Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у березні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня


0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Б53


Бєсов, Леонід Михайлович

Наука і техніка в історії суспільства : Навч. посіб. / Л. М. Бєсов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 464 c. : ілюстр. – 80 грн.Кільк. прим.: 15 (Б5. – 1, ФТФ. – 1, ЧзГ. – 1, ЧзП. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, ВЧЗ. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, КПМ. – 1, КСХ. – 5)

0

К53


Книга в Україні 1861-1917 : матер. до репертуару укр. книги. Вип. 13. Ч. 2. По-Пя / зібр. С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К. : Нац. б-ка

ім. В. І. Вернадського, 2010. – 517 c. – (Національна бібліографія України). – 54 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

М89


Музеї України у всесвітньому просторі : каталог учасників / упоряд. Н. І. Капустіна,

В. М. Бекетова, Ю. М. Малієнко. – Д., 2011. – 108 c. : ілюстр. – III-й всеукраїнський музейний фестиваль Дніпропетровськ 14-19 вересня 2011 р. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 27 /

гол. ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоціація бібліотек України. – К. :

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 386 c. – Електр. версія - на www.nbuv.gov.ua. –36 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)


0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. наукові праці. Вип. 28 /

гол. ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоціація бібліотек України. – К. :

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 654 c. – 68 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)


0

О-58


Он создал первый университет : кол. монография / под общей ред. В. А. Садовничего; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2011. – 120 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

С40


Система средств массовой информации России : учеб. пособ. для вузов / под ред.

Я. Н. Засурского. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 259 c. – (Учебное пособие). – 21 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

С85


Стрішенець, Надія Володимирівна

Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 501 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера


004.896(076)

З-36


Засоби настроювання робочого режиму системою AUTOCAD : лаб. практ. / уклад.

О. В. Кравець: Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б3. – 7)


004.896

П41


Побудова та редагування креслень із застосуванням пакета автоматизованого проектування AUTOCAD : реком. до викон. / уклад. О. В. Кравець; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б3. – 7)


1 — Філософія. Психологія

1

К32


Квіт, Сергій

Основи герменевтики : конспект лекцій / С. Квіт. – К., 1998. – 66 c. – (Б-ка журн. "Українські проблеми"). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К63


Комісаренко, Андрій Миколайович

Метафізична рефлексія музики в історико-філософському дискурсі : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / А. М. Комісаренко. – Д., 2011. – 213 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М18


Малес, Людмила

Вивчаючи тексти культури = Studying the Texts of Culture : монографія / Л. Малес. – К. : Вид-во КІС, 2011. – 325 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

М42


Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. /

за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця; Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2010. – 440 c. – 225 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М57


Мигович, Іван Іванович

Марксизм для всіх. Пізнаймо живу душу могутнього вчення / І. І. Мигович. – К. :

ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2011. – 384 c. – (Громадська б-ка. Реалістична теорія і будівнича практика). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

П12


Павлов, Дмитрий Николаевич

Наука и образование в условиях рыночного общества ( социально-философский анализ) : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Д. Н. Павлов. – Д., 2011. – 223 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

П14


Паламар, Арсен

Етика - молодим. Правила доброго тону / А. Паламар. – К. : Молодь, 1985. – 264 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

С37


Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти : конспект лекцій /

за заг. ред. В. О. Кузьмінського та С. С. Лукашова. – К. : Молодь, 2010. – 128 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С69


Соціологія : навч.-метод. комплекс за кредитно-модульною системою організації навч. процесу для студ. денної форм навч. / уклад. Л. А. Лім. – К. : Київ. славістичний ун-т, 2009. – 59 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

У45


Українська історіософія XIX - XX cтоліття : антол. у двох частинах. Ч. 1 / упоряд.

В. О. Артюх. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 250 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

У45


Українська історіософія XIX - XX cтоліття : антол. у двох частинах. Ч. 2 / упоряд.

В. О. Артюх. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 271 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1
У74

Усенко, Ілона Віталіївна

Історико-філософські трансформації раціональності діалогізування : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / І. В. Усенко. – К., 2010. – 223 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

Ф56


Философия : учеб. пособ. для студ. вузов / отв. ред. В. П. Кохановский. – 10-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 576 c. – (Высшее образование). – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56


Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип.1(1) /

відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 288 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56


Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип.1(2) /

відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 288 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56


Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип.2 / відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 450 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Ф94


Фулей, Тетяна Іванівна

Основи гендерної рівності : навч.-метод посіб. для суддів / Т. І. Фулей. – К. : Тютюкін, 2010. – 240 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ч-49


Черниенко, Владимир Александрович

Идентичность социального субъекта в контексте социокультурных трансформаций : Дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / В. А. Черниенко. – Х., 2011. – 438 c. + автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

Ш15


Шаг вперед, два назад. Положение ЛГБТ в Украине в 2010 - 2011 гг. / авт.:

А. Зинченко, М. Касянчук, А. Кравчук и др. – К. : Центр "Наш мир", 2011. – 156 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Б43


Белозуб, Галина Ивановна

Брак. От рассвета до заката / Г. И. Белозуб. – СПб. : Питер, 2002. – 192 c. – (Женский клуб). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б73


Богатырева, Елена

Секреты женской психологии / Е. Богатырева. – СПб. : Питер, 1997. – 192 c. – (Сам себе психолог). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б73


Богданович, В. Н.

Традиции кармы / В. Н. Богданович. – СПб. : РЕСПЕКС, 1995. – 336 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К12


Кабанова, Елена.

Стерва в стихии брачных игр. Свадебная лихорадка / Е. Кабанова, И. Ципоркина. – СПб. : Питер, 2004. – 128 c. : ил. – (Стерва). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К17


Калин, Владимир Константинович

Психология воли : сб. науч. тр. памяти В. К. Калина / В. К. Калин. – Симф., 2001. – 208 c. : порт. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К64


Кон, Ігор Семенович

Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання / І. С. Кон. – Л. : Укр. технології, 2011. – 560 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник : зб. наук. праць. Т.16. Вип.7. Психологія / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. –

189 c. – 59 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

С89


Супружеская жизнь: гармония и конфликты / сост. Л. А. Богданович. – М. : Профиздат, 1990. – 176 c. – (Б-ка семейного воспитания). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Т14


Таинства грез : [ сонник] / Пер.с англ. А. И. Брагин. – М. : Келвори, 1995. – 303 c. –

7 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ц60


Цільмак, Олена Миколаївна

Професіогенез компетентності фахівців кримінальної міліції: теорія та практика : монографія / . М. Цільмак ; Одеський держ. ун-т внутр. справ. – О. : ОДУВС, 2011. –

432 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Ш48


Шепель, Виктор Максимович

Социально-психологические проблемы воспитания / В. М. Шепель. – М. : Моск. рабочий, 1987. – 239 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
2 - Релігія. Теологія

2(075.8)

А91


Астрология : учеб.-метод. пособ. / сост. А. Московский. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 192 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Б32


Бачити Боже творіння новими очима: молитовник-требник за збереження довкілля / уклад.: М. Біланич, О. Бокотей; під заг. ред. М. Фогта. – 2-ге вид., допов. – Ужгород : ПП "Повч Р. М.", 2011. – 104 c. – Видано за сприяння Європейського Союзу. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

К49


Климович, Люциан Ипполитович

Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л. И. Климович. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1988. – 286 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

2

Р93


Рыбаков, Борис Александрович

Язычество древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1988. – 783 c. –7 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

2

С60


Солдатенко, Володимир Андрійович

Роздуми науковця над Біблією : новела / В. А. Солдатенко. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2011. – 16 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т78


Труди Київської Духовної Академії. №15 / відп. ред. В. Савельєв; Українська православна Церква. – К., 2011. – 382 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2(01)

Х21


Харлан, Олександр

Церква в ім'я Архангела Михаїла в містечку Старий Кодак : архіт.-іст. нарис, бібліографія / О. Харлан. – Д. : ДОУНБ, 2010. – 44 c. : ілюстр. – (Святині Запорозького краю). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32

А43


Актуальні проблеми нейтралізації негативного впливу світової економічної кризи на процес інтеграції України до НАТО : наук.-інформ. зб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна;

Ін-т проблем нац. безпеки. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 112 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

А57


Альманах урядування в секторі безпеки України 2010. Мережа партнерства / відп. за укр. вип.: В. В. Бадрак, С. Г. Згурець, Л. І. Поляков. – Женева-Київ : Центр дослід. армії, конверсії та роззброєння, 2010. – 218 c. – (Менеджмент безпеки та оборони, № 2). – Женевський центр демократичного контролю над збройними силами. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(4/8)(075.8)

Б89


Брусиловська, Ольга І.

Системні трансформації посткомуністичних країн Європи 1989 - 2009 : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Брусиловська. – О. : Астропринт, 2011. – 448 c. – Реком. МОНУ. – 83 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

В19


Васильєва, Марія

Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США : монографія

/ М. Васильєва. – К. : Фенікс, 2011. – 176 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

В38


Вестник Межпарламентской Ассамблеи. № 1 (57) / гл. ред. М. И. Кротов; Межпарламентская Ассамблея государств-участников содружества независимых государств (СНГ). – СПб., 2011. – 294 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

В54


Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі : зб. прикладів (компендіум) позитивного досвіду / Л. І. Поляков. – К. : Центр досліджень армії, 2010. – 384 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

В42


Віднянський, Степан Васильович

Об'єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Вид. дім Києво*Могилянська академія, 2011. – 395 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Д31


Демченко, Максим Володимирович

Реклама як чинник демократичних перетворювань у політичному процесі сучасної України : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / М. В. Демченко. – Д., 2011. – 186 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

Д46


Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект) : аналіт. доп. / за заг. ред.

О. А. Фісуна; Регіон. філіал НІДС у м. Харкові. – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 116 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

З-33


Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій / наук. ред. Л. Чорний. – К. : Центр громадської експертизи, 2009. – 72 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

З-41


Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1/2011 / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К., 2011. – 260 c. – 78 грн. 59 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Чз8. – 1)

32

К85


Крючков, Георгий Корнеевич

Украина перед судьбоносным выбором / Г. К. Крючков. – Х. : Фолио, 2010. – 474 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3(01)

К93


Кур'єр Кривбасу (2005-2009) : сист. покажч. змісту / авт.-упоряд. Г. І. Гамалій. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 2010. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н70


Ніццький договір та розширення ЄС / за наук. ред. С. Шевчука; Центр порівняльного права. – К. : Логос, 2001. – 196 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

О-35


Овчар, Ірина

Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985 - 1991рр.) : за матер. канд. дис. / І. Овчар. – К. : ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2011. – 228 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П16


Панченко, Тетяна Василівна

Політична регіоналістика : навч. посіб. / Т. В. Панченко. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 188 c. – Реком. МОНУ. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П27


Перфільєва, Анастасія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Політологія" : для студ. ДНУ, які вивч. курс "Політологія" /А. О. Перфільєва, Т. В. Семенчонок ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д., 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 27)


32(01)

П50


Політичні партії та рухи на Дніпропетровщині (1991-2008) : бібліогр. покажч. / Упоряд. І. Голуб; Дніпропетровска обл. унів. наук. б-ка; краєзнав. від. – Д. : ДОУНБ, 2009. – 119 c. – (Громадське та політичне життя краю). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С69


Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору : аналіт. доп.: програма розвитку ООН. – К., 2010. – 84 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.- аналіт. щокв. зб. № 3 (20), 2011 р. / голов. ред.

А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 224 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

Т51


Токовенко, Олександр Сергійович

Політична епістемологія : підручник / О. С. Токовенко, В. І. Пащенко, О. А. Третяк. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 408 c. – Затв. МОНУ. – 22 грн.Кільк. прим.: 45 (КСХ. – 5, УБГ. – 38, Чз3. – 1, Чз8. – 1)

32

Х64


Хмара, Марина Петрівна

Високотехнологічні кластери Європейського Союзу : монографія / М. П. Хмара ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Тов "ДКС", 2011. – 154 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка