Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка3/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П50


Політична економія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Оганян,

В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін. – К. : МАУП, 2003. – 520 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


331

П78


Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2011. – 64 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Р32


Регіональна економіка : навч. посіб. / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак,

В. В. Джинджоян, О. О. Чубарь. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 596 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 5, Б4. – 3)

33(075.8)

С50


Смирнов, С. О.

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. О. Смирнов, О. К. Єлісєєва, С. Ю. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 174 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33(075.8)

С77


Стасишен, Микола Савович

Облік у банках : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Стасишен, В. Г. Жила. – К. : Каравела, 2009. – 228 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 46 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(076)

С77


Стасюк, Юлія Михайлівна

Посібник до вивчення дисципліни "Самоменеджмент" : для студ. ДНУ за напр. підгот. "Менеджмент і адміністрування", "Менеджмент" /

Ю. М. Стасюк. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б4. – 2)


33

Т42


Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання : аналіт. доп. / авт.: Т. А. Тимощук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; за заг. ред. Я. А. Жаліла; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. –

96 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У36


Уилсон, Обри

Аудит маркетинга. Практический инструментарий для контроля эффективности маркетинга : пер. с англ.. / О. Уилсон. – Д. : Баланс-Клуб, 2003. – 368 c. + CD. – (Менеджмент). – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф56


Філософія маркетингу: інтеграція теорії та практики : монографія / за заг. ред. С. Ю. Хамініч; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 272 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, Б4. – 2)

33

Ф79


Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 24 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 435 c. –

40 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79


Формування ринкової економіки в Україні. Серія економічна :

зб. наук. пр. Вип. 25 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 435 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Економічна культура в системі управління : монографія /

С. Ю. Хамініч. – Д. : Наука і освіта, 2005. – 140 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетингова цінова політика : навч. посіб. для ВНЗ / С. Ю. Хамініч, С. Я. Касян, М. М. Зайцева ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 264 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. Ю. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)


33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетинг бізнес-взаємодії : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. Ю. Хамініч, О. К. Єлісєєва ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 200 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Менеджмент персоналу : навч. посіб. для ВНЗ / С. Ю. Хамініч,

О. В. Андріяшина, О. В. Марковський ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 348 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

336(075.8)

Ч-15


Чайковська, Марина Петрівна

Інвестиційний менеджмент : в 2-х частинах: навч.-метод. посіб. для студ. фак-ту економіки. Ч. 2 - Модуль 2. / М. П. Чайковська ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2011. – 96 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ш37


Шевцова, Елена Иосифовна

Проблемы формирования механизма управления промышленной инфраструктурой : монография / Е. И. Шевцова ; Днепропетровский госуниверситет. – Д. : Наука и образование, 1998. – 120 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

Ш37


Шевцова, Елена Иосифовна

Процессы организации управления структурными формированиями банка : монография / Е. И. Шевцова, И. В. Ивашина. – Д. : Наука и образование, 2002. – 188 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33

Ш59


Шило, Л. А.Є Железняк В. В.

Венчурне фінансування як форма нагромадження капіталу в системі управління потенціалом підприємства : монографія / Л. А. Шило ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту

ім. акад. В. Лазаряна. – 2010 : ДПТ, 2010. – 184 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(076)

Щ84


Щипанова, Олена Валеріївна

Посібник до вивчення курсу "Стратегічне управління" /

О. В. Щипанова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 48 c. – Для студ. ДНУ, які навч. за напрям. підготовки "Менеджмент". – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)


336

Э45


Элдред, Гери У.

Недвижимость 101. Рецепты благосостояния через инвестиции в недвижимость / Г. У. Элдред ; предисл. Д. Трампа ; пер.с англ.

В. А. Сомило. – Д. : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33И

Я70


Япония / отв. ред. С. А. Дийков. – 2-е изд., перераб. и испр. – М. : Международные отношения, 1991. – 280 c. – (Наши деловые партнёры). – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А31


Адміністративне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 c. – Реком. МОНУ. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34

А38


Академія митної служби України. Вісник. № 3 (39) / голов. ред.

Ю. Є. Пертуня. – Д. : Академія митної служби України, 2008. – 122 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине. : аналит. обзор по матер. независимого расслед. / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2012. – 44 c. : ил. – (Охрана дикой природы. Вып. 65). – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

В36


Верхогляд-Герасименко, Олена Володимирівна

Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія / О. В. Верхогляд-Герасименко. – Х. : Юрайт, 2012. – 216 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В41


Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип. 5 / Генеральний директорат з прав людини та правових питань. Рада Європи та ін. – К. : Фенікс, 2007. – 656 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В43


Вікторов, Віктор Григорович

Системний підхід у державному управлінні : метод. реком. для слухачів Центрів підвищ. кваліфікації держ. служб. та посадових осіб місцевого самоврядування / В. Г. Вікторов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(076)

В43


Вікторов, Віктор Григорович

Самоосвіта державних службовців у навчанні за професійною програмою підвищення кваліфікації : навч.-метод. посіб. /

В. Г. Вікторов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 38 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В83


Врятовані. Збережені. Повернені. : публіч. звіт Державної служби контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України за 2010 р. / під ред. Ю. К. Савчука. – К. : Такі справи, 2010. –

64 c. : ілюстр. – 48 грн., 12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34(075.8)

Г54


Глиняный, В. П.

История государства и права зарубежных стран : учеб. пособ. для студ. юрид. вузов. Ч.1. / В. П. Глиняный. – 6-е изд., перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. – 872 c. – 56 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д30


Демиденко, Григорий Григорьевич

История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. юрид. академии Украины им. Я. Мудрого / Г. Г. Демиденко. – Х. : Факт, 2001. – 384 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-14


Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини = Закон Украины об уполномоченном Верховной Рады Украины по правым человека= Law of Ukraine on the Ukrainian Parlament commissioner for human rights: : із змін., внес. згідно із Законом №274-VI (274-17) від 15.04.08 / Омбудсман України. – К. : К. І. С., 20011. – 48 c. – Укр., рос. та англ. мовами. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

З-19


Законодавство України про землю / упорядкув. О. М. Роїна. –

7-ме вид., перероб. і допов. – К. : КНТ, 2008. – 552 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей (станом на 01 грудня 2006 року) : метод. посіб. / ред кол. С. М. Шкляр, П. М. Білаш. – К. : Артліт, 2006. – 320 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41


Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань 1963 - 2000 рр. / упоряд.:

Н. О. Гуторова,О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2001. – 384 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-51


Земельне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

О. О. Погрібного та І. І. Каракаша; Одеська нац. юрид. академія. – К. : Істина, 2009. – 600 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

К65


.Конституція України. Закон "Про прийняття Конституції України і введення її в дію". Повний текст Конституції України. Предметний покажчик / відп. за вип. І. В. Копитіна. – Х. : Ранок, 1999. – 48 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Бюджетний кодекс України : кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2012. – 171 c. – (Кодекси України № 3/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. за станом на 18 лютого 2012 р. – 90 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий ВР України 23 трав. 1995 р. № 176/95-ВР / відп. за вип.

О. Г. Пушенко. – Офіц. текст зі змін. та допов. стан. на 21 трав. 2012 р. – К. : Форум, 2012. – 182 c. – (Кодекси України № 6/2012). – 87 грн. 31 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР

7 грудня 1984 року № 8073-Х / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2012. – 422 c. – (Кодекси України № 4/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. станом на 4 квітня 2012 р. – 96 грн. 81 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кримінально - виконавчий кодекс України : прийнятий ВР України 11 лип. 2003 р. № 1129-IV. / відп. за вип.

О. Г. Пушенко. – Офіц. текст зі змін. та допов. стан. на 25 квіт. 2012 р. – К. : Форум, 2012. – 176 c. – (Кодекси України № 5/2012). – 87 грн. 31 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К82


Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" / голова редкол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 376 c. – (Бюл. законод. і юрид. практики України № 5, 2012 р.). – 60 грн. 42 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л64


Літвінова, Ірина Феофанівна

Забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі України : монографія / І. Ф. Літвінова. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 230 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія юридична : зб. наук. праць. Вип. 55 / голов. ред. П. М. Рабінович. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 348 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М22


Мамонова, Валентина Василівна

Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця. : навч. посіб. Ч.II. Модуль 8 / В. В. Мамонова ; за заг. ред. М. Бойцуна,

Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : Магістр, 2009. – 95 c. – (Б-ка держ. служб. місцевих органів влади у галузі європейської інтегр.). – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

М42


Медвідь, Михайло Михайлович

Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України : монографія / М. М. Медвідь. – Х. : Акад. ВВ МВС, 2011. – 132 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М43


Международная межведомственная конференция по вопросам предотвращения контрабанды культурных ценностей. = International interdepartmental Conference on Cultural Treasures Trafficking Prevention : сб. докл. участников конф. 14.10-16.10.2008, г. Одесса / под общ. ред. Ю. К. Савчука. – К. : Артлит, 2008. – 104 c. : ил. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-75


Основи правознавства України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.:

С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська та ін. – 10-е вид, допов. та перероб. – Х. : Одіссей, 2011. – 400 c. – Реком. МОНУ. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П20


Патрелюк, Дмитро Андрійович

Розслідування незаконних заволодінь траспортними засобами, вчинених неповнолітніми : монографія / Д. А. Патрелюк. – Д. : ФОП Лопатніков С. Г., 2012. – 221 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П35


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 22 / наук. ред.

Л. В. Дорош; Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2011. – 296 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П44


Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України

2 грудня 2010 року № 2755-VI / голова ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 608 c. – (Бюлетень законодавства і юрид. практики України. 3/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. за станом на 20 лютого 2012 р. – 46 грн. 48 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П60


Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. НПАОП 0.00-6.02-04. – К. : Кабмін України, 2004. – 96 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Права людини в Україні - 2011. Доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Захарова; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2012. – 352 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право на правду : практичний порадник із доступу до архівів /

В. М. В'ятрович, І. М. Кулик, В. В. Лошкарь та ін.; Центр досліджень визвольного руху. – Л. : Часопис, 2012. – 152 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

34(09)

С32


Сергеич, Петр

Искусство речи на суде / П. Сергеич. – М. : Юрид. лит-ра, 1986. –

384 c. –2 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)


34

С40


Сирота, И. М.

Право социального обеспечения в Украине : учебник / И. М. Сирота. – Х. : Одиссей, 2000. – 384 c. –14 грн.Кільк. прим.: 12 (Чз8. – 5, УБГ. – 7)

34(075.8)

С42


Скакун, Ольга Федорівна

Теорія права і держави : підруч. для студ. навч. закладів юрид. профілю / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2009. – 520 c. –

Затв. МОНУ. – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С66


Состояние соблюдения Украиной международных стандартов в области прав и свобод человека, 10 декабря 2008 года. Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине, 24 июня

2009 года : выступления Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой в ВРУ. – К. : Омбудсман Украины, 2009. – 67 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С76


Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном,

2 квітня 2003 року. Про стан виконання та захисту прав громадян України за кордоном, 2 квітня 2003 року = On the status of observance and protection ... : виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Корпачової в ВРУ. – К., 2003. – 48 c. – Текст і назва англ. мовою. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С76


Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини, 10 грудня 2008 року. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 24 червня 2009 року : виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Корпачової у ВРУ. – К. : Омбудсман України, 2009. – 62 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С84


Стрельцов, Володимир Юрійович

Законодавча основа прав та обов'язків Європейської Спільноти та держав - членів : навч. посіб. Модуль 11 / В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : Магістр, 2009. – 128 c. – (Б-ка держ. служб. місцевих органів влади у галузі європейської інтегр.). –

16 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


34

С89


Судова практика Вищого адміністративного суду України 2011 /

за заг ред. І. Х. Темкіжева. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 304 c. – (Бюл. законод. і юрид. практики України. 4/2012). – 49 грн. 73 к.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка