Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського діяльність бібліотек установ Академії педагогічних наук України у 2006 рДата конвертації03.11.2016
Розмір1.29 Mb.
ТипПротокол
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГОДіяльність бібліотек

установ Академії педагогічних наук України у 2006 р.

Інформаційно-аналітичний огляд

Київ 2007

Рекомендовано до друку Радою при директорові

Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. Сухомлинського

Протокол № 6 від 27 травня 2007 р.


Діяльність бібліотек установ Академії педагогічних наук України у 2006 р.: Інформ.-аналіт. огляд/ Уклад. В. П. Здановська, наук.ред. П. І. Рогова. – К.: ДНПБ України

ім. В.О.Сухомлинського. – 2007. –


Укладач:

В.П. Здановська, н. с. ДНПБ України ім. В.О. СухомлинськогоНауковий редактор:

П.І. Рогова, канд. іст. наук, директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
ЗМІСТ


Вступ ………………………………………………........

4

Формування бібліотечного фонду книгозбірень установ АПН України ………….....................................

5

Впровадження нових інформаційно-комп'ютерних технологій в практику роботи бібліотек установ АПН України ............................................................................

13

Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів у бібліотеках установ АПН України ......

15

Кадрове забезпечення бібліотек установ АПН України .............................................................................

18

Висновки ...........................................................................

19


Вступ

Сьогодні у системі Академії педагогічних наук України функціонує сім спеціальних наукових книгозбірень, шість з яких є структурними підрозділами: • Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти;

 • Інституту психології ім. Г.С. Костюка;

 • Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих;

 • Інституту вищої освіти;

 • Інституту соціальної і політичної психології;

 • Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти.

Зазначені вище бібліотеки входять до мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України (МОН України) та Академії педагогічних наук України (АПН України) на чолі із Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського).

Головною метою діяльності бібліотек установ АПН України є інформаційне забезпечення наукових досліджень і розробок установ АПН України, створення вторинної інформації з актуальних питань розвитку психолого-педагогічної науки, освіти і практики.

Головними завданнями бібліотек установ АПН України є:


 • формування бібліотечного фонду на традиційних та електронних носіях інформації відповідно до тематики науково-дослідної роботи та інформаційних потреб наукових співробітників установ АПН України;

 • упровадження у практику роботи сучасних інформаційних технологій з метою якісного і оперативного забезпечення інформаційних потреб користувачів та надання їм вільного доступу до вітчизняного та світового інформаційного простору через Інтернет;

 • бібліотечно-інформаційне забезпечення наукових досліджень і розробок установ АПН України, створення вторинної інформації з актуальних питань розвитку психолого-педагогічної науки, освіти і практики; сприяння підвищенню професійного, загальноосвітнього та культурного рівня як бібліотечних працівників так і працівників Установи;

 • участь у створенні і використанні об'єднаного галузевого інформаційного ресурсу освітянських бібліотек України.

Виконання цих завдань бібліотеками установ АПН України у 2006 р. було проаналізовано фахівцями ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського у запропонованому інформаційно-аналітичному огляді. Крім того, в огляді висвітлено ряд проблем, вирішення яких сприятиме удосконаленню діяльності бібліотек установ АПН України, підвищенню якості інформаційного обслуговування науковців та надання їм вільного доступу до вітчизняного і світового інформаційного простору.

Формування бібліотечного фонду книгозбірень установ АПН України

Формування бібліотечного фонду книгозбірень установ АПН України – один з найважливіших напрямів їхньої діяльності, що складається з наступних етапів: комплектування документів, їхнього обліку та обробки, розміщення, зберігання і використання. Від якості і повноти документного фонду бібліотек безпосередньо залежить реалізація усіх завдань, що стоять перед ними.

Бібліотеки установ АПН України комплектують свої фонди відповідно до тематики науково-дослідної роботи установ й інформаційних запитів користувачів вітчизняними і зарубіжними документами з питань педагогіки, психології та суміжних галузей знань, історії, філософії, мовознавства, літературознавства, художньою літературою. Втім, зважаючи на відмінність завдань, що стоять перед кожним конкретним інститутом, бібліотечні фонди цих книгозбірень також різні, як за обсягом, так і за тематичним наповненням.

Станом на 01.01.07. сукупний бібліотечний фонд книгозбірень установ АПН України нараховував 257714 прим., з яких: фонд Бібліотеки ЦІППО АПН України налічував 103253 прим., фонд Бібліотеки ім. А.Ф. Залевської Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – 99263 прим., фонд Бібліотеки Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України – 45254 прим., фонд Бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих – 7158 прим., фонд Бібліотеки Інституту вищої освіти – 1594 прим., фонд Бібліотеки Інституту соціальної і політичної психології – 1194 прим.

Впродовж 2006 p. до бібліотек установ АПН України надійшло 4708 прим. Найбільшу кількість нових документів одержала Бібліотека ЦІППО АПН України (2190 прим.) і Бібліотека Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України (1045 прим.). Кількість нових надходжень документів до фондів інших бібліотек установ АПН України не перевищила 400 прим.Діаграма 1.

Як видно з діаграми, порівняно із 2005 р. кількість нових надходжень до фондів бібліотек установ АПН України у 2006 р. не збільшилася майже в усіх книгозбірнях. Оновлення фондів даних бібліотек відбувається дуже повільно1, що підтверджує коефіцієнт оновлення, який в Бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих становить 5%, в Бібліотеці Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти – 2,3%, в Бібліотеці ЦІППО АПН України – 2,1%, в Бібліотеці ім. А.Ф. Залевської Інституту психології ім. Г.С. Костюка – 0,4%. Виключення становлять лише Бібліотека Інституту вищої освіти (24%) і Бібліотека Інституту соціальної і політичної психології (20,3%). Втім, це не є позитивною тенденцією, адже такі високі показники оновлення досягаються лише за рахунок невеликого обсягу бібліотечного фонду даних книгозбірень.


Аналіз надходжень документів за джерелами (діаграма 2) виявив, що 63% документів, що надійшли до бібліотек установ АПН України протягом 2006 р. були отримані у подарунок від читачів, авторів, видавництв, різних установ тощо, 8% нових надходжень складають видання з обмінно-резервних фондів ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Національної парламентської бібліотеки України та бібліотек м. Києва, 1% - документи, придбані користувачами бібліотек установ АПН України взамін загублених. У середньому лише 21% надходжень у 2006р. склали видання, придбані бібліотеками за кошти, які виділи установи на комплектування фондів своїх бібліотек.
Діаграма 2.


Детальний аналіз показника нових надходжень показав, що в Бібліотеці Інституті вищої освіти за кошти придбано 50% нових документів (у т.ч. словники, енциклопедії та ін.), в Бібліотеці Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти – 31%, в Бібліотеці ЦІППО АПН України – 27%, в Бібліотеці ім. А.Ф. Залевської Інститут психології ім. Г.С. Костюка – 13%, в Бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих – 6%. Бібліотека Інституту соціальної і політичної психології взагалі не отримувала кошти на комплектування фонду.

Аналіз нових надходжень документів за видами показав, що 80% з них становлять книги і брошури, 9% – автореферати дисертацій, 3% – дисертації. Викликає занепокоєння той факт, що жодна з бібліотек установ АПН України не отримує документи на електронних носіях інформації. У 2006 р. цей вид документів у кількості 3-х прим, одержала лише Бібліотека Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (що становить 0,06% від обсягу фонду).

Не менш гостро в умовах дефіциту асигнувань стоїть питання передплати періодичних видань. Вивчення звітних матеріалів бібліотек установ АПН України дозволило зробити висновок, що у 2006 р. не зменшилися обсяги передплати лише в Бібліотеці ЦІППО АПН України. У Бібліотеці ім. А.Ф. Залевської Інституту ім. Г.С. Костюка кількість назв періодичних видань з 55 у 2005 р. скоротилася до 15 у 2006 р., у Бібліотеці Інститут соціальної і політичної психології – з 44 до 37 назв. Крім того, зазначені вище бібліотеки, як і у попередні роки одержують кошти на передплату періодичних видань лише на перше півріччя, а Бібліотека Інституту вищої освіти взагалі отримує тільки ті журнали, які видає Інститут.

Проблематичним залишається і питання забезпечення бібліотечних працівників книгозбірень АПН України періодичними виданнями з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності. Фахові періодичні видання передплачують тільки Бібліотека ЦІППО АПН України (5 назв) і Бібліотека Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України (3 назви). Решта бібліотек протягом 2006 р. не отримала жодного фахового журналу або газети, що, безперечно, не сприяє підвищенню професійного рівня працівників бібліотек установ АПН України.

Як бачимо, відсутність належного фінансування бібліотек установ АПН України на комплектування їхніх бібліотечних фондів практично позбавляє ці книгозбірні можливості планомірного і систематичного поповнення фонду новими документами, у т.ч. і на електронних носіях інформації. Комплектування фондів за рахунок подарунків читачів і обмінно-резервних фондів інших бібліотек, хоча і є певним кроком на шляху вирішення цієї проблеми, проте не сприяє забезпеченню необхідної повноти фонду, його інформативності й актуалізації, через що інформаційні потреби користувачів бібліотек установ АПН України задовольняються частково.

Важливим етапом формування фонду бібліотеки є його розміщення і зберігання. Вивчення цього питання показало, що у найбільш сприятливих умовах працює Бібліотека ЦІППО АПН України, яка має приміщення площею 193 м, у т.ч. читальну залу на 30 місць, у 2005 р. в бібліотеці зроблено ремонт. Решта бібліотек установ АПН України потребує збільшення площ не лише для розміщення і зберігання фондів, а й для обслуговування користувачів. Найгостріше ця проблема стоїть в Бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (фонд і робоче місце бібліотекаря розміщено у кімнаті площею 15 м22, читальна зала відсутня). Бібліотека Інституту соціальної і політичної психології АПН України у 2006 р. отримала нове приміщення площею 20 м2, читальна зала також відсутня (3 посадочних місця). Бібліотека Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України займає приміщення площею 110 м , має невелику читальну залу. Бібліотека Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України – 140 м2 , у т.ч. читальну залу на 50 місць. Бібліотека ім. А.Ф. Залевської Інституту психології ім. Г.С. Костюка, хоча й займає більшу площу (238 м2 ) і має читальну залу на 17 місць, однак вже не перший рік потребує капітального ремонту. Цілком очевидно, що за таких умов не забезпечуються санітарно-гігієнічний режим зберігання фондів, а також ускладнюється ефективне використання документів з фондів цих бібліотек.

Аналіз звітних матеріалів бібліотек установ АПН України виявив також, що збереженню бібліотечних фондів сьогодні перешкоджає і брак коштів на палітурні роботи. У 2006 p., як і у попередні роки жодна з цих бібліотек не отримала кошти на цей вид робіт. Реставрацію документів з фондів працівники проводили власними зусиллями. Зважаючи на постійний попит користувачів на актуальні видання, які бібліотеки установ АПН України сьогодні отримують переважно в одному примірнику, псування через ксерокопіювання та сканування, а також на неможливість їхньої повноцінної реставрації, можна спрогнозувати, що певні видання досить скоро стануть недоступними для користувачів цих бібліотек. В такому разі бібліотеки повинні мати можливість оцифровувати видання з метою створення їхніх електронних копій і надання їх у користування читачам. Такий досвід вже існує в Інституті вищої освіти, одна з лабораторій якого оцифровує нові надходження до бібліотеки.

Протягом 2006 р. з метою збереження фондів усі бібліотеки установ АПН України проводили заходи з перевірки правильності розстановки документів на полицях, раціонального розміщення окремих частин фонду, ліквідації заборгованості, виявлення і вилучення застарілих і зношених видань для запобігання збільшення пасивної частини фондів та падіння рівня його використання.

Використання бібліотечного фонду (книговидача) один з найважливіших етапів його формування, адже динаміка цього процесу демонструє якість фонду і його відповідність читацьким потребам. Наскільки ефективно використовувались документа фонди бібліотек установ АПН України свідчать показники книговидачі й обертаності фондів цих бібліотек.

Діаграма 3.

Аналіз книговидач в бібліотеках установ АПН України виявив, що у 2006 р. в Бібліотеці ім. А.Ф. Залевської Інституту психології ім. Г.С. Костюка і в Бібліотеці Інституту соціальної і політичної психології АПН України кількість книговидач порівняно із 2005 р. зменшилась відповідно на 4% і 23%. Водночас, в Бібліотеці ЦІППО АПН України, Бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України і в Бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України кількість виданих користувачам документів у 2006 р. порівняно з попереднім періодом зросла у середньому на 11% і становила 114385 прим.

Аналіз показника обертаності бібліотечних фондів книгозбірень установ АПН України показав, що він не змінився в Бібліотеці ЦІППО АПН України (0,8 рази) та в Бібліотеці ім. А.Ф. Залевської Інституту психології ім. Г.С. Костюка (0,07 рази). В інших бібліотеках обертаність фонду дещо збільшилась, хоча, як і у вищезазначених книгозбірнях, не відповідає рекомендованому показнику. Наприклад, у Бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих обертаність фонду із 0,04 разів у 2005 р. збільшилась до 0,9 разів у 2006 р., у Бібліотеці Інституту соціальної і політичної психології - із 0,5 у 2005 р. до 0,7 рази у 2006 р., у Бібліотеці Інституту вищої освіти - із 0, 3 у 2005 р. до 0,5 рази у 2006 р.

Таким чином можна зробити висновок, що бібліотечні фонди книгозбірень АПН України протягом 2006 р. використовувались недостатньо ефективно, причиною чого могли бути такі чинники, як: часткова невідповідність цих фондів інформаційним потребам користувачів, перенасиченість виданнями та значною хронологічною глибиною фондів у Бібліотеці ім. А.Ф. Залевської Інституту психології ім. Г.С. Костюка та Бібліотеці ЦІППО АПН України, неможливість раціонального розміщення бібліотечного фонду практично в усіх бібліотеках установ АПН України.

Підсумовуючи діяльність цих книгозбірень щодо формування їхніх бібліотечних фондів, слід наголосити, що у 2006 р. цей процес, як і у попередні роки, залишався досить складним, перш за все, через дефіцит асигнувань на комплектування документів і передплату періодичних видань. З метою подолання цієї проблеми працівники бібліотек установ АПН України активно використовували таке джерело поповнення фонду, як подарунки читачів, авторів, видавництв та різних установ. Це, з одного боку, сприяло збільшенню кількості нових надходжень, порівняно із 2005р., а з іншого було недостатньо для забезпечення відповідності фонду інформаційним запитам користувачів та необхідного рівня оновлення фонду.

Питанням, яке потребує вирішення, є нестача документів на електронних носіях та неможливість їх використання користувачами через відсутність комп'ютерної техніки.

Проблемою щодо зберігання і використання фонду бібліотек установ АПН України є дефіцит площ, які займають книгозбірні, що унеможливлює не лише надійне зберігання фонду, а й проведення заходів з його розкриття та популяризації (книжкові виставки, огляди тощо).

Зважаючи на те, що бібліотеки є структурними підрозділами установ АПН України, потрібно особливо наголосити на тому, що усі проблемні питання працівники цих бібліотек повинні вирішувати у взаємодії з керівництвом установ АПН України. Лише увага до бібліотеки, розуміння проблем, з якими щоденно стикаються працівники бібліотек і належне фінансування дозволять бібліотекам установ АПН України сформувати якісні документні фонди, що стануть дійсно вагомою складовою вітчизняного інформаційного простору освітянської галузі.


Впровадження нових інформаційно-комп'ютерних технологій в практику роботи бібліотек установ

АПН України

Впровадження нових інформаційних технологій, комп'ютеризація бібліотек установ АПН України – не лише вимога часу. Використання в практиці роботи сучасних комп'ютерних технологій є основною умовою підвищення продуктивності і якості праці бібліотечних фахівців і надає можливість для: • поступової трансформації цих книгозбірень у сучасні бібліотечно-інформаційні центри;

 • підвищення якісного рівня обслуговування користувачів шляхом розширення можливостей організації й ефективного використання інформаційних ресурсів бібліотеки та надання їм вільного доступу до вітчизняного і світового інформаційного простору завдяки глобальній мережі Інтернет (використання бібліографічних, реферативних і повнотекстових баз даних тощо);

 • створення електронних каталогів, обміну інформацією, участі в системах міжбібліотечної кооперації та інтеграції, як з освітянськими, так і з іншими бібліотеками;

 • створення веб-сторінок бібліотек для висвітлення діяльності, популяризації бібліотечних фондів, бібліографічної продукції та послуг;

 • скорочення трудовитрат на виконання традиційних бібліотечно-бібліографічних процесів.

Аналіз стану комп'ютеризації бібліотек установ АПН України показав, що сьогодні лише 2-і із 6-ти бібліотек використовують в роботі персональні комп'ютери (ПК).

Так, Бібліотека ЦІППО АПН України має три ПК, принтер і телефон, підключена до мережі Інтернет й надає своїм користувачам доступ до віддалених джерел інформації. У 2007 р. бібліотека планує отримати ще один ПК, розпочати створення електронного каталогу до фонду бібліотеки в АІБС "УФД Бібліотека" і розробити веб-сторінку на сайті ЦІППО АПН України.

Бібліотека Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України також оснащена трьома ПК і сканером, але до мережі Інтернет не підключена. Протягом 2006 р. працівники цієї книгозбірні продовжували роботу над електронним каталогом, який на кінець року налічував 6038 бібліографічних записів.

Решта бібліотек установ АПН України взагалі не використовують в роботі ПК (у т.ч. і Бібліотека Інституту соціальної і політичної психології АПН України, яка забезпечена одним комп'ютером застарілої модифікації і використовує його лише в якості друкарської машинки). Це суттєво обмежує можливості даних книгозбірень щодо оперативного і якісного забезпечення інформаційних потреб освітян.

Отже, ключовою проблемою на шляху реформування діяльності бібліотек установ АПН України, їхньої трансформації у сучасні бібліотечно-інформаційні центри є забезпечення цих бібліотек сучасними комп'ютерами (з відповідним системним і прикладним ліцензійним забезпеченням, автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою (АІБС), ксероксом, сканером, телекомунікаційним обладнанням для виходу в Інтернет та входження даних бібліотек до корпоративної мережі освітянських бібліотек України на базі ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та світового інформаційного простору.

Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів у бібліотеках установ АПН України

Інформаційно-бібліографічне обслуговування спрямовано на забезпечення фахових інформаційних потреб усіх категорій користувачів і проводилось у режимах: "запит-відповідь", вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та масового обслуговування.

Впродовж 2006 р. бібліотеки АПН України забезпечили інформаційні потреби 6544 користувачів, серед яких найчисельнішими категоріями є: студенти вищих навчальних закладів (1197 осіб), співробітники установ АПН України (775 осіб), науково-педагогічні кадри (581 особа), аспіранти (як самих установ, так і інших навчальних закладів з різних областей України) (377 осіб), учителі (205 осіб).

Діаграма 4.

Загальна кількість користувачів у 2006 р. суттєво не змінилася (зросла лише на 1%), водночас, порівняно з іншими категоріями збільшилася кількість студентів ВНЗ, які звертаються до бібліотек установ АПН України.

З метою забезпечення інформаційних потреб усіх категорій користувачів бібліотек установ АПН України впродовж 2006 р. їм було надано 1812 усних довідок. Також працівниками бібліотек установ АПН України було підготовлено 17 виставок нових надходжень, 35 тематичних виставок (Бібліотека Інституту вищої освіти АПН України через брак приміщення не мала можливості організовувати виставки) і 33 виставки за профілем діяльності своєї установи (на конференціях і семінарах, що проводять установи АПН України, загальних зборах АПН України, Міжнародній виставці "Освіта 2006" тощо).

Слабкою ланкою в інформаційно-бібліографічній роботі бібліотек установ АПН України була підготовка списків нових надходжень та рекомендаційних списків. Впродовж звітного року Бібліотека ЦІППО АПН України підготувала 1 рекомендаційний список і 2 списки нових надходжень, Бібліотека Інституту соціальної і політичної психології АПН України 1 рекомендаційний список і 1 список нових надходжень і Бібліотека Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України З списки нових надходжень. За винятком Бібліотеки ЦІППО АПН України та Бібліотеки Інституту соціальної і політичної психології АПН України жодна з бібліотек не використовувала таку важливу форму масового обслуговування як дні інформації та дні фахівця.

Як засвідчив аналіз, у звітному році лише бібліотека ЦІППО АПН України провела 3 бібліографічних огляди з актуальних питань розвитку педагогічної науки і практики.

Проблемним питанням в інформаційно-бібліографічній роботі бібліотек установ АПН України залишається й підготовка бібліографічних покажчиків з актуальних питань розвитку педагогічної науки, освіти і практики. У 2006 р. цією роботою займалась лише бібліотека Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, у результаті чого був підготовлений "Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих" та бібліографічний покажчик "Науково-методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти".

Значну допомогу в інформаційному забезпеченні фахових потреб користувачі бібліотек установ АПН України одержали від ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, яка протягом 2006 р. підготувала для них 208 інформаційних списки, а також надавала їм фактографічні, тематичні, бібліографічні довідки. Крім того у 2006 р. для задоволення інформаційних запитів користувачів бібліотеки установ АПН України співпрацювали із Національною парламентською бібліотекою України, Науковою бібліотекою Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. В основному ця робота була зосереджена на використанні можливостей міжбібліотечного абонементу (МБА) хоча і не в повному обсязі. Так, у звітному році бібліотеками ЦІППО АПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України та Інституту соціальної і політичної психології АПН України було отримано за МБА усього 34 видання. Як вже зазначалося вище, через відсутність у цих книгозбірнях сучасної комп'ютерної техніки, Інтернету та електронної пошти унеможливлюється впровадження нової форми обслуговування користувачів – електронної доставки документів, що дозволяє забезпечити інформаційні потреби користувачів у максимально короткі терміни.

Підсумовуючи інформаційну та довідково-бібліографічну роботу бібліотек установ АПН України слід підкреслити, що сьогодні вона проводиться незадовільно. Удосконаленню цього напряму роботи сприятиме: • комп'ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів з метою створення власних бібліографічних, реферативних, повнотекстових баз даних, підключення до Інтернет для надання користувачам доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу, запровадження в практику роботи електронної доставки документів, організація навчання працівників бібліотек основам комп'ютерної грамотності;

 • урізноманітнення форм і методів розкриття і популяризації бібліотечних фондів бібліотек установ АПН України, активна пропаганда серед користувачів і використовування ними інформаційного ресурсу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та інших провідних бібліотек держави;

 • забезпечення бібліотек установ АПН України додатковими площами для надання їм можливості проведення групових та масових заходів, організації книжкових виставок, презентацій тощо.

Кадрове забезпечення бібліотек установ

АПН України


Бібліотечні кадри – важливий чинник ефективного функціонування бібліотеки. Від їхнього професіоналізму, розуміння поставлених перед бібліотекою завдань, вміння вирішувати їх оперативно і раціонально нині залежить не лише якість задоволення інформаційних потреб користувачів, а й успішність трансформації бібліотек установ АПН України у сучасні бібліотечно-інформаційні центри в регіонах.

Сьогодні в цих бібліотеках працюють 14 бібліотекарів, з яких: з вищою бібліотечною освітою – 5 фахівців, вищою педагогічною – 5, середньою спеціальною – 2, іншою – 2 фахівці. Найбільш забезпечені кадрами Бібліотека ЦІППО АПН України (4 працівники), Бібліотека Інституту психології ім. Г.С. Костюка (4 працівники) та Бібліотека Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти (3 працівники). Решта бібліотек забезпечена одним працівником, причому в Інституті вищої освіти він займає чверть ставки.

Переважна більшість бібліотекарів має значний досвід роботи – понад 30 років. Однак сучасні вимоги до бібліотечного фахівця (володіння навичками аналітико-синтетичної переробки інформації, методиками її створення і розповсюдження, економічними знаннями, основами комп'ютерної грамотності, навичками проектної діяльності, вміння добре орієнтуватися в сучасних тенденціях бібліотечної справи, педагогічної науки і практики), розширення їхніх функціональних обов'язків зумовлюють необхідність постійного підвищення кваліфікації. Аналіз звітних матеріалів бібліотек установ АПН України виявив, що впродовж останніх п'яти років лише завідувачка бібліотеки Інституту соціальної і політичної психології підвищувала кваліфікацію на курсах (у 2002 р.) Як вже зазначалося вище, актуальною залишається і проблема забезпечення працівників цих бібліотек професійним читанням. З метою підвищення кваліфікації працівники бібліотек установ АПН України беруть активну участь у роботі науково-практичних та науково-методичних семінарів, що проводить ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського.

Вивчення питання кадрового забезпечення бібліотек установ АПН України свідчить про необхідність: • проведення у 2007 р. стажування працівників бібліотек установ АПН України на базі ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського;

 • організації навчання працівників бібліотек установ АПН України на курсах комп'ютерної грамотності з метою підвищення їхньої кваліфікації та підготовки їх до роботи у сучасних умовах;

 • додаткового фінансового стимулювання праці бібліотекарів.

Висновки


Процеси модернізації освіти, інформатизація суспільства суттєво розширили функції бібліотек. Втім, як засвідчив аналіз діяльності бібліотек установ АПН України у 2006 p., можливості не усіх книгозбірень відповідають вимогам сьогодення. Сьогодні перед бібліотеками установ АПН України стоїть ряд проблем, розв'язання яких спільно з керівництвом цих установ, АПН України, МОН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського дасть їм можливість гідно виконувати свою місію на освітянський ниві.

З метою удосконалення діяльності бібліотек установ АПН України як сучасних інформаційних центрів освітянської галузі, розширення їхніх можливостей щодо інформаційної підтримки розвитку педагогічної науки і освіти ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, рекомендує завідувачам бібліотек цих установ: • систематично вивчати інформаційні потреби користувачів бібліотек (опитування, анкетування) з метою оптимізації процесу комплектування фондів;

 • активніше використовувати можливості МБА й обмінно-резервних фондів ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та бібліотек інших систем і відомств;

 • створити на веб-сайтах установ АПН України сторінки, присвячені діяльності бібліотек цих установ та ін.

Керівництву установ, у структурі яких функціонують бібліотеки доцільно:

 • збільшити фінансування бібліотек з метою забезпечення:

 1. оперативного і якісного комплектування бібліотечних фондів як на традиційних так і на електронних носіях інформації;

 2. працівників бібліотек установ АПН України фаховими виданнями з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства та інформаційної діяльності;

 3. належного стану утримання приміщень бібліотек відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

 • сприяти участі бібліотекарів установ АПН України у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах з питань бібліотечної роботи.

Зважаючи на те, що бібліотеки установ АПН України мають рідкісні фонди з питань педагогіки, психології (ХІХ-ХХ ст.), розвитку профтехосвіти в Україні, які лишаються інформаційно і змістовно не розкритими, ключовими питаннями, що потребують нагального вирішення є оснащення бібліотек комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, АІБС та підключення до Інтернет. Це дозволить:

 • оцифровувати інформаційні ресурси бібліотек та інтегрувати їх через мережу Інтернет у світовий інформаційний простір як історико-культурну спадщину українського народу;

 • брати участь у створенні корпоративного електронного каталогу та корпоративних повнотекстових баз даних з актуальних питань розвитку педагогічної науки, освіти і практики;

 • надавати віддаленим користувачам доступ до інформації;

 • використовувати документи на електронних носіях;

 • надавати консультації щодо доступу до платних і безплатних баз даних в Інтернет (SciSearch, PROMT, INSPEC, CA-Plus, EMBASE, EBSCO, e-BASE, LICST-Plus, STANDARDS, WPINDEX тощо);

 • надання науковцям довідок щодо доступу до електронних ресурсів інших бібліотек.БІБЛІОТЕКИ УСТАНОВ АПН УКРАЇНИ


Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В.О. Сухомлинського

Директор бібліотеки – Рогова Павла Іванівна

Головне приміщення – м. Київ, вул. М. Берлинського, 9

тел. (044) 247 22 14 – черговий бібліограф

e-mail:dnpb@edu-ua.net веб-сайт:library.edu-ua.net

Філія №1 – м. Київ, вул. Володимирська, 57. тел. (044) 234 71 59Бібліотека Інституту вищої освіти АПН України

Зав.бібліотекою – Шарафутдінова Ірина Миколаївна

м. Київ, вул. Бастіонна, 9

тел. (044) 285-20-89Бібліотека Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

АПН України

Зав. бібліотекою - Штома Людмила Наумівна

м. Київ, вул. Берлінського, 9 тел. (044) 440 63 88

e-mail: ipppo@mail.vtv.kiev.uaБібліотека ім. А.Ф. Залевської

Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України

Зав. бібліотекою - Шинкаренко Алла Володимирівна

м. Київ, вул. Банківська, 2 тел. (044) 484 33 20

e-mail: inst_psychol@hotmail.comБібліотека Інституту соціальної і політичної психології
АПН України

Зав. бібліотекою – Орликова Олена Костянтинівна

м. Київ, вул. Андріївська, 15 тел. (044) 425 24 08Бібліотека Центрального інституту післядипломної

педагогічної освіти АПН України

Зав. бібліотекою – Розуменко Ніна Михайлівна

м. Київ, вул. Артема, 52-А, корп. 3 тел. (044) 481 38 25

Бібліотека Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти

АПН України

Зав. бібліотекою – Воронова Наталія Олександрівна

м. Київ, Чапаєвське шосе, 98

тел. (044) 259 56 181 За рекомендаціями Міжнародної організації бібліотечних асоціацій (ІФЛА) бібліотечні фонди оновлюються, якщо кількість щорічних нових надходжень дорівнює 10% від обсягу фонду бібліотеки.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка