Державний вищий навчальний закладСкачати 393.29 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір393.29 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

_____________________ М. І. Ступнік

«____» ____________________ 2014 р.ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

(шифр, назва напряму підготовки)

Кривий Ріг

2014
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійних програм за спеціальністю: 5.01010101 Дошкільна освіта

(назва спеціальності)

Програму склали:
1. канд. біол. наук Стригунов В.І. / /
2. канд. біол. наук Милобог Ю.В. / /
3. . канд. біол. наук Качинська В.В. / /
4. асистент_______________Коцюруба В.В. /_________/

Узгоджено на засіданні кафедри

Протокол № 7 від «20» лютого 2014 р.

Завідувач кафедри /_________/

(підпис)

Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ»

(назва інституту)

Протокол № 8 від « 13 » березня 2014 р.


Голова вченої ради Криворізького

педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ ____________

ЗМІСТ

стор.


 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування

 2. Порядок проведення фахового випробування

 3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування

 4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності

 5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування


Вступ

Програму з біології 2012 року розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи (К.: Перун, 2005) та Біологія, 10-11 класи (Тернопіль, Мандрівець, 2011).

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь з шкільного предмета «Біологія» на основі яких учасник зовнішнього незалежного оцінювання зможе:


 • характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та теорії, біологічні явища і процеси;

 • оперувати поняттями, за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, охорони здоров’я, досягнень біологічної науки;

 • порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації, (молекулярному, клітинному, організменному рівнях). 1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування

Програма складена на основі дисциплін: 1. «Біологія, 7 клас» (біологія рослин),

 2. «Біологія, 8 клас» (біологія тварин),

 3. «Біологія, 9 клас» (біологія людини),

 4. «Біологія, 10-11 клас» (загальна біологія).


2. Порядок проведення фахового випробування
Варіанти тестових завдань складено на основі циклів підготовки з української мови і літератури, передбачених освітніми програмами для загальноосвітніх шкіл. Вступні випробування проводяться в письмовій формі. На виконання відводиться 2 (дві) академічні години.

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування
Вступ. Біологія як наука.

Біологія рослин

Будова рослинної клітини. Тканини.Рослини

Роль рослин у природi, значення в життi людини, народному господарствi.Вегетативні органи рослин

Поняття про вегетативнi та генеративнi органи рослини. Корiнь та його функцiї. Види коренiв. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Рiст кореня. Поглинання води i мiнеральних речовин. Добрива. Грунт, його значення для життя рослини. Видозмiни коренiв.

Стебло. Пагiн. Брунька - зачатковий пагiн, її будова i розвиток, розташування на стеблi. Рiст стебла в довжину. Внутрiшня будова стебла деревної рослини у зв’язку з його функцiями. Рiст стебла в товщину. Утворення рiчних кiлець. Пересування мiнеральних та органiчних речовин по стеблу.

Видозмiненi пагони: кореневище, бульба, цибулина. Їхня будова, бiологiчне та народногосподарське значення.

Листок. Зовнiшня будова листка. Жилкування. Листки простi та складкi. Розмiщення листкiв на стеблi. Особливостi мiкроскопiчної будови листка, пов’язані з його функцiями: покривна тканина (шкiрка, продихи), основна та провiдна тканини листка. Випаровування води листками. Видозмiни листкiв. Листопад.

Вегетативне роэмноження рослини у природi та рослинництвi (видозмiненими пагонами, живцями, вiдводками, подiлом кущiв, щепленням). Бiологiчне та народногосподарське значення вегетативного розмноження.Генеративні органи рослин

Запилення і подвійне запліднення

Квiтка, плiд, насiнина. Квiтка - орган насiнневого розмноження рослин. Будова оцвiтини, тичинки, маточки. Квiтки одно- та двостатевої рослини. Суцвiття та їх бiологiчне значения. Запилення (самозапилення, перехресне запилення). Штучне запилення. Типи плодiв. Будова i склад насiння (на прикладi одно- та дводольних рослин).

Умови проростання насiння. Живлення та рiст паростка. Агротехнiка висiвання насiння та вирощування рослин. Водянi культури. Гідропоніка та аеропоніка.

Значення квiтки, насiння i плода в природi та в життi людини.Життєві функції рослинного організму

Різноманітність рослин

Покритонасiннi. Особливостi будови та життедiяльност квiткових рослин. Різноманітність. Клас дводольні рослини. Родини: Хрестоцвiтi, Розоцвiтi, Бобовi, Пасльоновi, Складноцвiтнi. Клас Однодольнi рослини. Родини: Лiлiйнi, Злакові, Пальмові. Характернi ознаки рослин названих родин, 6iологiчні особливостi та народногосподарське значения.

Голонасiннi. Будова i розмноження голонасiнних.

Рiзноманiтнiсть хвойних, їх значения у природi, народному господарствi.Папоротi. Хвощi. Плауни. Будова та розмноження, їх роль у природi i в життi людини.

Мохи. Будова і розмноження мохiв (на прикладi зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу.

Водоростi. Будова та дiяльність одноклiтинних (на прикладi хламiдомонади) і нитчастих (на прикладi улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природi та народному господарствi.

Гриби і лишайники

Гриби. Загальна характеристика грибiв. Шапковi гриби, їхня будова, живлення, симбiоз з рослинами. Цвiльовi гриби. Мукор, пенiцил, його використання для отримання антибiотикiв. Дрiжджi. Гриби-паразити, якi зумовлюють хвороби рослин. Роль грибiв у природi та народному господарствi.

Лишайиики. Будова. Живлення. Розмноження. Роль лишайників у природi і господарствi.

Прокаріоти

Загальна характеристика, будова, значення в природі та житті людини. Бактерії. Будова та життєдiяльнiсть бактерiй. Розмноження бактерiй. Розповсюдження бактерiй у повiтрi, грунті, водi, живих органiзмах. Роль бактерiй у природi, медицинi, сiльському господарствi i промисловостi. Хвороботворнi 6актерi, боротьба з ними.Синьо-зеленi водоростi. Будова та особливостi життєдіяльності.

Охорона рослин. Червона книга

Проблема охорони видів. Охорона рослин. Червона книга. Червонокнижні види нашого краю.Біологія тварин

Будова тваринної клітини. Тканини.Одноклітинні тварини. Найпростіші.

Одноклiтиннi тварини. Загальна характеристика одноклiтинних, особливостi їхньої будови і життєдiяльностi.

Амеба. Пересування, живлення, дихання, видiлення, розмноження, утворення цисти.

Євглена зелена. Особливостi живлення. Iнфузорiя-туфелька, будова, основнi процеси життедiяльності. Подразливість.


Кишковопорожнинні. Губки

Кишковопорожниннi. Загальна характеристика типу. Гiдра . Зовнiшня і внутрiшня будова. Типи клiтин. Променева симетрiя. Двошаровiсть. Нервова система. Живлення. Регенерацiя. Розмноження.

Рiзноманiтнiсть морських кишковопорожнинних (корали, медузи), їх значения.

Черви

Плоскi черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, будова та життедiяльнiсть. Цикл розвитку. Розмноження. Пристосованiсть червiв до паразитизму та способи запобігання зараженню.

Кiльчастi черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня та внутрiшня будова і життедiяльнiсть дощового черв’яка. Регенерацiя, розмноження. Роль дощових черв’якiв у грунтоутвореннi.

Молюски

Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка. Зовнiшня та внутрiшня будова і особливості життєдiяльностi. Рiзноманiтнiсть молюсків, їх роль у природі та значення в життi людини.Членистоногі

Членистоногi. Загальна характеристика типу. Рiзноманiтнiсть. Подiл на класи.

Ракоподібні

Ракоподiбнi. Загальна характеристика класу. Особливості будови i життєдiяльностi рака рiчкового. Розмноження.

Павукоподібні

Павукоподiбнi. Загальна характеристика класу. Особливостi будови та життєдiяльностi павука-хрестовика.

Комахи

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливостi будови та процесiв життедiяльностi комах (на прикладi хруща). Розмноження. Типи розвитку комах. Основнi ряди комах:, лускокрилi, твердокрилi, двокрилi, перетинчастокрилi, прямокрилi. Особливостi будови та життєдiяльностi представникiв рядiв. Роль i значення комах.

Хордові тварини

Хордовi. Загальна характеристика типу.

Безчерепні. Круглороті

Клас Безчерепні. Ланцетники. Особливостi будови ланцетника.Риби

Риби. Загальна характеристика групи. Подiл на класи хрящових i кiсткових, хрящекісткових, кистеперих. Особливостi зовнiшньої та внутрiшньої будови риби на прикладi окуня рiчкового. Рiзноманітнiсть риб (акули, осетровi, кiстковi, кистеперi). Розмноження, нерест та розвиток. Мiграції. Турбота про потомство. Господарське значення риб.

Амфібії

Земноводнi. Загальна характеристика класу, класифiкацiя. Жаба. Особливостi зовнiшньої та внутрiшньої будови, процесiв життєдiяльностi. Розмноження та розвиток. Рiзноманiтнiсть земноводних, їх походження i значення.

Плазуни

Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящiрка прудка. Особливостi будови і процесів життєдiяльностi. Рiзноманiтнiсть сучасних цлазунiв, iх практичне значення. Походження плазунiв. Стародавнi плазуни: динозаври, звiрозубi ящури.

Птахи

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливостi зовнiшньої будови та процесiв життєдiяльностi птахiв на прикладi голуба. Поведiнка птахiв. Турбота про потомство. Пристосованість птахiв до сезонних явищ у природi (гнiздування, кочiвлi, перельоти) та рiзних умов iснування. Роль птахiв у природi та в життi людини. Птахiвництво.

Ссавці

Ссавцi. Загальна характеристика класу. Особливостi зовнiшньої та внутрiшньої будови та процесiв життєдiяльностi на прикладi собаки свiйської. Рiзноманiтнiсть ссавцiв. Харатеристика основних рядiв: першозвiрi, сумчастi, комахоїдні, рукокрилi, гризуни, хижаки, ластоногi, китоподiбнi, парно- і непарнокопитнi, примати. Роль ссавцiв у природi і в життi людини. Сiльськогосподарськi тварини класу ссавцiв. Велика рогата худоба, вiвці, конi, свинi.
Людина та її здоров`я
Будова клітини і тканини. Тканини.

Типи. Загальна характеристика тканин у тварин. Органи. Рiвнi органiзацii живоi природи: клiтинний, органiзменний, видовий, бiоценотичний, бiосферний. Значення бiологiчної науки для сiльського господарства, промисловостi, медицини, гiгiєни, охорони природи.


Регуляція функцій

Опора і рух

Опорно-рухова система. Значення системи. Скелет людини: будова та особливостi, пов’язанi з прямоходiнням. Типи сполучення кiсток. Склад, будова і властивостi кісток.

М’язи. Їхнi функцiї Основнi групи м’язiв тiла людини. Робота м’язiв. Втома. Значения фiзичного виховання та працi для правильного формування скелета і розвитку м’язiв. Запобiгання викривленню хребта та розвитку плоскостопостi.Кровоносна система

Кров і кровообiг. Внутрiгпне середовище оргаяiзму (кров, мiжклiтинна рiдина, лiмфа) та його вiдносна сталiсть. Значення кровi і кровообiгу. Склад кровi, плазма кровi. Зсiдання кровi. Будова та функцiї еритроцитiв i лейкоцитiв. Iмунiтет. Запобiжнi щеплення. Переливання кровi. Донорство. Органи кровообiгу: серце і судини (артерії, капiляри, вени). Серце, його будова і робота. Пульс. Велике і мале кола кровообігу. Рух кровi по судинах. Тиск кровi. Нервова і гуморальна регуляцiя дiяльностi серця і судин. Запобiгання серцевосудинним хворобам.

Дихальна система

Дихання. Значення дихання. Органи дихання, їхня будова i функції. Газообмiн у легенях і тканинах. Поняття про життєву ємнiсть легень, дихальнi рухи. Гуморальна та нервова регуляцiї дихання. Гiгiєна дихання.

Травлення

Травлення. Значення травлення. Поживнi речовини і харчовi продукти. Будова та функцiї органів травлення. Травнi ферменти їх роль у травленнi. Роль І.П. Павлова у вивченнi функцiй органiв травлення. Травлення у ротовiй порожнинi, шлунку, кишечнику. Печiнка і пiдшлункова залоза, їх роль у травленнi. Поняття про нейрогуморальну регуляцiю шлункового соковидiлення. Всмоктування. Гiгiєна травлення.

Обмін речовин і енергії

Виділення

Обмiн речовин і енергії. Значення для органiзму бiлкiв, жирів та вуглеводiв, води i мінеральних солей. Вiтамiни, їх роль в обмiнi речовин. Способи збереження вiтамiнiв у харчових продуктах. Витрачання енергії. Норми харчування.

Значення видiлення з органiзму кiнцевих продуктiв обмiну речовин. Органи сечової системи. Їхня будова i функції.

Залози внутрiшньої секреції. Значення залоз внутрiшньої секрецiї для росту, розвитку і регуляцiї органiзму. Гормони. Внутрiшньосекреторна дiяльнiсть пiдшлункової залози, надниркових залоз.

Шкіра

Шкiра. Будова і функцiї. Роль у теплорегуляцiї. Загартування органiзму. Гiгiєна шкiри та одягу.

Вища нервова діяльність. Сенсорні системи

Нервова система. Значення нервової системи в регуляцiї та узгодженнi функцiй органiзму людини. Будова і функції спинного мозку та вiдділів головного мозку: переднього, довгастого, середнього, промiжного, мозочка. Великi пiвкулi головного мозку. Їх значення. Поняття про вегетативну нервову систему.

Органи чуття. Їх значення. Будова i функції органу зору, гiгiєна. Будова i функції органу слуху, гiгiена. Аналiзатори.

Вища нервова діяльність. Безумовнi та умовнi рефлекси. Утворення i бiологiчне значення умовних рефлексiв. Поняття про iнстинкти. Гальмування умовних рефлексiв. Роль І. П. Павлова та Т. М. Сєченова у створенні вчення про вищу нервову дiяльнiсть, його суть. Свiдомiсть і мислення людини як функції вищих вiддiлiв головного мозку. Гiгiєна фiзичної і розумової працi та вiдпочинку. Сон.

Розмноження і розвиток людини

Розмноження і розвиток людини.Походження людини

Сучасні уявлення про походження людини. Ч. Дарвiн про походження людини. Ф. Енгельс про роль працi в перетвореннi стародавнiх мавп у людей. Рушiйнi сили антропогенезу: соцiальнi та бiологiчнi чинники. Стародавнi, давнi та викопнi людi сучасного типу. Людськi раси, їх походження.Екологія людини

Екологія людини. Роль біосоціальних факторів у житті людини. Суспільство.Загальна біологія

Одно- i багатоклiтиннi органiзми. Особливостi будови клiтини одно- та багатоклiтинного органiзму.

Хімічний склад клітини

Змiст хiмічних елементiв у клiтинi. Вода та iншi неорганічнi речовини, їх роль у життєдiяльностi клiтини. Органiчнi речовини лiпiди, АТФ, бiополiмери (вуглеводи, бiлки, нуклеiновi кислоти), їх роль у клітині. Ферменти, їх роль у процесах життєдiяльностi. Самоподвоєння ДНК.Основи цитології

Основи цитології. Основнi положення клiтинної теорії. Клiтина - структурна і функцiональна одиниця живого Будова і функцiя ядра, цитоплазми та основних органоїдiв. Рух цитоплазми, надходження речовин у клiтину, її рiст. Особливостi будови прокарiотiв та еукарiотiв.

Обмін речовин і перетворення енергiї - основа життєдiяльностi клітини. Енергетичний обмiн і його сутність. Значення АТФ в енергетичному обмiнi. Пластичний обмiн. Фотосинтез. Бiосинтез бiлкiв. Ген та його роль у 6iосинтезi. Код ДНК. Алельнi гени. Генотип. Реакцiї матричного синтезу. Взаємодія процесiв пластичного та енергетичного обмiну.

Віруси.

Вiруси, особливостi їхньої будови та життєдiяльностi.

Розмноження та індивідуальний розвиток

Форми подiлу клiтини та ого значения. Статеве й безстатеве розмноження органiзмів. Статевi клiтини. Мейоз. Розвиток яйцеклiтини i сперматозоонiв. Перехрест хромосом.

Заплiднення. Гомозигота, гетерозигота. Генетика статi. Хромосомна теорiя спадковостi.

Розвиток зародка (на прикладi ланцетника). Постем6рiональний (прямий i непрямий) розвиток органiзму.

Загальнi уявлення про систематику. Основнi систематичнi категорії: вид, рiд, родина, ряд (порядок), клас, тип (вiддiл).


Основи генетики і селекції

Хромосоми, гаплоiдний та диплоідний набори, сталiсть кiлькостi та форми. Генотип - цілiсна система, що історично склалася. Поняття про фенотип.

Предмет, завдання і методи генетики. Основнi закономiрностi спадкової мiнливостi органiзмiв та їх цитологічної основи. Моно- та дигiбридне схрещування. Закони спадковостi Г. Менделя. Домiнантнi та рецесивнi прояви ознаки. Одноманiтнiсть гiбридiв першого поколiння. Промiжний характер успадкування. Гiпотеза чистоти гамет. 3акони розщеплення проявiв ознак. Статистичний характер явищ розщеплення. Цитологiчнi основи одноманiтностi гiбридiв першого поколiння та розщеплення проявiв ознак у другому поколiннi. Закон незалежного успадкування та його цитологiчнi основи. Зчеплене успадкування. Порушення зчеплення.

Роль генотипу і умов зовнішнього середовища у формуваннi фенотипу. Модифiкацiйна мiнливiсть. Норма реакцiї. Статистичнi закономiрностi модифiкацiйної мiнливостi.

Мутацiйна мiнливiсть. Геннi та хромосомнi мутацiї причини їх виникнення. Експериментальне отримання мутацiй. Мутацiї як матерiал для штучного та природного добору.

Генетика та теорiя еволюцiї. Генетика популяцiй. Значення генетики для розвитку медицини, селекцiї, охорони природи, вчення про еволюцiю.Основи екології

Предмет i завдання екологiї. Екологiчнi фактори. Дiяльнiсть людини як екологiчний чинник. Вплив дiяльностi людини на видову рiзноманiтнiсть рослин i тварин, природнi угруповання. Комплексний вплив чинникiв на органiзм. Обмежуючi чинники. Фотоперiодизм.

Бiогеоценоз. Взаємозв’язки популяцiй в бiогеоценозi. Ланцюги живлення. Правило екологiчної пiрамiди. Саморегуляцiя. Зміна бiогеоценозiв. Агроценози. Охорона бiогеоценозiв.

Бiосфера і людина. Бiосфера та її межi. Бiомаса сушi та океану, грунту. Жива речовина та її функцiї в бiосферi.

Бiосфера в перiод науково-технiчного прогресу і здоров’я людини. Проблема охорони природного середовища: захист вiд забруднення, эбереження еталонiв і пам’яток природи, видово рiзноманітностi бiогеоценозiв, ландшафтiв. Червона книга.Еволюційне вчення

Еволюцiйне вчення. Короткi вiдомостi про додарвiнiвський перiод розвитку бiологiї (К. Лiнней, Ж. Б. Ламарк). Основнi положення вчення Ч. Дарвiна. Значення теорiї еволюції для розвитку природознавства.

Критерiї виду. Популяцiя - одиниця виду i еволюцiї.

Рушiйнi сили еволюції, мiнливiсть, спадковiсть, природний добiр. Форми природного добору: рушiйний, стабiлiзуючий.

Штучний добiр i форми мiнливостi; їх роль у виведеннi порiд свiйських тварин i сортiв культурних рослин. Основи селекцiї. Генетичнi основи селекцi рослин, тварин, мiкроорганiзмiв. Методи селекцiї: гiбридизацiя, добiр. Гетерозис. Полiплоїдiя. Типи схрещування. Бiотехнологiя.

Виникнення пристосувань та їх вiдноснiсть. Мiкро- i макроеволюцiя. Географiчне та екологiчне видоутворення. Результати еволюцiї.

Розвиток органiчного світу. Подiл iсторiї Землi на ери. Коротка iсторiя розвитку органiчного свiту (основнi етапи еволюції рослин і тварин). Докази iсторичного розвитку тваринного i рослинного свiту: порiвняльно-анатомичнi, ембрiологiчнi, палеонтологiчнi. Ускладнения будови i життєдiяльностi.

Поняття про бiологiчний прогрес та регрес. Ароморфоз, iдiоадаптацiя, дегенерацiя - шляхи еволюції.
4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності
Кожен варіант тесту містить 30 питань трьох рівнів складності, перший – 15 питань, другий – 10 питань, третій – 5 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2, 4, 6 балів відповідно.

ВСЬОГО – 100 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯКількість балів ступного випробування

Оцінка за національною шкалою

від 1 до 30

2 (два)

31

32 – 33


34 – 35

36 – 37


38 – 39

40 – 41


42 – 43

44 – 45


46 – 47

48 – 49


50 – 51

52


53

54

5556

57

5859

60


3,0 (три)

3,05


3,10

3,15


3,20

3,25


3,30

3,35


3,40

3,45


3,50

3,55


3,60

3,65


3,70

3,75


3,80

3,85


3,90

3,95


61 – 62

63 – 64


65 – 66

67 – 68


69 – 70

71 – 72


73 – 74

75 – 76


77 – 78

79 – 80


81 – 82

83 – 84

85 – 86

87 – 88


89 – 90

91 – 92


93 – 94

95 – 96


97 – 98

99


4,0 (чотири)

4,05


4,10

4,15


4,20

4,25


4,30

4,35


4,40

4,45


4,50

4,55


4,60

4,65


4,70

4,75


4,80

4,85


4,90

4,95


100

5 (п’ять)


Критерії оцінювання учнів із біології


Рівень

Бали

Критерії оцінки знань

1. Недостатній (1-4 балів)

1

Відповіді на питання немає, або наведені фрагменти відповіді по окремим питанням.

2

Відповідь має наведені елементарні ознаки біологічних об`єктів, процесів, явищ без оформлення в зв`_з ану відповідь.

3

Фрагментарно характеризує лише окремі біологічні об`єкти, процеси, явища.

4

Неповно характеризує загальні ознаки біологічних об`єктів, процесів, явищ і не розкриває їх суті, без оформлення в логічну відповідь. Припускається грубих помилок.

2. Достатній (5-9 балів)

5

Відповідь не повна. Дає означення лише окремих біологічних понять, процесів, явищ. Характеризує загальні ознаки біологічних об`єктів, процесів, явищ, припускаючись значних помилок, будує відповідь не логічно, фрагментарно.

Не робить висновки.6

Відповідь не повна. Неповно відтворює навчальний матеріал, допускає помилки; характеризує будову та функції окремих біологічних об`єктів, не даючи їх повної картини. Наводить елементарні приклади. Робить висновки, які не відбивають змісту питання.

7

Відповідь не повна. Розкриває суть біологічних понять, розв`язує прості біологічні вправи, задачі. Неповно відтворює навчальний матеріал, допускає помилки; характеризує будову та функції окремих біологічних об`єктів, не даючи їх повної картини. Наводить елементарні приклади. Не наводить порівняльну характеристику, або нечітко вказує на прогресивні риси організації і робить неповні висновки.

8

Відповідь повна. Розкриває суть біологічних понять, розв`язує прості біологічні вправи, задачі. Відтворює навчальний матеріал, допускає незначні помилки; характеризує будову та функції окремих біологічних об`єктів. Наводить елементарні приклади. Надає загальну порівняльну характеристику, вказує на прогресивні риси організації. Робить неповний аналіз біологічних явищ і нечітко формулює висновки.

9

Відповідь повна. Розкриває суть біологічних понять, розв`язує прості біологічні вправи, задачі. Відтворює навчальний матеріал, допускає незначні помилки; характеризує будову та функції біологічних об`єктів. Наводить елементарні приклади. Надає загальну порівняльну характеристику, вказує на прогресивні риси організації. Робить повний аналіз біологічних явищ, але у висновках та відповіді не формулює своє відношення по суті питання.

3. Високий (10-12 балів)

10

Відповідь повна. Розкриває суть біологічних понять, законів, окремих явищ і процесів природи, розв`язує прості біологічні вправи, задачі. Відтворює навчальний матеріал, характеризує будову та функції біологічних об`єктів. Наводить елементарні приклади. Надає загальну порівняльну характеристику і вказує на прогресивні риси організації. Робить повний аналіз біологічних явищ, узагальнює. Систематизує і встановлює причинно-наслідкові зв`язки. Висловлює логічно побудовані висновки. Формулює у відповіді своє відношення по суті питання.

11

Відповідь логічна, повна. Розкриває суть біологічних понять, законів, окремих явищ і процесів природи. Розв`язує прості біологічні вправи, задачі з поданням логічного пояснення рішення. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал, характеризує будову та функції біологічних об`єктів. Наводить приклади. Надає загальну порівняльну характеристику і вказує на прогресивні риси організації. Робить повний аналіз біологічних явищ, процесів, узагальнює. Систематизує і встановлює причинно-наслідкові зв`язки. Формулює у відповіді своє відношення по суті питання. Висловлює логічно обґрунтовані висновки.

12

Відповідь повна, логічна. Абітурієнт виявляє міцні й глибокі знання з біології. Розкрита суть біологічних понять, законів, явищ, процесів, розв`язує прості біологічні вправи, задачі. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал, характеризує будову та функції біологічних об`єктів. Наводить приклади. Надає загальну порівняльну характеристику і вказує на прогресивні риси організації. Робить повний аналіз біологічних явищ, процесів, узагальнює. Систематизує і встановлює причинно-наслідкові зв`язки. Формулює у відповіді своє відношення по суті питання, зв`язує відповідь з практикою життя, показує знання краєзнавчого змісту, встановлює між предметні зв`язки. Висловлює логічно обґрунтовані висновки.


Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


1

106,0
4

124,0
8

162,0

1,1

106,6
4,1

125,0
8,1

163,0

1,2

107,2
4,2

125,9
8,2

163,9

1,3

107,8
4,3

126,9
8,3

164,9

1,4

108,4
4,4

127,8
8,4

165,8

1,5

109,0
4,5

128,8
8,5

166,8

1,6

109,6
4,6

129,7
8,6

167,7

1,7

110,2
4,7

130,7
8,7

168,7

1,8

110,8
4,8

131,6
8,8

169,6

1,9

111,4
4,9

132,6
8,9

170,5

2

112,0
5

133,5
9

171,5

2,1

112,6
5,1

134,5
9,1

172,4

2,2

113,2
5,2

135,4
9,2

173,4

2,3

113,8
5,3

136,4
9,3

174,3

2,4

114,4
5,4

137,3
9,4

175,3

2,5

115,0
5,5

138,3
9,5

176,2

2,6

115,6
5,6

139,2
9,6

177,2

2,7

116,2
5,7

140,2
9,7

178,1

2,8

116,8
5,8

141,1
9,8

179,1

2,9

117,4
5,9

142,1
9,9

180,0

3

118,0
6

143,0
10

181,0

3,1

118,6
6,1

144,0
10,1

181,9

3,2

119,2
6,2

144,9
10,2

182,9

3,3

119,8
6,3

145,9
10,3

183,8

3,4

120,4
6,4

146,8
10,4

184,8

3,5

121,0
6,5

147,8
10,5

185,7

3,6

121,6
6,6

148,7
10,6

186,7

3,7

122,2
6,7

149,7
10,7

187,6

3,8

122,8
6,8

150,6
10,8

188,6

3,9

123,4
6,9

151,6
10,9

189,5


7

152,5
11

190,5


7,1

153,5
11,1

191,4


7,2

154,4
11,2

192,4


7,3

155,4
11,3

193,3


7,4

156,3
11,4

194,3


7,5

157,3
11,5

195,2


7,6

158,2
11,6

196,2


7,7

159,2
11,7

197,1


7,8

160,1
11,8

198,1


7,9

161,1
11,9

199,012

200,0


5. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування


  1. Биология в вопросах и ответах / М.Б.Беркинблит, С.М.Глаголев, М.В.Голубева и др.- М. - Х.: Независимый научно-методический центр „Развивающее обучение”, 1997. - 216 с.

  2. Біологія: Тести. 6-11 класи: Посібник //Автори-укладачі: Омельковець Я.А., Журавльов О.А.- К.: ВЦ «Академія», 2007. – 400 с.

  3. Богданова Т.Л. Биология: Задания и упражнения. Пособие для поступающих в вузы. - М.: Высш. шк., 1991.- 350 с.

  4. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002.

  5. Данилова О.В., Данилов С.А. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи. – К.: Генеза, 2004.

  6. Данилова О.В., Данилов С.А., Шабанов Д.А. Біологія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006.

  7. Зуй В.Д. Тестові завдання. Біологія. – К.: Вирій, 1999.

  8. Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Полтава: Довкілля – К., 2007.

  9. Кучеренко М.С, Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2003, 2004.

  10. Кучеренко М.С., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2003, 2004.

  11. Матяш Н.Ю., Костильов О.В., Вихренко А.С., Вихренко Т.О. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи. – К.: Генеза, 2004.

  12. Морозюк С.С. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Xарків.: Торсінг, 2000.

  13. Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський М.Ф. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2000.

  14. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007.

  15. Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.) Біологія людини: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Фенікс, 2003.

  16. Соболь В.І. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2007.

  17. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2004.

  18. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2004.


ЗРАЗОК ТЕСТІВ
I рівень


 1. Стрижнева коренева система складається з коренів: А - головного, Б - бічних, В - додаткових, Г- всіх типів коренів.

 2. Складовими частинами пагона є: А - корінь, Б - квітка, В - плід, Г - стебло.

 3. Мутовчасте листкорозташування має: А - елодея, Б - бузок, В - яблуня, Г - верба.


II рівень


 1. Складні листки мають: А - соняшник, липа; Б - робінія псевдоакація, конюшина; В - дуб, клен; Г - тополя, каштан.

 2. Одностатеві квітки має: А - яблуня, Б - конвалія, В - горох, Г - кукурудза.

 3. Плід кістянку мають: А - слива, черешня; Б - малина, глід; В - горобина, соняшник; Г - рис, просо.

IIІ рівень

 1. Маточка складається з: А - пиляків, Б – квітколожа, пелюсток, В - стовпчика, Г - зав`язі.

 2. У насінні запасаються в основному: А - вода, Б - білки, жири, вуглеводи; В - вода, білки, жири, вуглеводи; Г - тільки жири і білки.

 3. Плід яблуко мають: А - груша, горобина; Б - шипшина, акація; В - яблуко, арахіс; Г - помідор, огірок.

Каталог: Files -> users -> pidrozdilu -> prkom
Files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
Files -> Катерина Білокур народна художниця України
Files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
Files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
Files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
Files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
prkom -> Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка