Департамент екології та природних ресурсів


Дозвільна діяльність у сфері природокористуванняСкачати 11.49 Mb.
Сторінка26/28
Дата конвертації05.05.2016
Розмір11.49 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

15.9 Дозвільна діяльність у сфері природокористування
Протягом 2012 року розглядались матеріали з питання отримання дозволів на спеціальне водокористування, на розміщення відходів, на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів, з них:

 • видано 452 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видано і продовжено 297 дозволів на спеціальне водокористування; видано 114 дозволів на розміщення відходів у 2013 році;

 • переоформлено 25 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (в зв'язку із зміною назви суб'єкта господарювання) та 20 дозволів на спеціальне водокористування;

 • відправлено на доопрацювання 39 дозвільних справ на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 139 дозвільних справ на спеціальне водокористування, у сфері поводження з відходами – 242;

 • анульовано 26 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 34 суб’єктам господарювання припинено право спеціального водокористування та скасовано дозволи на спецводокористування; 1 дозвіл на розміщення відходів у 2013 році;

 • 22 суб’єктам господарювання затверджено та продовжено проекти нормативів ГДС речовин із зворотними водами;

 • з метою дотримання балансу між утворенням та розміщенням відходів погоджено 988 проектів лімітів на утворення та розміщення відходів на 2013 рік.

Видано 39 погоджень на отримання спеціального дозволу на користування надрами.

15.10 Екологічний аудит

У широкому розумінні аудит є засобом моніторингу та перевірки фактичного впровадження політики організації у сфері якості або екологічної політики. Аудит також є невід'ємною частиною таких видів діяльності з оцінювання відповідності, як сертифікація і реєстрація.

Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Еколого-аудиторська діяльність включає проведення екологічного аудиту, а також його організаційне, правове, методичне, консультативне та інші види забезпечення.

Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об'єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі об'єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію, створення на основі таких об'єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої діяльності.

15.11 Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля
Важливе місце у галузі охорони навколишнього природного середовища належить і науковим дослідженням, спрямованим на розробку наукових основ охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

В області науковими установами проводиться постійна робота в напрямах: • управління навколишнім природним середовищем та економіки природокористування;

 • дослідження та вивчення екосистем, природних територій та об'єктів;

 • розроблення та удосконалення природоохоронних технологій та обладнання.

Результати відповідних наукових робіт застосовуються при прийнятті управлінських рішень, створенні нормативної бази регіонального рівня, розробленні та реалізації природоохоронних проектів і заходів, оголошенні і створенні об'єктів природно-заповідного фонду, тощо.

В Черкаському державному технологічному університеті функціонують кафедра екології та кафедра загальної екології, педагогіки та психології, кафедра хімії та хімічної технології неорганічних речовин, які провадять ряд наукових досліджень в галузі охорони довкілля.

На кафедрі екології проводились наукові дослідження за тематиками держбюджетних тем і міжнародних проектів:


 • М/41–2008 Українсько-румунський проект "Розробка нових сенсибілізуючих барвників для нанокристалічних TiO2 сонячних батарей на основі розрахунку їх електронної структури" (2008 – 2010 рр.) спільно з Університетом "Овідіус" м. Константа, факультетом фізики;

 • № 85-09 "Спінові ефекти в молекулі кисню та процесах індукованих зіткненням в нічному світінні атмосфери" (2009 – 2011 р.р.);

 • № 0111U002938 "Екологічна оцінка стану едафотопів природних та антропогенних біогеоценозів Черкаського регіону. Проблеми відновлення та використання" (2010-2012 р.р.)

Наукова діяльність колективу кафедри загальної екології, педагогіки та психології спрямована на вирішення питань оптимізації навчального процесу у вищому навчальному закладі, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання, моніторингу та прогнозуванню стану наземних та аквальних екосистем.

Пріоритетними напрямами досліджень кафедри є: • розробка основних методів та підходів формування екологічної відповідальності студентів в процесі виховної роботи вищих навчальних закладів;

 • вивчення сучасного стану урбоекосистем та прогнозування шляхів їх розвитку;

 • моніторинг якості питної води та розробка новітніх методів її знезараження;

 • аналіз ландшафтного різноманіття регіону та впровадження основних принципів заповідних територій;

 • вивчення методів формування екологічної компетентності студентів технічного вузу;

 • визначення методів підвищення цінності іхтіологічної складової екосистеми Кременчуцького водосховища.

За рахунок позанавчального робочого часу колектив кафедри у 2010 – 2012 рр. працював над дослідницькою темою "Фітомоніторинг стану урбанізованих та природних біогеоценозів". Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри у 2012 р. було висвітлено в шести статтях у фахових виданнях та близько 40 тезах Матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Наукова діяльність кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин охоплює наступні напрямки роботи: • очищення нітрозних газів від оксидів азоту;

 • електрокаталіз при очищені газових потоків;

 • ресурсо- та енергозберігаючі технології;

 • електрокаталіз димових газів;

 • перспективи використання мембран на основі хітозану в якості екологічно чистих сорбційних матеріалів;

 • використання сучасних фізико-хімічних методів аналізу для дослідження якості питної води;

 • розробка методів утилізації міцеліальної маси – відходу біохімічного синтезу;

 • дослідження стійкості забарвлення цитрогіпсу – відходу виробництва лимонної кислоти;

 • дослідження фізико-хімічних властивостей компонентів фільтрату – відходу виробництва лимонної кислоти;

 • фізико-хімічний аналіз осадів, що утворюються в трубопроводах цукрового виробництва;

 • аналіз фізико-хімічних властивостей речовин, які впливають на якість води.

На кафедрі діє також наукова школа "Нові озонні системи та природоохоронні комплекси", науковими напрямками якої є:

 • розробка енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій при спалюванні рідкого і газоподібного палива;

 • створення маловідходних і безвідходних технологій виробництва хімічних сполук;

 • розробка технології переробки і раціонального використання відходів, як вторинної сировини;

 • екологічно орієнтований розвиток територіально-господарського комплексу Черкащини.

На базі природничо-географічного факультету Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені П.Г. Тичини діє "Науково-дослідна лабораторія "Екологія і освіта"". Лабораторія здійснює свою діяльність з метою проведення фундаментальних й прикладних наукових досліджень з різних напрямів екології для формування екологічної свідомості, світогляду, культури у майбутніх учителів та підвищення якості їх підготовки в галузі екології і охорони навколишнього середовища.

Фундаментальні дослідження проводяться за напрямами: • вивчення біологічного різноманіття;

 • вивчення ландшафтного різноманіття;

 • вивчення природних ресурсів.

Прикладні дослідження проводяться за напрямами:

 • екологічна освіта;

 • еколого-природоохоронні заходи.

При Уманському національному університеті садівництва функціонує науково-дослідна лабораторія "Екологічного моніторингу в агросфері". Лабораторія є структурним навчально-науковим підрозділом факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

Наукові дослідження лабораторії виконуються в напрямах: моніторингу навколишнього природного середовища, біології рослин і ґрунтів, агробіоценології, екотоксикології, збереження та відтворення природних екосистем та ландшафтів, біологічного різноманіття тощо.15.12 Участь громадськості у процесі прийняття

екологічно значущих рішень

На шляху розбудови демократичної, соціальної, правової української держави основна роль належить забезпеченню прав і свобод людини. Право громадян на участь у процесі прийняття рішень базується на визначених Конституцією України, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та Орхуською конвенцією гарантіях прав громадян: вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію.

Участь громадськості в процесі ухвалення рішень сприяє підвищенню якості прийнятих рішень, процесу їх виконання, надає громадськості можливість висловлювати свою занепокоєність і дає змогу органам виконавчої влади забезпечувати належним чином врахування таких інтересів. Управління підтримує права громадян на отримання достовірної інформації, що стосується довкілля, визнає важливість окремих громадян, неурядових організацій, що відіграють значну роль в справі охорони навколишнього природного середовища.

Представники громадськості мають право брати участь в процесі екологічної експертизи, шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи.

Позиція громадськості при проведенні екологічної експертизи береться до уваги у разі обґрунтованості, реалістичності та відповідності чинному законодавству України та враховується проектувальниками та експертами у матеріалах проектів при їх підготовці.

Водночас, згідно зі ст. 12 Закону України "Про екологічну експертизу", висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Наприклад, у 2012 році члени наукової ради Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги брали участь у проведенні екологічної експертизи проекту озеленення Соборної площі в м. Черкаси.

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики Кабінетом Міністрів України було розроблено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затверджені відповідною постановою від 03.11.2010 № 996.


15.12.1 Діяльність громадських екологічних організацій
З метою ефективного вирішення екологічних проблем області у 2012 році продовжувалась робота щодо налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями екологічного спрямування, навчальними та виховними закладами, пресою, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, населенням з питань екологічної освіти та виховання здорового покоління, здатного вирішувати екологічні питання.

Найбільш активну позицію займають вже досить відомі громадські екологічні організації: Черкаські обласна та міська організації Всеукраїнської екологічної ліги (далі – ВЕЛ), Черкаське обласне товариство охорони природи, Черкаська обласна організація "Зелений світ", Черкаська обласна організація Всеукраїнська дитячої спілки "Екологічна варта", Обласна організація Національного молодіжного центру "Екологічні ініціативи", Спілка винахідників Черкащини, Черкаський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації "Асоціація органічного землеробства і садівництва".

Поліпшення екологічної ситуації в Черкаській області, формування нового природоохоронного світогляду, підвищення рівня екологічної освіти і свідомості, збереження природно-заповідного фонду, популяризація нових технологій є основними напрямами в роботі Черкаської обласної організації ВЕЛ.

На 01.01.2013 р. організація налічує у своїх рядах 2117 членів, зокрема: 991 особа – члени Черкаської обласної організації ВЕЛ, 1267 особи члени Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта" та 118 осіб члени Черкаського осередку Національного молодіжного центру "Екологічні ініціативи".

Черкаська обласна організація ВЕЛ має 5 районних організацій ВЕЛ зареєстрованих шляхом повідомлення, 21 осередок Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", Черкаський осередок Національного молодіжного центру "Екологічні ініціативи" та власний дорадчій орган – Наукову раду.

Робота Товариства охорони природи направлена на проведення пропагандистської та практичної природоохоронної роботи в первинних осередках, поширення екологічних знань. Товариство приділяє особливу увагу екологічному вихованню в освітніх закладах області. Постійно проводяться екологічні свята, заняття, конкурси, виставки малюнків, екскурсії в природу, спостереження за природними явищами.

Головною метою діяльності Черкаської обласної організації "Зелений світ" є сприяння координації зусиль у справі докорінного виправлення екологічної ситуації на території України і сприяння забезпеченню стійкого співіснування людини, довкілля та захисту спільних інтересів своїх членів, підвищення екологічної свідомості населення, вирішення питань зниження викидів парникових газів, глобальної зміни клімату, побутових відходів, розвитку паркової зони, проведення незалежного екологічного аудиту.

Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта" об’єднує дітей, підлітків, молодь, які опікуються проблемами довкілля. Метою діяльності Спілки є виховання екологічно свідомої особистості через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомога новому поколінню в усвідомленні себе частинкою світу, в якому ми живемо.

Робота НМЦ "Екологічні ініціативи" здійснюється за трьома напрямами: наукова робота (моніторинг довкілля), навчально-виховна робота (тренінги, виховні години, екологічні гуртки) та оперативна робота (природоохоронні акції, фотовиставки, екоярмарки, екофестивалі, екотабори, інспектування довкілля).

Спілка винахідників Черкащини займається розробками новітніх технологій, спрямованих на вирішення екологічних проблем області.

Основною метою діяльності Черкаського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації "Асоціація органічного землеробства і садівництва" є сприяння поліпшенню екологічного стану довкілля, сприяння розвитку органічного, екологічно чистого землеробства, садівництва та тваринництва, консолідація зусиль населення для сприяння створення і розвитку господарств, працюючих на засадах органічного землеробства.

Черкаська обласна та міська організації, районні осередки Всеукраїнської екологічної ліги щорічно проводять різноманітні заходи – це конференції, семінари, презентації, круглі столи. Так, в м. Черкасах проводилась акція "Амброзія небезпечна рослина", в жовтні 2012 року в Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені В. Симоненка відбувся захід "Озеленення – альтернатива забрудненню", в Черкаському державному технологічному університеті, в рамках Всеукраїнської кампанії "Операція "Батарейкам – утилізація!" ініційованої  Всеукраїнською екологічною лігою та Національним молодіжним центром "Екологічні ініціативи" в жовтні-грудні 2012  року пройшла природоохоронна акція "Здай батарейку – отримай цукерку!".

В 2012 році під час акції "Первоцвіт" членами Черкаської обласної організації ВЕЛ було зосереджено всі зусилля на просвітницькій роботі, зокрема: проведені засідання дискусійного клубу "Збережи первоцвіти", розповсюдженні агітаційні газети та листівки по всіх корпусах вищих навчальних закладів.

Міські організації та районні осередки ВЕЛ приймали активну участь у проведенні традиційних акцій ВЕЛ: "Первоцвіт", "Посади своє дерево", "Мій голос я віддаю на захист природи", Замість ялинки зимовий букет", низці регіональних власних заходів.

Так, Смілянська міська організація вже два роки поспіль проводить акцію "Жовте листя", яка спрямована проти спалювання листя, що значно погіршує стан атмосферного повітря і цим самим негативно впливає на здоров’я мешканців м. Сміла.

В листопаді 2012 році біля греблі ГЕС Корсунь-Шевченківським осередком ВЕЛ проведено екологічну акцію з очищення берегів річки Рось. В акції взяли участь учні 8–11 класів міської гімназії, члени ВДС "Екологічна варта", представники міської влади. Під час акції було зібрано 20 мішків сміття.

Крім того, підбиті підсумки щорічного конкурсу "Міжнародний день Дніпра".

Метою конкурсу було залучення усіх верств громадянського суспільства до практичної діяльності, спрямованої на екологічне оздоровлення у басейні Дніпра, поліпшення стану водних джерел, річок та водойм, підвищення екологічної і правової обізнаності населення, розвитку громадських ініціатив всіляко сприяти формуванню у свідомості людей пошани величі і значення Дніпра в екологічному, соціальному і духовному відродженню українців. Переможцям конкурсу вручено подяки, книги та грошові винагороди.

Черкаська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги нагороджена за І місце у Всеукраїнському конкурсі "До чистих джерел-2012" в категорії "Інститути громадянського суспільства" за Матеріали VI обласної молодіжної науково-практичної конференції "Управління водними ресурсами Черкащини та шляхи їх раціонального використання", заступник голови Корсунь-Шевченківської районної організації ВЕЛ Педченко Г.А. за І місце в категорії "Автори публікацій" за книгу "Проблеми річки Рось", Корсунь-Шевченківська районна організація Всеукраїнської екологічної ліги за ІІ місце в категорії "Автори публікацій" за буклет "Квіткове джерело".

Активну участь у практичній природоохоронній роботі приймає Черкаська обласна організація Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", яка на даний час налічує 903 члени.

9 жовтня 2012 року в Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся Екологічний фестиваль "Осінні барви". На фестивалі було підведено підсумки та нагородження переможців конкурсу обласного конкурсу "Мій голос я віддаю на захист природи", прийом до лав ВДС "Екологічна варта" 101 учня шкіл міста Черкаси.

На території 28 навчальних закладів області Черкаською обласною організацією ВДС "Екологічна варта" проведено регіональну акцію "Наша допомога птахам", яка включала в себе виготовлення шпаківень, синичників, дуплянок, виготовлення та розміщення годівниць для птахів, наповнення їх кормом. Також здійснено прибирання прибережної зони р. Дніпро, проведено акцію "Прибери планету", під час якої упорядковано шкільні території, парки, сквери, зібрано ПЕТ- пляшки та макулатуру.

Варто зазначити, що до активної роботи з громадськими екологічними організаціями залучаються і навчальні заклади області.

Наприклад, викладачі кафедри екології Черкаського державного технологічного університету та понад 50 студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" є членами громадської організації "Всеукраїнська екологічна ліга", а доцент кафедри Н.І. Свояк – головою Черкаської міської громадської організації "Всеукраїнська екологічна ліга".

Викладачі зазначеної кафедри та їх студенти беруть активну участь в природоохоронних акціях "Збереження первоцвітів", "Весняна толока", "Зелений паросток майбутнього", "Чисте джерело" та "Прибери планету".

З метою підвищення рівня екологічної свідомості громадськості, сприяння розвитку громадських ініціатив, залученню усіх верств громадського суспільства, приватного бізнесу до екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у 2012 році вперше на регіональному рівні організовано та проведено конкурс "Міжнародний день Дніпра".

Громадські організації природоохоронного спрямування відіграють важливу роль у здійсненні державної екологічної політики. Вони незаангажовані та необтяжені формалізмом держслужби і мають цілісне бачення процесів стабілізації екологічної ситуації в країні. Тому необхідно підтримувати діяльність екологічних громадських організацій, впроваджувати систему безперервної освіти в інтересах екологічно збалансованого (сталого) розвитку для всіх вікових та професійних категорій населення, проводити постійні консультації з актуальних питань охорони навколишнього природного середовища, залучати громадськість до вирішення важливих природоохоронних проблем.
15.12.2 Діяльність громадських рад, об'єднань, тематичних робочих груп і мереж
З метою об’єднання зусиль органів влади та громадян у справі охорони та збереження природи у 2012 році працювала Громадська рада, до складу якої входять активні представники громадських організацій екологічного спрямування Черкащини.

Серед основних напрямів діяльності Громадської ради: створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

За 2012 рік було проведено 4 засідання громадської ради на яких розглядалися наступні питання:

1. Пропозиції щодо проекту Національного плану адаптації до зміну клімату.

2. Про звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо збільшення ПЗФ в Черкаській області.

3. Про стан водних об`єктів на Черкащині.

4. Пропозиції до проекту Доповіді з представлення позиції України на конференції ООН Ріо+20. (що відбулася 20−22 червня 2012р.).

5. Інтегроване управління водними ресурсами – шлях до збалансованого розвитку водного господарства в Україні.

6. Обговорення програми знешкодження непридатних, невідомих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Черкаській області.

7. До міжнародного дня захисту озонового шару було розглянуто проблеми екологічного стану атмосферного повітря в Черкаській області, зокрема місті Черкаси.

8. Реалізація державної політики у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та виконання плану заходів щодо забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Черкаської області.

9. Питання забезпечення екологічно збалансованого, невиснажливого та безпечного використання водних ресурсів в Черкаській області.

10. Про участь у Всеукраїнській акції "Громадський контроль вмісту ГМО в продуктах харчування.

11. Обговорення проекту плану заходів з реалізації ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд".

12. Про збереження цінних природних степових комплексів.

13. Наслідки використання свинцевого шроту при полюванні на водно-болотних птахів.

14. Шляхи впровадження органічного землеробства на Черкащині.

15. Проблема створення національного природного парку в урочищі "Холодний яр" та перспективи її розв`язання.

Крім того на кожному засіданні члени громадської ради звітували про свою роботу, ділилися досвідом цікавих проведених заходів, зокрема:

– презентувалася екологічна карта "Червона книга України. Тваринний світ", що була підготовлена до видання обласною та міською організаціями Всеукраїнської екологічної ліги та профінансована Міжнародної організацією "Школа здоров`я";

– про проведення інформаційно-просвітницької роботи в дитячих навчальних закладах м. Черкаси (доповідачі: Чубса С.М., Люлько С.В. − керівники організацій ВДС "Екологічна варта".);

– про результати екологічного тренінгу "Екоавтобус "Схилами Дніпра" (доповідач Галушко О.С. − голова Черкаської обласної організації НМЦ "Екологічні ініціативи";

– про роботу обласного дитячого туристично-екологічного клубу "Кипарис";

– про озеленення міста Черкаси (доповідач Гусаченко В.В.– начальник відділу екології департаменту житлово-комунального комплексу Черкаського міськвиконкому).

На засідання запрошувалися фахівці різних галузей та напрямків діяльності, що значно підвищувало ефективність роботи громадської ради.

Організації, що входять до складу громадської ради надруковано більше 20 статей та матеріалів щодо досвіду роботи в громадських організаціях, прийняли активну участь у всеукраїнських та міжнародних заходах, які відбувались у 2012 році, всеукраїнському конкурсі: "Міжнародний день Дніпра". В рамках якого проводився обласний конкурс, на який було представлено 12 робіт.


Каталог: docs
docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Формування естетичного образу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка