Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4

32

Ч-68


Чистые истоки : лауреаты премий Центрального Комитета Коммунистической Украины. – К., 2011. – 95 c. – (Общественная б-ка). – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
33 - Економіка. Економічні науки

331

В42


Відякіна, Марія Миколаївна

Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вімір : монографія /

М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : ТОВ "ДКС", 2011. – 198 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Г18


Гамов, Микола Семенович

Регіональна конкурентоспроможність економіки України : навч. посіб.для студ. ВНЗ /

М. С. Гамов, О. І. Шнирков ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 c. – Реком. МОНУ. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Е45


Економіка України у 2011 році прогноз: динаміки, виклики та ризики : аналіт. доп. /

Т. А. Тищук,Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

З-25


Залюбінська, Людмила Миколаївна

Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – О. : Астропринт, 2011. – 317 c. – 61 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К38


Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник. Вип. № 2(15) / гол. ред. кол.

В. В. Пастухова. – К. : Вид-во КІБіТ, 2011. – 108 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К68


Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підруч. для студ.ВНЗ / за наук. ред. О. С. Редькіна; Центр "Розвиток КСВ" за підтримки ІНТЕРПАЙПу. – К. : Фарбований лист, 2011. – 480 c. – Реком. МОНУ. – 75 грн

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Чз8. – 1)

33

К68


Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : зб. матер. 1 Всесоюз. наук. конф. студ. та молодих вчених,

9-10 лист. 2011 р. / відп. за вип. З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2011. – 83 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К98


Кэй, Мэри Эш

Об умении работать с людьми / М. Э. Кэй. – К., 2001. – 200 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

Н20


Найдьонов, Михайло Іванович

Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професії : інформ. бюл. Листопад, 2010 /

М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська ; ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – К., 2010. – 128 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Н30


Народне господарство Української РСР в 1970 році : стат. щоріч. / відп. за вип.

К. С. Коваленко. – К. : Статистика, 1971. – 565 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 698. Проблеми економіки та управління / відп. ред. Й. М. Петрович. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 340 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 168. Ч. 1. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред..

Д. О. Мельничук. – К., 2011. – 369 c. – 15 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 168. Ч. 2. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К., 2011. – 375 c. – 15 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П88


Пуртов, Володимир Федорович

Корпоративне управління : підручник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 364 c. – Затв. МОНУ. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Р64


Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 104 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С30


Семенча, Ілона Євгенівна

Інтелектуальний аналіз менеджменту систем : монографія / І. Є. Семенча,

К. Ф. Ковальчук ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Видавець Біла К. О., 2011. – 132 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Т66


Третяк, Антон Миколайович

Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А. М. Третяк. – Л. : Сполом, 2011. – 520 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т67


Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналіт. доп.; Нац. ін-т стратегічних досліджень / авт.: І. В Клименко,

О. А. Федірко, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 120 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

Т78


Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналіт. доп. / авт.

О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 40 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79


Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія / авт.:

М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. М. Хвесик та ін. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 488 c. –

50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

Г19


Ганущак, Юрій Іванович

Місцеві бюджети / Ю. І. Ганущак. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 c. –

(Б-ка депутата місцевої ради). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

Г55


Глущенко, Алла Серафимівна

Ринок похідних фінансових інструментів в Україні : монографія / А. С. Глущенко,

Д. М. Загорська. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

О-52


Оксаніч, Сергій Михайлович

Нація колобків починає і виграє / С. М. Оксаніч. – К. : ВГ "Атопол", 2010. – 128 c. : ілюстр. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


336

С53


Снігір, Лідія

Лізінг: як використати його переваги / Л. Снігір ; USAID. – К. : Центр комерційного права, 2011. – 127 c. – (Юридична абетка підприємця). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

У75


Усков, И. В.

Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : монография / И. В. Усков. – Сімф. : АРИАЛ, 2012. – 452 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

О-75


Основи міжнародних фінансів : підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ / за ред. О. І. Рогача;

Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. – 496 c. – Затв. МОНУ. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Ч-83


Чугаєв, Олексій Анатолійович

Валютна інтервенція в Європейському Союзі : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. А. Чугаєв. – К. : Київ.ун-т, 2010. – 191 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34

А16


Абрам'юк, Ігор

Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / І. Абрам'юк,

А. Ткачук. – К. : ІЕЦ "Легальний статус", 2011. – 64 c. – (Б-ка депутата місцевої ради). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

А31


Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. О. П. Рябченко. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 232 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А86


Арутюнян, Гагик Гарушевич

Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии : сб. избр. публ. и выступлений на междунар. форумах, посвящ. дан. проблематике / Г. Г. Арутюнян. – К. : Логос, 2011. – 308 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б81


Бондаренко, Володимир Павлович

Комерційна таємниця та шпигунські штучки: легенда про Хлопчиська-Продавайла /

В. П. Бондаренко. – Х. : Золоті сторінки, 2009. – 248 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Б87


Бритюк, Олексій Олексійович

Археологи проти корупції. Протидія корупції в галузі охорони культурної спадщини /

О. О. Бритюк, В. В. Щербаченко, Ю. В. Ращупкіна ; Східноукр. центр гром. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2007. – 132 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Б93


Буткевич, Сергій Анатолійович

Фінансовий моніторинг: зарубіжний досвід та українська модель : монографія /

С. А. Буткевич. – Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 314 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Б95


Быкова, Людмила Васильевна

Основы правоведения : учеб. пособ. для студ. неюрид. вузов / Л. В. Быкова,

Б. В. Бабин. – О. : Фенікс, 2011. – 204 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія 5 червня - 26 червня 2009 року. Позачергові сесії 24 липня, 21 серпня 2009 року : стенографічний звіт. Т.12 /

гол. редкол. В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2011. – 820 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г93


Гудима, Наталія Валеріївна

Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України, основи правового регулювання : монографія / Н. В. Гудима. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 284 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 2(9) /

гол. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 280 c. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Є24


Європейський суд з прав людини. Матеріали практики 1993-2003 рр. Праці Львівської лабораторії прав людини і грамодянина. Серія II. Коментарі прав і законодавства. Вип. 4 / голов. ред. П. М. Рабінович. – К. : Фенікс, 2004. – 448 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Законодавство України про зайнятість населення і захист від безробіття : законодавство, судова практика / голов. ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 327 c. – (Бюл. законодавства і юрид. практики України № 12). –

17 грн. 81 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К52


Ключковський, Ю. Б.

Виборчі системи та українське виборче законодавство : монографія / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – К. : Час Друку, 2011. –

132 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

К57


Кодекси України. Водний Кодекс України. Лісовий Кодекс України. Кодекс України про надра. – К. : ФОРУМ, 2011. – 229 c. – (Кодекси України № 11/2011). – 122 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Земельний Кодекс України : прийн. ВР України 25.10.01:офіц. текст зі змін. та допов. станом на 25.02.08 р. – К. : ФОРУМ, 2009. – 156 c. – (Кодекси України, № 1/2009). – 42 грн. 99 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кодекс законів про працю України : затв. Законом УРСР від 10.12.71 р. № 322-VIII; офіц. текст зі змін. та допов. станом на 13.12.11 р. – К. : Форум, 2012. – 169 c. – (Кодекси України № 1/2012). – 90 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К65


Конституція України. [1996 р.] Конституція Автономної Республіки Крим [1998 р.] : зб. нормат. актів:. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 80 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К78


Кравчук, Валентина Миколаївна

Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико правові аспекти) : монографія /

В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТзОВ Терно-гран, 2011. – 260 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

О-66


Орлов, Анатолий Георгиевич

Высшие органы государственной власти стран Латинской Америки : учеб. пособ. /

А. Г. Орлов. – М. : Анкил, 2001. – 152 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

О-73


Осика, Сергій Григорович

Вирішення спорів у світовій організації торгівлі : монографія / С. Г. Осика,

В. В. Коновалов. – К. : К.І.С., 2011. – 280 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


34

О-74


Осипян, Арарат Леонидович

Рейдерство: коррупционные захваты и враждебные поглощения / А. Л. Осипян. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П25


Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян : законодавство, судова практика / голов. ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 264 c. – (Бюл. законодавства і юрид. практики України № 11). – 56 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Правовые основы государственной поддержки бизнеса : монография / отв. ред.

Г. Л. Знаменский; НАН Украини. Ин-т экон.-прав. исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 170 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П76


Прилуцький, С. В.

Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наук. доп. / С. В. Прилуцький ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького та ін. – К., 2011. – 28 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. праць. Вип. 107 / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – 284 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П83


Протидія торгівлі людьми : законодавчі акти / відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. – К. : МОМ, 2011. – 62 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С76


Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : матер. круглого столу (Київ, 7 жовтня, 2011 р.). – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2011. – 168 c. – (Імперативи розвитку юрид. та безпекової науки). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т48


Ткачук, Анатолій

Законодавча техніка. Практичний посібник нормопроектувальника : навч. посіб. /

А. Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 268 c. – 12 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Т48


Ткачук, Анатолій Ф.

Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / А. Ф. Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 91 c. – (Б-ка депутата місцевої ради). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш65


Шишкін, Віктор Іванович

Судові системи країн світу : навч. посіб: у 3-х кн. Кн. 1 / В. І. Шишкін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 c. – Реком. МОНУ; Автограф. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


35 -- Державне адміністративне управління. Військова справа


355

П14


Палящий ветер Афганистана : книга о воинах-интернационалистах Днепропетровщины, погибших в афганской войне. – Д. : Сич, 1991. – 431 c. : ил. –

10 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

П46


Пожежна безпека : зб. наук. пр. № 19, 2011 / голов. ред. В. В. Ковалишин; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – ЛДУ БЖД, 2011. – 180 c. – укр., рос., пол., нім. та англ. мовами. –62 грн. 46 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
36 - Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб


36

В19


Васильєв, Володимир Васильович

Формування професійного потенціалу державних службовців системи соціального захисту населення : монографія / В. В. Васильєв ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 372 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 45 (КСХ. – 5, УБГ. – 35, Чз8. – 3, Чз2. – 2)


36

К56


Коваль, О. П.

Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в

Україні : аналіт. доп. / О. П. Коваль ; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. –

96 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36

П69


Практичне видання з нормативної дисципліни "Страхування" : напр. підгот. "Економіка і підприємництво" денної та заочн. форм. навч. / уклад. І. М. Цуркан,

О. В. Ромасько; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2005. – 58 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37

Б82


Борейко, Володимир Євгенович

Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт. – К. : Логос, 2011. – 79 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Г90


Груцяк, Василий Иванович

Развитие системы довузовского образования иностранных граждан в Украине : монография / В. И. Груцяк. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 91 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(03)

Д58


Довідник для вступників : ВНЗ III-IV рівнів акредитації Дніпрпетр. обл. / упоряд.

Є. І. Бородін, В. В. Сиченко, М. М. Горбенко-Хвастунова. – Д. : ТОВ ПКФ Візіон, 2010. – 128 c. – (Б-чка абітурієнта). – 6 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка