Державна служба статистики україни роз'яснення від 03. 10. 2014 р. N 17. 4-12/30Скачати 142.64 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір142.64 Kb.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 03.10.2014 р. N 17.4-12/30

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
В.О.Піщенко
03 жовтня 2014 рокуРоз’яснення

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції"


І. Загальні положення

1.1. Форма державного статистичного спостереження № 10-зез "Звіт про прямі іноземні інвестиції" (далі – форма) містить показники щодо обсягів та руху прямих іноземних інвестицій підприємства-резидента. Дані обстеження використовуються для складання платіжного балансу країни та визначення міжнародної інвестиційної позиції, відстеження змін прав власності між резидентами та нерезидентами.

1.2. Форма уключає дані щодо підприємства-резидента, яке має не менше 10 відсотків іноземних інвестицій у загальному обсязі статутного капіталу або не менше 10 відсотків голосів в його управлінні (за кожним окремим нерезидентом (інвестором), а не у підсумку, з урахуванням даних щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів респондента), отриманих за рахунок створення або придбання підприємства (його нерухомого чи рухомого майна, нематеріальних активів, акцій та інших цінних паперів, що дають право участі в капіталі); яке отримало пряму іноземну інвестицію в рамках укладення концесійного договору та/або договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність.

1.3. За філією або представництвом, що належить нерезиденту, форма уключає інформацію щодо вартості будинків, споруд та обладнання.

1.4. Форма містить дані за операціями з інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності у валюті здійснення інвестиції, включаючи національну, в тисячах одиниць валюти з одним десятковим знаком окремо за кожною валютою та країною іноземного інвестора (інвесторів). У випадку одержання підприємством-резидентом інвестицій більше ніж від трьох країн-інвесторів або більше ніж у трьох валютах форма уміщує кілька бланків.

1.5. Якщо інвестиції здійснено двома або більше суб'єктами з однієї й тієї самої країни та в одній валюті, то форма містить сумарні дані щодо цієї країни як суму в одній графі.

1.6. Форма відображає дані як за первинними операціями з унесення капіталу, так і за усіма наступними операціями між підприємством-резидентом та інвестором-нерезидентом.

1.7. Усі коди країн та валют у формі заповнюють працівники органів державної статистики відповідно до Класифікації країн світу та Класифікації валют.

1.8. За умови відсутності інформації відповідні рядки та графи форми містять прочерки.

1.9. Терміни у цих Роз'ясненнях уживаються у визначеннях:кінцевий контролюючий інвестор – це підприємство, що контролює безпосереднього прямого інвестора підприємства прямого інвестування та визначається шляхом поступового розгляду (знизу вверх) усіх рівнів відносин контролю, починаючи від безпосереднього прямого інвестора до досягнення підприємства, яке знаходиться на найвищому рівні в ієрархії відносин власності;

пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці - резидента однієї країни (прямого інвестора) здійснювати істотний вплив або контроль на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни (підприємство прямого інвестування). Істотний вплив здійснюється, якщо капітал/права власності прямого інвестора складає від 10% до 50% вартості статутного капіталу або голосів в управлінні підприємства прямого інвестування, контроль – якщо капітал/права власності прямого інвестора складає не менше 50% вартості статутного капіталу або голосів в управлінні підприємства прямого інвестування. До категорії прямих інвестицій також відносяться інвестиції, що отримані в рамках концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; зобов’язання/вимоги за кредитами та позиками, торговими кредитами та інші зобов’язання/вимоги підприємств-резидентів перед/до прямими(х) інвесторами(ів);

пов'язані підприємства – підприємства вважаються пов'язаними, якщо вони мають спільного прямого інвестора, є резидентами різних країн, але володіють менше 10% статутного капіталу одне одного та/або мають вимоги/зобов'язання за борговими інструментами однин до одного;

підприємство спеціального призначення – юридична особа, що входить до складу міжнародної групи підприємств, знаходиться під прямим або опосередкованим контролем материнської компанії-глави міжнародної групи підприємств, діє виключно в її інтересах та виконує функції фінансування підприємств групи (забезпечення фінансовими ресурсами та їх перерозподілу між суб'єктами групи) та/або управління ними (холдингова компанія), з невеликою кількістю працівників та незначним обсягом реалізованої продукції.
Показники формиФілія або представництво, що належить нерезиденту, у звіті надають інформацію щодо вартості будинків, споруд та обладнання.

2.1. Розділ І відображає інформацію щодо зобов'язань і вимог підприємства прямого інвестування-резидента перед/до прямим(ого) інвестором(а)-нерезидентом(а) за акціонерним капіталом та борговими інструментами.

.2. Рядок 01 містить дані про загальний обсяг сплаченого капіталу нерезидентом в підприємстві-резиденті (обсяги в статутному, пайовому капіталах та інший вкладений капітал) на початок звітного періоду. Рядок 01 форми за I квартал уключає дані станом на 1 січня звітного року, за II квартал – дані рядка 28 форми за I квартал поточного року і так далі, тобто рядок 28 форми за попередній звітний період дорівнює рядку 01 форми за звітний період.

2.3. Рядок 02 (з обсягів рядка 01) містить дані про загальний обсяг прямих інвестицій, отриманих в рамках концесійних договорів та/або договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо).

2.4. Рядок 03 містить дані про фактичне збільшення сплаченого капіталу нерезидента, яке відбулося у звітному періоді. Дані цього рядка дорівнюють сумі даних рядків 04–15.

.5. Якщо підприємство-резидент уперше отримало пряму іноземну інвестицію, то рядок 01 форми уключає прочерк, а рядок 03 – дані з обсягів прямої іноземної інвестиції.

.6. Рядки 04–15 відображають дані щодо видів здійснення інвестицій, за рахунок яких відбулось фактичне збільшення акціонерного капіталу нерезидента.

2.7. Рядок 04 містить дані про грошові внески від прямого інвестора-нерезидента, які спрямовані на збільшення його капіталу в підприємстві-резиденті (включаючи операції як на первинному, так і на вторинному ринках цінних паперів). Рядок також уключає суми резервного капіталу, прибутку, що спрямовуються до статутного капіталу та збільшують внесок нерезидента.

.8. Рядок 05 відображає збільшення іноземного капіталу в підприємстві-резиденті, яке відбувається за рахунок внеску у вигляді цінних паперів.

.9. Рядок 06 відображає дані про суми заборгованості підприємства-резидента перед нерезидентом, які за згодою сторін зараховуються нерезиденту як внесок до капіталу підприємства-резидента.

.10. ядок 07 відображає вартість внеску нерезидента у вигляді рухомого і нерухомого майна до підприємства-резидента.

2.11. Рядок 08 відображає вартість нематеріальних активів, яка за домовленістю сторін зараховується як внесок іноземного капіталу до підприємства-резидента.

2.12. Рядок 09 містить дані щодо обсягів прямих інвестицій, отриманих в рамках концесійних договорів та/або договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

2.13. Рядок 10 відображає дані з вартості корпоративних прав, на які відбувся перехід прав власності нерезиденту в результаті приватизації державного майна.

2.14. Рядок 11 відображає дані за іншим вкладеним капіталом (капітал, що перевищує статутний капітал, внесений засновником-нерезидентом без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу).

.15. ядок 12 відображає суму, на яку збільшується вартість іноземного капіталу в статутному капіталі підприємства-резидента у разі його переоцінки (не пов’язано з внесенням інвестицій).

.16. Рядок 13 містить дані щодо капіталу підприємства-резидента, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

2.17. Рядок 14 уключає дані щодо інвестицій, які перейшли до категорії прямих з портфельних.

Якщо у підприємства, що мало в попередньому звітному періоді іноземну інвестицію в статутному капіталі в розмірі до 10 відсотків (портфельна інвестиція), а за рахунок додаткових внесень або придбання ще частки капіталу підприємства-резидента внесок нерезидента у звітному періоді досягнув 10 відсотків або більше (пряма інвестиція), то рядок 03 відображає загальний обсяг інвестиції з подальшим розподілом: рядок 14 – внески, що складали портфельну інвестицію (до 10 відсотків), рядки 04–13 та 15 – додатковий обсяг надходжень капіталу, що відбувся у звітному періоді.

2.18. Рядок 15 уключає дані щодо інших видів збільшення капіталу нерезидента, які не враховані у рядках 04–14, зокрема за рахунок демографічних (структурних) змін на підприємстві (приєднання (злиття)) інших підприємств-юридичних осіб з іноземним капіталом.

.19. Рядок 16 відображає обсяг зменшення капіталу нерезидента, яке відбулося у звітному періоді (дані цього рядка дорівнюють сумі даних рядків 17–27).

.20. Рядок 17 містить дані щодо вилученого (частково або повністю) нерезидентом капіталу у підприємства-резидента у вигляді грошових внесків.

2.21. Рядок 18 містить дані щодо вилученого (частково або повністю) нерезидентом капіталу у підприємства-резидента у вигляді цінних паперів. Рядок 18 також уключає дані щодо викупу підприємством-резидентом своїх акцій, які належали нерезиденту.

2.22. Рядок 19 містить дані щодо вилученого (частково або повністю) нерезидентом капіталу у підприємства-резидента у вигляді рухомого і нерухомого майна.

2.23. Рядок 20 уключає дані з обсягу зменшення капіталу нерезидента за рахунок банкрутства (ліквідації) підприємства-резидента, стихійного лиха тощо.

2.24. Рядок 21 відображає обсяг вилучення інвестицій, що отримані в рамках концесійних договорів та/або договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

2.25. Рядок 22 відображає обсяг зменшення іншого вкладеного капіталу (капіталу, що перевищує статутний капітал, внесений засновником-нерезидентом без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу).

2.26. Рядок 23 відображає суму, на яку відбулось зменшення вартості іноземного капіталу в статутному капіталі підприємства-резидента в разі його переоцінки (не пов’язано з вилученням капіталу).

2.27. Рядок 24 відображає дані щодо обсягів капіталу підприємства-резидента, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

2.28. Рядок 25 містить дані про обсяги інвестицій, які перейшли до категорії портфельних (становлять менше 10 відсотків у статутному капіталі підприємства-резидента).

Якщо підприємство в попередньому звітному періоді мало пряму іноземну інвестицію, а у звітному періоді за рахунок продажу/вилучення тощо частки капіталу нерезидентом (інвестором) його частка стає менше 10 відсотків, то рядок 16 відображає дані про загальний обсяг прямої інвестиції з подальшим розподілом: рядки 17–24, 26, 27 уключають дані про проданий/вилучений обсяг інвестиції, рядок 25 – залишок капіталу, що складає менше 10 відсотків.

2.29. Рядок 26 уключає дані щодо зменшення капіталу нерезидента за рахунок безоплатної відмови від прав власності на капітал на користь резидента.

2.30. Рядок 27 уключає дані щодо інших видів зменшення капіталу нерезидента, які не враховані у рядках 17–26, зокрема за рахунок демографічних (структурних) змін на підприємстві (за рахунок виділу частини майна для створення нового підприємства-юридичної особи).

2.31. Рядок 28 відображає обсяг капіталу нерезидента станом на кінець звітного періоду із урахуванням його обсягів руху у звітному періоді: рядок 28 дорівнює сумі даних рядків 01та 03 за вирахуванням даних рядка 16.

2.32. Рядок 29 (з даних рядка 28) містить дані про загальний обсяг інвестицій отриманих в рамках концесійних договорів та/або договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

.33. Рядок 30 відображає загальну суму дивідендів та процентів, що нараховані/сплачені підприємством-резидентом прямому інвестору-нерезиденту у звітному періоді.

2.34. Рядок 31 містить дані щодо нарахованих/сплачених дивідендів від участі в капіталі підприємством-резидентом прямому інвестору-нерезиденту.

.35. Рядок 32 містить дані щодо нарахованих/ сплачених підприємством-резидентом прямому інвестору-нерезиденту доходів за борговими зобов'язаннями (проценти за отриманими від нерезидента кредитами, фінансовим лізингом).

.36. Рядки 33 та 36 містять дані щодо обсягів кредитів та позик, отриманих від нерезидента (прямого інвестора), на початок та кінець звітного періоду, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за кредитами та позиками (проценти, штрафи, комісійні та інші платежі).

2.37. Рядок 34 відображає суму збільшення заборгованості в результаті отримання кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.38. Рядок 35 уключає суму зменшення заборгованості в результаті погашення кредитів та сплати прострочених платежів.

2.39. Дані рядка 36 дорівнюють сумі даних рядків 33 та 34 за вирахуванням даних рядка 35. Якщо за рядком 28 дані відсутні, то і рядок 36 також не містить даних.

2.40. Рядки 37 та 40 відображають дані щодо обсягів кредитів та позик, наданих нерезиденту (прямому інвестору) підприємством прямого інвестування, на початок та кінець звітного періоду, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за кредитами та позиками (проценти, штрафи, комісійні та інші платежі).

2.41. Рядок 38 містить дані щодо суми збільшення заборгованості нерезидента (прямого інвестора) в результаті надання кредитів та позик підприємством прямого інвестування та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.42. Рядок 39 уключає суму погашення кредитів та позик та сплати прострочених платежів.

2.43. Дані рядка 40 дорівнюють сумі даних рядків 37 та 38 за вирахуванням даних рядка 39. Якщо за рядком 28 дані відсутні, то і за рядком 40 також не містить даних.

2.44. Рядки 33–40 уключають також дані щодо обсягів фінансового лізингу, якщо він наданий/отриманий нерезидентом (прямим інвестором).

2.45. Рядки 41 та 44 відображають дані щодо обсягів кредиторської заборгованості: зобов’язання перед нерезидентом (прямим інвестором) за отриманими, але не сплаченими товарами, роботами, послугами, або за отриманими авансами в рахунок майбутніх поставок продукції, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за торговими кредитами, на початок та кінець звітного періоду.

2.46. Рядок 42 уключає суму збільшення кредиторської заборгованості в результаті отримання торгових кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.47. Рядок 43 уключає суму зменшення кредиторської заборгованості в результаті погашення торгових кредитів та сплати прострочених платежів.

2.48. Дані рядка 44 дорівнюють сумі даних рядків 41 та 42 за вирахуванням даних рядка 43. Якщо за рядком 28 дані відсутні, то і рядок 44 також не містить даних.

2.49. Рядки 45 та 48 відображають дані щодо обсягів дебіторської заборгованості: вимоги до нерезидента (прямого інвестора) за наданими, але не сплаченими товарами, роботами, послугами або за наданими авансами в рахунок майбутніх поставок продукції, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за торговими кредитами, на початок та кінець звітного періоду.

2.50. Рядок 46 уключає суму збільшення дебіторської заборгованості в результаті надання торгових кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.51. Рядок 47 уключає суму зменшення дебіторської заборгованості в результаті погашення торгових кредитів та сплати прострочених платежів.

2.52. Дані рядка 48 дорівнюють сумі даних рядків 45 та 46 за вирахуванням даних рядка 47. Якщо за рядком 28 дані відсутні, то і рядок 48 також не містить даних.

2.53. Рядки 49–56 відображають дані щодо наявних обсягів зобов’язань перед нерезидентом (прямим інвестором) та вимог до нерезидента (прямого інвестора) за іншими видами боргових інструментів, зокрема борговими цінними паперами (векселі, облігації, депозитні сертифікати тощо), на початок та кінець звітного періоду та їх руху у звітному періоді, включаючи прострочені суми як за основною сумою зобов’язань/вимог, так і за іншими платежами за цими зобов’язаннями/вимогами.

2.54. Дані рядка 52 дорівнюють сумі даних рядків 49 та 50 за вирахуванням даних рядка 51. Якщо за рядком 28 дані відсутні, то і рядок 52 також не містить даних.

2.55. Дані рядка 56 дорівнюють сумі даних рядків 53 та 54 за вирахуванням даних рядка 55. Якщо за рядком 28 дані відсутні, то і рядок 56 також не містить даних.

2.56. Рядки 33–40, 49–56 не уключають дані за підприємствами-резидентами, що класифікуються як банки та фінансові посередники і мають боргові зобов’язання/вимоги перед/до банками(ів) та фінансовими(х) посередниками(ів)-нерезидентами(ів).

2.57. Якщо у звітному періоді відбулось вилучення прямої інвестиції (за рядком 28 відсутні дані), то дані щодо заборгованості та інші зобов’язання та вимоги не класифікуються як прямі інвестиції (рядки 36, 40, 44, 48, 52, 56 не містять дані), а рядок 35 уключає суму даних рядків 33 та 34, рядок 39 – рядків 37 та 38, рядок 43 – рядків 41 та 42, рядок 47 – рядків 45 та 46, рядок 51 – рядків 49 та 50, рядок 55 – рядків 53 та 54.

2.58. Рядок 57 містить дані щодо частки участі нерезидента в статутному капіталі підприємства-резидента згідно з фактичним внесенням кожного інвестора. Якщо підприємство-резидент має декілька інвесторів з різних країн, то графи 1–3 уключають частку участі в статутному капіталі кожного з інвесторів. Якщо нерезиденти (інвестори) походять з однієї країни, то рядки 57.1–57.10 за графою країни надходження інвестиції містять дані щодо частки кожного інвестора, а рядок 57 уключає загальну суму часток участі інвесторів у статутному капіталі за усією країною.

.59. Рядки 58 та 61 Довідки 1 відображають дані щодо обсягів капіталу підприємства-резидента у прямому інвесторі-нерезиденті, які складають менше 10 відсотків статутного, пайового капіталу нерезидента, на початок та кінець звітного періоду відповідно.

2.60. Рядок 59 уключає суму збільшення обсягу капіталу підприємства-резидента у підприємстві-нерезиденті (прямому інвесторі) за звітний період.

2.61. Рядок 60 відображає суму зменшення обсягу капіталу підприємства-резидента у прямому інвесторі-нерезиденті за звітний період.

2.62. Дані рядка 61 дорівнюють сумі даних рядків 58 та 59 за вирахуванням даних рядка 60.

2.63. Якщо обсяг зворотного капіталу підприємства-резидента у статутному капіталі підприємства-нерезидента досяг 10 відсотків, така інвестиція вважається прямою, дані рядка 60 дорівнюють сумі даних рядків 58 та 59, за рядком 61 – відсутні дані і підприємство подає форму № 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон".

2.64. Рядки 62 та 63 відображають обсяг резервного капіталу станом на початок та кінець звітного періоду, що належить прямому інвестору (за кожною країною), розрахований відповідно до його частки участі у статутному капіталі підприємства-резидента, яку містить рядок 57 за графами 1-3 форми.

Наприклад (умовно): обсяг резервного капіталу підприємства на початок/кінець звітного періоду складає 200,0 тис.грн., сума часток участі нерезидентів-прямих інвесторів з країни 1 складає 20% (рядок 57 за графою 1), за країною 2 – 10% (рядок 57 за графою 2), за країною 3 – 25% (рядок 57 за графою 3). Обсяг розрахованого резервного капіталу відповідно за країною 1 складає 40,0 тис. грн. (200,0×20%/100%), за країною 2 – 20,0 тис. грн. (200,0×10%/100%), за країною 3 – 50,0 тис. грн. (200,0×25%/100%). Відповідно рядок 62 за графою 1 форми =40,0 тис.грн., за графою 2 = 20,0 тис.грн., та за графою 3 = 50,0 тис.грн.

2.65. При наявності інформації у підприємства щодо зобов'язань/вимог перед/до пов'язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном (підприємства є пов'язаними, якщо вони мають спільного прямого інвестора, є резидентами різних країн, і володіють менше 10 % статутного капіталу одне одного та/або мають вимоги/зобов’язання за борговими інструментами один до одного), графа 1 за рядком 64 форми містить відповідь "Так", за відсутності такої інформації графа 2 містить відповідь "Ні".

2.66. При наявності інформації у підприємства щодо іноземних інвесторів, які контролюють або впливають на його безпосереднього прямого інвестора, графа 1 за рядком 65 форми містить відповідь "Так", за відсутності такої інформації графа 2 містить відповідь "Ні".

2.67  Якщо Ваше підприємство є підприємством спеціального призначення (юридична особа, що входить до складу міжнародної групи підприємств, знаходиться під прямим або опосередкованим контролем материнської компанії-глави міжнародної групи підприємств, діє виключно в її інтересах та виконує функції фінансування підприємств групи (забезпечення фінансовими ресурсами та їх перерозподілу між суб'єктами групи) та/або управління ними (холдингова компанія), з невеликою кількістю працівників та незначним обсягом реалізованої продукції), графа 1 за рядком 66 форми містить відповідь "Так". Якщо це не так, то графа 2 за рядком 66 форми містить відповідь "Ні".

2.68. Якщо хоча б один з рядків 64–66 форми містить відповідь "Так", то заповнюється форма № 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування".

2.69. Якщо рядок 66 форми містить відповідь "Так", то заповнюється форма № 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон".2.70. Розділ II "Внески Вашого підприємства у підприємства-резиденти на кінець звітного періоду" містить інформацію щодо юридичних осіб-резидентів, засновником яких виступає підприємство прямого інвестування: графа 1 – щодо їх ідентифікаційних кодів ЄДРПОУ, графа 2 – щодо частки участі підприємства у статутному капіталі, графа 3 – щодо розміру цього внеску (з одним десятковим знаком).


Директор департаменту

статистики виробництва


Л.М.Овденко

Департамент статистики виробництва

Каталог: Res -> Blanks -> Stat -> formats
formats -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/34
formats -> Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-тнв
formats -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №51-ца
formats -> Наказ Держкомстату 21. 07. 2008 №251
formats -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №51-вод
formats -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №31-вод
formats -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №51-вант
formats -> Роз'яснення
formats -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 04. 12. 2014 р. N 17. 4-12/66
formats -> Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка