Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка6/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

547

Р44


Реутов, О. А.

Теоретические проблемы органической химии : учеб. пособ. для гос. ун-тов / О. А. Реутов. – М. : МГУ, 1956. – 492 c. –25 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

541.12

Р59


Рогинский, С. З.

Теоретические основы изотопных методов изучения химических реакций / С. З. Рогинский. – М. : АН СССР, 1956. – 611 c. – (Ин-т физ. химии АН СССР). – 35 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54(076)

С23


Сборник упражнений и усложненных задач с решениями по химии. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Вышэйш. школа, 1973. – 237 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54(076)

Т48


Ткачук, Ганна Сергіївна

Збірник вибраних задач із загальної хімії : для студ. нехім. спец. ВНЗ / Г. С. Ткачук, Г. Т. Бубенщикова. – Л. : Новий Світ - 2000, 2009. –

224 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54(060.55)

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.Серія "Хімія". Вип.1(25) / голова редкол.С. Ю. Чундак. – Ужгород, 2011. –

128 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.Серія "Хімія". Вип. 2(26) / голова редкол.С. Ю. Чундак. – Ужгород, 2011. – 127 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541.18

Ф91


Фролов, Юрий Геннадьевич

Курс коллоидной химии : учеб. для физ.-технол. спец. вузов /

Ю. Г. Фролов. – М. : Химия, 1989. – 462 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 22 (КСХ. – 3, УБП. – 19)


543.54

Я96


Яшин, Яков Иванович

Физико-химические основы хроматографического разделения /

Я. И. Яшин. – М. : Химия, 1976. – 216 c. – 35 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 - Геологія. Науки про землю

551.4(09)

Б28


Баттимер, Анна

Путь в географию / А. Баттимер. – М. : Прогресс, 1990. – 437 c. –

2 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


55(075.8)

К68


Короновский, Николай Владимирович

Основы геологии / Н. В. Короновский, А. Ф. Якушова. – М. : Высш. шк., 1991. – 414 c. : ил. –18 грн.Кільк. прим.: 9 (КСХ. – 2, Б5. – 7)

551.4

Ф79


Форстер, Георг

Путешествие вокруг света / Г. Форстер. – М. : Наука, 1986. – 566 c. : ил. – 4 грн. 30 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.24

Ш75


Шмуратко, Валерий Иванович

Гравитационно-резонансный экзотектогенез : монография /

В. И. Шмуратко. – О. : Астропринт, 2001. – 332 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

56 Палеонтологія

564(477.8)

Б19


Бакаєва, Софія Геннадіївна

Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино - Поділля : монографія / С. Г. Бакаєва ; Держ. природознавчий музей НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 200 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 132 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
57 -Біологічні науки в цілому

572

А47


Алексеев, Валерий Павлович

Историческая антропология / В. П. Алексеев. – М. : Наука, 1989. –

444 c. – 4 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


576.311

Г90


Грубан, З.

Микротельца и родственные структуры. Морфология, биохимия и физиология / З. Грубан, М. Рехцигл ; пер.с англ. И. В. Цоглиной. – М. : Мир, 1972. – 310 c. : ил. –7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

576.8(075.8)

Е50


Еленов, Николай Петрович

Химическая микробиология : учеб. для вузов по спец. "Биотехнология" / Н. П. Еленов. – М. : Высшая школа, 1989. – 447 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 17 (КСХ. – 5, УБП. – 12)

575(075.8)

І-55


Імуногенетика : підруч. для студ. ВНЗ / авт.: Ж. М. Мінченко,

Т. І. Гавриленко, С. В. Демидов та ін. – К. : Знання, 2010. – 374 c. – (Вища освіта ХХІ століття). – Затв. МОНУ. – 95 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

57(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія біологічна = Visnyk of the Lviv university : зб. наук. пр. Вип. 57 / голов. ред. В. Манько. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 260 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

575.8(075.8)

О-36


Огінова, Ірина Олексіївна

Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) : підруч. для студ. ВНЗ / І. О. Огінова, О. Є. Пахомов ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 540 c. – Затв. МОНУ. –

28 грн.

Кільк. прим.: 210 (КСХ. – 5, УБП. – 205)


575(075.8)

П55


Помогайбо, Валентин Михайлович

Генетика людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Помогайбо,

А. В. Петрушов. – К. : Академія, 2011. – 280 c. : ілюстр. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

59 - Зоологія

596

К31


Кашкаров, Д. М.

Курс зоології хребетних тварин : підруч. для біол. фак-тів ун-тів і природ. фак-тів пед. ін-тів / Д. М. Кашкаров, В. В. Станчінський ; пер.авт. з рос., випр. та допов. – К; Х. : Рад. шк., 1938. – 734 c. – 13 крб.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

60(07)

Т35


Тернавский, А. И.

Биологические структуры и нанотехнологии : учеб.-метод. пособ. /

А. И. Тернавский. – К., 2012. – 87 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

61- Медичні науки

61

Г44


Геттинг, Г.

Встречи с Альбертом Швейцером / Г. Геттинг. – М. : Наука, 1967. – 134 c. : ил. –4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

616(063)

А43


Актуальні питання діагностики, лікування і санаторно-курортної реабілітації захворювань внутрішніх органів : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12-13 травня 2010 р., ДП "Санаторій "Новомосковський", Дніпропетровська обл., курорт "Орлівщина" / голов. ред. Т. О. Перцева, Ю. М. Степанов. – Д., 2010. – 167 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.74

Г45


Гехт, Борис Моисеевич

Теоретическая и клиническая электромиография / Б. М. Гехт. – Л. : Наука, 1990. – 229 c. –5 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

613(075.8)

Г65


Гончаренко, Мария Степановна

Духовность, здоровье, образование : учеб. пособ. для студ. спец. "Валеология" и "Здоровье человека" / М. С. Гончаренко. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 176 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

617.7

З-13


Завгородняя, Наталья Григорьевна

Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему : монография / Н. Г. Завгородняя, Н. В. Пасечникова. – Запорожье: О. : "Агентство Орбита-Юг", 2010. – 192 c. : ил. – 39 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612(075.8)

К68


Коробков, Анатолий Витальевич

Атлас по нормальной физиологии / А. В. Коробков, С. А. Чеснокова. – М. : Высш. шк., 1987. – 351 c. : ил. – 3 грн. 70 к.Кільк. прим.: 33 (КСХ. – 5, УБП. – 28)

612.821

П69


Практикум із психофізіології та етології людини : для студ. фак-ту біол., екол. та медицини ДНУ / уклад.: Т. Г. Чаус, Г. Г. Сидоренко,

О. В. Севериновська; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 64 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 100 (КСХ. – 5, УБП. – 95)

616.43

Т73


Тронько, Николай Дмитриевич

Обмен стероидных гормонов при эндокринной патологии /

Н. Д. Тронько. – К. : Здоров'я, 1982. – 96 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

62 - Машинобудування. Техніка в цілому

621.362.2

Б27


Бас, Алексей Андреевич

Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом / А. А. Бас ; В. П. Миловзорова, Мусолин А. К. – М. : Радио и связь, 1987. – 160 c. : ил. –3 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.87(075.8)

Б70


Блохін, Володимир Спиридонович

Основні параметри технологічних машин. Машини для земляних робіт : у 2-х ч.: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Ч. 2. / В. С. Блохін,

М. Г. Маліч. – К. : Вища шк., 2009. – 455 c. – Реком. МОНУ. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.374

Б87


Браммер, Юрий Александрович

Импульсная техника : учеб. для электрорадиоприборостроит. техникумов / Ю. А. Браммер, И. Н. Пащук. – М. : Высш. шк., 1985. –

320 c. : ил. –1 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 3


621.382

В75


Воробьев, Евгений Павлович

Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги : справочник / Е. П. Воробьев, К. В. Сенин. – М. : Радио и связь, 1990. – 351 c. –28 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 8)

621.396

Г70


Горобец, Алексей Иванович

Справочник по конструированию радиоэлектронной аппаратуры : печатные узлы / А. И. Горобец, В. М. Степаненко, В. М. Коронкевич. – К. : Техніка, 1985. – 312 c. : ил. – 2 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.0(075.8)

Д42


Джур, Євген Олексійович

Проектування машинобудівних заводів та цехів. Загальна частина : навч. посіб. для студ. фіз.-техн. фак-ту ДНУ / Є. О. Джур,

О. В. Бондаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2011. – 109 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 5, ФТФ. – 25)


624.012

З-63


Зинченко, Виктор Семенович

Вибровакуумное формирование железобетона : монография /

В. С. Зинченко. – Д. : Пороги, 2009. – 159 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.396

И75


Иофе, Виктор Кивович

Бытовые акустические системы / В. К. Иофе, М. В. Лизунков. – М. : Радио и связь, 1984. – 96 c. : ил. –1 грн. 50 к.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.396

И91


Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры : справочник / Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель. – М. : Радио и связь, 1985. – 576 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.372

К20


Каппелини, В.

Цифровые фильтры и их применение / В. Каппелини,

А. Константидис, П. Эмилиани ; пер.с англ. В. Н. Елисеева. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 360 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


629(016)

К65


Станислав Николаевич Конюхов / авт. вступ. ст.: В. Д. Ткаченко,

В. И. Перлик, В. Д. Жовтяк, сост. указ.: Н. Н. Слюняев,

А. И. Логвиненко, А. В. Карманов и др. – К. : Наук. думка, 2007. –

88 c. – (Биобиблиография ученых Украины). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.78(075.8)

К71


Космические летательные аппараты. Введение в космическую технику : учеб. пособ. для студ. вузов / авт.: Ю. Ф. Даниев, А. В. Демченко,

В. С. Зевако и др.; под общ. ред. А. Н. Петренко. – Д. : АРТ- ПРЕСС, 2007. – 456 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.391

М80


Мороз, Борис Іванович

Методи раціональної організації обробки інформації з урахуванням якісно-кількісних характеристик у системах передачі та обробки даних : монографія / Б. І. Мороз, В. П. Дюбко ; Академія митної служби України. – Д. : АМСУ, 2007. – 153 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.385

М97


Мэзон, С.

Электронные цепи, сигналы и системы / С. Мэзон ; пер.с англ.

А. А. Соколова, И. В, Соловьева. – М. : Изд-во иностр. лит-ры., 1963. – 619 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


620.179

П75


Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий : справочник в 2-х кн. / под ред. В. В. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 487 c. : ил. –15 грн.

Кільк. прим.: 13 (КСХ. – 9, ФТФ. – 4)

621.382

П76


Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : справочник / под ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабрина. – М. : Радио и связь, 1986. – 380 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.3(082)

П78


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 5 / голов. ред.

Ю. Г. Данилюк; Житомир. військовий ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 232 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396

Р15


Радиоежегодник-1983 / сост. А. В. Гороховский. – М. : Изд-во ДОСААФ, 1983. – 222 c. –4 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.01

Р24


Расчет машиностроительных конструкций на прочность и жесткость / Н. Н. Шапошников, В. И. Мяченков, В. Б. Петров и др. – М. : Машиностроение, 1981. – 333 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

624.04

Р48


Ржаницын, Алексей Руфович

Строительная механика : учеб. пособ. / А. Р. Ржаницын. – М. : Высш. школа, 1982. – 400 c. : ил. –10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.396

С14


Сазонов, Дмитрий Михайлович

Антенны и устройства СВЧ : учеб. для студ. вузов / Д. М. Сазонов. – М. : Высшая школа, 1988. – 432 c. –7 грн.Кільк. прим.: 21 (КСХ. – 5, УБП. – 16)

621-27

С24


Светлицкий, Валерий Александрович

Упругие элементы машин / В. А. Светлицкий, О. С. Нарайкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 260 c. : ил. – 4 грн. 50 к.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, КПМ. – 2)

620.22(031)

С74


Справочник по композиционным материалам : в 2-х кн. Кн. 1 / под ред. Дж. Любина ; пер.с англ. А. Б. Геллера. – М. : Машиностроение, 1988. – 447 c. –14 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

620.22(031)

С74


Справочник по композиционным материалам : в 2-х кн. Кн. 2 / под ред. Дж. Любина ; пер.с англ. А. Б. Геллера. – М. : Машиностроение, 1988. – 580 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.396

С74


Спутниковая связь и вещание : справочник / под ред. Л. Я. Кантора. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1988. – 342 c. : ил. –

1 грн. 90 к.Кільк. прим.: 2

621.317(075.8)

Т19


Тарасенко, Василь Григорович

Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Тарасенко, О. Ю. Долга ; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 214 c. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.1(082)

Т38


Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. Вип.2. / голов. ред. О. Г. Величко; Нац. металургійна академія України. – Д. : Нова ідеологія, 2010. – 268 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621(075.8)

Т38


Технологія машинобудування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.:

Є. О. Горбатюк, М. П. Мазур, А. С. Зєнкін та ін. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 358 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621-752

Т41


Тимошенко, Степан Прокофьевич

Колебания в инженерном деле / С. П. Тимошенко, Д. Х. Янг, У. Уивер ; пер.с англ. Л. Г. Корнейчука. – М. : Машиностроение, 1985. – 472 c. : ил. – 2 грн. 90 к.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Б3. – 2)

621.7

У81


Устойчивость фаз в металлах и сплавах. / под ред. Д. С. Каменецкой ; пер.с англ. А. М. Захарова, Г. Л. Краско. – М. : Мир, 1970. – 407 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.892

Ф33


Федорченко, Иван Михайлович

Современные фрикционные материалы / И. М. Федорченко,

В. М. Крячек, И. И. Панаиоти. – К. : Наук. думка, 1975. – 334 c. : ил. –

6 грн.


Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.38(082)

Ф81


Фотоэлектроника = Photoelectronics : межвед. науч. сб. № 20 / гл. ред. В. А. Смынтына; Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – О. : Astroprint, 2011. – 136 c. – англ. мовою. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

630

Б90


Букштынов, Алексей Данилович

Леса / А. Д. Букштынов, Б. И. Грошев, Г. В. Крылов. – М. : Мысль, 1981. – 315 c. – 3 грн. 50 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

634.94

Б55


Бех, Иосиф Афанасьевич

Сибирское чудо-дерево / И. А. Бех, И. В. Таран. – Новосибирск : Наука, 1979. – 126 c. –2 грн. 60 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

639.3

Л84


Лукьяненко, В. И.

Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб. / В. И. Лукьяненко, В. И. Дубинин, А. Д. Сухопарова ; Ин-т биологии внутренних вод им. И. Папанина. – Рыбинск : Госкомиздат РСФСР, 1990. – 272 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

634.956

М22


Мамонов, Николай Илларионович

Хранение семян лесообразующих пород / Н. И. Мамонов,

Р. Ф. Погорелова, А. С. Спахова. – М. : Агропромиздат, 1986. – 74 c. : ил. –2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


632.7

М34


Материалы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана / под ред. Е. Н. Павловского. – М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1937. – 348 c. – Труды Казахстанского филиала Академии Наук СССР, Вып.2. – 12 р.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
65 - Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

655(01)

В19


Василишин Дарія Василівна : біобібліогр. покажч. / уклад.:

О. М. Василишин, Т. М. Василишин. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2008. – 68 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

651.4/.8

(075.8)


К43

Кирсанова, Мария Владимировна

Современное делопроизводство : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / М. В. Кирсанова. – 4-е изд. – М.; Новосибирск :

Инфра-М- Сибир. отд., 2008. – 312 c. – (Высшее образование). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


655.41(01)

У45


Українська академія друкарства. Наукові записки : наук. техн. зб.

Вип. 3 (36). – Л. : Укр. акад. друкарства, 2011. – 315 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

66(075.8)

Г12


Гавриленко, Михайло Іванович

Хімічна технологія : учеб. посіб. до практикуму "Хімічна технологія" для студ. 4 курсу. / М. І. Гавриленко ; Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2008. – 228 c. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


669.018(075.8)

П44


Подвійні діаграми стану металевих сплавів : навч. посіб. для студ. фіз.-техн. фак-ту ДНУ / авт.: Н. Є. Калініна, С. І. Мамчур, В. Т. Калінін та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2007. – 60 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

669.018

С91


Сучасні методи контролю якості металів і сплавів : навч.-метод. посіб. для студ. фіз.-техн. фак-ту ДНУ / авт.: Н. Є. Калініна, С. І. Мамчур,

Т. В. Носова та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2008. – 54 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 11 (КСХ. – 1, ФТФ. – 10)
681.3 - Обладнання для обробки даних

681.3

Б44


Беляков, Михаил Иосифович

Мобильная операционная система : справочник / М. И. Беляков ;

Ю. И. Рабовер, А. Л. Фридман. – М. : Радио и связь, 1991. – 206 c. –

5 грн.


Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

681.325

К74


Коффрон, Джеймс

Расширение микропроцессорных систем / Д. Коффрон, В. Лонг ;

пер.с англ. В. П. Нестерова. – М. : Машиностроение, 1987. – 319 c. : ил. – 2 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Б3. – 2)


681.32

М21


Мальцева, Любовь Алексеевна

Основы цифровой техники / Л. А. Мальцева, Э. М. Фромберг,

В. С. Ямпольский. – М. : Радио и связь, 1986. – 125 c. – (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1097). –5 грн.

Кільк. прим.: 6


681.3

О-66


Орлик, С. В.

Секреты Delphi на примерах : версии 1.0 и 2.0 / С. В. Орлик. – М. : БИНОМ, 1996. – 316 c. : ил. –10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

681.322

Я65


Янсен, Й.

Курс цифровой электроники в 4-х т. Т. 4. Микрокомпьютеры /

Й. Янсен ; пер.с голланд. – М. : Мир, 1987. – 406 c. –35 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

681.7 - Оптична апаратура та прилади


681.7(031)

В94


Вычислительная оптика : справочник. – Л. : Машиностроение, 1984. – 424 c. : ил. – 2 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

688.72

И20


Иванов, Б. С.

Электронные игрушки / Б. С. Иванов. – М. : Радио и связь, 1988. –

77 c. : ил. – (Массовая радиобиблиотека. Вип. 1115). – 4 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7(52)

Ф33


Федоренко, Николай Трофимович

Краски времени. Черты японского искусства / Н. Т. Федоренко. – М. : Искусство, 1972. – 144 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 3
71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

712.42

Л65


Лихолат, Юрій Васильович

Опорний конспект лекцій із курсу "Квітникарство відкритого грунту" / Ю. В. Лихолат, Н. В. Мартинова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – Для студ. ІІІ к. ДНУ, які навч. за спец. "Ландшафтний фітодизайн". – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)


711.424

Ш95


Шулькевич, Михаил Миронович

Киев : архит.-ист. очерк / М. М. Шулькевич, Т. Д. Дмитренко ;

5-е изд., доп. и испр. – К. : Будівельник, 1978. – 463 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

744(075.8)

Д60


Додатко, Олександр Іванович

Інженерна графіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Додатко. –

6-те вид., допов. та випр.; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2010. –

200 c. – Реком. МОНУ. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)75 - Живопис

75(43)(092)

Л89


Львов, Сергей Львович

Альбрехт Дюрер / С. Л. Львов. – М. : Искусство, 1985. – 319 c. : ил. – (Жизнь в искусстве). –6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75

Ч-98


Чюрлёните, Ядвига Константиновна

Воспоминание о М. К. Чюрлёнисе / Я. К. Чюрлёните ; пер.с литов.

А. Берман. – Вильнюс : Vaga, 1975. – 368 c. : ил. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

77 - Фотографія, кінематографія та подібні процеси

77(031)

Г95


Гурлев, Дмитрий Степанович

Справочник по фотографии : светотехника и материалы /

Д. С. Гурлев. – К. : Техніка, 1986. – 96 c. : ил. – 2 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБП. – 2)

78 - Музика

78.03(477)

Б90


Бугаєва, Олена Валентинівна

Архівна спадщина музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича : монографія / О. В. Бугаєва. – К. : НБУВ, 2011. – 388 c. : ілюстр. – 68 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

786

В92


Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве / под общ. ред. С. М. Хентовой. – М.-Л. : Музыка, 1966. – 315 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

78.071

К25


Карохин, Лев Фёдорович

Записки саксофаниста - любителя : воспоминания / Л. Ф. Карохин. – С.Пб. : Облик, 2002. – 112 c.-15 рн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071.2

(477.63)


М42

Медведникова, Татьяна

Мария Гейман (1892-1978) / Т. Медведникова. – Д. : Центр Ткума, 2011. – 180 c. : ил. – (Выдающиеся музыканты Днепропетровщины). – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

П75


Прижизненные издания сочинений Д. С. Бортнянского : сводный каталог. – С.Пб. : Изд-во РНБ, 2001. – 170 c. : ил. – К 250-летию со дня рождения Д. С. Бортнянского. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

Ч-54


Четыре слова про Андрея Петрова / Л. Гаккель, Б. Кац., Л. Мархасев, Н. Петрова. – СПб. : КультИформПресс, 2000. – 293 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

792

Б41


Бейлин, Адольф Моисеевич

Аркадий Райкин / А. М. Бейлин. – 2-е изд.. доп. – Л. : Искусство, 1969. – 166 c. –20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

794.1

К26


Карпов, Анатолий Евгеньевич

Сто победных партий / А. Е. Карпов. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 320 c. –6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.071

С77


М. П. Старицький в Одесі : бібліорг. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – О. : ОННБ, 2010. – 125 c. – (Літературна Одеса). – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8 – Літературознавство

8

А37


Айзенберг, Михаил

Оправданное присутствие : сб. ст. / М. Айзенберг. – М. : Baltrus: Новое изд-во, 2004. – 212 c. – 13 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б83


Боронина, Ирина Александровна

Классический японский роман / И. А. Боронина. – М. : Наука, 1981. – 224 c. – 2 грн. 10 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

В52


Вірченко, Тетяна Ігорівна

Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010 років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Т. І. Вірченко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

В78


Востоков, Александр

Сокращенная русская грамматика / А. Востоков. – 13-е изд. – М. : Типогр. С. Орлова, 1864. – 105 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

8

Г49


Гінріхс, Ян Пауль

Міф Одеси / Я. П. Гінріхс ; Пер.з нідерланд. Я. Довгополий. – К. :

Дух і Літера, 2011. – 182 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Д79


Дубініна, Олена Володимирівна

У межах чи поза межами? Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби / О. В. Дубініна ; Ін-т л-ри

ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 360 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 240 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

З-35


Зарубежная литература ХХ века. 1917 - 1945 : хрестом. для студ. пед. ин-тов / под ред. Б. И. Пуришева, Н. П. Михальской. – М. : Просвещение, 1986. – 400 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 63 (КСХ. – 3, УБГ. – 59, Чз3. – 1)

8

З-35


Зарубежная литература ХХ века. 1945 - 1980 : хрестом. для студ. пед. ин-тов / под ред. Б. И. Пуришева, Н. П. Михальской. – М. : Просвещение, 1986. – 368 c. –18 грн.

Кільк. прим.: 39 (КСХ. – 4, УБГ. – 32, ЛК. – 3)

8

З-64


Зіткана з любові : зб. пр. [про Валентину Данилівну Гончар - берегиню спадщини класика укр. л-ри Олеся Гончара]. – Д. : НГУ, 2011. – 82 c. : портр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К52


Ключевский, Василий Осипович

Литературные портреты / В. О. Ключевский. – М. : Современник, 1991. – 461 c. : ил. – (Б-ка "Любителям рос. словесности". Из лит. наследия). –10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

К59


Козлов, Роман Анатолійович

Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Р. А. Козлов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. –

352 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

К94


Кусков, Владимир Владимирович

История древнерусской литературы : учеб. для студ. филол. спец.

ун-тов / В. В. Кусков. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1982. – 296 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 50 (КСХ. – 6, УБГ. – 38, Чз3. – 3, ЛК. – 3)


8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія філологічна : зб. наук. пр. Вип. 53 / голов. ред. Т. Ю. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 248 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія філологічна. = Visnyk of the Lviv university : зб. наук. пр. Вип. 55. Франкознавство / голов. ред. Т. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 341 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М17


Максютенко, Олена Валеріївна

Автор у творчості Лоренса Стерна: етапи, стадії, грані історико-літературного тлумачення : посіб. до вивч. курсу "Історія заруб. літ-ри XVII-XVIII ст." / О. В. Максютенко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Чз3. – 1, УБГ. – 6)


8

М48


Мельник, Оксана Олегівна

Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація /

О. О. Мельник ; Ін-т Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2011. – 295 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 220 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

Р69


Ромас, Людмила

Художнє осмислення національної самосвідомості в історичній прозі Юрія Мушкетика : монографія / Л. Ромас. – Кіровоград : ПП Поліум, 2010. – 178 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Р69


Ромас, Людмила Миколаївна

Посібник до вивчення курсу "Історія української літературної критики" / Л. М. Ромас ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2010. – 34 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Р89


Русское народное поэтическое творчество : хрестоматия для филол.фак-тов пед. ин-тов / под ред. Н. И. Кравцова. – М. : Просвещение, 1971. – 416 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 37 (УБГ. – 28, КСХ. – 9)

8

С48


Слово о полку Игореве / ред. К. Т. Богданова. – М. : Прогресс, 1981. – 123 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

У45


Українське літературознавство : зб. наук. пр. Вип. 73 / голов. ред.

Т. Салига; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім . І. Франка, 2011. – 288 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф79


Формозов, Александр Александрович

Пушкин и древности : наблюдения археолога / А. А. Формозов. – М. : Наука, 1979. – 119 c. : ил. –4 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8

Ш30


Шаф, Ольга Вольтівна

Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ - ХХ1 століть : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Шаф ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – К. : Просвіта, 2012. – 272 c. – Реком. МОНУ. – 23 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, УБГ. – 5, ЧзГ. – 1)

84 — Художня література

84(5Ізр)

А76


Аппельфельд, Агарон

Сторінки мого життя / А. Аппельфельд ; пер.з івриту В. Радуцький,

П. Рихло. – К. : Самміт-Книга, 2011. – 220 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

А91


Астафьев, Виктор Петрович

Падение листа : роман, рассказы, очерки / В. П. Астафьев. – М. : Сов. писатель, 1988. – 511 c. –5 грн. 50 к.Кільк. прим.: 7 (АХЛ. – 7)

84(4Рос)6

Б30


Бахтин, Владимир Соломонович

Рассказы Краснобая / В. С. Бахтин. – СПб. : Чарт Пилот, 2002. –

320 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Б76


Божок, Григорій

Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Г. Божок. – Х. : Вид-во Лідер, 2010. – 280 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр-4Дні)6

В67


Волкова, Людмила Евсеевна

Рондо для двоих : роман, повесть, рассказы / Л. Е. Волкова. – Д. : ИМА-пресс, 2011. – 456 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)5

Г75


Грабовський, Павло

Вибрані твори. Поезії / П. Грабовський. – К. : Дніпро, 1974. – 352 c. : ілюстр. –8 грн.Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 4, Чз2. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

З-13


Завгородній, Олександр Сергійович

Лет. Поезії, переклади, вибране з української синоніміки /

О. С. Завгородній. – Д. : Ліра, 2011. – 364 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)5

К32


Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.

Повісті та оповідання. Драматичні твори / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; упорядкуван. і приміт. Н. О. Ішиної; вступ. стаття О. І. Гончара. Ред. тому О. І. Гончар. – Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ. – К. : Наук. думка, 1982. – 85 c. –5 грн.Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 4, ЛК. – 1, Чз3. – 1)

84(4Ест)

Л55


Лійв, Юхан

Поетова зимова самота : поезії / Ю. Лійв ; пер. з ест.. О. Завгородній. – Д. : Лира, 2005. – 36 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

М22


Маменко, Ростислав Петрович

Я чую ваші голоси : поеми, поезії / Р. П. Маменко. – Д. : Дніпрокнига, 2011. – 192 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Н50


Нема без імення добра : зб. афоризмів, сентенцій, висловів та поетичних роздумів Бориса Олійника. – Д. : НГУ, 2011. – 90 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Р25


Ратнер, Александр Григорьевич

Так дышит вечность : стихотворения / А. Г. Ратнер. – Д. : Монолит, 2004. – 184 c. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Р25


Ратнер, Александр Григорьевич

Игра в "ура" : проза / А. Г. Ратнер. – Д. : Лира, 2010. – 420 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Т41


Тимофеевский, Александр

Кулинария эпохи застолья / А. Тимофеевский. – М. : Новое лит. обозрение, 2012. – 120 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Ю15


Юганов, Игорь Флагьевич

Бога почти нет / И. Ф. Юганов ; сост. Л. Раскин. – М.; СПб. : ЗАО ИТД "Летний сад", 2003. – 759 c. : ил. – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Я96


Яшина, Инэль

Над полем гуси прокричали. Избранное : стихи и поэмы / И. Яшина. – М. : Голос-пресс, 2007. – 320 c. – (Современная русская поэзия). –

13 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9- Географія. Біографії. Історія


9(=11)

В78


Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. / ред. кол.

Л. Б. Алаев, М. Л. Гаспаров, А. В. Куделин. – М. : Наука, 1988. – 291 c. –5 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

9(=917)

І-90


Історія західних і південних слов'ян з давніх часів до ХХ ст. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. В. І. Ярового. – 3-тє вид., стер. – К. : Либідь, 2009. – 632 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

9

Р45


Рецепція України в контексті сучасной мови та літератури : зб. наук. пр.: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 31 бер.- 1 квіт. 2011 р.,

м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В. Ю. Пушкін, С. Є. Ігнатьєва,

І. К. Цюп'як та ін.; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 252 c. –

12 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(4/6)(075)

Р82


Рубель, Вадим Анатолійович

Історія Середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Рубель. – 3-тє вид., допов, і переробл. – К. : Либідь, 2011. – 792 c. – 95 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

9

Т50


Тойнби, Арнольд Дж.

Постижение истории : сборник / А. Д. Тойнби. – М. : Прогресс, 1991. – 736 c. –55 к.Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 5)
902 - Археологія


902

А87


Археологічні дослідження Львівського університету : зб. наук. пр. Вип. 13 / голов. ред. Л. Войтович. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 360 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.7

Б87


Брак у народов Западной и Южной Европы / отв. ред.

Ю. В. Иванова. – М. : Наука, 1989. – 242 c. : ил. –2 грн. 60 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902.7

К85


Крымские татары : хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / авт.-сост.: М. А. Араджиони, А. Г. Герцен; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского и др. – Симф. : Доля, 2005. – 576 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.6(567)

М90


Мунчаев, Рауф Магомедович

Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии : исслед. сов. экспедиции в Ираке / Р. М. Мунчаев, Н. Я. Мерперт. – М. : Наука, 1981. – 320 c. –12 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

С68


Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. ст. на пошану д-ра іст. наук. проф. Надії Миколаївни Нікітенко / упоряд.: Д. С. Гордієнко,

В. Корнієнко. – К., 2011. – 352 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.7

Э91


Этнография, антропология и смежные дисциплины: соотношения предмета и методов : сб. ст. / отв. ред. В. В. Коротеева; Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М. : ИЭ, 1989. – 201 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
908 – Краєзнавство

908(477.51)

Д66


Домоцький, Борис Степанович

Новгород-Сіверський - європейське місто / Б. С. Домоцький. – Чернігів : Видавець В. М. Лозовий, 2011. – 72 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477.75)

К85


Крым. Дворцы-музеи : фотоальбом. – Д. : UBEP, 2003. – 96 c. : цв. ил. – На рус., укр., англ. и нем. языках. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
91- Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


91(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 8. Географічні та геологічні науки. – О., 2007. – 272 c. –

75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94 - Історія


94(47+57)

А64


Ананьич, Б. В.

С. Ю. Витте - мемуарист / Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин. – С.Пб. :

РТ и Фор, 1994. – 95 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

А79


Ардан, Володимир Миколайович

Мої рідні Поляни. Штрихи до історії села / В. М. Ардан. – Л., 2011. – 140 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

А95


Ахмеджанов, Гулям Ахмеджанович

Советская историография присоединения Средней Азии к России /

Г. А. Ахмеджанов. – Ташкент : Фан, 1989. –6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)


94(477)

Б48


Беркгоф, Карел

Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою : монографія: авториз. пер. з англ. / К. Беркгоф. – К. : Критика, 2011. – 455 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

В87


Вторая мировая война в воспоминаниях : Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзенхауэра / сост.

Е. Я. Трояновская. – М. : Политиздат, 1990. – 557 c. : ил. –6 грн.Кільк. прим.: 5

94(477)

Г49


Гінріхс, Ян. Пауль

Lemberg - Lwow - Львів. Фатальне місто / Я. П. Гінріхс ; пер.з нідерланд. Я. Довгополий. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 c. : ілюстр. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д21


Даценко, Василь Всеволодович

Щоб пам'ятали. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1945-1945 : іст.-публ.. нарис / В. В. Даценко. – Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2009. – 304 c. : ілюстр. – 29 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)

Д40


Джандосова, Заринэ Алиевна

Афганистан и Средняя Азия в системе международных отношений в XVIII-XXI вв. : учеб. пособ. / З. А. Джандосова. – С.Пб. : Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 2007. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94

Д93


Дьяков, Владимир Анатольевич

Методология истории в прошлом и настоящем / В. А. Дьяков. – М. : Мысль, 1974. – 190 c. –4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

З-62


Зимин, Александр Александрович

Россия времени Ивана Грозного / А. А. Зимин, А. Л. Хорошкевич. – М. : Наука, 1982. – 184 c. : ил. – (Из истории нашей Родины). –2 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47)

И32


Изборник Великого князя Святослава Ярославича 1073 года / иждивением Т. С. Морозова; Общество любителей древней письменности. – Петербург : Картогр. заведение Ильина А. А., 1880. – 256 c. – Текст древнерус. – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

94

И90


Историография истории нового времени стран Европы и Америки : учеб. пособ. для вузов по спец. "История" / под ред. И. П. Дементьева. – М. : Высш. шк., 1990. – 510 c. –3 грн.

Кільк. прим.: 18 (КСХ. – 7, Чз3. – 2, УБГ. – 9)

94(477)

І-18


Іваненко, Валентин Васильович

Історія України : навч. посіб. для студ. природ. і техн. спец. ВНЗ /

В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик ; Дніпропетровський нац. ун-т ім.

О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 184 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 95 (КСХ. – 5, УБП. – 50, Б3. – 14, Б4. – 14, Б5. – 10, Чз2. – 2)

94(477)

І-90


Історична пам'ять : наук. зб. № 2 (26) / 2011 / голов. ред.

М. І. Степаненко; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 186 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К31


Каюк, Світлана Миколаївна

Посібник до вивчення курсу "Давня і нова історія України (середина ХІV - середина ХVII ст.)" : навч. вид. для студ. І курсу іст. фак-ту ДНУ / С. М. Каюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 48 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

94

К56


Ковальченко, Иван Дмитриевич

Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М. : Наука, 1987. – 438 c. –1 грн. 55 к.Кільк. прим.: 2 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 1)

94

К64


Кон, . Норман

Привід для геноциду. Міф про всесвітню єврейську змову і "Протоколи сіонських мудреців" / Н. Кон ; пер.з англ. Т. Цимбала. – К. : Самміт-Книга, 2011. – 349 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)

К64


Конрад, Николай Иосифович

Избранные труды. История. Дальний Восток / Н. И. Конрад. – М. : Наука, 1974. – 471 c. –15 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(4/6)(075.8)

К82


Крижановська, Оксана Олегівна

Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Крижановська,

О. П. Крижановський. – 2-ге вид., стер.. – К. : Либідь, 2006. – 368 c. – Реком. МОНУ. – 28 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)


94(477)

Л17


Лазарович, Микола Васильович

Історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Лазарович. –

2-ге вид., випр . і допов. – К. : Знання, 2011. – 685 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Л36


Левин, Леонид Иосифович

Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (История "Брауншвейгского семейства " в России) : пер. с нем. / Л. И. Левин ;

авт. ред. – СПб. : Петербургский писатель: Российско-Балтийский информ. центр БЛИЦ, 2000. – 352 c. : ил. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КПМ. – 1)


94(4/6)

Л64


Литаврин, Геннадий Григорьевич

Как жили византийцы / Г. Г. Литаврин. – СПб. : Алетейя, 1997. –

256 c. – (Византийская библиотека. Исследования). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(4/9)

М48


Мельников, Даниил Ефимович

Преступник номер 1 : нацист. режим и его фюрер / Д. Е. Мельников, Л. Б. Черная. – М. : Изд-во агенства печати Новости, 1982. – 432 c. : ил. –8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

М49


Мемуары декабристов / сост. общ. ред. В. А. Федорова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 400 c. – (Унив. б-ка). –10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

М64


Миронець Надія Іванівна. : бібліогр. покажч./ упоряд. Ю. Середенко; Ін-т української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського. – 2-ге вид., допов. – К., 2008. – 68 c. – (Бібліографія вчених України). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

М64


Миронов, Борис Николаевич

Русский город в 1740-1860-е годы : демографическое, социальное и экономическое развитие / Б. Н. Миронов. – Л. : Наука, 1990. – 272 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


94

М74


Могильницкий, Борис Георгиевич

Введение в методологию истории / Б. Г. Могильницкий. – М. : Высш. шк., 1989. – 174 c. – (Б-ка историка). –4 грн.Кільк. прим.: 17 (УБГ. – 10, Чз3. – 2)

94(477)(075.8)

П19


Пасічник, М. С.

Історія України та її державності : конспект лекцій / М. С. Пасічник, С. М. Пасічник, О. М. Василишин. – 2-ге вид., допов. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2011. – 760 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П52


Полтава. 1709-2009. Полтавська битва - осмислення в часовій перспективі : матер. шведсько-фін. семінарів, Київ, Полтава /

авт. Е. Лефстранд, Л. Дюрович, П. Еріксон та ін.; Шведський ін-т ; пер.з англ.О. Буценка. – К., 2009. – 60 c. – Книга-переверт укр. та англ. мовами. (Назва англ. мовою "POLTAVA.1709-2009/ The Poltava Battle - Perceptions Over Time"). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(=917)

П78


Проблеми слов'янознавства = Problems of slavonic studies : зб. наук. пр. Вип. 60 / голов. ред. М. Кріль. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 347 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

П94


Пыляев, Михаил Иванович

Старый Петербург / М. И. Пыляев. – М. : СП ИКПА, 1990. – 496 c. – Репринт. воспроизв. с изд. А. С. Суворина. – 25 грн.Кільк. прим.: 3 (ВРК. – 3)

94(477)

Р15


Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни

1919-1920 рр. / відп. ред. М. А. Рубач. – К. : АН УРСР, 1957. – 1082 c.-

27 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94

Р27


Рахшмир, Павел Юхимович

Происхождение фашизма / П. Ю. Рахшмир. – М. : Наука, 1981. –

180 c. – (История и современность). –3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


94(477)

С13


Савчук, Юрій Костянтинович

Клейноди Славного Війська Запорозького Низового = Zaporozian Coossak Host of the lover Dnipro's Symbols of Authority : музейні студії. Вип. II / Ю. К. Савчук. – К. : ДП Такі справи, 2007. – 96 c. : ілюстр. –

59 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

С20


Саркисьян, Константин Саркисович

Улицы рассказывают / К. С. Саркисьян, М. Ф. Ставницер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Маяк, 1972. – 247 c. : ил. –10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(7)

С34


Сивачев, Николай Васильевич

Новейшая история США : учеб. пособ. для вузов по спец. "История" / Н. В. Сивачев, Е. Ф. Языков. – М. : Высш. школа, 1980. – 383 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 6, УБГ. – 1)

94(470)

С45


Скрынников, Руслан Григорьевич

Борис Годунов / Р. Г. Скрынников. – М. : Наука, 1978. – 192 c. : ил. – (Страницы истории нашей Родины). – 2 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 8)

94

С51


Смольянинов, Михаил Митрофанович

Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г. /

М. М. Смольянинов ; под ред. И. М. Игнатенко. – Минск : Наука и техника, 1991. – 264 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(44)

Т16


Талейран

Мемуары. Старый режим. Великая революция. Империя. Реставрация. / Талейран. – М. : Ин-т междунар. отношений, 1959. – 440 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(470)

Т46


Тихомиров, Михаил Николаевич

Российское государство XV-XVII веков / М. Н. Тихомиров. – М. : Наука, 1973. – 421 c. –6 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

94(477)

У45


Україна - Білорусь : укр. культурологічн. альманах, Вип. 4(90). Кн.1. / голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2012. – 604 c. – (Хроніка - 2000). – 47 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45


Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр.

Вип. 8 / голов. ред. Т. І. Ківшар; Ін-т біографічних досліджень. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 340 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

У45


Українсько-македонський науковий збірник = Украинско-македонски научен зборник. Вип. 5 / голов. ред. В. Литвин; НАН Украини; МАНМ. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 433 c. : ілюстр. – 94 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(7)

У84


Уткин, Анатолий Иванович

Теодор Рузвельт / А. И. Уткин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 192 c. –5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

Ф33


Федоров, Владимир Александрович

История России с древнейших времен до наших дней : учеб. для вузов / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : КНОРУС, 2010. – 536 c. – 53 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(477)

Ч-49


Черненко, Виктор Иванович

Украина - выход из лабиринта : очерки об украинском самосознании и путях преодоления распада общества и государства / В. И. Черненко. – К. : Саммит - книга, 2010. – 360 c. – Электр. вариант на сайте "12 уроков Православ'я". – 17 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Ч-68


Чистякова, Елена Викторовна

Контакты и связи России с народами Латинской Америки ( до Х1Х в.) : учеб. пособ. / Е. В. Чистякова. – М. : Изд. Ун-та дружбы народов, 1980. – 73 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за червень, липень, серпень

2012 р. 525 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка