Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі ПідприємствоДата конвертації14.12.2016
Розмір0.8 Mb.
Договір про внесення змін до Договору про

надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

від «__» _______201___р. № _________
м.___________ «____»_________201__р.
Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (далі - Підприємство), в особі _____________________________________________________

___________________________________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________, з однієї сторони, таГоловне управління юстиції у ____________________ області (далі – ГУЮ), в особі ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ який діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________________, з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей Договір про внесення змін до Договору про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від «___» ______ 201__р. № ________ (далі – Договір про внесення змін) про наступне
1. У зв’язку зі зміною порядку організації послуг електронного цифрового підпису Сторони домовились Договір про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Договір) викласти в новій редакції наступного змісту:

«1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1. Предметом цього Договору є:

1.1.1. Надання Підприємством для ГУЮ (структурним підрозділам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України у м. Києві, районних управлінь юстиції у м. Києві, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, визначених у Додатку 4 до Договору (далі – відділи ДВС), доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) з метою подання до органу державної реєстрації прав заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень в електронній формі та отримання відділами ДВС відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та обтяження таких прав, що містяться у Державному реєстрі прав, шляхом здійснення пошуку відповідних відомостей у Державному реєстрі прав.

   1. З метою створення умов для виконання Сторонами договірних зобов’язань, Підприємство організовує взаємодію відділів ДВС з Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України (далі – Акредитований центр сертифікації ключів) щодо надання послуг електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав.

1.2. Технічне обслуговування комп’ютерного робочого місця співробітника відділу ДВС, що полягає у забезпеченні працездатності Державного реєстру прав та його поновленні на комп’ютерному робочому місці співробітника відділу ДВС шляхом:

 • встановлення програмного забезпечення для доступу до Державного реєстру прав на комп’ютер, підготовлений відділом ДВС;

 • здійснення наладки програмного забезпечення Державного реєстру прав у випадках збоїв у його роботі;

 • надання технічних консультацій щодо технічного та програмного забезпечення, необхідного для роботи з Державним реєстром прав;

 • повідомлення керівництва відділу ДВС про випадки виявлення на комп’ютері програмного забезпечення, що перешкоджає функціонуванню Державного реєстру прав. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


2.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. Підключення до Державного реєстру прав – сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення можливості доступу відділів ДВС до Державного реєстру прав, зокрема, встановлення на комп’ютері співробітників відділів ДВС програмного забезпечення для користування Державним реєстром прав, у тому числі, організація взаємодії з Акредитованим центром сертифікації ключів та ін.;

2.1.2. Електронні документи відділу ДВС – заява про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень та супровідні документи, що подаються до органу державної реєстрації прав в електронній формі, інформація в якій зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис, сумісний з програмним забезпеченням Державного реєстру прав;


2.1.3. Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних та логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних;

2.1.4. Акредитований центр сертифікації ключів – це організація, яка надає послуги електронного цифрового підпису та пройшла акредитацію в установленому чинним законодавством порядку, для цілей цього Договору - Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України (http://acskidd.gov.ua);

2.1.5. Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою посиленого сертифіката відкритого ключа;

2.1.6. Особистий Ключ – параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу;

2.1.7. Відкритий ключ – параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

2.1.8. Посилений сертифікат відкритого ключа (далі – посилений сертифікат ключа) – документ, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу та відповідає вимогам чинного законодавства України. Посилені сертифікати відкритих ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувала;

2.1.9. Компрометація особистого Ключа – будь-яка подія та/або дія (зокрема, втрата, розголошення, крадіжка, несанкціоноване копіювання, втрата паролю до носія ключової інформації), що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа;

2.1.10. Підписувач – особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа;

2.1.11. Пароль – секретний набір символів, який використовується для аутентифікації належності пред’явленого особистого ідентифікатора (логіна) для доступу до інформації в Державному реєстрі прав;

2.1.12. Тимчасовий пароль – пароль, який надається для отримання первинного доступу до Державного реєстру прав.

2.2. Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях, визначених законодавством України.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. ГУЮ зобов’язується:

   1. Забезпечити дотримання співробітниками відділів ДВС нормативно-правових актів, що визначають вимоги до підстав та порядку пошуку відомостей у Державному реєстрі прав.

   2. Забезпечити необхідні технічні вимоги для організації комп’ютерного робочого місця співробітника відділу ДВС, які затверджені Підприємством та викладені в Додатку 1 до Договору, що є його невід’ємною частиною. Підприємство не гарантує безперебійну роботу з Державним реєстром прав у разі недотримання відділом ДВС необхідних технічних вимог, що пред’являються до комп’ютерного робочого місця відділу ДВС.

Власними силами та за власний рахунок організувати та забезпечити обслуговування та підтримку каналів зв’язку для доступу відділів ДВС до Державного реєстру прав.

3.1.3. Перед здійсненням пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав співробітники відділу ДВС зобов’язані вносити до Державного реєстру прав відомості про підставу користування інформацією з Державного реєстру прав з обов’язковим зазначенням реєстраційного номеру відкритого виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень.

3.1.4. Вживати заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, отриманої відповідно до законодавства.

3.1.5. Забезпечити виконання співробітниками відділу ДВС вимог щодо заборони надання іншим особам за їх зверненням інформації, отриманої відповідно до Порядку доступу державних виконавців до Державного реєстру прав, крім випадків, встановлених законом.

3.1.6. Забезпечити належну кваліфікацію співробітників відділу ДВС для роботи з технічними засобами та програмним забезпеченням для доступу до Державного реєстру прав.


   1. Забезпечити проходження співробітниками відділу ДВС, які будуть працювати з Державним реєстром прав, навчання роботі з Державним реєстром прав на підставі та в порядку, передбаченому відповідним договором, укладеним з Підприємством.

3.1.8. Не допускати проведення технічного обслуговування програмного забезпечення Державного реєстру прав особами, які не є представниками Підприємства.

3.1.9. Забезпечити своєчасне надання відділом ДВС Підприємству письмових замовлень за формою, встановленою Додатком 2 до Договору, на необхідну кількість особистих індентифікаторів та паролів.3.1.10. Забезпечити виконання співробітниками відділу ДВС вимог щодо здійснення доступу до Державного реєстру прав виключно із використанням програмних засобів, наданих Підприємством відповідно до п. 3.2.1 Договору.

   1. Здійснити заходи по ознайомленню співробітників відділу ДВС з Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів, поточна редакція якого розміщена на сайті http://acskidd.gov.ua.

   2. Забезпечити дотримання умов зазначеного Регламенту, а також Пам’ятки (Додаток 3 до Договору) щодо поводження із носіями ключової інформації з особистим ключем електронного цифрового підпису співробітниками відділів ДВС, які для роботи з Державним реєстром прав отримали особистий Ключ та посилений сертифікат ключа.

   3. Для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі застосовувати електронний цифровий підпис, який є сумісним з програмним забезпеченням Державного реєстру прав та використовувати зазначений цифровий підпис для роботи з Державним реєстром прав.

   4. На вимогу Підприємства, надавати достовірну інформацію, що передбачена Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів, пов’язану з виконанням умов цього Договору.

   5. Забезпечити збереження співробітниками відділів ДВС наданих їм особистих Ключів та ідентифікаторів для доступу до Державного реєстру прав у таємниці та забезпечити недопущення використання особистих Ключів іншими особами. У випадку виявлення факту використання третіми особами особистих Ключів або при виникненні підозри щодо використання особистих Ключів третіми особами – негайно вжити всіх необхідних заходів для припинення факту такого використання та письмово повідомляти про це Підприємство.

Якщо Підприємству стало відомо про факт передачі співробітником відділу ДВС права або можливості доступу до Державного реєстру прав третім особам, Підприємство має право повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації або підпорядкований йому регіональний орган та призупиняє доступ до Державного реєстру прав співробітника відділу ДВС на час проведення розслідування.

   1. Забезпечити негайне інформування Підприємства та Акредитованого центру сертифікації ключів про випадки та події, що трапилися до закінчення строку чинності посиленого сертифіката ключа та потягли за собою втрату або компрометацію особистого Ключа.

   2. Забезпечити невикористання співробітниками відділу ДВС особистого Ключа у разі його компрометації.

   3. При звільненні співробітника відділу ДВС, який мав доступ до Державного реєстру прав, не пізніше двох робочих днів відділ ДВС зобов’язується звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного сертифіката ключа та здійснити заходи по знищенню відповідного особистого Ключа.

   4. Письмово повідомляти Підприємство про звільнення співробітника відділу ДВС, який працював з Державним реєстром прав, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати його звільнення, з метою скасування його логіну та паролю, що були надані для роботи з Державним реєстром прав, а також звернутися до Акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.

   5. Після закінчення строку дії Договору, або у випадку його припинення, або дострокового розірвання забезпечити негайне припинення використання та самостійно знищити програмне забезпечення Державного реєстру прав, що встановлене на комп’ютерних робочих місцях відділу ДВС.

   6. Не передавати ні право, ні можливість доступу до Державного реєстру прав третім особам.

   7. Забезпечити повідомлення відділом ДВС протягом двох робочих днів Підприємство про кадрові зміни у складі співробітників відділі ДВС, які мають доступ до Державного реєстру прав, а саме:

 • зарахування на посаду працівника (прізвище, ім’я, по батькові; назва посади; дата зарахування на посаду);

 • переведення на іншу посаду (прізвище, ім’я, по батькові; назва нової посади; дата переведення на іншу посаду); необхідність припинення доступу;

 • звільнення з посади (прізвище, ім’я, по батькові; дата звільнення);

 • зміна прізвища, ім’я, по батькові працівника.

3.1.23. Вжити заходів щодо встановлення ліцензійної операційної системи, що відповідає вимогам, зазначеним у Додатку 1 до Договору, та ліцензійного антивірусного програмного забезпечення з актуальними антивірусними базами даних, що має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації, зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку, оновлення баз даних такого антивірусного програмного забезпечення, для належної організації комп’ютерного робочого місця для роботи з Державним реєстром прав.

3.1.24. Здійснювати ремонт, технічне обслуговування комп’ютерного обладнання, встановленого на робочих місцях співробітників відділів ДВС.  1. Підприємство зобовязується:

3.2.1. Здійснити організаційні заходи щодо надання кожному співробітнику відділу ДВС, згідно замовлення за формою Додатку 2 до Договору, по одному логіну та паролю, що використовуються для доступу до Державного реєстру прав.

Також, Підприємство надає співробітникам ДВС для ознайомлення Пам’ятку щодо поводження із носіями ключової інформації з особистим ключем електронного цифрового підпису, форма, якої наведена у Додатку 3 до Договору.   1. За письмовим повідомленням відділу ДВС здійснити заходи щодо скасування логіну та паролю доступу до Державного реєстру прав, які були надані Підприємством відповідному співробітнику відділу ДВС, що звільнився.

   2. Попереджати (у письмовому вигляді або за допомогою електронного повідомлення в Державному реєстрі прав) про можливі перерви в роботі Державного реєстру прав у випадку необхідності проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки інформаційної мережі Міністерства юстиції України, які зазвичай проводяться після 21 (двадцять першої) години, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт попередження зробити неможливо. У випадках проведення технічних та профілактичних робіт безперебійна робота зазначених реєстрів не гарантується і Підприємство не несе за це відповідальність, передбачену Договором, а також чинним законодавством України.

   3. За заявкою відділу ДВС здійсненою за допомогою поштового, електронного, факсимільного, телефонного або іншого зв’язку, надавати послуги з технічного обслуговування комп’ютерного робочого місця.  1. ГУЮ має право:

   1. Отримувати достовірну інформацію про виконання зобов’язань Підприємством за Договором та вимагати його виконання.

   2. Отримувати інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у вигляді інформаційної довідки в електронній формі. За результатами пошуку відомостей відділ ДВС формувати інформаційну довідку з Державного реєстру прав в електронному вигляді.

   3. Відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” подавати до органу державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень в електронній формі.  1. Підприємство має право:

3.4.1. Отримувати достовірну інформацію про виконання зобов’язань відділів ДВС за Договором та вимагати його виконання.

3.4.2. У разі невиконання або неналежного виконання ГУЮ умов цього Договору, вимагати усунення порушень, або призупинити Договір, або відмовитися від виконання Договору та розірвати Договір в односторонньому порядку. Про призупинення чи дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку Підприємство попереджає ГУЮ у письмовій формі за 10 (десять) календарних днів до дати призупинення дії або розірвання Договору.   1. Здійснити заходи щодо скасування логіна та паролю доступу до Державного реєстру прав, які не використовуються протягом 4 (чотирьох) місяців.

   2. У разі необхідності, з метою збереження і захисту даних, що отримуються з Державного реєстру прав, Підприємство має право замінити працівнику відділу ДВС статус ідентифікатора доступу на такий, що потребує заміни останнім паролю доступу до Державного реєстру прав.

   3. Підприємство має право за допомогою програмного забезпечення для доступу до Державного реєстру прав направляти відділам ДВС електронні повідомлення з питань, що стосуються роботи Державного реєстру прав, або перерв у його роботі тощо, які за статусом прирівнюються до офіційних письмових повідомлень Підприємства та мають прийматися до уваги працівниками відділів ДВС. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  1. Відповідальність ГУЮ:

   1. ГУЮ несе відповідальність за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України та умов Договору.

   2. ГУЮ несе відповідальність за достовірність поданої Підприємству інформації.

  2. Відповідальність Підприємства:

   1. Підприємство несе відповідальність за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України та умов Договору.

   2. Підприємство не несе відповідальності за якість та надійність роботи каналів зв’язку та обладнання, які використовуються для доступу ГУЮ до Державного реєстру прав.

   3. Підприємство не несе відповідальності за збої у роботі комп’ютерної техніки ГУЮ.

   4. Сторони не несуть відповідальності за доставку кореспонденції операторами поштового зв’язку.

   5. Підприємство не несе відповідальності за якість надання послуг електронного цифрового підпису працівникам ГУЮ Акредитованим центром сертифікації ключів. 1. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

5.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

5.4. При виникненні обставин дії непереборної сили або випадку строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин.

5.5. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили або випадку, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

5.6. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів.

5.7. Випадок підтверджується фото-, відеозйомками, свідченнями третіх осіб, відомостями, розміщеними в ЗМІ тощо.

5.8. З моменту припинення дії непереборної сили або випадку Сторони зобов’язані виконати передбачені цим Договором зобов’язання.

5.9. У випадку, якщо обставини непереборної сили або випадку тривають більше одного календарного місяця, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору, попередивши про це іншу Сторону за 10 календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору.
6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. ГУЮ зобов’язується вживати заходів щодо унеможливлення дій співробітників відділів ДВС, спрямованих на:

6.1.1. Модифікацію програмного забезпечення, у тому числі внесення зміни в об’єктний код або дані програм.

6.1.2. Розповсюдження або передавання третім особам програмного забезпечення Державного реєстру прав.

6.1.3. Деасембліювання, декомпілювання (зміна об’єктного коду в вихідний текст) програми, бази даних та інших компонентів програмного забезпечення.

6.1.4. Створення умов для несанкціонованого використання програмного забезпечення для користування Державним реєстром прав третіми особами.

6.1.5. Видалення будь – якої інформації, що є частиною програмного забезпечення.

6.2. Співробітникам відділу ДВС забороняється:

6.2.1. Автоматична авторизація в Державному реєстрі прав із використанням інших програмних засобів ніж надані Підприємством.

6.2.2. Автоматичне внесення даних до Державного реєстру прав або автоматичне отримання даних з Державного реєстру прав, із використанням інших програмних засобів, ніж надані Підприємством.

6.2.3. Зберігати пароль, який використовується для авторизації в Державному реєстрі прав на файловій системі комп’ютера співробітника відділу ДВС, та пароль до Ключа у сторонньому програмному забезпеченні, на іншому носії або в іншому місці, доступному третім особам.

6.2.4. Накопичувати та зберігати дані з Державного реєстру прав на файловій системі комп’ютера співробітника відділу ДВС, або із використанням інших програмних засобів, ніж надані Підприємством. 1. СТРОК ДІЇ ТА ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ
  1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2014.

7.2. Договір є пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не виявили бажання припинити Договір. Одна із Сторін, яка виявила бажання не продовжувати дію Договору на наступний рік, повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць, тобто до 1 грудня поточного року. У разі невиконання цієї умови, строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний календарний рік.

7.3. Договір може бути розірвано:

7.3.1 за взаємною згодою Сторін, зафіксованою у письмовій формі;

7.3.2 з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, як за п’ятнадцять календарних днів до дати розірвання;7.3.3 в односторонньому порядку за відмовою Підприємства від виконання Договору у разі невиконання або неналежного виконання ГУЮ умов цього Договору або у разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні даного Договору.

 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Правовий режим функціонування Державного реєстру прав, права, обов’язки сторін за цим Договором регламентуються Законами України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про виконавче провадження”, “Про державну виконавчу службу”, “Про іпотеку”, „Про електронний цифровий підпис”, „Про електронний документообіг”, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України, іншими нормативними актами, наказами, інструкціями Підприємства по користуванню Державним реєстром прав та цим Договором, а також локальними документами Підприємства у сфері політики безпеки та захисту інформації в Єдиних та Державних реєстрах.

  2. Строк виконання Підприємством заходів з організації взаємодії відділу ДВС з Акредитованим центром сертифікації ключів складає 2 (два) робочих дні.

  3. Усе, що не передбачено цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

  4. Сторони зобов’язуються без зволікань письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї із Сторін, у термін не пізніше 10 календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів, перейменування Сторін.

  5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються тільки у письмовій формі, підписуються обома Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.

  6. Усі спори, які будуть виникати під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку.

  7. Цей Договір складено у двох примірниках, при цьому кожен примірник має однакову юридичну силу.

  8. У випадку виникнення підозри щодо вірусних атак з комп’ютерного робочого місця співробітника відділів ДВС, Підприємство має право призупинити доступ до Державного реєстру прав співробітнику відділу ДВС без окремого попередження до повного усунення загрози.

  9. Особи, що підписали даний Договір від імені Підприємства та ГУЮ, погоджуються, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта.

ГУЮ, зобов’язується в порядку та на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» отримувати згоду кожного працівника відділу ДВС на обробку персональних даних, що використовуються при формуванні електронних заяв.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України „Про захист персональних даних”.  1. Даний Договір є договором приєднання, та укладається шляхом приєднання ГУЮ до запропонованого Договору в цілому, при цьому ГУЮ не може запропонувати свої умови цього Договору. У випадку незгоди за змістом та формою Договору, чи окремих його положень, ГУЮ вправі відмовитися від його укладення.».

2. Додатки 2 – 3 до Договору викласти в новій редакції, що додаються.

3. Даний Договір про внесення змін є договором приєднання, та укладається шляхом приєднання ГУЮ до запропонованого Договору про внесення змін в цілому, при цьому ГУЮ не може запропонувати свої умови цього Договору про внесення змін.

У разі якщо ГУЮ не підписано даний Договір про внесення змін, але послуги відповідно до укладеного Договору фактично отримуються, у тому числі, в Акредитованому центрі сертифікації ключів, вважається, що ГУЮ приєднався до умов даного Договору про внесення змін.

4. Цей Договір про внесення змін укладено у двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

5. Даний Договір про внесення змін набуває чинності з моменту засвідчення його підписами та печатками Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 1. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Державне підприємство

Інформаційний центр”Міністерства юстиції України

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. «А»

п/р ________________________________

в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

код Банку _________________________

код ЄДРПОУ 25287988Статус платника податку на прибуток:

Платник податку на прибуток

на загальних умовах.

Адреса для листування(для філій):

__________________________________

__________________________________
___________________________

___________________________(посада)

_____________ _____________М.П. П.І.Б.

Головне управління юстиції у________________________________

________________________________________

________________________________________

__________________________________ (назва)
_____________________________________

_____________________________________

вул. _________________________________

п/р __________________________________

в ____________________________________

код Банку ______________________________

код за ЄДРПОУ ________________________


________________________

_________________________

(посада)
__________________ _________________

М.П. П.І.Б.Додаток 2

до Договору

від _______20___ № ____________

( у редакції Договору про внесення змін від_____________)


НА БЛАНКУ ГУЮ
від «__»______201___р.

вих. № ________Державне підприємство

«Інформаційний центр»

Міністерства юстиції України

(для ГУЮ в м. Києві)

________________________________

(назва замовника)
Директору ______________ філії

державного підприємства

«Інформаційний центр»

Міністерства юстиції України

(для інших ГУЮ)

_______________________________

(назва замовника)

З А М О В Л Е Н Н Я

Прошу здійснити організаційні заходи для надання співробітникам _____________________________________________________________________________ (код ЄДРПОУ -_____________), що зазначені в цьому замовленні, особисті ідентифікатори та тимчасові паролі для роботи з Єдиними та Державними реєстрами (далі – Реєстри), адміністратором яких є Держінформ’юст, а також заходи із взаємодії із акредитованим центром сертифікації ключів.


Перелік співробітників


з/п


ПІБ співробітника (повністю, відповідно до паспортних даних)

Посада

Назва реєстрів до яких надається доступ

Адреса електронної пошти співробітника

Підтвердження

згоди на обробку персональних даних *

(особистий підпис)

1
2
* - Цим підписом підтверджую згоду (надаю дозвіл) на обробку моїх персональних даних для організації надання доступу до Реєстрів.


_________________________ __________________ ______________ (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.)


Додаток 3

до Договору

від _______201__р. №__________

( у редакції Договору про внесення змін від_____________)


ПАМ’ЯТКА КОРИСТУВАЧУ


 1. Загальні положення

В якості носіїв ключової інформації, що використовуються в Єдиних та Державних реєстрах (далі – Системи), застосовуються такі носії даних:

 • для розміщення особистих ключів користувачів – зовнішній носій даних типу CD-R, DVD-R або flash-memory;

 • для розміщення відкритих ключів користувачів – жорсткі диски ПЕОМ.

ЕЦП призначений для здійснення авторизації користувача при його вході в Систему згідно з відповідною Інструкцією з користування Системою.

 1. Обов’язки користувача Системи

При роботі в Системі користувач зобов'язаний:

 • зберігати особистий ключ, носій ключової інформації, на якому він розміщений, та пароль доступу до нього у таємниці, не допускати використання особистого ключа іншими особами;

 • не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;

 • надавати Підприємству повну та дійсну інформацію, необхідну для формування реєстраційного запису користувача в Системі;

 • негайно інформувати Підприємство про такі події, що трапилися до закінчення строку чинності посиленого сертифіката відкритого ключа користувача, а саме:

а) втрату або компрометацію власного особистого ключа або носія ключової інформації, на якому він розміщується;

б) втрату контролю щодо власного особистого ключа через компрометацію або втрату паролю доступу до носія ключової інформації, на яких він розміщується;в) виявлену неточність або зміну даних, зазначених у власному посиленому сертифікаті відкритого ключа;

 • використовувати програмне забезпечення для доступу до Систем тільки за призначенням в порядку, визначеному в Інструкціях з користування Системою;

 • підтримувати у робочому стані програмно-технічні засоби, які необхідні для роботи програмного забезпечення для доступу до Систем згідно з вимогами Інструкцій з користування Системою;

 • забезпечувати цілісність та незмінність програмного забезпечення для доступу до Систем;

 • виключати можливість впливу на програмне забезпечення для доступу до Систем або на його роботу інших осіб або програмно-технічних засобів.


Користувачу забороняється:

 • обробляти з використанням програмного забезпечення для доступу до Систем інформацію, що містить відомості, які становлять державну таємницю або є службовою інформацією;

 • використовувати носій ключової інформації у випадках, не пов’язаних з діяльністю установи, яка здійснювала замовлення ЕЦП для користувача;

 • розголошувати склад інформації на власному носії ключової інформації або пароль доступу до нього, а також передавати цей носій іншим особам, виводити значення особистих ключів та інших ключових даних на дисплей, принтер або інші засоби візуального відображення інформації;

 • повторно використовувати носії ключової інформації без попереднього знищення на них ключової інформації згідно встановленого порядку;

 • використовувати носії ключової інформації у режимах, що не передбачені порядком їх штатного застосування;

 • записувати на носії ключової інформації іншу інформацію окрім такої, що передбачена для функціонування програмного забезпечення для доступу до Систем;

 • при зміні паролю доступу до носія ключової інформації вводити у якості нового значення його попереднє значення або тривіальне значення;

 • застосовувати програмне забезпечення для доступу до Систем, які проявляють явні ознаки неправильного функціонування;

 • несанкціоновано вносити зміни до програмного забезпечення для доступу до Систем;

 • залишати власний носій ключової інформації у зчитувачі після закінчення роботи з ним;

 • залишати без контролю увімкнені незаблоковані (засобами операційної системи) комп'ютери, які використовуються при функціонуванні програмного забезпечення для доступу до Систем, після проходження авторизації в Системі.

Користувач несе відповідальність за зберігання власного носія ключової інформації та паролю доступу до нього.

 1. Порядок дій користувача при компрометації особистих ключів та носіїв ключової інформації

У випадку компрометації особистого ключа, носія ключової інформації або виникнення обґрунтованої підозри щодо такої компрометації користувач негайно повідомляє Підприємство та діє згідно його вказівок.

Передача даних в мережевих програмних засобах із використанням скомпрометованих особистих ключів, або щодо компрометації яких виникли обґрунтовані підозри, забороняється.ГУЮ зобов’язаний звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка