалу. Робота оформлена неохайно, зі значної кількістю помилок і написана не державною мовою.

4 бали ставиться, коли студент у роботі не розкрив поставлені питання, допускає суттєві помилки при формулюванні елементарних екологічних понять в роботі, не сформулював висновків щодо роботи і не опрацював достатньої кількості літературних джерел.0 балів – студент не виконав вчасно звіт.*

В. Індивідуальне завдання (20 балів).

Індивідуальне завдання полягає в тому, що кожний студент отримує завдання щодо написання реферату на певну екологічну тематику, де висвітлює питання спираючись на аналіз наукової літератури за тематикою реферату (оцінюється в 20 балів).

Відповіді на теоретичні питання оцінюються за шкалою:

20 балів виставляється студенту у випадку, коли його робота бездоганна за змістом, формою, обсягом. Якщо робота розкриває поставлені питання, а також показує знання не лише основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів.

16 балів передбачає високий рівень знань і навичок, що відображені у роботі. При цьому робота повинна бути повною, логічною, з елементами самостійності, але містить деякі неточності в неосновних питаннях, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів. Можливе слабке знання додаткової літератури.

12 балів передбачає високий рівень знань і навичок, що відображені у роботі. При цьому робота містить деякі неточності, недостатня чіткість у визначенні окремих формулювань, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів. Додаткова література недостатньо пророблена.

8 бали передбачає наявність знань лише основної літератури, робота студента відповідає по суті питання і в загальній формі розбирається у представленому матеріалі, але робота неповна, неглибока і містить неточності, має місце недостатньо правильні формулювання, порушення послідовності викладення матеріалу. Робота оформлена неохайно, зі значної кількістю помилок і написана не державною мовою.

4 бали ставиться, коли студент у роботі не розкрив поставлені питання, допускає суттєві помилки при формулюванні елементарних екологічних понять в роботі, не сформулював висновків щодо роботи і не опрацював достатньої кількості літературних джерел.0 балів – студент не виконав вчасно індивідуальне завдання.

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання модульних заходів, індивідуального завдання і звіту з практики становить 100 балів.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка