Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка4/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т35


Терентьєв, Микола Васильович

Формування навчальних умінь у слухачів магістратури за спеціальністю "Державне управління" : практ. посіб. / М. В. Терентьєв, І. В. Шпекторенко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 56 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т48


Ткачук, Анатолій

З історії реформ адміністративно-територіального устрою України 1907-2009 роки / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак. – К. : Леста, 2009. – 127 c. : ілюстр. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т78


Трудове право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред.

П. Д. Пилипенка; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Істина, 2010. – 208 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Х20


Харитонов, Є. О.

Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов,

О. І. Харитонова, О. В. Старцев. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Істина, 2009. – 816 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34(075.8)

Ю20


Юзікова, Н. С.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. С. Юзікова ; Дніпропетровський нац. ун-т. – 4-те вид, перероб. і допов. – К. : Істина, 2007. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)
35 – Державне адміністративне управління. Військова справаn

355(075.8)

Ж24


Жалібо, Євген Петрович

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. П. Жалібо,

Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – 6-те вид. – К. : Каравела, 2008. –

344 c. – Реком. МОНУ. – 33 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)
36 -Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

В19


Васильєв, Володимир Васильович

Навчальний посібник до самостійної роботи з курсу "Соціальна робота на підприємстві" / В. В. Васильєв, О. Л. Тупиця. – Д. : Літограф, 2010. – 125 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378(075.8)

А68


Аннєнкова, Ірина Петрівна

Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч. посіб. / І. П. Аннєнкова,

Є. Л. Стрельцов, М. В. Ткаченко ; Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова. – О. : Фенікс, 2011. – 182 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

А89


Арьергард : альманах искусств, науки и литературы. № 1 /2010 /

гл. ред. С. Ищенко. – К. : ООО "Антикварна сучасність", 2010. – 354 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

378(477)

В55


Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / за заг. ред.

Я. В. Шрамка; НАН України; Ін-т вищої освіти; МГО Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи. – К. : Знання України, 2011. – 295 c. – 86 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 4, ЧзП. – 1, ЧзГ. – 1, ВЧЗ. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, Чз8. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, ФТФ. – 1, КПМ. – 1)

37(075.8)

Г52


Гладуш, Віктор Антонович

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей до спеціальних закладів : навч. посіб. для студ. ДНУ, які навч. за напрям. "Корекційна освіта" / В. А. Гладуш, В. В. Купрас ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 56 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)


37

І-21


Іванова, Олена Андріївна

Сад літератури в журнальній оптиці сучасності. Медіакомунікації з, для і про літературу : монографія / О. А. Іванова. – О. : Астропринт, 2009. – 368 c. – 138 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 1 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 144 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 2 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 192 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 3 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 63 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 4 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 112 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37(075.8)

К82


Кримчак, Людмила Юріївна

Посібник до вивчення дисципліни "Основи корекційної педагогіки" : навч. посіб. для студ. ІІІ-ІV курсів фак-ту психології та фак-ту суспіл. наук і міжнар. відносин ДНУ / Л. Ю. Кримчак. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

378

К90


Куліш, Артем Іванович

Легенди ДІІТу (Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ) / А. І. Куліш. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Д. : Вид-во ДІІЕу, 2010. – 659 c. : ілюстр. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

371.4

Л65


Лиханов, Альберт Анатольевич

Драматическая педагогика : очерки конфликт. ситуаций /

А. А. Лиханов. – 3-е изд., доп. – М. : Педагогика, 1990. – 477 c. – 1 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б5. – 1)


378

О-26


Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации : стат. сб. Вып.8. / авт.-сост.: А. Л. Арефьев,

А. Ф. Шереги; Центр соц. прогнозирования и маркетинга. – М. : ЦСПиМ, 2011. – 176 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(076)

П24


Педагогічний практикум для викладача вищого технічного навч. закладу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / уклад. О. Г. Величко,

В. П. Іващенко, О. Г. Ясев та ін. – Д. : РВА Дніпро-VAL, 2009. – 160 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 1(7) / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 142 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 8 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 130 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 9 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 137 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П76


Пріма, Раїса Миколаївна

Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : монографія / Р. М. Пріма. – Д. : ІМА-прес, 2009. – 367 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4 — Мова. Мовознавство

42(075.8)

А64


Английский для юристов. Базовый курс = Just English : учеб. пособ. для юрид. вузов / Ю. Л, Гуманова, В. А. Королёва-МакАри,

М. Л. Свешникова, Е. В. Тихомирова; под ред. Т. Н. Шишкиной. –

6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2009. – 256 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

А64


Англо-русский русско-английский словарь : 40 000 слов и выражений / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : АСТ - ПРЕСС, 2009. – 544 c. – (Карманные словари). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б3. – 1)

42(075.8)

А79


Арбекова, Татьяна Ивановна

Английский без ошибок : учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз. /

Т. И. Арбекова. – М. : Высш. шк., 1985. – 207 c. –1 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 4, УБГ. – 8)


4У(075.8)

Б75


Бодик, Остап Петрович

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Бодик,

Т. М. Рудакова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 416 c. – Реком. МОНУ. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Б81


Бонк, Наталья Александровна

Учебник английского языка в 2-х частях : учеб. для впервые приступ. к изуч. англ. яз. с препод. Ч. 1. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий,

Н. А. Лукьянова. – М. : Деконт, 2008. – 640 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

Г60


Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. –

5-те вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2006. – 544 c. – (Англійська мова для школярів). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

Г60


Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. –

5-те вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2010. – 544 c. – (Англійська мова для школярів). – Схв. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


4

Г67


Горбаневский, Михаил Викторович

В мире имен и названий / М. В. Горбаневский. – М. : Знание, 1983. – 192 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4

Д27


Дейк, Т. А.

Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Дейк ; пер.с англ.

В. И. Герасимова. – М. : Пргресс, 1989. – 310 c. : ил. –8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


4(075.8)

Д69


Дорошенко, Сергій Іванович

Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища школа, 1974. – 296 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 41 (УБГ. – 40, КСХ. – 1)

43

З-13


Завьялова, Валентина Мартовна

Практический курс немецкого языка. Для начинающих /

В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Лист Нью, 2005. – 880 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


4(075.8)

З-48


Зеленько, Анатолій Степанович

Загальне мовознавство : навч. посіб. / А. С. Зеленько. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 380 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

47

З-62


Зиман, Світлана Миколаївна

Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин / С. М. Зиман, Д. М. Гродзинський,

О. В. Булах ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 284 c. – 179 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


З-91


Зубков, Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : підруч. для ВНЗ / М. Г. Зубков. –

9-те вид. – Х. : ФОП Співак Т. К., 2011. – 400 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


407

І-67


Іноземна філологія = Inozemna philologia : укр. наук. зб. Вип. 123 / голов. ред. І. І. Бабінчук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 300 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К18


Камянова, Татьяна

Практический курс немецкого языка : грамматика, 1000 упр., литературные тексты, новые правила правописания / Т. Камянова. –

8-е изд., испр. и доп. – М. : ООО Дом славянской книги, 2012. – 384 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)


44

К43


Кірковська, Інга Станіславівна

Категорія рестрикції в сучасній французькій мові: семантико-структурний і комунікативно-прагматичний аспекти : монографія /

І. С. Кірковська ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 156 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


42(075.8)

К84


Крупнов, Виктор Николаевич

Лексикографические аспекты перевода : учеб. пособ. для ин-тов и

фак. иностр. яз. / В. Н. Крупнов. – М. : Высш. шк., 1987. – 186 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 4, УБГ. – 10)


407

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія іноземні мови : зб. наук. пр. Вип. 19 / голов. ред. Р. С. Помірко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 368 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

М28


Марр, М. Я.

Вибрані твори : в 4-х томах. Т. 1. Мова і мислення / М. Я. Марр ;

Ін-т мовознавства АН УРСР. – К. : Вид-во Академії Наук УРСР, 1937. – 272 c. – 12 крб.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

М28


Марр, М. Я.

Вибрані твори : в 4-х томах. Т. 2. Проблеми граматики / М. Я. Марр ; Ін-т мовознавства АН УРСР. – К. : Вид-во Академії Наук УРСР, 1938. – 314 c. – 13 крб.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4Р(076)

М51


Меньшиков, Игорь Иванович

Учебное пособие к изучению курса "Современный русский язык". Сверхфазовое единство и текст в системе основных синтаксических единиц / И. И. Меньшиков. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

49

М56


Мештан, Антонин

Чеська література 1785-1985 / А. Мештан. – К. : Київ. Славістичний

ун-т, 2002. – 200 c. – чеськой мовою. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

М69


Міхальков, Яків Васильович

Конференція німецькою мовою? Жодних проблем! = Konferenz auf Deutsch? - Kein Problem! : навч. посіб. з ділової нім. мови /

Я. В. Міхальков, Г. Д. Радаєва, П. С. Тригубко. – Д. : Вид. ДУЕП, 2010. – 136 c. – Нім. та укр. мовами. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42(076)

М87


Моем, Сомерсет

Вибрані оповідання = Selected Stories : навч. посіб. / С. Моем. – Вінниця : ПП Вид-во Тезис, 2004. – 192 c. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

М87


Моэм, У. С.

Театр : кн. для чтения на англ. яз. / У. С. Моэм. – С.Пб. : КАРО, 2010. – 384 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

43:4У

Н67


Німецько-український, українсько-німецький словник : 40 000 слів та словосполучень / уклад.: З. О. Басанець, В. Н. Бублик, О. В. Двухжилов та ін.; за ред. Е. І. Лисенко. – К. : Академія, 1997. – 736 c. –17 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, УБП. – 5, УБГ. – 1)

42

Н73


Новітній англо-український, українсько-англійський словник : 100 000 слів / уклад.: С. М. Крисенко. – Х. : Промінь, 2010. – 960 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 3. Філологія: мовознавство. – О., 2007. – 182 c. – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П22


Пашковская, Наталья Арсентьевна

Русский язык : учеб. для 10-11 кл. сред. общеобр. шк. с рус. яз . обучения / Н. А. Пашковская, В. А. Корсаков. – К. : Освіта, 1998. –

207 c. – Допущ. МОНУ. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

П62


Пособие по домашнему чтению на английском языке : учеб. пособ. для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / под общ. ред. Т. Е. Лизгаро. – М. : Высш. школа, 1979. – 115 c. –2 грн.

Кільк. прим.: 118 (КСХ. – 3, УБГ. – 110, Чз3. – 5)

П69


Практикум з української мови за професійним спрямуванням : для студ. І к. екон. фак-ту ДНУ / уклад.: О. Г. Акастьолова, О. С. Тупиця; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

44 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б4. – 15, Чз2. – 2)

42(075.8)

П69


Практикум по грамматике английского языка для заочников : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. – М. : Высшая школа, 1992. – 159 c. –

12 грн.


Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 5, УБГ. – 16, Чз3. – 2, Б3. – 17)

44

П85


Пруст, Марсель

В поисках утраченного времени. В сторону Свана / М. Пруст. – М. : Прогресс, 1970. – 436 c. – На обл. Marcel Proust A la Recherche du Temps Perdu. – 17 грн.Кільк. прим.: 34 (УБГ. – 30, КСХ. – 4)

42(075.8)

Р17


Разинкина, Нина Марковна

Функциональная стилистика английского языка / Н. М. Разинкина. – М. : Высш. шк., 1989. – 180 c. –4 грн.Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 7, УБГ. – 7)

42(075.8)

Р60


Родионов, Анатолий Фёдорович

Грамматические варианты : учеб. пособ. по практ. грам. англ. яз./

А. Ф. Родионов. – М. : Высшая школа, 1981. – 216 c. –1 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)


4

Р62


Рождественский, Юрий Владимирович

Введение в общую филологию : учеб. пособ. для ун-тов /

Ю. В. Рождественский. – М. : Высш. школа, 1979. – 224 c. –3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 6, ЛК. – 1, УБГ. – 22, Чз3. – 1)


44

Р67


Роллан, Ромен

Жан - Кристофер : роман / Р. Роллан. – М. : Иноиздат, 1957. – 393 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

4Р(03)

Р89


Русско-английский словарь : около 50 000 слов / сост. О. С. Ахманова, З. С. Выгодская. – М. : Рус. яз., 1981. – 766 c. –24 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)

4

С16


Салмина, Нина Гавриловна

Знак и символ в обучении / Н. Г. Салмина. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 286 c. –5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

С20


Сароян, Уильям

Пьесы / У. Сароян. – М. : Высш. школа, 1983. – 136 c. – (Б-ка для чтения студ. язик. вузов). –1 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)

42

С33Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка