Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університетСторінка1/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір1.04 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»Дубова Світлана Григорівна

УДК 65.012.323:331.108.23
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ:

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2009

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі менеджменту у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Данюк Василь Макарович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри управління персоналом та економіки праці


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Дмитренко Геннадій Анатолійович,

Університет менеджменту освіти АПН України,

(м. Київ), завідувач кафедри економіки та управління персоналом.
кандидат економічних наук, доцент

Крушельницька Ольга Володимирівна, Житомирський державний технологічний університет, Міністерство освіти і науки України,

доцент кафедри менеджменту.

Захист дисертації відбудеться «_5_» лютого 2009 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд.601


Автореферат розісланий «_5_» січня 2009 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.е.н., професор О.С. ФедонінЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах загострення конкуренції на внутрішньому й зовнішньому ринках великого значення набуває підвищення ефективності діяльності підприємств. Будь-які заходи щодо підвищення ефективності підприємств неможливі без відповідного менеджменту персоналу. Причому першорядне значення має не стільки чисельність працівників, скільки їх якість, яка характеризується кваліфікаційною, освітньою, професійно-посадовою, віковою структурою.

У працях вчених (В. Р. Веснін, А. К. Гастєв, І. Ф. Гнибіденко, О. А. Грішнова, В. М. Данюк, Г. А. Дмитренко, А. М. Колот, А. Я. Кибанов, М. І. Круглов, О. В. Крушельницька, Ю. Г. Одегов, І. Л. Петрова, В. М. Петюх, Г. А. Мамед-Заде, Е. В. Маслов, В. А. Савченко, С. Г. Струмилін та ін.) багато уваги приділено дослідженню професійної та кваліфікаційної структури персоналу, зокрема управлінського. У закордонній науковій думці (А. Томпсон, А. Стрикленд, Дж. Обер-Криє, П. Дженстер, Д. Хассі, Р. Лонг, М. Пул та ін.) та практичній діяльності питання вдосконалення структури персоналу за різними класифікаційними ознаками розглядаються як такі, що мають велике значення в плані отримання фірмами конкурентних переваг.

Однак в умовах загострення конкуренції за ринки збуту, перерозподілу власності, збільшення відкритості економіки України, становлення ринку праці, погіршення демографічної ситуації тощо, праці у цьому напрямку не охоплюють усього спектру проблем удосконалення структури персоналу підприємств, зокрема, її вплив на конкурентні позиції підприємств. Недостатньо також уваги приділено дослідженню струк­тури персоналу за формами трудових відносин. Загалом у дослідженнях з тематики вдосконалення структури персоналу бракує системного підходу.

Нагальна необхідність удосконалення структури персоналу вітчизняних підприємств потребує проведення гли­боких досліджень, а саме: пошуку нових теоретичних підходів; побудови моделей впливу структури персоналу на ефективність діяльності під­приємств; розроблення практичних рекомендацій щодо адаптації підприємств до ринкових умов функціонування. Цим пояснюється актуальність, теоретична і практична значимість обраної теми дисертаційної роботи.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дисертаційної роботи здійснювалося відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» за темою ”Розвиток системи управління ринково орієнтованими підприємствами”, номер державної реєстрації 0106U007082. У межах зазначеної наукової теми автором досліджено вплив структури персоналу на конкурентоспроможність підприємств із виробництва соків.

Робота також направлена на завдання виконання регіональної програми розвитку АПК Вінницької області у частині підвищення ефективності переробних підприємств. Автором розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності підприємств із виробництва соків на основі удосконалення структури персоналу підприємств.Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення й обґрунтування теоретичних і методичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення структури персоналу підприємств із виробництва соків для підвищення ефективності їх діяльності.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі науково-практичні завдання:  • розвинуто поняття сутності “структура персоналу підприємства”, визначено її роль в забезпеченні ефективності діяльності підприємства;

  • вдосконалено метод аналізу факторів, які визначають ступінь впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства;

  • розроблено модель оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства в умовах дії інших факторів;

  • удосконалено методичний підхід до планування чисельності окремих категорій персоналу підприємств із виробництва соків;

  • розроблено методичні підходи до вдосконалення структури персоналу підприємств;

  • розвинуто методичні засади до планування заходів із удосконалення структури персоналу підприємства;

  • розроблено стратегічні напрями, методичні і прикладні рекомендації щодо удосконалення структури персоналу підприємств із виробництва соків.

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективного формування та використання персоналу підприємств в сучасних умовах господарювання.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів удосконалення структури персоналу підприємств із виробництва соків та підвищення на цій основі ефективності їх діяльності.

Методи дослідження. Досягнення мети дослідження базувалося на системному підході та порівняльному економічному аналізі. У процесі дослідження були використані такі методи: статистичні та економічного аналізу – для дослідження структури персоналу; факторного аналізу – для дослідження впливу кількісних факторів на ефективність діяльності підприємств, експертних оцінок і нечіткої логіки – для виявлення впливу якісних факторів; економіко-математичного моделювання – для розроблення моделі оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства в умовах дії інших факторів; лінійної оптимізації – для обґрунтування оптимальної структури персоналу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше:

- розроблено модель оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства в умовах дії інших факторів, яка враховує спільний вплив структури персоналу та інших факторів на ефективність діяльності підприємств і дозволяє планувати оптимальні для заданих умов характеристики структури персоналу;

- запропоновано методичні підходи до удосконалення структури персоналу підприємства, які враховують темпи природної плинності кадрів, витрати та ризики заходів із удосконалення, що дозволяє оптимізувати витрати на удосконалення структури персоналу і запобігати небажаних ризиків;

удосконалено:

- метод аналізу факторів, які визначають ступінь впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства, який відрізняється порівнянням оцінок конкурентоспроможності як показника ефективності, отриманих на основі його ринкової позиції, та факторів, які впливають на конкурентоспроможність, а також комплексним застосуванням статистичних і нечітких методів аналізу, що забезпечує підвищення достовірності результатів;

- методичний підхід до планування чисельності персоналу підприємств із виробництва соків, який відрізняється відбором найсуттєвіших факторів, які обумовлюють чисельність окремих категорій персоналу;

дістали подальшого розвитку:

- поняття сутності “структура персоналу підприємства”, яке відрізняється від існуючих дефініцій комплексним застосуванням різних ознак структурування та дозволяє поглибити аналітичні оцінки якості персоналу;

- методичні засади планування заходів із удосконалення структури персоналу підприємства на основі аналізу системи причинно-наслідкових зв’язків технологічних, організаційних, кадрових і фінансових заходів, що дозволяє узгоджувати окремі заходи менеджменту персоналу із загальною стратегією розвитку підприємства.

Практичне значення отриманих результатів. Основні наукові положення і висновки дисертаційної роботи доведено до рівня методичних розробок і прикладних рекомендацій із удосконалення структури персоналу, які призначені для широкого практичного використання вітчизняними підприємствами з виробництва соків та інших галузей, що діють за умов жорсткої конкуренції.

Результати дослідження використані Головним управлінням економіки Вінницької обласної державної адміністрації при плануванні заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств (довідка № 2947/1-1 від 8.09.2008), ВАТ “Вінницький завод фруктових концентратів і вин” (довідка № 1/161 від 26.09.2008) та ВАТ ”ВІННІФРУТ” (довідка № 117 від 22.09.2008) для удосконалення структури персоналу, а також у навчальному процесі Вінницького соціально-економічного інституту Університету „Україна” при викладанні дисциплін “Управління персоналом”, “Основи менеджменту”, “Менеджмент організацій” (довідка № 1/27 – 485 від 10.07.2008).Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій запропоновано методичні засади, підходи та практичні рекомендації щодо удосконалення структури персоналу промислових підприємств. Всі наукові результати, що викладені в дисертації і виносяться на захист, сформульовано й обґрунтовано автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дослідження обговорено і схвалено на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях: “Контроль i управління в складних системах” (КУСС-2003), (Вінниця, 8-11 жовтня 2003 р.), “Актуальні питання розвитку підприємництва, менеджменту та маркетингу в умовах трансформації економіки України” (Луцьк, 3-4 червня 2004 р.), “Теорія і практика сучасної економіки” (Черкаси, ЧДТУ, 15-17 вересня 2004 р.), “Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій” (Вінниця, 14-15 жовтня 2004 р.); “Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки Вінниччини” (Вінниця, 24 листопада 2004 р.), “Розвиток менеджменту в Україні: реалії, проблеми, перспективи” (Житомир, 8-10 грудня 2004 р.), "Наука і освіта 2004" (Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.), „Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами” (Ялта, 14-15 березня 2005 р.), “Актуальні проблеми управління людськими ресурсами і маркетингу в контексті стратегії розвитку України” (Донецьк, 3-4 жовтня 2007 р.), “Прогресивні інформаційні технології в науці і освіті” (Вінниця, 5 жовтня 2007 р.)

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 праць загальним обсягом 6,99 друк. арк., з яких 8 статей у фахових виданнях, 10 – в інших наукових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 159 сторінок друкованого тексту, містить 24 рисунки на 11 сторінках, 52 таблиці на 29 сторінках, 5 додатків на 40 сторінках і список використаних джерел із 163 найменувань на 16 сторінках.Каталог: userfiles -> d-26.006.03 -> 2009
userfiles -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
userfiles -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
userfiles -> Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»
userfiles -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
userfiles -> Природознавство
userfiles -> Календарно-тематичне планування з біології
2009 -> Державний вищий навчальний заклад
2009 -> Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами
2009 -> Формування та розвиток


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка